Mark 6

Násáretivakewai Ísumba tínaaemba umánkaraan-kwasai.

Mátíyu 13:53-58, Árúku 4:16-30

minkákémbá Ísu kwenamáápaꞋa kwéena kwená kwayó-kwáásíyé kumbá Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna aaí simátimuwasa sáwíva-kwaasi isésa táátavai ésa sésa náávakena kawer-ímáyáá mairéna kawer-áímbá kwésimasimenayaawa nááwawa asirayámbá ámísana kaweꞋ-máyáí ímo awánáúnda-mayai kwémayaiyo. kwentáámó awánáúnda taaineí évaka-tantaaꞋo kwéiwaiman-iye. Máríyaa áánimba éna Yémési Yósisi Yútási Sáímoni tuwaaómán-iye. kwenáúnavaꞋa maankáꞋá máyáawe. maankákéwáímá póna úwoi-kwaasiman-ivo náávakena mináímbá isénawa minásíráyámbá mairénawa kwésiyo sésa kayorésa tínaaemba umámúwana Ísu simátimena séna Áánútun-aai simátímíwai óꞋon-oꞋon-daopaꞋa kwénaaisasa kwenáwíꞋa mósá kwémaraavo kwená naaópaꞋa komáyáimba kwenamááraa sésa kesáámó úndanten-kwaasiman-iye sésa kwenáwíꞋa íma mósá kwémaraawe Ísu siráiye.

kesáámó úndanten-kwaasima éna íma súwaꞋnaa íníye suntávéna ímo awánom-bayai moórá-mora-mayaiye suꞋmai mairáiye. moórá-mora tíꞋo ún-kwaasi tineꞋá ayáándei tátorena asóvamatinkena kwenamáápaken-kwaasi sésa íma súwaꞋnaa íníye sun-áíntávéna imáyáa uwááena naaóꞋ-naoꞋa Áánútun-aai simátímapaꞋa kuráiye.

Ísu kwená kwaási mayáíráꞋá tiꞋmákain-kwasai.

Mátíyu 10:5-15, Árúku 9:1-6

Ísu kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tááyowasa tuwaná kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyuꞋmaeꞋa nááóro-asirayamba tiména séna kaesé umásuweꞋa nááóro séna asiramái simátimena séna aampaꞋó kwíyamba íma moórá-yantaaꞋa maimaéꞋa koró. toómbá íma maimaéꞋa kwéꞋa toón-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa óntamba íma maimaéꞋa koró. tááúmba vaimaéꞋa tísamai-anaamba kwimaéꞋa moórá-mora-umai unáánkwátói timantenká umái kuvéꞋmaeꞋa koró. 10 Áánútun-aai simátimenaaontaveꞋa moórá-naopaꞋo kwíyasamo naambó timíyaꞋa mindáúmpáré suꞋmai méꞋa kentí mayáí maimái ánáseꞋa mindámbá tuwéꞋa óꞋon-daopaꞋa koró. 11 moórá-naopaꞋo kwíyambo naambó ímo timésamo kentááimo ímo isáíyanamo éna Áánútu mindáópaken-kwaasi íma aamoí umátinkanivo umásítaiꞋa éꞋa tísamaivakem-baramo uwáéntemba untéꞋa koró Ísu simátimuwasa 12 kwená kwayó-kwáásí isésa naaóꞋ-naoꞋa kwénaaesa kosimátimesa sésa sáwí-imayaa tínaaemba umámeꞋa ÁánútumpaꞋa teró sésa 13 taraváá-kwántómbá kwaási tirumpinkémbá komaitiyuwésa tíꞋo ún-kwaasi taaéraampinken-domba atínkávaꞋa kuwasá asóvamatinkavaꞋa kuráawe.

Yóni nombó pétinkaraiwai pukáin-kwasai.

Mátíyu 14:1-12, Árúku 3:19-20, 9:7-9

14 Ísuna mayáígón-áái símae íyúwana Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Éróti mináímbá ísarai. Ísuntavesa évakarawai sésa Yóni nombó pétinkaraiwai pukáimpinkemba usásinkena póna kwempímbá asirayámbá kwáyáísana mirám-báyáí kwémayaiye suwasá 15 évakarawai sésa kwemá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Íráiyaa pukáimpinkemba usásinena máyáiye suwasá évakarawai sésa kwemá naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowairaamba máyáiye suwaná 16 Éróti iséna séna kwemá Yóni nombó pétinkaraiwaiman-iye. kemá simátinkaunasa Yóni anumarambá arátúwááwana pukáisana usásinankaisana máyáiye Éróti siráiye.

