Matthew 10

Ísu kwená kwaási mayáíráꞋá tiꞋmákain-kwasai.

Mááka 3:13-19, 6:7-13, Árúku 6:12-16, 9:1-5

Ísu kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tááyowasa tuwaná kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyuꞋmaeꞋa nááóro-asirayamba tiména óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasi asóvamatinkai-asirayamba tímakaiye.

asirayámbá tiména kwená mayáíráꞋá tiꞋmaréna séna kesí aantá-kwaasin-owe súwai túwíꞋa moóráwai áwíꞋa Sáímoniye séna aúná-kwiꞋa tamámena Pítaawe séna moóráwai Pítaa áváko áwíꞋa Éndaru moóráwai Sépéti ááninko áwíꞋa Yémési moóráwai Yémési áváko áwíꞋa Yóni moóráwai Vírípi moóráwai áwíꞋa Pátóromu moóráwai áwíꞋa Tómáasi moóráwai áwíꞋa Mátíyu kwemá táákísi mayówai moóráwai Árávíási ááninko áwíꞋa Yémési moóráwai áwíꞋa Tátiyasi moóráwai áwíꞋa Sáímoni kwemá Árómáani-kamaani-kwaasi tiꞋmátuwanae siráiwai moóráwai áwíꞋa Yútási Isakéríóti kwemá naaénba Ísumba kwená namuro-kwáásíráꞋá agaráátínkaraiwai miráumai-kwaasi Ísuna kwayó-kwáásímán-owe.

Ísu minkwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tiꞋmaréna séna kosimátímaꞋmae nááóro. óꞋonkaa-kwaasiti naaópimpare Sámériyaa-kwaasiti naaópimpare íma naaéꞋa kentí kwaási Ísareri-kwaasiti naaópimpaꞋa nááóro. sipisípiraꞋo ímo kárákwiraiwaimo ímo máyáísasamo sipisípimo sáwíꞋo umáímo nááóntemba Ísareri-kwaasi mirámó kwéomba kosimátimeꞋa séꞋa Áánútu kwená kwaásimo kawááimba ááimba kwéasaiye kosimátíꞋmae nááóro. tíꞋo in-kwáásí asóvamatinkeꞋa púwón-kwaasi usásintinkeꞋa túmo karáin-kwaasi túma kaweꞋá umátinkeꞋa taraváá-kwámbá tirumpimbá máyáan-kwaasi maitiyúwáanasa kónááowe. mimbáyáígóná asirayámbá úwoi timúnaꞋa íma óntamba meéyámbakaavo úwoi kaweꞋá umátínkáaro. aampaꞋó kwíyamba íma moórá-yantaaꞋa maimaéꞋa koró. óntamba íma unáámpímbá áítumaeꞋa kwéꞋa 10 toón-únámbá íma maimaéꞋa kwéꞋa tísamai-anaamba íma maimaéꞋa kwéꞋa tááúmba íma maimaéꞋa koró. moórá-mora-umai unáánkwátói timantenká umái kuvéꞋmaeꞋa koró. túwaꞋnaa ónááowai kárákwiyonaaovo évaka-tantaaꞋo íma maimaéꞋa úwoi koró.

11 Áánútun-aai simátimenaaontaveꞋa moórá-naopaꞋo kwíyamba keinárawaꞋo naambó timíndawaimba avakáá éꞋa mindáúmpáré suꞋmai méꞋa kentí mayáí maimái ánáseꞋa mindámbá tuwéꞋa óꞋon-daopaꞋa koró. 12 moórá-naumpaꞋa iyíyamba máyaiyan-kwaasiyaveꞋa séꞋa kaweꞋá umái máéro síyasa 13 keinárawaꞋo kárákwiyiyanamo éna Áánútu kaweꞋá umátinkanivo ímo kárákwiyiyanamo éna Áánútu keináraware suꞋmai kaweꞋá umátinkaniye. 14 moórá-naopaꞋo kwíyamba naambó ímo timésamo kentááimo ímo isáíyanamo éna Áánútu mindáópaken-kwaasi íma aamoí umátinkanivo umásítaiꞋa éꞋa tísamaivakem-baramo uwáéntenkaaniꞋa oró. mindáúmpáráꞋi. mindáóparaꞋiyo. tuwéꞋa koró. 15 simátíménda ísáaro. Áánútu kwaási máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba naaóváꞋó Sótómu-naopare Kómóraa-naopare méraan-kwaasi sáwíꞋo uráantavena sáwí-meyamba timíníye. keinárawaꞋo tínaaembo umátimenaaon-kwaasi sáwí-meyamba timíníye. minkwáásíyóntí sáwí-meyanko Sótómu-naopakewaiye Kómóraa-naopakewaiyeti sáwí-meyankomba usáyaaitaniye Ísu siráiye.

sáwíꞋa umátinkanaaon-kwasai.

