Mark 3

ayáámba kawévaigurain-kwaasigona kwaasái.

Mátíyu 12:9-14, Árúku 6:6-11

moórá-tawai Ísu monoꞋ-náúmpáꞋá iyúmba moóráwai ayáámba kawévaiguron-kwaasi máyowasa aaivimbá mayankánáe kwésuwai mésa Ísuntavesa sésa agándairaꞋa póna minkwáásímó kaweꞋó umánkainataamo éta tátoꞋmaiya aaivintá mayankánaumne sésa Ísumba awánomba Ísu ayáámba kawévaiguron-kwaasiyavena séna kemó máyaundaraꞋa tiyó súwana mirá úwana Ísu miwíyávéna séna kentáásí ámáán-aimpimba nóin-aina kwáyáiyo. agándai-kanaaraꞋa póta kaweꞋ-máyáíyá kwémayaum. sáwí-mayaiya kwémayaumno. kwaási áwaꞋnaa onanayá kawerá umáíya méni. inkámónanaya puwíníyo. tísaa ena súwasa íma aaí suwaná Ísu móyuwana meyuwana éna áwááꞋa títuwena kwaásiyavaimo ímo imáyáamo kwéontavai arumbá kwéuwana ayáámba kawévaiguron-kwaasiyavena séna enayáámba árútuwaao súwana ayáámba árútuwowana kaweꞋá umánkowasa ámáán-kawaa-kwaasi monoꞋ-náúmpáꞋá tuwésa avekáán-umai Érótina kwaási torupésa Ísumba nóraumaiya tuvuwónaundayaꞋiyo sésa ámááyu-aimba siráawe.

sáwívarawai nonkwaaúnkón-awampaꞋa kuráan-kwasai.

Ísu tiyuwéna kwená kwayó-kwáásí tíꞋmaena Káríri-nonkwaaunkon-awampaꞋa kúmba sáwíva-kwaasiyomba Kárírivaken-kwaasi Yútiyaavaken-kwaasi Yérúsaremu-naopaken-kwaasi Ítúmiyaa-ayampaken-kwaasi Yótáni-nonkona menávápákén-kwáásí Táyaa-naor-ayampaken-kwaasi Sáítóni-naor-ayampaken-kwaasi miráumaivaken-kwaasiyomba Ísuna mayáí-áímbá isésa ÍsunopaꞋa tóyo uwaná sáwíva-kwaasi asóvamatinkowasa mindáyavesa tíꞋo ún-kwaasiyomba asóvamasinkainkwae sésa Ísun-aneꞋo tátoraiyanesa kwenkuvaráꞋá úmaesa kwéiyuwasa tirumpimbó taraváá-kwámbó máyon-kwaasi Ísumba awánésa maraꞋá kumbésa anónkaꞋa sésa emá Áánútu ááninko óne suwaná Ísu asiramái séna Áánútu ááninko óne séꞋa íma simái paároro séna kwená kwayó-kwáásí simátimena séna sáwíva-kwaasi kwenkuvaráꞋa ésa siméntáyuwaavo nompí-sípí maimaéꞋa egwaaꞋá másínkáaro siráiye.

Ísu kwená kwayóꞋnárawaꞋa tááyarain-kwasai.

Mátíyu 10:1-4, Árúku 6:12-16

13 Ísu omápaꞋa uména évakarawai usásintinkanae séna tááyowasa kwenópaꞋa íyúwana 14 minkwáásívínkémbá sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi usásintinkena séna kesí aantá-kwaasi éꞋa méꞋa kesáái kosimátímapaꞋa kónááontaveꞋa tiꞋmaréꞋa 15 tirumpinkémbó taraváá-kwámbó komaitiyuwánááon-asirayamba timúnda miráyávéꞋa usásintinkaumne siráiye.

16 miwí túwíꞋa Sáímoniye séna aúná-kwiꞋa tamámena Pítaawe súwaima séna 17 Sépéti ááninkorai túwíꞋa Yémési Yóni aúná-kwiꞋa Poanésiye súwairai minkwíkóná ááimba kwíyónaaimo siwáí áráakaiye súwairaiyavena séna 18 moóráwai Éndaru moóráwai Vírípi moóráwai Pátóromu moóráwai Mátíyu moóráwai Tómáasi moóráwai Árávíási ááninko áwíꞋa Yémési moóráwai Tátiyasi moóráwai Sáímoni kwemá Árómáani-kamaani-kwaasi tiꞋmátuwanae siráiwai 19 moóráwai Yútási Isakéríóti kwemá naaémba Ísumba kwená namuro-kwáásíráꞋá agaráátínkaraiwai miráumai-kwaasi Ísu usásintinkena naaópaꞋa koyauwékáiye.

Ísunte Píyésepuntei kwaasái.

Mátíyu 12:24-32, Árúku 11:14-23,12:10

20 Ísu naaúmpaꞋa iyúmba óꞋonkwaraꞋa sáwíva-kwaasi torupésa sisipáá untáváí Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé toómbá íma kanaaráꞋá umái notávésa 21 Ísumba amááraa isésa aívóꞋan-iye sésa tairánáe sésa tiráawe. 22 Yérúsaremu-naopaken-kwaasi Áánútuna ámáámba sun-kwáásí tésa sésa taraváá-kwántóntí kawáánáꞋá áwíꞋa Píyésepu asirayámbá ámísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaiyuwaiye suwaná 23 Ísu tááyowasa tuwaná kwántámai-aimba simátimena séna Sáátáánigo kwesáváí íma maisuwáníye. 24 moórá-andama ááiꞋa tiyésa pósa taaínkaar-umai mésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. 25 moórá-akumba usíyán-ákúmbá pósa taaínkaar-umai íma asiramáívakaamba kwémaewe. 26 Sáátáánigona kwaásimo ááiꞋo tiyésamo taaínkaaꞋo ésamo ésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. 27 moóráwai moórá-nanko avowámó asiramáímo máyainanamo éna mindáúmpákémbó umóyámbó mayáíndayavenamo éna íma úwoi uveránívo mindánkó avowámbá ánda asááúmakenamo éna uvékena kwená náaindaamba umóyámbá mayáníye Ísu siráiye.

28 Ísu simásuwena séna maísáaro. kwaási sáwí-mayai kwémaesa simái sáwíꞋa kwéumatinkaamba mindá Áánútu maitiyuwánívo 29 Áánútun-amankontavesa simái sáwíꞋa umánkanaaomba mindá Áánútu íma maitiyuwáinana kwaíkwaiꞋa íníye Ísu siráiye. 30 Ísuntavesa sésa taraváá-kwánkó kwenarumpimbá máyáiye suntávéna Ísu mináímbá simátímakaiye.

Ísun-anówawe áúnavaꞋmaati kwaasái.

Mátíyu 12:46-50, Árúku 8:19-21

31 mináímbá simátimuwasa Ísun-anówawe Ísun-áúnavaꞋmaate tésa máápaꞋa mésa sésa Ísuntavai tiyó se kosimáméro suwasá 32 naaúmpaꞋo máyón-kwaasi sésa enanówe enáúnavaꞋmaare máápaꞋa mésa kwéaayaawe suwaná 33 Ísu séna kesinó nááwaꞋiyo. kesúnavaꞋa nááwiyaꞋo séna 34 naaúmpaꞋo máyón-kwaasi tuwánéna séna kesinó kesíváꞋmaaꞋa máyáawe. 35 Áánútu siráiniꞋa kwéowai kesinó kesúnavaꞋmaaꞋa kesímánaaꞋmaaꞋan-owe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE