Mark 7

tíkwáꞋnáí ámáámba siráan-kwasai.

Mátíyu 15:1-9

ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakemba Ísumo máyopaꞋa tésa tuwánomba Ísuna kwayó-kwáásí évakaꞋa tiyáámba íma sese un-tíyáándéí toómbá kwénowasa Yútaa-kwaasi ámáán-kawaa-kwaasiye úwoi-kwaasiye tíkwáꞋnáí ámáámba kwáróntavesa tiyáámba sese umásukesa toómbá nésa máákétirakemba naaópaꞋa iyésa tiyáámba sese umásukesa toómbá nésa tíkwáꞋnáí ámáámba óꞋon-oꞋon-amaamba kwarésa tááveꞋa nonánámá anavéúmbá sese uráawe. ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé ÍsunkaꞋa torupésa sésa ená kwayó-kwáásí nóra isasá kentáá síkwáꞋnáí ámáámba íma kwarésa tiyáámba íma sese ombá toómbá kwénaao suwaná Ísu séna kaumbo-káér-ainkwara-kwaasin-owe. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya keinárawatavena árair-aimba siráimba agaimaréna séna Áánútu séna

  • maawímá kesúwíꞋa tóikakene suꞋmai sésa kesí imáyáa íma tirumpimbá kwáyáiye.
kwaásiti ámáámba simái paárombanivo Áánútuna ámáámban-iye kampaꞋá sembá miráráán-umai kesí imáyáa kampar-ímáyáá mósá kwémaraawe Áánútu siráimba aúváívimba agaimakáiye. Áánútuna ámáámba tuwéꞋa tíkwáꞋnáí ámáámba kwétoraawe. Áánútun-aai kwétuwaantavai miwá anondá kentááiyavai aamoí kwéowe. 10 naaóváꞋá Mósesi séna kentinóvowi túwíꞋa anómba oró. ánivo anóvowimo sáwíkaambo simátinkaindawaimba tuvuwíyana puwíníye Mósesi siráivo 11 keinárawaꞋo siráamba moóráwai anóvowiyavena simátimena séna moórá-yantaaꞋa Áánútundeiman-ivo íma kanaán-umai timénaumne siréna 12 anóvowima íma kwétuwaꞋnaa-iye. mirámó ontáváí kanaán-iye kwésewe. 13 mirá-sáwíꞋó ontávéꞋa Áánútun-aai tuwéꞋa kentíkwáꞋnáí ámáámba kwégwareꞋa kentáái kwésimatimewe. mirárááníꞋa kwéowe Ísu siráiye.

kwaásimo sáwíꞋo umátínkáin-tantaakona kwaasái.

Mátíyu 15:10-20

14 Ísu mináímbá simátímatuwena kwaásiyavena teró súwasa kwenópaꞋa tuwaná séna simátíménda iséꞋa kaweꞋá oró. 15 máápaken-tantaaꞋo naawáí íma kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaivo tirumpinkén-áínkó kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaiye. [ 16 kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró] Ísu siráiye.

17 Ísu simásuwena minkwáásíyómbá mátiyuwena naaúmpaꞋa umáyowasa kwená kwayó-kwáásí sésa mináínkóná ááimba simásimiyo suwaná 18 Ísu séna kenkwáráꞋá íma tááko pééi kwéisaꞋa méꞋa ísáambanivo íma ísámai kaweꞋá uráawe. máápaken-tantaaꞋo naawáí kwaási íma sáwíꞋa kwéumatinkaiye. 19 mindá íma imáyáa kunkwaéna tindáámpaꞋa kunáyúsúgwinivo 20 aaimó kwésemba tirumpinkén-ímáyááó éna mindá kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaiye. 21 tirumpin-ímáyáávínkémbá sáwí-imayaa ésa tínkamiyasamo puwónááoniꞋa ésa aarai-úmóyámbá ésa kwaai-úmóyámbá ésa amápa-tantaaꞋa umóyámbá ésa 22 túran-anda ésa mirá-mira-sawiꞋa ésa kampar-áímbá sésa aosaambá kwimaé naaésa kaweꞋ-máyáímó kwémayaantavesa tirunkó simái sáwíꞋa kwéumatinkesa tívókariꞋa ésa uwoꞋaóríꞋa ésa 23 mirá-sáwíꞋó kwéomba tirumpinkén-ímáyááó kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaivo tiyáámbo ímo sese ombó toómbó kwénaamba mindáo kwaási íma sáwíꞋa kwéumatinkaiye Ísu siráiye. ánivo Ísumo kwemó siráimba amápa-tomba kaweꞋá umái kwénaawe siráiye.

Kénááni-maravaken-ininkona kwaasái.

Mátíyu 15:21-28

24 Ísu mináímbá simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé miváꞋá tuwéna Táyaa-naopare Sáítóni-naopare mináyámpáꞋá kúmba moórá-naumpaꞋa uména séna kemó tamaúnda íma simátíméro súwasa ánivo évaka-kwaasi tamáún-aimba ísówana 25 moórá-ininko ayáámúnko arumpimbá taraváá-kwámbá máyowana minínínkó Ísumo tamáún-aimba iséna avekáán-umai kwenópaꞋa iyéna maraꞋá kumbaéna 26 kwemá íma Yútaa-inimba póna Síriyaa-maravaꞋa Vínísiyaa-naopaken-ininko ÍsunopaꞋa iyéna maraꞋá kumbaéna asiramái séna kesiyáámúnko arumpinkémbá taraváá-kwámbá mayauwaaó súwana 27 Ísu simámena séna aivaꞋá iyámpói toómbá timénaumne. iyámpóíti toómbá maimái iyámbá timúnavo miráumai Ísareri-kwaasimo túwaꞋnaa úndantemba emá óꞋonkaa-inimba ónda póꞋa áwaꞋnaa únavo kwésune súmbanivo 28 minínínkó séna anóndako áraiꞋa sémpo iyámpóíti toón-ayai iyánkó tamandáníye. miráumai óꞋonkaa-ininkoman-iye sinaná kanaán-ína súwaꞋnaa íníyone súwana 29 Ísu séna kawer-áímbá séndayavai enayáámúnko arumpinkémbá taraváá-kwámbá mayáúkaumpo ená naaópaꞋa kwaaó súwana 30 kwená naaópaꞋa kwéna koawánómba taraváá-kwámbá kóúrowana ayáámúnko kaweꞋá umái tuvaikáꞋá méraiye.

Ísu sáwívarawai asóvamatinkarain-kwasai.

31 Ísu Táyaa-naopar-ayampakemba Sáítóni-naopar-ayampaꞋa táúkúmaena Tékáporisi-ayampaꞋa táúkúmaena Káríri-nonkwaaumpaꞋa kúmba 32 évakarawai aívóꞋnaꞋa áíꞋmaesa tésa sésa enayáándei tátoꞋmai asóvamankaao suwaná 33 kwaásivinkemba áíꞋmai kweyáávaꞋa ankéna ayáánánánei áápimba maréna awirááíma kwiꞋmaréna amáávíraꞋa tátorena 34 kwíyómpaꞋa karákéna sirumbá kwéiye séna kwenááivinkemba séna epaata mináímbá kwántámai séna ááꞋo kaúnímba intíyuwaumne súwana 35 ááꞋa kaweꞋá úwana amáávíma etóyóí úwana aaí kaweꞋá umái súwana 36 Ísu asiramái séna íma simátíméro súwasa íma ísónkakemba simátímapaꞋa kuwasá 37 ísówana ávááraumai tááꞋa kówasa sésa amápa-tantaaꞋa kaweꞋá unté kwéiyena tááꞋo kaúnín-kwaasi kaweꞋá kwéumatinkena aaimó ímo kaweꞋó umáímo sen-kwáásí kaweꞋá kwéumatinkaiye siráawe.

Copyright information for `KZE