Matthew 14

Yóni nombó pétinkaraiwai pukáin-kwasai.

Mááka 6:14-29, Árúku 3:19-20, Árúku 9:7-9

minkánáá Ísuna mayáígón-áái símae íyúwana Káríri-marara-kawaanako áwíꞋa Éróti mináímbá iséna kwená mayáí-kwáásíyávéna séna minkwáásígó Yóni nombó pétinkaraiwaiman-iye. pukáimpinkemba usásinkena póna asirayámbá kwempímbá kwáyáísana mirám-báyáí kwémayaiye sirái. ááéma Éróti kwenáváko awainínkómbá áwíꞋa Erotíyasimba mairówana Yóni séna enáváko awainínkómbá aambá áúmbakaawa mayááne simá-simaꞋa úwana Éróti tiꞋmarówasa Yónimba koáíꞋmaesa ándávaꞋa máánkarowana Éróti Yónimba inkamónáe súmba kwaási-taaroi inkaiséna íma inkánkaiye. kwaási Yónintavesa sésa Áánútun-aai simátímíwaiman-iye suwaná Éróti séna Yónimba inkámónasa áwááꞋa siyénááowe séna íma inkaména máyowana kwembó ánkaron-kanaamo túwana anón-tanomba kaumái sáwíva-kwaasi tímúwasa nowaná Erotíyasi ayáámúnko téna túrankaꞋa araimá marówana Éróti aamoí umánkena minárásígóntávéna séna nóin-tantaatavena ankáíya simásímínaꞋa áméno. áraiꞋa súnda póꞋa sísainaꞋa áméno súwana anówamba koáísaa ena súwana anówama aaí súwana ÉrótinopaꞋa téna séna Yóni nombá pétinkaraiwai aꞋnómbá aráꞋmái táávepimba maré simiyó súwana iséna arumbá kwéumbanivo aivaꞋá asirayán-áímbá siráin-aimba imáyáa éna toómbó naan-kwáásígwáráꞋá ísaraantavaiye séna íma aꞋáo sénáe séna 10 moóráwaimba aiꞋmarówana ándávinkemba Yónimba anumarambá aráꞋmái aꞋnómbá 11 táávepimba maréna maimaéna minárásígómbá máamuwana maimaéna anówamba máamuwasa 12 Yónina kwayó-kwáásí isésa anómba komaimái utamánkesa ÍsunopaꞋa tésa tasimámakaawe.

naaémba Éróti Ísuna mayáígón-áái iséna séna minkwáásígó Yóni nombó pétinkaraiwai éna pukáimpinkemba usásinkena póna asirayámbá kwempímbá kwáyáísana mirám-báyáí kwémayaiye Éróti siráiye.

Ísu sáwíva-kwaasi toómbá tímakain-kwasai.

Mááka 6:31-44, Árúku 9:10-17, Yóni 6:1-13

13 Yóni puwómba kwená kwayó-kwáásí Ísumba simámúwana iséna tuwéna kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usámaaisena kwaásimo ímo máyaiyapata kónáe séna kúmba naaóꞋ-naokewai mináímbá isésa marapáꞋá kóyo uwaná nompí-sípívímbá kwéna 14 marapáꞋá ásávomba misáwívá-kwáásí tuwánéna arumbá umátinkena tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkaraiye.

