Matthew 11

Yóni nombó pétinkaraiwaina kwaasái.

Árúku 7:18-35

Ísu kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi mináyáátáár-áímbá simátímatuwena mimbáráváꞋá tuwéna óꞋon-oꞋon-daopaꞋa kwenáái kosimátímaꞋmae kwégwena kwená kawer-ámbá agaráátínkaraiye.

agaráátinkowana Yóni ándá-naumpaꞋa máyonkaꞋa Áánútumo usásinankaiwai Káráísiti ún-aimba iséna kwená kwayó-kwáásí tiꞋmarówasarai ÍsunopaꞋa tésarai áísaa esarai sésarai kumíníyonemo sirááwaiyaꞋono. áꞋowawa ónómpo kumíníwaina amuꞋmaránaumno suyaná Ísu séna tayauwerékai isááyamba awánááyamba Yónimba kosimámekai sékai túramba kavíkáiwai túramba awánamai kaweꞋá owaná tááꞋa kaúnkaiwai tááꞋa kwéisaawana tísamaima pukáiwai kaweꞋá umái tísamaima kwétaawana túma karáiwai kaweꞋá kwéumatinkena puwón-kwaasi kwéusasintinkena úwoi-kwaasi áséi-kwasai kwésimatimena séna kentávéna íma kaer-ímáyáá íyawai tirunkó kaweꞋá kwéiye siyé Yónimba kosimámékaiyo Ísu súwasarai kurááiye.

Yónina kwayóꞋnákai tayauwerésarai kuyaná Ísu Yónin-aai amápa-kwaasi simátimena séna Yóni kavóná-maravaꞋa máyáísaꞋa koawánéꞋa nóran-imayaa kwéera koawánaraao. úndá toréna umá mómaꞋmemaꞋo intenkáán-kwáásí Yónima iyé-ímáyáá uráao. Yóni íma mirán-kwáásímán-ivo asirayán-kwáásímán-iye. nóran-imayaa kwéera koawánaraao. kawer-únánkwátói úmakainda-kwaasi Yónima iyé-ímáyáá uráao. ímanivo mirán-kwáásí kawer-únánkwátóigwara-kwaasi anón-kwaasiti naaúmpaꞋa kwémaewe. nóran-imayaa kwéera koawánaraao. Áánútun-aai kwésiwai Yónima iyé-ímáyáá uráao. owé Áánútun-aai kwésiwaiman-iye. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kwemá Áánútun-aai siráawai usáyaaitaraiye. 10 Áánútun-aai aúváívimba Yónin-aai simái agaimaréna séna

  • Áánútu séna isaaó. moóráwaimba aiꞋmáráanana kesáái maimaéna ená aivaꞋá kwéna ená aambá kwiyíníye siráiye
agaimaréna siráimba Yónintavena siráiye.
11 simátíménda ísáaro. Yóni nombá pétinkaraiwaina mayáígó amápa-kwaasiti mayáígómbá usáyaaitaisana Áánútu kaweꞋá umánkaraivo Áánútu kwená kwaásiraꞋo kawááin-kwaasi anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye anómba kaweꞋá umátinkaniye. 12 Yóni nombá pétinkaraiwai Áánútun-aai simátimindayavena ááimba ásárainkakemba ívékwaraꞋa évakarawai Áánútu kawááipaꞋa íyóvo sésa aambá itánáe sésa anóm-bayai máyáawasa évakarawai aamoí ésa Áánútu kenkáꞋá kawááinkwae kwésewe. 13 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowaiye Mósesiye Áánútu kwená kwaásimo kawááinimba paáriniye-aimba suwaná naaémba Yóni paáruraiye. 14 naaóváꞋá Íráiyaa maémáiwai ókwaraꞋa paáriniye-aimba suwaꞋá mináímbó siráan-aintaveꞋa áraire sewaꞋá kemá séꞋa Íráiyaantavesamo siráamba Yónintavesa siráawe kwésunda mináíntávéꞋa áraire seró. 15 kwéisaawai ísámai kaweꞋá oro Ísu siráiye.

16 Ísu mináímbá simásuwena moórá-ainkwaraꞋa simátimena séna ívéꞋa máyáan-kwaasi nóran-kwaasiraane sénaumno. mirán-kwáásírááníꞋa kwéomba iyámpóíyomba naaópaꞋa marupímbá mésa aávéima kwétesa moórá-ayampaꞋo máyáan-iyampoi tááyesa imá tiréꞋa taseró. 17 moórá-iya súnaꞋa íma táásá uráawe. iviꞋá taan-íyá súnaꞋa íma iviꞋá taráawe. miníyámpóí uráantemba maamáyáan-kwaasi mirá kwéowe. 18 Yóni nombá pétinkaiwai ména ándá-aran-domba íma kwénena Áánútuntavena ísámai toónkwáráꞋá íma kwénaisasa kwentávésa sésa taraváá-kwámbá arumpimbá máyáiwaiman-iye kwésewe. 19 kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai méꞋa ándá-aran-donkwara toónkwáráꞋá kwénaunasa kentávésa sésa ándá-aran-donte toónté námae íyíwaima póna táákísi máyáan-umoyan-kwaasiye sáwíꞋa on-kwáásítí kwaásiman-iye kwésewe. ánivo Áánútu simátímakaintemba kwéowai sésa Áánútu kawer-ímáyáágwáráwáímán-iye kwésewe Ísu siráiye.

íma aaí ísaraan-kwasai.

Árúku 10:13-15

20 moórá-mora-tawai Ísu naaóꞋ-naoꞋa kaweꞋ-máyáí ímo awánaraam-bayai mayówasa awánésa sáwí-mayai íma tuwésa ÁánútunopaꞋo ímo tuntávéna Ísu asiramái séna 21 keinárawaꞋa Kórásini-naopaken-kwaasiye Pétésáítaa-naopaken-kwaasiye sáwí-meyamba kentópaꞋa tíníye. naaóváꞋó Táyaa-naaopaken-kwaasiye Sáítóni-naopaken-kwaasiye Áánútun-aaimo ímo ísaraawaivimbo kaweꞋ-máyáí ímo awánaraam-bayaimo kwémayaawandamo awánarekai miwítí sáwí-mayai tukáasino. sáwí-mayaimo tuwésamo úwoi-unankwatoimo úmaesamo kanamó aꞋmákáankakai Áánútu tuwánaraisino. 22 mindáyaveꞋa simátíménda ísáaro. maarán-ímáyáá kwéeꞋa Áánútu kwaási máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba Áánútu Táyaa-naopaken-kwaasiye Sáítóni-naopaken-kwaasiye sáwí-meyamba anómba timíníye-imayaa kwéowe. ánivo kentí sáwí-meyanko minkáéꞋ-náópakewaiti sáwí-meyankomba usáyaaitaya-sawi-meyamba timíníye. 23 Kápénéamu-naopaken-kwaasiyono. kentúwíꞋa mósá maréꞋa séꞋa kwíyómpaꞋa iyónaumne sembánivo púwón-ayampaꞋa kónááowe. naaóváꞋá Sótómu-naopaken-kwaasivimbo kaweꞋ-máyáí ímo awánaraam-bayaimo kwémayaawandamo awánarekai miwítí sáwí-mayai túwówana póna Áánútu mindáóꞋa íma ánásasuwowana ívéꞋa úwoi kwáyáisino. 24 mindáyaveꞋa simátíménda ísáaro. maarán-ímáyáá kwéeꞋa Áánútu kwaási máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba Áánútu Sótómu-naopaken-kwaasi sáwí-meyamba anómba timíníye-imayaa kwéowe. ánivo kentí sáwí-meyanko Sótómu-naopakewaiti sáwí-meyankomba usáyaaitaya-sawi-meyamba timíníye Ísu siráiye.

kesópaꞋa teró siráin-kwasai.

Árúku 10:21-22

25 minkánáá Ísu Áánútuntavena séna kesivoó kwíyómpakwara mararákwáráꞋá kárákwiraandawai óne. amápa-tantaaꞋa kwéisaumne sen-kwáásí íma simátime úwoi-kwaasi simátime 26 mirámó iíyávéna kwéankaisaꞋa póꞋa enáwíꞋa mósá kwémaraumne Ísu Áánútuntavena siráiye.

27 Ísu mináímbá simásuwena séna kesivo amápa-tantaakaꞋa kárákwiyuwo séna símakaiye. amáparawai kesí ááimba íma suwánaraavo kemá kesivo ááninko únana póna kesí ááimba suwánaraiye. amáparawai kesivoná ááimba íma awánaraavo kesivombá póꞋa keyáá kwená ááimba awánaraumne. kesivoná ááimba simátimenae únda-kwaasi kanaán-umai kesivona ááimba kwéawanaawe.

28 kentí mayáí umbai-máyáí kwémayaawana kentópaꞋa umbai-yántááꞋá kwáyáiwai kesópaꞋa tíyaꞋa kentí imáyáa aúnáiꞋa umátínkáanaꞋa paru umái ménaaowe. 29 kemá kesúma íma maé iyéꞋa paru umátinkaundawai únaꞋa póꞋa kesí aambá kaweꞋá umái awánéꞋa kesáái taagwiyavíyaꞋa kentí imáyáa aúnáiꞋa umátínkáanaꞋa paru umái ménaaowe. 30 kesááimo taagwiyavónááomba íma umbaí táínana timénaunda-mayai kaweꞋ-máyáímán-iye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE