Matthew 12

Ísu savaatirár-áímbá siráin-kwasai.

Mááka 2:23-28, Árúku 6:1-5

minkánáávímbá Yútaa-kwaasi agándaan-kanaaraꞋa Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé kígauvimba úwíti-ton-kigauvimba kwéguwana kwená kwayó-kwáásí táái tinkówasa úwíti-aramba kútúmai ásima pítuwesa kwénowasa ámáán-kawaa-kwaasi tuwánésa Ísuntavesa sésa tuwánaao. agándaan-kanaama aambá áúmbakaawasa mirá kwéowe suwaná Ísu séna naaóváꞋó Tévítimo urómba aúváívimba agaimarón-ainkona ááimba íma ísaraawe. Tévítiye kwená kwaásiye táái kwétinkowana Tévíti Áánútuna monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna Áánútu aúrankaꞋo makón-tomba umairéna kwénena kwená kwaási timúwasa naráawe. mintómbá úwoi-kwaasi íma némáembanivo monoꞋ-máyáí máyón-kwaasi némáembani. Tévíti mintómbá umairéna timúwasa nonkáꞋá Áánútu íma áwááꞋa siráimbanivo kesí kwaási mirá kwéowaꞋa áwááꞋa ímo seráámbá áwááꞋa kwésewe. naaóváꞋá Mósesi simátímakain-aimba aúváívinkemba awánaraawe. Áánútuntavesamo ísámaimo póímo tuvúꞋmáímo kwéagayaan-kwaasi anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa mayáí kwémaesa agándaan-kanaagwaraꞋa mayáí kwémayaawasa mirámó kwéontavesa íma aaí kwésimatinkesa sésa sáwíꞋa kwéowe íma kwésewe. simátimeꞋa séꞋa keinárawapimba kwémayaunda-mayaigo anóm-bonoꞋ-naumpaꞋo kwémayaam-bayaigomba usáyaaitaraivo agándaan-kanaa monoꞋ-máyáí-kwáásí mayáí kwémayaantaveꞋo ímo sáwíꞋo kwéowe senkákémbá kesí kwayó-kwáásíyávéꞋa sáwíꞋa kwéowe íma seró. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútu séna

  • póímo tuvúꞋmáímo agaimáímo símémba kanaán-ivo tirumbó kwéumatinkaamba anón-aamoi kwéune
siráimba mináínkóná ááimbo iséꞋo kwarékai ímo sáwíꞋo uráan-kwaasi aaivimbá íma maitínkáasino.
kwíyómpakemba kwaási úrandaꞋa póꞋa agándai-kanaaraꞋo kárákwiraundawai úmpo agándai-kanaaraꞋo kwaásimo mayáí kwémayaamba kendéímán-iye Ísu siráiye.

ayáámba kawévaigurain-kwaasigona kwaasái.

Mááka 3:1-6, Árúku 6:6-11

Ísu miváꞋá tuwéna monoꞋ-náúmpáꞋá iyúwana 10 moóráwai ayáámba kawévaiguron-kwaasi máyowasa aaivimbá mayankánáe sésa Ísumba áísaa esa sésa agándai-kanaama mayáí aambá áúmakaan-kanaama póna áíꞋo in-kwáásí asóvamankai-mayai mayáínda ámáámba araaisíni. íya araaisíníyo suwaná 11 Ísu tísaa ena séna keinárawapinkemba kentí sipisípi-poraaꞋo maipímbó pékainaꞋo éꞋa agándai-kanaaraꞋa ááéma mósá asinánááoo. owé áꞋa mirá ónááomba 12 kwaásigo sipisípi-poigomba usáyaaitaraimba póna agándai-kanaa áíꞋo in-kwáásí asóvamankanimba kaweꞋá éna ámáámba íma araaisíníye simátímatuwena 13 ayáámba kawévaiguron-kwaasiyavena séna enayáámba árútuwaao súwana ayáámba árútuwowana kaweꞋá umánkowana óꞋon-ayaankaamba úwasa 14 ámáán-kawaa-kwaasi monoꞋ-náúmpákémbá kumésa Ísumba nóraumaiya tuvuwónaundayaꞋiyo sésa ámááyu-aimba siráawe.

Ísu Áánútuna mayáí-kwáásígóná kwaasái.

15 ámááyu-aimba sun-táámá Ísu iséna mimbáráváꞋá tuwówasa sáwívarawai kwenánaaemba kwárówana tíꞋo ún-kwaasi amápaꞋa asóvamatinkena 16 asiramái séna kemó umátinkaunda-aimba íma simátíméro siráiye. 17 mirámó úmba naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya sirónkaꞋa póna Ísu mirá uráiye. Áísáya agaimaréna séna Áánútu séna

18 
  • kwembá usásinankaraunana kesí mayáí-kwáásí isaꞋá kwená imáyáa kwéeꞋa aamoí kwéumankeꞋa aaí senaná kesimankó kwesé máyainana óꞋon-oꞋon-kwaasi amáparawai kesí arupí-aimba simátimena
19 íma aaisambá tiyéna íma anónkaꞋa séna naaópaꞋa kwénaaena íma anónkaꞋa séna 20 ÁánútunopaꞋo ímo asiramáímo máyáan-kwaasi íma tiyuwéna kaweꞋá umátinkaniye. mirá úmae iyéna mayáí maimaé iyéna íma ivátuwainana kesí arupí-ainko usáyaaitena kwáyainasa 21 óꞋonkaa-kwaasi kwenáwíꞋa isésa sésa áraiꞋa súwaꞋnaa íníwaiman-iye sénááowe Áánútu siráiye sirónkaꞋa póna Ísu mirá uráiye.

Ísunte Píyésepuntei kwaasái.

Mááka 3:20-30, Árúku 11:14-23, 12:10, Árúku 6:43-45

22 moóráwai maúmba kwenarumpimbá taraváá-kwámbá máyowana póna minkwáásígó íma aaí kwésuwana aúramba kavíkówasa áíꞋmaesa ÍsunopaꞋa máánkówana Ísu mayauwéna minkwáásígómbá kaweꞋá umánkowana kwemá aaí súwana aúramba awánówasa 23 sáwívarawai táátavesa ésa sésa mindáꞋá Tévítin-andarakemba paáriniyemo siráawaiyaꞋi. óꞋowaꞋiyo suwasá 24 ámáán-kawaa-kwaasi mináímbá isésa kampaꞋá sésa ímanivo taraváá-kwántóntí kawáánáꞋá áwíꞋa Píyésepu asirayámbá ámísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaiye siráawe.

25 suwaná Ísu miwí tááma iséna simátimena séna moórá-andama ááiꞋa tiyésa pósa taaínkaar-umai mésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. moórá-naoparaꞋi. moórá-akunaꞋi. usíyán-ákúmbá pósa taaínkaar-umai íma asiramáívakaamba kwémaewe. 26 Sáátáánigona kwaásimo ááiꞋo tiyésamo taaínkaaꞋo ésamo ésa íma asiramáívakaamba kwémaewe. kentávéꞋo sembá Píyésepu asirayámbá ámísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaiyemo kwésemba 27 ánivo Píyésepuna asirayánkáꞋó taraváá-kwámbó kwémaitiyuwaundarakai kentí kwaásigwaraꞋa Píyésepuna asirayánkáꞋá taraváá-kwámbá maitiyúwáásino. mirán-áímbó síyasamo ésa kentí kwaási kampaꞋá kwésewe sénááowe. 28 ánivo kemá Áánútun-amankona asirayánkáꞋá taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaundayavena Áánútuna asirayámbá keinárawapimba kwévaarisaꞋa kwéawanaawe.

29 moórá-aimba imáyáa oro. moóráwai moórá-nanko avowámó asiramáímo máyainanamo éna mindáúmpákémbó umóyámbó mayáindayavenamo éna íma úwoi uveránívo mindánkó avowámbá ánda asááúmankenamo éna uvékena kwená náaindaamba umóyámbá mayáníye.

30 kembá íma kwésuwaꞋnaa-esa kesí namuro-kwáásíráámbá umái kwémaewe. íma súwaꞋnaa esa kwaási torupamái símémba moórá-mora umáguraawe.

31 mindáyaveꞋa simátíménda ísáaro. kwaási sáwí-mayai kwémaesa simái sáwíꞋa kwéumatinkaamba mindá Áánútu maitiyuwánívo Áánútun-amankontavesa simái sáwíꞋa umánkanaaomba mindá Áánútu íma maitiyuwáníye. 32 kembá kwaási úrandako kumpaáruraundawaimba simái sáwíꞋa umásinkanaaomba mindá Áánútu maitiyuwánívo Áánútun-amankontavesa simái sáwíꞋa umánkanaaomba mindá Áánútu íma maitiyuwéna ívékwara naaénkwaraꞋa íma maitiyuwáníye.

33 kawe-táígó kawer-árámbá íyáísana sáwí-taigo sáwí-aramba kwéiyaivo taaéramba awánésa kawe-táígón-aramban-iye. sáwí-taigon-aramban-iye kwésewe. 34 iyánkó póígon-araaꞋan-owe. sáwíre suꞋmai on-kwáásí méꞋa póꞋa íma kanaán-umai kawer-áímbá kwésewe. tirumpimbá kwáyáin-imayaanei kwésewe. 35 kawe-kwáásí kawer-ímáyáávínkémbá kaweꞋ-máyáí kwémayaavo sáwí-kwaasi sáwí-imayaavinkemba sáwí-mayai kwémayaavo sáwí-kwaasi éꞋa sáwí-aimba kwésewe.

36 simátíménda ísáaro. Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba úwoi-aimbo óꞋon-oꞋon-aimbo siráantavena tísaa íníye. 37 kawer-áímbó sirén-kwaasiyavenamo éna arupí-kwaasiman-owe Áánútu séna sáwí-aimbo sirén-kwaasiyavenamo éna sáwí-kwaasiman-owe síníye Ísu siráiye.

ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.

Mááka 8:12, Árúku 11:29-32

38 súwasa évakaꞋa ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé Ísumo sáwí-aimbo sínda isánáe sésa anóndakoo áraira Áánútumpakena kunkáana ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaano suwaná 39 Ísu séna ívéꞋo máyáan-kwaasi sáwí-kwaasi éꞋa ÁánútuntaveꞋa íma imáyáa éꞋa kentávéꞋa kwéseꞋa Áánútumo aiꞋmákainamo e íma awánáúnda-mayai máyénata awánaanomo kwésemba naaóváꞋá Áánútu Yónaambo uráintemba kembá mirá ínívo mináímbá imáyáa oro. 40 naaóváꞋó anón-doyaako Yónaambo nawíkowanamo kaumbo-táwaimo arumpimbó méraintemba kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai kaumbo-táwai maipímbá ménaumne. 41 Yónaa kaumbo-táwai anón-doyaako arumpimbá máyowana miín-kwituwówana minkákémbá Nínívaa-naopaꞋa Áánútun-aai kosimátimuwasa isésa sáwí-mayai tuwésa Áánútun-aai ísaraawe. ívéꞋa Yónaamba usáyaaitaraundawai máyaunaꞋa kesáái íma kwéisaamba póna naaémba Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba Nínívaa-naopaken-kwaasi keinárawaꞋa aaivimbá maitinkésa sésa Yónaan-aai iséta sáwí-mayai tukáundayaanivo Yónaamba usáyaaitaraiwai kentí naaópaꞋa máyowaꞋa kwenáái íma iséꞋa sáwí-mayai íma tukáawe Nínívaa-naopaken-kwaasi sénááowe. 42 naaóváꞋá kentíkwáꞋnáraꞋa kárákwirowai áwíꞋa Sórómoni kawer-ímáyáávínkémbá aaimá kwésimatimuwana moórá-ininko némpaken-kawaa-ininko Sórómonin-aai koisánáe séna kwémena kuráiye. ívéꞋa kemá Sórómonimba usáyaaitaraundawai máyaunaꞋa kesáái íma kwéisaamba póna naaémba Áánútu kwaásimo máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kanaa tínímba minínínkó keinárawaꞋa aaivimbá maitinkéna séna kemá némpakemba Sórómonin-aai taísaraumpo Sórómonimba usáyaaitaraiwai kentópaꞋa máyowaꞋa kwenáái ísómba íma ísámai kaweꞋá uráawe síníye Ísu siráiye.

taraváá-kwánkó koyauwékain-kwasai.

Árúku 11:24-26

43 Ísu mináímbá simásuwena séna kwaási arumpinkémbá taraváá-kwánkó auwéna kavóná-maravaꞋa nombá íma kwáyáipaꞋa kogwénaaena séna náávara ménaumno séna avakáá uwááena 44 séna tayauweréꞋa kesí naambá kwaásigo arumpimbá póꞋa koménaumne simásuwena téna taawánaimba mindánkómbá kankambá kwiyúꞋmái kawer-umásukaisana taawánéna 45 tayauweréna avakaeté-taravaa-kwamba miwítí sáwí-mayai anómba uráawai tíꞋmaena minkwáásígó arumpimbá tamáyáawana moórá-taravaa-kwamba arumpimbá máyáísana minkwáásígó sáwíꞋa umái máyáísasa naaémba sáwíva-taravaa-kwamba máyáawana kwemá anómba sáwíꞋa umái méraiye. miráumai ívéꞋo máyáan-kwaasi sáwí-mayai kwémaesa anómba sáwíꞋa úmaesa iyónááowe Ísu siráiye.

Ísun-anówawe áúnavaꞋmaati kwaasái.

Mááka 3:31-35, Árúku 8:19-21

46 Ísu kwésimatimumba Ísun-anówawe Ísun-áúnavaꞋmaate tésa aaí simámenaaontavesa máápaꞋa máyówana 47 moóráwai Ísuntavena séna enanówe enáúnavaꞋmaare aaí simámenaesa máápaꞋa máyáawe súwana 48 Ísu séna kesinó nááwaꞋiyo. kesúnavaꞋa nááwiyaꞋo séna 49 ayáándei kwená kwayó-kwáásí agaráátinkena séna kesinó kesíváꞋmaaꞋa máyáawe. 50 kesivo kwíyómpakewai siráiniꞋa kwéowai kesinó kesúnavaꞋmaaꞋa kesímánaaꞋmaaꞋan-owe Ísu siraíye.

Copyright information for `KZE