Mark 9

áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa évakaꞋa maankáꞋó máyáan-kwaasi íma aivaꞋá puwéꞋa Áánútu kwená asirayándéí kwégawaaimba awánéꞋa naaémba puwónááowe Ísu siráiye.

Ísu óꞋon-kuwawaaꞋa aúkáin-kwasai.

Mátíyu 17:1-13, Árúku 9:28-36

Ísu mináímbá simásuwena avaꞋmoraé-noꞋwaamba kwaéna Pítaante Yémésinte Yóninte tíꞋmaena anón-omapaꞋa iyúmba miwíyé suꞋmai umésa miwí túrankaꞋa Ísu óꞋoran-auma auvúwana kwená unáánkwátóiraꞋa ságayamba kwaéna kwayáníꞋa kéna aaváúmó usénamo intembá mirá úwasa awánomba kae-kwáásíráí kwíyómpakemba paárésarai mindárai túwíꞋa Íráiyaae Mósesiye Yútaa-kwaasi tíkwáꞋnárai Ísuwe kwaasái kwésuyana Pítaa Ísuntavena séna anóndakoo maankáꞋó maúndaya kaweꞋá imbá póta kwááyu-namba kaumbomá ónaundaya moórá endéí éta moórá Mósesindei éta moórá Íráiyaandei éta mirá ónaundayaawe súwana ávááraumai tááꞋa kówana nóin-ainaꞋi síníyena póna mirán-aimba Pítaa siráiye.

mirá kwésunkaꞋa ainánkó kuména káátaguwana mináínámpínkémbá aaigówé suꞋmai séna maawámá kesáánimba isaꞋá kwená imáyáa kwéune. kwenáái ísáaro súwasa kwená kwayóꞋnárau awánomba mindárai kwíyómpaꞋa íyúwana Ísuwe suꞋmai méraiye.

máyowasa omápakemba kúmúmba Ísu asiramái simátimena séna awánaamba íma simátíméro. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai púwóndavinkemba usásinaandaraꞋa awánaamba kanaaráꞋá simátímaꞋmae íyóro súwasa 10 isésa íma simátimesa mináímbá úwoi tátoresa keáímbá sésa púwóndavinkemba usásinanaumne simbá nóran-ainaꞋiyo keáímbá siráawe.

11 keáímbá sésa Ísuntavesa áísaa esa sésa ámáámba sen-kwáásí sésa Íráiyaa aivaꞋá paárínana Áánútu usásinankaiwai Yútaa-kwaasiya amuꞋmakáundawaiya naaémba paáriniyemo sembá nóra sésa mináímbá kwéseo suwaná 12 Ísu séna aivaꞋá Íráiyaa paáréna toꞋmayaa íníye-aimba árair-aimban-iye. moórá-aimba kwaási úrandaꞋa kumpaáruraiwaintavena agaimaréna séna kwembá áíꞋa índaiꞋa umánkesa tínaaemba umánkanaaowe agaimaréna siráiye. 13 simátimeꞋa séꞋa Íráiyaa áꞋa tiráiye. agaimaróntemba umái kwembá sáwíꞋa umánkanae sésa sáwíꞋa umánkaraawe. mirán-áímbá kwentáváí agaimaróntemba kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaintavai agaimakáawe Ísu siráiye.

Ísu taraváá-kwámbá mayáúkain-kwasai.