16 Ísu mináímbá simásuwena séna simátíménda ísáaro. sipisípimo kwisanamó áwááisaantemo in-íyánkómó intenkáámbó on-kwáásívímbá tiꞋmaránaumne. kawer-ímáyáágwárá-kwáásíráámbá umái méꞋa sáwíꞋo umátinkanaaombo éꞋa íma anondá sáwíꞋa éꞋa paru umái máéro. 17 kárákwiyoro. mono-káwáá-kwáásí keinárawaꞋa tíꞋmaesa anón-kwaasitopaꞋa mótinkesa aaivimbá maitinkésa monoꞋ-náúmpáꞋá mótinkesa túwírukuꞋ-nesa 18 kentávéꞋo asiramáímo máyáantavesa tátoꞋmai tíꞋmaesa kámááni-anon-kwaasitopare kawááon-kwaasitopare mátinkesa aaivimbá maitinkáíyaꞋa miwí kesáái simátimeꞋa óꞋonkaa-kwaasiyonte kesáái simátimenaaowe. 19 aaimó simátínkénkaꞋa nóran-aina sénaumno-imayaa íma anómba éꞋa íma kentí imáyáavinken-aimba sénááovo kentivon-amankó sénááon-aimba úwoi tááka tinkáínaꞋa sénááowe.

21 évakarawai tíváꞋawaawi tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. tivoísáímo ésa tíráámaaꞋa tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. iyámpóíyombo ésa tinóvowima tíꞋmai óꞋowiraꞋa timíyasa tínkamiyasa puwónááowe. 22 kentávéꞋo asiramáímo máyáantavesa tíyámba umátinkesa mirámó kwéomba ímo ivátuwesamo kentávésamo asiramáímo méwai Áánútu kawepáꞋá métinkaniye.

23 moórá-naopaꞋo méwasamo sáwíꞋo umátinkewaꞋo éꞋa tiyuwéꞋa isaaiséꞋa óꞋon-daopaꞋa koró. simátíménda ísáaro. Ísareri-kwaasiti naaóꞋ-naoꞋa simátímaꞋmae kwénaaiyana mimbáyáí íma ánásaraindaraꞋa kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai moórágwaraꞋa kumónaumne. 24 ívé-kwaasigo kwéagaraarankaiwaimba íma kwéusayaaitaiye. mayáí-kwáásígó kwená anón-kwaasi íma kwéusayaaitaiye. 25 ívé-kwaasigo agaráárankainda-kwaasigomo índantemba íníye. mayáí-kwáásígó kwená anón-kwaasigomo índantemba íníye. miráumai kemá anóndako únasa simái sáwíꞋa umásinkesa sésa taraváá-kwántóntí kawáánákó áwíꞋa Píyésepu iyémá kwésewe. mirá kwésemba pósa kesí kwaási simái ávááraumai sáwíꞋa umátinkanaaowe Ísu siráiye.

26 Ísu simásuwena séna mináímbá imáyáa éꞋa kwaási-taaroi íma inkaiséꞋa máéro. aúpáꞋó kwáyáin-tantaaꞋa amápaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. túnkaipaꞋa kwáyáin-tantaaꞋa avoraꞋá paárínasa awánanaaowe. mindáyaveꞋa kwaási-taaroi íma inkáíséro. 27 aúpáꞋó simátíménda avoraꞋá simátíméro. keinárawaꞋo simátíménda-aimba sáwíva-kwaasimo torupenkáꞋá simátíméro. 28 tínkamiyaꞋo puwónááon-kwaasi-taaroi íma inkáíséro. miwí kentimambá íma tínkambai ánásanaaovo Áánútun-aaroiye suꞋmai inkáíséro. kwemó éna sáwí-marupaꞋo iramó kwégaindavaꞋa túgwarare timankwáráré tuwáinasa ménaaowe. 29 maarán-áímbá imáyáa oro. sáwíyan-dumama téntékaan-dumama kaeꞋ-númámá sáwíyan-ontankakemba siyáánkai-toyaaraamba kwémeyan-ovo Áánútu kíraan-dumama kárákwirena ímo kanaán-iye sínanamo éna íma puwéna marapáꞋá kumínívo 30 sáwívaꞋ-numama Áánútu aúrankaꞋa íma anón-tantaaꞋan-ivo kwaási anón-tantaaꞋa owaná póna kárákwirena amápa-tantaaꞋa kwéawanena kentiꞋnótáugwaraꞋa kwétaampamai kwéawanaivo íma tááꞋa kaíno Ísu siráiye.

Ísu áwíꞋa avoratá sénaunda-kwasai.

Árúku 12:8-9

32 Ísu mináímbá simásuwena séna amáparawai túrankaꞋa kentávésa sésa kesí anóndakoman-iye síyawaiyaveꞋa kesivo kwíyómpakewai aúrankaꞋa séꞋa kesí kwaásiman-owe sénaumne. 33 ánivo kwaási túrankaꞋa kembá tínaaemba umásimiyawaiyaveꞋa kesivo kwíyómpakewai aúrankaꞋa sínaaemba umátimenaumne Ísu siráiye.

34 Ísu mináímbá simásuwena séna kentávéꞋa maarán-ímáyáá íma oró. kwaási amápaꞋa paru umái máyáantavena marapáꞋá kunkáiye. ímanivo marapáꞋá kunkáunda kwaási taaínkaꞋa ésa évakarawai kesáái isáíyasa évakarawai aaisambá sénááowe. 35 ívékwara aánogwaraꞋa kesááiyavesa maará ónááowe. avowámá moórá-imayaa ínana ááninko óꞋon-imayaa íníye. anówama moórá-imayaa ínana ayáámúnko óꞋon-imayaa íníye. anáávúkowe óꞋon-oꞋon-imayaa óyááoiye. 36 moóráwai kwenamáárawi kwená namuro-kwáásíráámbá umái ónááowe. kesááiyavesa miráumai miwítí imáyáa taaínkaꞋa ónááowe Ísu siráiye.

37 Ísu mináímbá simásuwena séna kesí kwaási-iꞋa ónáe síyawai aivaꞋá tinóvowiye táánimbaare tiyáámúmbaare tirumbá timésa naaémba kembá tirumbá símémba uwóvíꞋan-owe. 38 kemá puwónaunda-taima súgwaataꞋmaeꞋa kondantembá kesí kwaási-iꞋa íyawaima umbai-yántááꞋá timíyasa minúmbáí-yántááꞋá íma maimaésa sínaaemba kwaránááomba uwóvíꞋa ónááowe. 39 tirááímo táíndaiꞋo ésa íma kaweꞋá umái ménaaovo kentávésa imáyáa ésa tirááímo táínda-yantaaꞋa tuwésa puwésa aúnáiꞋa umái kwíyómpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááowe Ísu siráiye.

40 Ísu mináímbá simásuwena séna tiꞋmáráandawai kentáái isáíyawai kesááigwaraꞋa isánááowe. kesáái isáiyawai siꞋmákaiwain-aaigwaraꞋa isánááowe. 41 Áánútun-aai simátimindawai évakarawaitopaꞋa kwínasa sésa Áánútun-aai kwésimatimendawai ónda póꞋa enáái isánaumne síyawaima kwésimatimiwaimba Áánútu kaweꞋ-méyámbá aména kwéisaiyawaigwaraꞋa mirám-béyámbá timíníye. arupí umái máyáiwai évakarawaitopaꞋa kwínasa sésa arupí umái máyaandawai ónda póꞋa enáái isánaumne síyawaima arupí umái máyainda-kwaasigomba Áánútu kaweꞋ-méyámbá aména kwéisaiyawaigwaraꞋa mirám-béyámbá timíníye. 42 kesí kwaási awánésa sésa úwoisan-kwaasi imbánivo Ísuna kwaási-iꞋa uráimba póꞋa áwaꞋnaa ónáe sésa sáwíyan-tantaaꞋa nombá amíyana Áánútu kaweꞋ-méyámbá timíníye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE