Mark 8

Ísu moórágwaraꞋa toómbá tímakain-kwasai.

Mátíyu 15:32-29

moórá-tawai sáwíva-kwaasi torupowaná miwítí toómbá ánásowana Ísu kwená kwayó-kwáásí tááyowasa tuwaná séna kaumbo-táwai kesé máyáawana maimaésa tiráan-tomba ánásaisaꞋa sirumbá kwéumatinkaumne. tiꞋmáráanasa kentí naaóꞋ-naoꞋa kónááombanivo némpaken-kwaasi aampaꞋá kwíyamba kánokaꞋa pósa púwóvainivo súwasa kwená kwayó-kwáásí sésa kavóná-maravaꞋan-ivo náákakenta toómbá maimáíya timénaumno suwaná tísaa ena séna nóraumai-tona kwáyáiyo súwasa avakaeté kwáyáiye suwaná minkwáásíyóntávéna séna maraꞋá máéro séna avakaeté-tomba maisokéna Áánútuntavena súwi séna toómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásíráꞋá timúwasa minkwáásíyómbá tímúwana kaumbo-káéꞋ-noyaaꞋa kwáyowana Ísu maisokéna Áánútuntavena súwi séna kwená kwayó-kwáásíráꞋá timúwasa minkwáásíyómbá tímúwasa nowaná tímúꞋa vówasa sáwíva-kwaasi 4,000 kwaasi nowaná tímúꞋa vówasa kwená kwayó-kwáásí mintón-ayai túwómba avakaeté-unampimba áítumai ógwitowana 10 Ísu misáwívá-kwáásí tiꞋmaréna kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usámaaisesa Táómánúta-ayampaꞋa kuráawe.

ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.

Mátíyu 16:1-4, Árúku 12:54-56

11 miváꞋá Ísu máyowasa ámáán-kawaa-kwaasi sáwí-aimbo sínda isánáe sésa ÍsunopaꞋa tésa sésa áraira Áánútumpakena kunkáana ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaano suwaná 12 Ísu arumbá umbaí kwétopakemba séna ívéꞋo máyáan-kwaasi nóra séra ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaano kwéseo. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ívéꞋo máyáan-kwaasi íma agaráátinkanaumne séna 13 ivátiyuwena nompí-sípívímbá usámaaisena nonkwaaúnkóná menávápáꞋá kuráiye.

íma kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi oró siráin-kwasai.

Mátíyu 16:5-12

14 Ísu kwená kwayó-kwáásíyé nonkwaaúnkóná menávápáꞋá kumbá kwená kwaási péréti-tomba íma máyómba tuwinkésa kuwaná kímbora-tomba nompí-sípívímbá kwáyowana 15 Ísu ámáán-kawaa-kwaasiye Érótiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi owé-ímáyáá kwéena kwená kwayó-kwáásí simátimena séna intóráín-tantaaꞋa sáwíyan-tantaaꞋa moórá-tonko áwíꞋa péréti mimpímbá kwémaraawana kwéintorena anómba intembá ámáán-kawaa-kwaasiye Érótiye miwí tááiyavai kentúraꞋa kárákwimai máéro súwasa 16 keáímbá sésa nóra séna mirá kwésiyo. péréti-tomba íma makáunanaya mirá kwésiye suwaná 17 Ísu keáímbó kwésun-aimba iséna nóra séra toómbá íma kwáyáiye-aimba kwéseo. kanaán-umai toómbá timénaunda ááémo uráundawaina ááimba íma tááko pééi kwésiye. kentí imáyáagoma kentirunkómá usisiꞋándaisaꞋa kwéowe. 18 túramba kwáyáimbanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe. tááꞋa kwáyáimbanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. 19 évaꞋaasei-tomba topán-topan-umai sáwíva-kwaasi 5,000 kwaasi timéwánasa naráaamba mintón-ayai nóraumai-unampina áíturaao séna tísaa úwasa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-unampinta ógwitaraumne suwaná 20 avakaeté-tomba topán-topan-umai sáwíva-kwaasi 4,000 kwaasi timéwánasa naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina áíturaao séna tísaa úwasa avakaeté-unampinta ógwitaraumne suwaná 21 Ísu séna nóra éra íma tááko pééi sisaꞋá ísaraao Ísu siráiye.

Ísu aúramba kavíkówaimba asóvamankarain-kwasai.

22 Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé Pétésáítaa-naopaꞋa kumbá évakarawai aúramba kavíkówaimba áíꞋmaesa ÍsunopaꞋa tésa sésa tátoꞋmai asóvamankaao suwaná 23 Ísu ayáánkaꞋa tátorena áíꞋmaena mindáókona ayááíváꞋá kwéna aúrampimba awirááíma kwirankéna aúrankaꞋa tátorena séna ára kwéawanaano súwana 24 awánéna séna kwéawanaumne. taairaán-kwáásí marapáꞋá kwénaaowaꞋa kwéawanaumne súwana 25 moórágwaraꞋa Ísu aúrankaꞋa tátorena kaweꞋá umánkowana aúramba kararéna kaweꞋá umái kwéawanowana 26 Ísu séna mindáópaꞋa kónavo ená naaópaꞋa tayauweré kwaaó siráiye.

Pítaa Ísuna ááimba siráin-kwasai.

Mátíyu 16:13-20, Árúku 9:18-21

27 Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé Sísáriya Vírípai-naokon-ayampaꞋa kúmba aampaꞋá kwéguwana kwená kwaási tísaa ena séna kentáváí amáparawai nóran-kwaasiye kwéseo súwasa 28 miwí sésa évakarawai sésa emá Yóni nombá pétinkaadawai óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaandawai áwíꞋa Íráiyaama óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaawaivinkemba moóráwai óne kwésewe suwaná 29 Ísu séna keinárawaꞋa kentáváí nóran-kwaasiye kwéseo súwana Sáímoni Pítaa séna Áánútu usásinankaiwaimba Yútaa-kwaasiya kwéamuꞋmaraundawaiya óne súwana 30 mináímbá íma simátíméro Ísu asiramái siráiye.

Ísu pukéꞋa usásinanaumne siráin-kwasai.

Mátíyu 16:21-28, Árúku 9:22-27

31 Ísu kwemó puwínín-aimba ááimba ásámai kwená kwayó-kwáásí simátimena séna síꞋa índaiꞋa umásinkesa Yútaa-anon-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sen-kwáásíyé tínaaemba umásimesa sínkamiyaꞋa puwónaundanivo kaumbo-táwai ánásainaꞋa púwóndavinkemba usásinanaumne séna 32 miráumai avoraꞋá simátimuwana Pítaa Ísumba áíꞋmaena kweyáávaꞋa máankena séna mirán-áímbá sénavo súwana 33 Ísu kwanténa kwená kwayó-kwáásí tuwánéna Pítaantavena asiramái séna Sáátáánigo siyuwé kóaao. kwaásiti imáyáavinkemba kwésempo íma Áánútuna imáyáavinkemba kwésene Ísu siráiye.

34 Ísu mináímbá simásuwena kwaásiyonte kwená kwayó-kwáásíyé tááyena séna kesínaaemba kwaránáe síyawai tirááímo táínda-yantaaꞋa íma tátoraaro. kemá puwónaunda-taima súgwaataꞋmaeꞋa kondantembá kesínaaemba kwaránááowaimba umbai-yántááꞋá timíyasa minúmbáí-yántááꞋá úwoi maimaésa sínaaemba kwaránááowe. 35 tirááímo táíndaiꞋo ésa íma kaweꞋá umái ménaaovo kentáváí ísámai Áánútu áséi-aintavai ísámai tirááímo táínda-yantaaꞋo tuwésa puwésa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. 36 marapákémbá amápa-tantaaꞋa kwémaesa puwíyambo éna mintántáákó íma túwaꞋnaa íníye. 37 puwíyamba marapáꞋó makáan-tantaaꞋnei íma anondáíꞋa umásuwesa ókwaraꞋa ayáátáákaꞋa ménaaowe. 38 ívéꞋa Áánútuntavesa íma imáyáa ésa máyáankaꞋa kenkwárá kesááigwaraꞋo tigaemó umásínkáámba póꞋa aáno kemó marapáꞋó kúmónda miwí sigaemá umátinkanaumne. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai aáno kesivoná ságayankwara kwíyómpakembo Áánútuna kwayóꞋnárawati ságayankwaraꞋo marapáꞋó kúmónda miwí sigaemá umátinkanaumne.

Copyright information for `KZE