Mátíyu 17:14-21, Árúku 9:37-43

14 Ísu simásuwena omápakemba kúmúmba kwená kwayó-kwáásítópaꞋa kúmúwasa sáwíva-kwaasi torupésa ámáámba sun-kwáásíyé Ísuna kwayó-kwáásíyé asirayán-áímpákémbá sésa 15 Ísu túntavesa ivátuwesa paruvará umánkówana 16 Ísu séna nóintavai asirayán-áímbá kwéseo séna tísaa úwana 17 minkwáásíyómpínkémbá moóráwai séna anóndakoo kesáánimba áíꞋmaeꞋa túne. kwenarumpimbá taraváá-kwámbá máyáísana íma aaí kwésisana 18 mintáráváá-kwánkó tátoꞋmai amentánaanta isaná tanaambá váguvagu kwéena áwááyaamba akékúndena aigareó nonkáánéna aíyayaamba sápísimagwisana mirá úmaena kwéiyisaꞋa ená kwayó-kwáásíyávéꞋa séꞋa taraváá-kwámbá arumpinkémbá mayaúwáaro súnasa íma kanaán-umai mayáúkaawe súwana 19 Ísu séna kentáváí íma imáyáa kwéowana póna sirumbá umbaí kwétaivo nóraumai-tawaiya kesé ménaumno simásuwena séna ánivo enáánimba áíꞋmae tiyó súwasa 20 áíꞋmaesa tuwaná mintáráváá-kwánkó Ísumba awánéna miníyámpóí améntáyuwowana tanaambá véna kwárereꞋa éna aigareó monkáánúwana 21 Ísu avowántávéna séna nósatawai ánkaraiyo súwana umarankaꞋá ánkaraiye. 22 tuvuwíndayavena póna sáwívakaꞋa améntámai irá káúvóraꞋna éna améntámai nompímbá túwáaraꞋna kwéiye. emó kanaamó e arumbá maisinkéya súwaꞋnaa uwo súwana 23 Ísu séna nóra séwa emó kanaamó e súwaꞋnaa uwo kwéseno. ÁánútumpaꞋa agevamái máyaawai amápa-tantaaꞋa kanaaráꞋá ónááowe súwana 24 miníyámpóígó avowámá avekáán-umai anónkaꞋa séna kemá ÁánútumpaꞋa agevamái máyaundanivo kemá Áánútuntavai íma asiramái kwémaunda-yantaaꞋa súwaꞋnaa uwo súwana 25 Ísu awánómba sáwíva-kwaasi sisipáá uwaná taraváá-kwántávéna séna aívó-taravaa-kwankoo auwé kóaao. íma koyauwérénda ákaꞋa kóaao súwana 26 kwááꞋa téna miníyámpóí améntáyuwowana tanaambá vówana arumpinkémbá kóúwana miníyámpóí púwóraꞋna umai máyowasa évakarawai sésa áꞋa púwíye suwaná 27 Ísu ayáánkwanda tátoꞋmai usásinakowana kokuꞋá méraiye.

28 kokuꞋá máyowana Ísu naaúmpaꞋa umáyowasa Ísumo kweyáá máyonkaꞋa kwená kwayó-kwáásí umésa sésa nóra séta mintáráváá-kwámbá íma kanaán-umaiya mayáúkaumno suwaná 29 námúnaa kwésemba póꞋa miráumai mirán-táráváá-kwámbá mayauwánááovo óꞋon-tantaaꞋneimo éꞋa íma kanaán-umai mayauwánááowe Ísu siráiye.

Ísu puwínín-aimba siráin-kwasai.

Mátíyu 17:22-23, Árúku 9:43-45

30 Ísu simásuwena tuwéna Káríri-ayampaꞋa aampaꞋá kwégwena sáwíva-kwaasi torupaavó séna kesí kwayó-kwáásíyé suꞋmai aaí simátimenae séna aampaꞋá kwégwena séna kembá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaimba óꞋon-kwaasi timíyasa sínkamiyaꞋa puwéꞋa kaumbo-táwai maisuwéꞋa usásinanaumne súwasa 32 kwemó sún-ainkona ááimba íma isésa áísaa ónáe sésa umbá tááꞋa kówasa íma áísaa uráawe.

nááwa kwéusayaaitaiyo siráan-kwasai.

Mátíyu 18:1-5, Árúku 9:46-48

33 íma áísaa esa Kápénéamu-naopaꞋa kumbá naaúmpaꞋa umáúwana Ísu tísaa ena séna aampaꞋá kwéteꞋa nóin-aina siráao súwasa 34 aampaꞋá kwégwesa sésa kentáávínkémbá nááwa kwéusayaaitaiyo sésa iséise úmae kwégwesa pósa íma aaí suwaná 35 Ísu maraꞋ-maéna kwená kwaási sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasiyavena séna maísáaro. usáyaaitanae síyawai tínaaeniꞋa ésa amáparawaiti kwayóꞋá máráaro simásuwena 36 moórá-iyampoi áíꞋmai avumpimbá usásinankena taparéna simátimena séna 37 kentáváí imáyáa kwéesa iyámpói áwaꞋnaa onten-umái kwésuwaꞋnaa-owe. súwaꞋnaa onten-umái Áánútu siꞋmákaiwaimba kwéawaꞋnaa-owe Ísu siráiye.

kentí mayáí íma sáwíꞋa kwéiwaina kwaasái.

Árúku 9:49-50

38 súwana Yóni Ísuntavena séna anóndakoo moóráwai kwénaaena taraváá-kwántóntávéna séna Ísuna asirayámbá kwáyáintavai auwé kóaao simátímapaꞋa kwégwisasa mintáráváá-kwámbá kóuraawe. minkwáásígó íma kentáávínkén-kwáásímá ómpo íma miráne étuwaaoya siráumne Yóni súwana 39 Ísu séna íma tuvínankaaro. ímo awánaam-bayaimo máyáawai úwoi kesúwíꞋa íma sáwíꞋa simásinkanaaowe. 40 kentáásí mayáígómbá íma sáwíꞋa kwéowai úwoi kwésuwaꞋnaa-owe. 41 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa keinárawaꞋa tuwánésa sésa Ísu Káráísitina kwaási ombá póꞋa túwaꞋnaa ónáe sésa sáwíyan-tantaaꞋa nombá timíyawaima Áánútu kaweꞋ-méyámbá timíníye Ísu siráiye.

sáwíꞋa kwéon-kwasai.

Mátíyu 18:6-9, Árúku 17:1-2

42 Ísu mináímbá simásuwena séna iyámpóígomo kesááiyavaimo áraire sintenkáán-umai évakarawai áraire kwésewe. évakarawai tésa kesááiyavaimo áraire kwésewaima kampar-áímbá tasimátimiyasa isésa sáwí-ampaꞋa kówíyasa Áánútu kampaꞋó síyawai sáwí-meyamba anómba timínívo miwímó tinumarampimbó anón-ontambo aríkwímaresamo nompímbó túwáawasamo kumésamo kumpuwésarakai kampar-áímbá íma simátíméwasa sáwí-ampaꞋa íma kosinó. mindá kanaán-iye. 43 tiyáánkomo sáwíꞋo ínaꞋa misáwí-ámpáꞋá kúnavo séꞋa moórá-tiyaamba arátúwáaro. kae-tíyáámbó kwáyainaꞋo éꞋa sáwí-marupaꞋo iramó kaíkaiꞋo kwéipaꞋa kónááomba mindá sáwíꞋan-iye. sáwíꞋo uráinda maisuwéꞋo máyáamba mindá kaweꞋán-iye. 45 tísamaigomo sáwíꞋo ínaꞋa misáwí-ámpáꞋá kúnavo séꞋa moórá-tisamaima arátúwáaro. kae-tísámáímó kwáyainaꞋo éꞋa sáwí-marupaꞋo iramó kaíkaiꞋo kwéipaꞋa kónááomba mindá sáwíꞋan-iye. sáwíꞋo uráinda maisuwéꞋo máyáamba mindá kaweꞋán-iye. 47 túrankomo sáwíꞋo ínaꞋa misáwí-ámpáꞋá kúnavo séꞋa moórá-turamba pítuwaaro. kae-túrándéímo awánéꞋo éꞋa sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa kónááomba mindá sáwíꞋan-iye. sáwíꞋo uráinda maisuwéꞋo máyáamba Áánútu kwená kwaási kawááipaꞋa máyáamba mindá kaweꞋán-iye. 48 iramó kwégaipaꞋa marinkómó éna kwaíkwaiꞋa kwéinana iramó éna íma pisináínda kaíkaiꞋa kwéiye Ísu siráiye.

49 Ísu simásuwena séna uwímó toónkáꞋó úmárááwanamo kaweꞋó intembá Áánútuma kwaásiraꞋa iramó kaintenkáán-umai maráínasa kaweꞋá umái ménaaowe. 50 uwímá kawe-tántááꞋá imbánivo anómba ánásaisana ayáántámba kwáyáimbanivo óꞋa uwímó káíꞋa íma úmaranaaowe. uwígómó áséimo intenkáámbá kwéeꞋa paru umái ménaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE