Matthew 13

moóráwai ánáyumba tuꞋmakáin-kwasai.

Mááka 4:1-20, Árúku 8:4-15

mitáwai Ísu naaúmpaꞋa tuwéna Káríri-nonkwaaunkon-awampaꞋa koména aaí simátimindayavena úwasa sáwívarawai tóyo ésa kwená egwaaꞋá tamáyóntavena nompí-sípívímbá usámaaisena máyowasa minkwáásíyómbá nonkwaaúnkón-awampaꞋa máyówana óꞋon-oꞋon-aimba kwántámai simátimakaiye. moórá-aimba simátimena séna moóráwai ánáyumba maimaéna kígauvaꞋa kwégwena máyuꞋmaraisana évakar-anayumba aampaꞋá kunkwáyáísana numaómá túkúnasukaiye. évakar-anayumba óntankwaraꞋ-maravimba kunkwéna paákáꞋ-márávímbá póna avekáán-umai anón-isana aaꞋá kaisaná amímá ayáátáákaꞋa íma kunkéna aáyánkaguraiye. évakar-anayumba karaampimbá kunkwéna kárúraisana karaan-tantáákó araꞋnásukaiye. évakar-anayumba kaweꞋ-márávímbá kunkwéna karuwéna anón-éna arambá imái sáwívar-aramba iyéna évakaꞋa usáyaaitayan-aramba íyáísana évakaꞋa umaimái-aramba iráiye. kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró Ísu siráiye.

10 Ísu súwasa kwená kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa taáísaa esa sésa kwésimatimenda nóra séwa kwántámai-aimba kwésimatimeno suwaná 11 Ísu séna Áánútu kwená kwaásimo kawááin-ainkona ááimba kwésimatimunda Áánútu keinárawaꞋa imáyáa tímísaꞋa kwéisaavo miwí imáyáa íma tímakaisasa kwéisaantaveꞋa kwántámai-aimba kwésimatimune. 12 Áánútun-aaimo ísámaimo kaweꞋó íyawai Áánútu túwaꞋnaa ínasa moórá-ainkwaraꞋa isésa mirámó kwéiyanamo éna Áánútu túwaꞋnaa ínasa amápar-ainkwaraꞋa isánááowe. Áánútun-aaimo ímo ísámaimo kaweꞋó ésa kampaꞋá sésa kaweꞋá umái kwéisaumne síyawaima tirumpinkémbá mináímbá maimayáínana íma kwéniye. 13 kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. kwéawanaambanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe. mirámó kwéontaveꞋa simátimunda kwántámai-aimba kwésimatimune. 14 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya siráimba miwí mirá kwéowe. Áísáya séna

  • kwéisaambanivo íma ísámai kaweꞋá kwéowe. kwéawanaambanivo íma awánamai kaweꞋá kwéowe.
15 miwítí imáyáao umbaí kwétaisana tááko aaimó isáíyávéna ávón-kaisaná túranko awánaiyavena ávón-kwégaivo ímo mirámó ésamo ésa tááꞋo isésamo túrambo awánésamo kesááimo isésamo miwítí sáwí-imayaamo tuwésamo kesópaꞋo tenkákáí sáwí-imayaa maitiyuwéꞋa kaweꞋá umátinkausino Áánútu siráiye Áísáya agaimaréna siráimba Ísu siráiye. 16 Ísu mináímbá simásuwena séna simátimeꞋa séꞋa keinárawaꞋa kaweꞋó umáímo awánaamba Áánútu kaweꞋá kwéumatinkaiye. kaweꞋó umáímo ísáamba Áánútu kaweꞋá kwéumatinkaiye. 17 simátíménda ísáaro. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowaiye arupí umái máyówaiye sáwíva-kwaasi keinárawaꞋo kwéunda-mayai kwéawanaanten-umai awánanae sésa umbá íma awánaraawe. miwí keinárawaꞋo kwéisaanten-umai isánáe sésa umbá íma ísaraawe Ísu siráiye.

18 Ísu kwená kwayó-kwáásíyávéna simátímatuwena séna moóráwai ánáyumba tuꞋmakáin-ainkona ááimba súnda ísáaro. 19 Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba isésa íma ísámai kaweꞋá kwéowana Sáátáánigo téna tirumpinkémbá tamaimái úwoivaꞋa kwétiyuwaiye. minkwáásí aampaꞋá kunkwáyáin-anayunkaamba kwéowe. 20 ánáyumbo óntankwara-maravimbo kúmímba maarán-ááímbán-iye. Áánútun-aai isésa aamoí ombánivo 21 íma tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá owasá Áánútun-aaiyavesa umbai-yántááríꞋa umátinkaantavesa Áánútun-aai ivátukaawe. 22 ánáyumbo karaampimbó kúmímba maarán-ááímbán-iye. Áánútun-aai ísáámbanivo marapár-úmbáí-yántáátávésa imáyáa úmae naaésa óísan-imayaama úmae kwénaaesa mirán-ímáyááó Áánútun-aai káátasuwaisasa íma Áánútuna mayáí kwémayaawe. 23 ánáyumbo kaweꞋ-márávímbó kúmímba maarán-ááímbán-iye. Áánútun-aai isésa tirumpimbá tátoꞋmai kaweꞋá ésa asiramái mésa Áánútuna mayáí kwémaesa kwétuwaꞋnaa-owasa évakarawai usáyaaitamai-mayai kwémaesa kwétuwaꞋnaa-owe Ísu siráiye.

sáwí-anayumba uꞋmakáin-kwasai.

24 Ísu mináímbá simásuwena séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai kwená kígauvaꞋa kawer-ánáyúmbá áwíꞋa úwíti-anayumba uꞋmakáisana 25 moórá-noꞋwaamba amááraawigwaraꞋa tuún-kwaiguráawana namuro-kwáásígó téna arambó ímo íyáí-uwitiraan-anayumba sáwí-anayumba avuvumpimpáꞋá uꞋmakáisana 26 úwíti anón-éna arambá íyáísana úwítiraan-damai uꞋmakáiwai anón-isasá 27 mayáí-kwáásí awánésa kígaugo avowánópaꞋa tésa sésa kawer-ánáyúmbá uꞋmakáandavimba úwítiraan-damai náávakena mimpímbá kwáyáivo sewaná 28 séna namuro-kwáásígó mauꞋmakáiye sisasá áísaa esa sésa táúyuwanaumne sewaná 29 séna ímanivo úwíti táúyuwaavainivo túwéwana 30 kwáyainana naaémba úwíti karepáínaꞋa toómbó akaránááowaiyaveꞋa senasá misáwí-úwítíráán-dámáí táúmai asááumai iramá kwégaindavaꞋa tuwésa úwíti úramba ákáꞋmai kesí toón-dáúmpáꞋá maránááowe Ísu siráiye.

taaérankona kwaasái.

Mááka 4:30-34, Árúku 13:18-21

31 Ísu maarán-áínkwáráꞋá simátimena séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaaain-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai sáwíyan-taeranko áwíꞋa másátati mintáígó arambá ímo aneꞋó awánaraan-taeramba kígauvaꞋa uꞋmakáawana anón-éna amaimá móivarena kóyáwé uráisana numaómá mimpímpáꞋá ánáamba úmarena kwémaiye Ísu siráiye.

33 Ísu maarán-áínkwáráꞋá simátimena séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. moórá-ininko péréti-tomba agayánáe séna kanaráán-tántáákó áwíꞋa páráwaaꞋa maimaéna intoráí-yántááꞋá sáwíyan-tantaaꞋa ayáúmaraisana kwéna intoréna anón-kwéiye Ísu siráiye.

34 Ísu kwaásiyomba aaí simátimenae sénamo úmba íma avoraꞋá siráivo kwántámai-aine suꞋmai simátímakaiye. 35 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai sirónkaꞋa póna Ísu mirá uráiye. kwemá agaimaréna séna

  • simátíménda kwántámai-aimba simátimenaumne. Áánútu maramá tarórurainkaꞋa aúpáꞋó kwáyom-bayaigon-aai ímo ísaraan-aimba simátimenaumne siráiye
agaimaréna siráimba Ísuntavena siráiye.

sáwí-anayumba uꞋmakáin-ainkona ááin-kwasai.

36 Ísu mináímbá simátímatuwena tiyuwéna naaúmpaꞋa iyúwasa kwená kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa sésa namuro-kwáásígómó moóráwaina kígauvaꞋo sáwí-anayumbo kwéuꞋmaraiwaina ááimba simásimiyo suwaná 37 Ísu séna kawer-ánáyúmbó uꞋmakáiwaina ááimba kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai úne. 38 kígaugona ááimba maramán-iye. kawer-ánáyúnkóná ááimba Áánútu kwená kwaásimo kawááin-kwaasiman-owe. sáwí-anayunkona ááimba Sáátáánigona kwaásiman-owe. 39 namuro-kwáásígó sáwí-anayumba uꞋmakáiwaina ááimba Sáátáánigon-iye. toómbó akaránááon-kanaaona ááimba maramó ánásanin-kanaaman-iye. toómbó akaránááowaina ááimba Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewaiman-owe. 40 námáímo áúꞋmaimo iravímbó agaisuwánááontemba naaén-kanaamo tínda mirá ónááowe. 41 kwaási úrandako kumpaáruraundawai kesí kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakemba tiꞋmáráanasa kesí kwaásivinkemba sáwí-kwaasi óꞋowima sáwí-imayaa tíméwasa sáwí-amba kwégwaraawai kuntúkúmai 42 iramó kwégaipaꞋa tiyuwáíyasa mésa iviꞋá tésa túwááyaamba akévundarewasa 43 arupí umái máyáawai Áánútu kentivo kawááipaꞋa mésa aaꞋó kwégaintemba mirá ónááowe. kwéisaawai ísámai kaweꞋá oró Ísu siráiye.

Áánútu kwaásimo kawááin-kwasai.

44 Ísu maarán-áínkwáráꞋá simátimena séna Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. óꞋoran-ontamba maravímbá utámarena ména pukáisana moóráwai téna taawánéna aamoí éna káátamarena mimbárámá meéyámbá íníntavena kwená óísamba maimái tímatuwena óntamba mairéna mimbárámá komeéyán-éna minóꞋórán-óntámbó ásámakaamba mairáiye.

45 Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai ameriyáámba meéyámbaraindayavena naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena 46 awánáínda moóráwai óꞋoran-ameriyaamba makáinana awánéna kwená óísamba maimái kwétimena óntamba mairéna minóꞋórán-áméríyáámbá komeéyán-umai kwémayaiye.

47 Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimba maarán-áímbán-iye. kwasen-únánkáámbá moóráwai nompímbá túwáísana óꞋon-oꞋon-doyaaꞋa 48 minúnámpímbá ógwitagwisana asináíndayavena umái kwéawanaisasa évakarawai áwaꞋnaa umai asímbai áámááívaꞋa makésa kaweꞋ-nóyááꞋá unáámpímbá áítesa sáwí-noyaaꞋa iváꞋá kwétuwaawe. 49 naaén-kanaa tínímba mirá íníye. kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa kawe-kwáásívínkémbá sáwí-kwaasiyomba tíꞋmai 50 iramó kwégaindavaꞋa tuwáíyasa iviꞋá tésa tíꞋo íníntavesa túwááyaamba akévundanaaowe simásuwena 51 kwená kwayó-kwáásíyávéna tísaa ena séna simátimunda-ainkona ááimba ára isaaó súwasa owé suwaná 52 Ísu simátimena séna ísáamba simátimunda-aimba simátíméro. moóráwai naankó avowá kwená naaúmpaꞋa ááéraan-tantaare aúná-yantaare kwáyáísana taaímbai kwená kwaási kwétimiye. mindánkó avowámó kwétimintemba miráumai ááéraam-bonor-aimpinkene Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-aimpinkene simátíméro Ísu siráiye.

Násáretivakewai Ísumba tínaaemba umánkaraan-kwasai.

Mááka 6:1-6, Árúku 4:16-30

53 Ísu mináímbá simátímatuwena mimbáráváꞋá tuwéna 54 kwenamáápaꞋa kúmba miwítí monoꞋ-náúmpáꞋá iyéna aaí simátimuwasa táátavesa ésa sésa náávakena kawer-ímáyáá mairéna kawer-áímbá kwésimasimenayaawa nááwawa asirayámbá ámísana kaweꞋ-máyáí ímo awánáúnda-mayai kwémayaiyo. 55 kesáámó awánáúnda taaineí évaka-tantaaꞋo kwéiwai ááninkoman-iye. Máríyaa áánimba éna Yémési Yósépi Sáímoni Yútási tuwaaómán-iye. 56 kwenáúnavaꞋa maankáꞋá máyáawe. 57 maankákéwáímá póna úwoi-kwaasiman-ivo náávakena mináímbá isénawa minásíráyámbá mairénawa kwésiyo sésa kayorésa tínaaemba umámúwana Ísu simátimena séna Áánútun-aai simátímíwai óꞋon-oꞋon-daopaꞋa kwénaaisasa kwenáwíꞋa mósá kwémaraavo kwená naaópaꞋa komáyáimba kwenamááraa sésa kesáámó úndanten-kwaasiman-iye sésa kwenáwíꞋa íma mósá kwémaraawe Ísu siráiye.

58 kesáámó úndanten-kwaasi póna íma súwaꞋnaa íníye suntávéna ímo awánom-bayai moórá-mora-mayaiye suꞋmai mairáiye.

Copyright information for `KZE