Mark 5

taraváá-kwámbá arumpinkémbá mayáúkain-kwasai.

Mátíyu 8:28-34, Árúku 8:26-39

simásuwesa mindómpí-sípívímbá kumbá Káríri-marama tínaaempaꞋa kwáyowana Kégésaa-marama túrampaꞋa kwáyowasa mimbáráváꞋá kumbá Ísu mindómpí-sípívínkémbá mimbáráváꞋá ásávowana moóráwai taraváá-kwámbá arumpimbá máyon-kwaasigo utamátínkó-muri-aivaꞋa máyomba ÍsunopaꞋa tirái. minkwáásí kárár-umankontemba taráka-yaraka úwaima póna íma kwaási mésayavai íma kárár-umankowana ména enómba irarómba omákaꞋa utamátínkó-muri-aivaꞋa kwénaaena kwááꞋa kwétena óntandei kwenáúraꞋa kwétena nénkakemba Ísumba awánéna isaaiséna Ísun-aókáꞋá taména kwená imáyáa éna áwíꞋa mósá marówana Ísu minkwáásígó arumpinkén-táráváá-kwánkóntávéna séna emá taraváá-kwámbá ómpo minkwáásígómbá auwé kóaao súwana anónkaꞋa séna Ísuwo usáyaaitamai-Isoigo ááninko ómpo Áánútuntavai ísámai sínkamonavainivo nóra umásinkaniyono súwana Ísu séna enáwíꞋa nááwaꞋono súwana sáwívaꞋa máyaumpo kesúwíꞋa sáwívarawai úne séna máyowasa 10 omákaꞋa sáwíva-poima mésa umá kwénowasa minkwáásígó arumpinkén-táráváá-kwántómbá Ísuntavesa asiramái sésa óꞋopaꞋa íma siꞋmaraaó. mimpóí tirumpimbá siꞋmaraaó suwaná mirá oró súwasa taraváá-kwántómbá minkwáásígó arumpinkémbá kárúwesa póí tirumpimbá kovérówasa mimpóíyómbá amápaꞋa ámémpakemba isaaisésa nonkwaaúmpíntá kumpérómba putásowasa 14 póíraꞋo tavíkówai úmba awánésa avekáán-umai naaópaꞋa kwésa kígauvimpaꞋo máyón-kwaasi mósimatim-besimati uwasá isésa koawánanae sésa kumbá 15 ÍsunopaꞋa koyorupésa awánomba taraváá-kwántómbó arumpinkémbó kóun-kwaasigo unáánkwátói úmarena kaweꞋá umái máyowasa koawánésa táátavai uwasá 16 Ísumo minkwáásígómbó kaweꞋó umánkowasamo awánon-aine póígomo ún-aine simátímúwasa 17 isésa Ísuntavesa sésa maambáráváꞋá ivá siyuwéya kóaao suwaná 18 nompí-sípívímbá usámaaisowana taraváá-kwámbó arumpinkémbó mayauwón-kwaasigo Ísuntavena asiramái séna esé kónáe súwana 19 ímanivo ená naaópaꞋa kuré Ísóigomo arumbó umánkenamo kaweꞋó umánkáin-aimba enamááraawi kosimátimiyo súwana 20 Tékáporisi-ayampaꞋa mindáópata Ísumo umánkon-aimba simátímaꞋmaena kúwasa amápa-kwaasi sáwívar-imayaa uráawe.

inaamarúgónté aaraigóntéi kwaasái.

Mátíyu 9:18-26, Árúku 8:40-56

21 Ísu Káríri-kwaaunkona menávápákémbá nompí-sípívímbá koyauweréna túmba moórágwaraꞋa kwaaúnkón-awampaꞋa máyówasa sáwíva-kwaasi torupowaná 22 moóráwai monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowai áwíꞋa Yáírasi téna Ísumba taawánéna Ísu anóndakoman-iye séna aísamaivimba kumbéna 23 asiramái séna kesiyáámúmba puwíndayavena kwéivo tiré aneꞋá koyátorenana asóvéna kaweꞋá umái máíno súwana 24 Ísu kwesé kúmba sáwíva-kwaasi Ísumba taúkúraaꞋnamai kwaꞋmaé kuwaná 25 moórá-ininkomba áíꞋa kwéun-ininkogwaraꞋa kwaꞋmaéna kúmba kwembá naaeyámba kwéankowana sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ima maisuwéna mináíꞋá íma érankowasa 26 sáwíva-sontaa-kwaasi áwaꞋnaa uwaná óísamba tímaꞋmai ánásasuwowana mináíꞋá íma érankomba anón-aiꞋa umágúwana 27 minínínkómá Ísumo kaweꞋó umátínkaron-aimba iséna séna Ísuna unáánkwátóiraꞋa koyátóráánanama síꞋa ésinkaniye séna sáwíva-kwaasimo kwaꞋmaé kumpímbá minínínkó maréna ánaaempakemba unáánkwátóiraꞋa tátorowana 29 mindááéyánkoma érankowana imáyáama éna asóvasinkaiye súwana 30 Ísu imáyáama éna séna kempínkén-ásíráyánkó moóráwaimba kaweꞋá umánkáiye séna kwántámai tuwánéna séna nááwawa kesí unáánkwátóiraꞋa tátorainaꞋiyo súwasa 31 kwená kwayó-kwáásí Ísumba simámesa sésa úwé sáwíva-kwaasi kwenkuvaráꞋa úmaesa íyómpimba tátokaavo nááwawa kesí unáánkwátóiraꞋa tátorainaꞋiyo nóra séwa kwéseno suwaná 32 tátokaiwaintavena mógaraꞋmegara úwana 33 minínínkó imáyáa éna séna asóvasinkaiye súwana ayántámbá kwétowana Ísu aísamaivimba kumbaéna asóvamankon-aimba simámuwana 34 Ísu séna kesímánaako kentáváí se áraiꞋa súwaꞋnaa íníwaiman-iye sénda póna áíꞋa éránkáivo kaweꞋá umái kwaaó Ísu siráiye.

35 Ísu mináímbá kwésuwasa monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaina naaópaken-kwaasi tésa Yáírasintavesa sésa enayáámúnko pukáivo anóndatavai ténavo simámiyo suwaná 36 Ísu mináímbá iséna ivátuwena Yáírasintavena séna mináíntáváí íma áákar-aakaꞋa éma kentáváí ísámai kuwo séna 37 kwaꞋmaésamo kun-kwáásíyóntávéna maankáꞋá méwaro séna Pítaante Yémésinte kwenáváko áwíꞋa Yóninte tíꞋmaena kúmba 38 sáwíva-kwaasi monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaina naaúmpaꞋa torupamái mésa anón-iviꞋa kwétowana Ísu iséna 39 naaúmpaꞋa usávéꞋmai iyéna séna íma iviꞋá taaró. minárásí íma pukáivo úwoi aúmá kwaiguráiye súwasa 40 Ísun-awíráái suwaná tiꞋmátuwowasa máápaꞋa kunákárúwowana minárásígó anóvowiye kwená kwayó-kwáásíráúm tíꞋmaena minárásígó pukópaꞋa iyéna 41 ayáánkaꞋa tátorena kwenááivinkemba simámena séna tarita kumi mirámó súmba kwántámai séna inaamarúgóo usásinaao súwana 42 usásinkwena sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ima maisukáin-inaamaruma usásinowasa awánésa táátavesa uwaná 43 Ísu asiramái séna kemó únda-aimba íma simátíméro séna minárásígómbá toómbá áméro siráiye.

Copyright information for `KZE