15 Ísu asóvamatinkowasa enónkaꞋa kwená kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa sésa íma sáwíva-kwaasi máyáapaꞋan-ivo enáíndaraꞋa tiꞋmárénasa egwaaꞋ-náópimpaꞋa kwénaaesa toómbá meéyámbáráaro suwaná 16 Ísu séna toóntááꞋa íma kwíyaꞋa toómbá tíméro súwasa 17 miwí sésa sáwíyan-tomba évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá kwáyáivo sáwíva-kwaasivimba íma kanaán-íníye suwaná 18 Ísu maimaé másíméro séna 19 sáwíva-kwaasiyavena maraꞋá máéro séna évaꞋaasei-tonkwara kaeꞋ-nóyáákwáráꞋá maisokéna kwíyómpaꞋa karákéna Áánútuntavena súwi simásuwena mintómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásí timúwasa misáwívá-kwáásí tímúwasa 20 amáparawai nowaná tímúꞋa vówasa sáwíva-kwaasi 5,000 kwaaima uwasá aaraiyé iyámpóígwarare miráumai-kwaasi nowaná tímúꞋa vówasa Ísuna kwayó-kwáásí mintón-ayai sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-unampimba áítumai ógwitaraawe.

Ísu non-avóvomayaapaꞋa kuráin-kwasai.

Mááka 6:45-52, Yóni 6:15-21

22 áítumai ógwitowana minkákémbá Ísu kwená kwayó-kwáásí tiꞋmaréna séna kesí aivaꞋá nompí-sípívímbá usámaaiseꞋa menávápáꞋ-náópaꞋa koró. misáwívá-kwáásí kwétiꞋmareꞋa séꞋa kentí naaóꞋ-naoꞋa koró simátimenaumne séna 23 misáwívá-kwáásí tiꞋmarówasa miwítí naaóꞋ-naoꞋa kuwaná ÁánútumpaꞋa námúnaamo síndayavena omápaꞋa umáyowana noꞋwáámba aúkúwana Ísu kweyáá máyowasa 24 kwená kwayó-kwáásí nompí-sípívímbá non-avuvumpáꞋá máyówana maramá nénkaꞋa kwáyowana anón-unda toꞋmaé kwétena misípí tayátoꞋmarowasa íma kumbá 25 irataróꞋa Ísu non-avóvomayaapaꞋa kwénaaena kwená kwayó-kwáásímó máyónkaꞋa túwasa 26 non-avóvomayaapaꞋo kwénaaumba awánésa táátavesa ésa tiyántámbá kwétowasa sésa kwaántáo kwénaaiye suwaná 27 Ísu avekáán-umai séna tááꞋa kaivó aáno máéro. kemá úne súwana 28 Pítaa simámena séna emó Ísóigo úrambo éma sinaꞋá non-avóvomayaapaꞋa emó máyaandavaꞋa konó súwana 29 Ísu séna kanaán-ivo tiyó súwana nompí-sípívínkémbá kunásávena non-avóvomayaapaꞋa Ísumo máyopaꞋa kúmba 30 kaweꞋá umái kúmba anón-undamo toróntavena imáyáa éna inkaisúmba nompímbá kunávekoraꞋnara kwéena anónkaꞋa séna Ísóigoo kembá tátoraao súwana 31 Ísu avekáán-umai ayáámba árúꞋmai tátorena séna anón-undamo toráintavai sáwí-imayaa e kesí asirayántávémo ímo imáyáamo óndayavai kunáveraane. kesí asirayántáváí íma kaer-ímáyáá uwo súwasarai 32 nompí-sípívímbá usámaaisewana anón-undao maivaiyówasa 33 nompí-sípívímbá máyówai Ísuna imáyáa mósá marésa sésa áraiꞋa Áánútu ááninko óne siráawe.

Ísu KénésárétivaꞋa tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.

Mááka 6:53-56

34 áraiꞋa Áánútu ááninko óne sésa kwaaúnóná menávápáꞋá Kénésáréti-maravaꞋa kumbá marapáꞋá ásávowasa 35 mimbápákén-kwáásí Ísumba aúyésa naaóꞋ-naoꞋa simátimesa Ísumo tamaún-aimba isésa tíꞋo ún-kwaasi tíꞋmaesa tóyo ésa 36 sésa ená unáánkwátói-araairaꞋa tátoraiyana tíꞋa étinkainkwae suwasá tátórówana tíꞋa étínkaraiye.

Copyright information for `KZE