Matthew 15

tíkwáꞋnáí ámáámba siráan-kwasai.

Mááka 7:1-13

ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé Yérúsaremu-naopakemba Ísumo máyopaꞋa tésa sésa ená kwayó-kwáásí nóra isasá kentáá síkwáꞋnáí ámáámba íma kwarésa tiyáámba íma sese ombá toómbá kwénaao suwaná Ísu séna kentíkwáꞋnámo simátímakaan-amaamba kwaréꞋa Áánútuna ámáámba kwéaraaisemba nóra éra mirá kwéoo. Áánútu séna kentinóvowi túwíꞋa anómba oró. ánivo anóvowimo sáwíkaambo simátinkaindawaimba tuvuwíyana puwíníye Áánútu siráivo keinárawaꞋo siráamba moóráwai anóvowiyavena simátimena séna moórá-yantaaꞋa Áánútundeiman-ivo íma kanaán-umai timénaumne siréna anóvowima íma kwétuwaꞋnaa-iye. mirámó ontávéꞋa kanaán-iye kwésewe. mirá-sáwíꞋó ontávéꞋa Áánútun-aai tuwéꞋa kentíkwáꞋnáí ámáámba kwégwaraawe. kaumbo-káér-ainkwara-kwaasin-owe. naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya keinárawatavena árair-aimba siráimba agaimaréna séna Áánútu séna

  • maawímá kesúwíꞋa tóikakene suꞋmai sésa kesí imáyáa íma tirumpimbá kwáyáiye.
kwaásiti ámáámba simái paárombanivo Áánútuna ámáámban-iye kampaꞋá sembá miráráán-umai kesí imáyáa kampar-ímáyáá mósá kwémaraawe Áánútu siráiye Áísáya simái agaimakáiye Ísu siráiye.

kwaásimo sáwíꞋo umátínkáin-tantaakona kwaasái.

Mááka 7:14-23

10 Ísu mináímbá simátímatuwena kwaásiyavena teró súwasa kwenópaꞋa tuwaná séna simátíménda iséꞋa kaweꞋá oró. 11 máápaken-tantaaꞋo naawáí íma kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaivo tirumpinkén-áínkó kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaiye siráiye.

12 súwasa Ísuna kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa sésa ámáán-kawaa-kwaasi emó simátimenda-aimba isésa áwááꞋa aéésa kayóráamba íya isaánó suwaná 13 Ísu séna kesivo kwíyómpakewai ímo uꞋmakáin-anayumbo éna táúyuwaniye. 14 ámáán-kawaa-kwaasi tááiyaveꞋa íma anón-imayaa oró. miwí ímo aambó awánaakakemba tóikakemba kampaꞋá simátimesa sésa aambá agaráátinkanaumne kwésewe. moórá aúgavitawai moórá aúgavitawaimba ayáán-toꞋmaesarai íma kanaán-umai kóyááoivo mirámó ésaraimo ésarai maipímbá koyuvánkoyaaoiye súwana 15 Pítaa séna kwántámai-aimbo simátimenda-ainkona ááimba simásimiyo súwana 16 Ísu séna kenkwáráꞋá íma tááko pééi kwésisaꞋa méꞋa ísáambanivo íma ísámai kaweꞋá uráawe. 17 máápaken-tantaaꞋo naawáí tindáámpáꞋá kunáyúsúgwinivo 18 aaimó kwésemba tirumpinkén-ímáyááó éna mindá kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaiye. 19 tirumpin-ímáyáávínkémbá sáwí-imayaa ésa tínkamiyasamo puwónááoniꞋa ésa aarai-úmóyámbá ésa kwaai-úmóyámbá ésa amápa-tantaaꞋa umóyámbá ésa kampar-áímbá simátinkesa simái sáwíꞋa umátinkesa 20 mirá-sáwíꞋó kwéomba tirumpinkén-ímáyááó kwaási sáwíꞋa kwéumatinkaivo tiyáámbo ímo sese ombó toómbó kwénaamba mindáo kwaási íma sáwíꞋa kwéumatinkaiye Ísu siráiye.

Kénááni-maravaken-ininkona kwaasái.