17 ááéma Éróti kwenáváko awainínkómbá áwíꞋa Erotíyasimba mairówana Yóni séna enáváko awainínkómbá aambá áúmbakaawa mayááne simásimaꞋa úwana Éróti tiꞋmarówasa Yónimba koáíꞋmaesa ándávimba máánkarowana Erotíyasima Yóni ááiyavena aaisambá séna inkamónáe súwana 20 Éróti séna ímaniye séna Yóni kawer-ímáyáágwárá-kwáásí úntavena Éróti kwenáároi inkaiséna kwenkáꞋá tavíkéna Erotíyasima inkámívo séna kwenkáꞋá tavíkéna kwenááima ísámai kaumbo-káér-imayaa umánkena aasiyaasí koísaraiye. 21 ánivo naaémba Erotíyasina kanaamá túmba Éróti anón-tanomba kaumái kwená kawáá-kwaasi ááipin-anon-kwaasi Káríri-ayampaken-anon-kwaasi tímúwasa nowaná 22 Erotiyási ayáámúnko téna araimá marówasa Érótiye toómbá naráan-kwaasiye aamoí umánkówana Éróti minárásígóntávéna séna nóintantaatavena ankáíya simásímínaꞋa áméno séna 23 áraiꞋa súnda póꞋa sísainaꞋa áméno. kesí maramó arááímo táíndamo e sísainaꞋa tasá-áméno súwana 24 anówamba koáísaa ena séna nóintantaara komayánaumno súwana Yóni nombá pétinkaraiwai aꞋnómbá koáísaa-e mayaaó súwana 25 avekáán-úwana ÉrótinopaꞋa téna taáísaa ena séna ívéꞋa Yóni nombá pétinkaraiwai aꞋnómbá aráꞋmái táávepimba maré simiyó súwana 26 iséna arumbá kwéumbanivo aivaꞋá asirayán-áímbá siráin-aimba imáyáa éna toómbó naan-kwáásígwáráꞋá ísaraantavaiye séna íma aꞋáo sénáe séna 27 i-kwáásí moórá aiꞋmarówana ándávinkemba Yónimba anumarambá aráꞋmái aꞋnómbá 28 táávepimba maréna maimaéna minárásígómbá máamuwana maimaéna anówamba máamuwasa 29 Yónina kwayó-kwáásí isésa anómba komaimái utamánkaraawe.

naaémba Éróti Ísuna mayáígón-áái iséna séna minkwáásígó Yóni nombó pétinkaraiwai éna pukáimpinkemba usásinankaisana máyáiye Éróti siráiye.

Ísu sáwíva-kwaasi toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 14:13-21, Árúku 9:10-17, Yóni 6:1-13

30 Ísumo mayáíráꞋó tiꞋmákain-kwaasi mimbáyáí maisuwésa ÍsunopaꞋa tésa amápaꞋ-mayaimo máyón-aimba aaimó sun-áímbá simámúwasa 31 ÍsunopaꞋa sáwíva-kwaasi kuré ire untávésa toómbá íma kaweꞋá umái nowaná mindáyavena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna kwaásimo ímo máyaiyapata kométa agándaano súwasa 32 nompí-sípívímbá usámaaisesa kwaásimo ímo máyáapataawe sésa kuwasá 33 sáwíva-kwaasi tuwánésa aúyésa naaóꞋ-naokemba marapáꞋá kóyo uwasá Ísun-iyai nompí-sípívímbá kumbá 34 marapáꞋá ásávena misáwívá-kwáásí tuwánéna arumbá umátinkena sipisípi-poi-ayuraamba miwítí kawáá íma máyówasa kewé suꞋmai máyóntavena Ísu arumbá umátinkena ayáátáár-aai kwésimatimuwasa 35 enónkaꞋa kwená kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa sésa íma sáwíva-kwaasi máyáapaꞋan-ivo enáíndaraꞋa 36 tiꞋmárénasa egwaaꞋ-náópimpaꞋa kwénaaesa toómbá meéyámbáráaro suwaná 37 Ísu simátimena séna kemá toómbá tíméro súwasa sáwívar-ontankaken-tomba 200 kinaaraken-tomba meéyámbaꞋmaiya timúsina. óntamba íma kwáyáiye suwaná 38 nóraumai-tona káyáiya koawánaaro súwasa koawánésa tésa sésa sáwíyan-tomba évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá kwáyáiye suwaná 39 Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna séna inkwimaꞋmái maraꞋá máéro súwasa 40 moórávaꞋa 50 kwaasi máúwasa moórávaꞋa 100 kwaasi máúwasa miráumai-kwaasi kwimakówana 41 Ísu évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá maisokéna kwíyómpaꞋa karákéna Áánútuntavena súwi simásuwena mintómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásí timúwasa misáwívá-kwáásí tímúwasa noyááꞋa topán-topan-umai timúwasa misáwívá-kwáásí tímúwasa 42 amáparawai nowaná tímúꞋa vówasa sáwíva-kwaasi 5,000 kwaasi nowaná tímúꞋa vówasa kwená kwayó-kwáásí mintón-ayai sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-unampimba áítumai ógwitaraawe.

Ísu non-avóvomayaapaꞋa kuráin-kwasai.

Mátíyu 14:22-33, Yóni 6:15-21

45 áítumai ógwitowana minkákémbá Ísu kwená kwayó-kwáásí tiꞋmaréna séna kesí aivaꞋá nompí-sípívímbá usámaaiseꞋa menávápáꞋ-náópaꞋa PétésáítavaꞋa koró. misáwívá-kwáásí kwétiꞋmareꞋa séꞋa kentí naaóꞋ-naoꞋa koró simátimenaumne séna 46 misáwívá-kwáásí tiꞋmarówasa miwítí naaóꞋ-naoꞋa kuwaná ÁánútumpaꞋa námúnaamo síndayavena omápaꞋa umáyowana 47 noꞋwáámba aúkúwana Ísu kweyáá marapáꞋá máyowasa kwená kwayó-kwáásí nompí-sípívímbá non-avóvomayaapaꞋa máyówana maramá nénkaꞋa kwáyowana 48 Ísu awánómba anón-unda toꞋmaé kwétena misípí tayátoꞋmarowasa nombó tuwíntámaesamo kun-támayoꞋa nonkó tavímayowasa íma kumbá irataróꞋa Ísu non-avóvomayaapaꞋa kwénaaena kwená kwayó-kwáásímó máyónkaꞋa téna táyaaitaguwasa 49 awánésa táátavesa ésa tiyántámbá kwétowasa sésa kwaántáo kwénaaiye suwaná Ísu avekáán-umai séna tááꞋa kaivó aáno máéro. kemá úne séna 51 nompí-sípívímbá usámaaisena kwegwáráꞋá umáyowana anón-undaoma maivaiyówasa táátavesa ávááraumai uwaná 52 íma táákoma kaweꞋá umái méra. sáwíyan-tompinkembo sáwíva-kwaasi taaín-timuwasamo nowáíná ááimba íma táákoma kaweꞋá umái méraawe.

Ísu KénésárétivaꞋa tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.

Mátíyu 14:34-36

53 táátavesa ávááraumai ésa kwaaúnkóná menávápáꞋá Kénésáréti-maravaꞋa kumbá non-awámpáꞋá nompí-sípí ándánei avíkwímaresa 54 marapátá ásávowasa mimbápákén-kwáásí Ísumba aúyésa 55 naaóꞋ-naoꞋa simátimesa Ísumo tamaún-aimba isésa tíꞋo ún-kwaasi kúkutaavimba tíꞋmaesa tóyo uwaná 56 Ísu kítoꞋ-naoꞋa anón-daoꞋa kwaivá kwénaauwasa tíꞋo úwai tíꞋmai marukáꞋá marésa sésa ená unáánkwátói-araairaꞋa tátoraiyana tíꞋa étinkainkwae suwasá tátórówana tíꞋa étínkaraiye.

Copyright information for `KZE