Mááka 7:24-30

21 Ísu mináímbá simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé miváꞋá tuwéna Táyaa-naopare Sáítóni-naopare mináyámpáꞋá kúmba 22 mináyámpákén-ínínkó íma Yútaa-inimba póna Kénááni-ininko ÍsunopaꞋa téna anónkaꞋa séna anóndakoo Tévítin-andarakewai arumbá umásinkaao. taraváá-kwámbá kesiyáámúnko arumpimbá máyáísana sáwíꞋa umái máyáiye súwana 23 Ísu iséna íma aaí súwasa kwená kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa asiramái sésa aiꞋmátuwaao. aasiyaasí mirá siváínivo suwaná 24 Ísu séna Áánútu siꞋmákaisaꞋa Ísareri-kwaasiye suꞋmai túwaꞋnaa eꞋa Ísareri-kwaasimo sipisípi-poiraan-umaimo kóyáwé kwéowai kwétuwaꞋnaa-une súwana 25 minínínkó Ísun-aókaꞋa maraꞋá kumbaéna séna anóndako súwaꞋnaa uwo súwana 26 Ísu séna iyámpóíti toómbá maimái iyámbá timúnavo miráumai Ísareri-kwaasimo túwaꞋnaa úndantemba emá óꞋonkaa-inimba ónda póꞋa áwaꞋnaa únavo kwésune súmbanivo 27 minínínkó séna anóndako áraiꞋa sémpo iyánkó avowá owé sisaná toón-ayai takwémandaiye. miráumai óꞋonkaa-ininkoman-iye sinaná kanaán-ína súwaꞋnaa íníyone súwana 28 Ísu séna kentáváí asiramái máyaanda-ininko sénda póꞋa mirá ónaumne séna mitáwai ayáámúnkomba asóvamankaraiye.

Ísu sáwívarawai asóvamatinkarain-kwasai.

29 asóvamankena kúmba Káríri-kwaankon-awampaꞋa koúkúmai omápaꞋa maraꞋá umáyowasa 30 sáwíva-kwaasi kwemó máyopaꞋa kumbá tísamaimo tausokón-kwaasiye tiyáántámbo mavíkuron-kwaasiye túrambo kavíkón-kwaasiye aaimó ímo sun-kwáásíyé óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasi tíꞋmaesa kwenaísamaivimba mótinkowana asóvamatinkowasa 31 tísamaimo tausokón-kwaasi kaweꞋá uwasá tiyáántámbo mavíkuron-kwaasi kaweꞋá uwasá túrambo kavíkón-kwaasi kaweꞋá umái awánowasa aaimó ímo sun-kwáásí aaí suwasá misáwíváráwáí awánésa ávááraumai tááꞋa kówasa Ísareri-kwaasiti Ísóigo áwíꞋa mósá makáawe.

Ísu moórágwaraꞋa toómbá tímakain-kwasai.

Mááka 8:1-10

32 Áánútu áwíꞋa mósá marówana Ísu kwená kwayó-kwáásí tááyowasa tuwaná séna maankwáásíyómbá kaumbo-táwai kesé máyáawana maimaésa tiráan-tomba ánásaisaꞋa sirumbá kwéumatinkaumne. tiꞋmáráanasa miwítí naaóꞋ-naoꞋa kónááombanivo aampaꞋá kwíyamba kánokaꞋa pósa púwóvainiye súwasa 33 kwená kwayó-kwáásí sésa kavóná-maravaꞋa sáwíva-kwaasin-ovo náánkakenta toómbá maimáíya timénaumno suwaná 34 Ísu tísaa ena séna nóraumai-tona kwáyáiyo súwasa avakaeté kwáyáísana esimáí-noyaakwaraꞋa kwáyáiye suwaná 35 minkwáásíyóntávéna séna maraꞋá máéro séna 36 avakaeté-tone noyááre maisokéna Áánútuntavena súwi séna mintómbá topán-topan-umai kwená kwayó-kwáásíráꞋá timúwasa minkwáásíyómbá tímúwasa 37 amáparawai nowaná tímúꞋa vówasa sáwíva-kwaasi 4,000 kwaaima uwasá aaraiyé iyámpóígwarare miráumai-kwaasi nowaná tímúꞋa vówasa kwená kwayó-kwáásí mintón-ayai túwómba avakaeté-unampimba áítumai ógwitowana 39 Ísu misáwívá-kwáásí tiꞋmaréna kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usámaaisesa Mágátani-ayampaꞋa kuráawe.

Copyright information for `KZE