Matthew 16

ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.

Mááka 8:11-13, Árúku 12:54-56

miváꞋá Ísu máyowasa ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásíyé Ísumo sáwí-aimbo sínda isánáe sésa ÍsunopaꞋa tésa sésa áraira Áánútumpakena kunkáana ímo awánáúnda-mayai máyénata awánaano suwaná Ísu séna enáínkaꞋo awánaamba aaváúmá naaeríríꞋa vaisaꞋá séꞋa aaváyaavimba aaꞋá káníye séꞋa aaváyaavimba awánaamba ainánkó aaváúmá káátasuwaisaꞋa séꞋa ívéꞋa aaꞋá tíníye kwésewe. kwíyómpaꞋo awánéꞋo ombá séꞋa aaꞋá káníye. aaꞋá tíníye kwésemba mirán-tántáákóná ááimba awánaambanivo Áánútumo ívéꞋo kwéin-tantaakona ááimba íma awánaraawe. ívéꞋo máyáan-kwaasi sáwí-kwaasi éꞋa ÁánútuntaveꞋa íma imáyáa éꞋa kentávéꞋa kwéseꞋa Áánútumo aiꞋmákainamo e íma awánáúnda-mayai máyénata awánaanomo kwésemba naaóváꞋá Áánútu Yónaambo uráintemba kembá mirá ínívo mináímbá imáyáa oró. naaóváꞋó anón-doyaako Yónaambo nawíkowanamo kaumbo-táwaimo arumpimbó méraintemba kemá kaumbo-táwai maipímbá ménaumne Ísu séna tiyuwéna kuráiye.

íma kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi-iꞋa oró siráin-kwasai.

Mááka 8:14-21

tiyuwéna kúmba Ísu kwená kwayó-kwáásíyé nonkwaaúnkóná menávápáꞋá kumbá marapáꞋá ásávesa kwená kwayó-kwáásí péréti-tomba íma máyómba tuwinkésa kuwaná Ísu ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásíyé kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi owé-ímáyáá kwéena kwená kwayó-kwáásí simátimena séna intóráín-tantaaꞋa sáwíyan-tantaaꞋa moórá-tonko áwíꞋa péréti mimpímbá kwémaraawana kwéintorena anómba intembá ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-mono-kwaasiyavaiye imáyáa éꞋa kentúma kárákwimai máéro súwasa keáímbá sésa nóra séna mirá kwésiyo. péréti-tomba íma maimaéta túnanaya mirá kwésiye suwaná Ísu keáímbó kwésun-aimba iséna nóra séra toómbá íma kwáyáiye-aimba kwéseo. kentávéꞋa íma sáwíyan-imayaa éꞋa anón-imayaa oró. kanaán-umai toómbá timénaunda ááémo uráundawaina ááimba íma tááko pééi kwésiye. évaꞋaasei-tomba topán-topan-umai sáwíva-kwaasi 5,000 kwaasi timéwánasa naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina áíturaawara kemó uráundawaina ááimba íma awánaraawe. 10 avakaeté-tomba topán-topan-umai sáwíva-kwaasi 4,000 kwaasi timéwánasa naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina áíturaawara kemó uráundawaina ááimba íma awánaraawe. 11 ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-mono-kwaasiyavaiye imáyáa éꞋa pérétimo intóráin-tantaataveꞋa kentúma kárákwimai máéro-aimbo súnda íma péréti-tontaveꞋa kwésumpo nóra éra íma ísaraao súwana 12 tááko pééi súwasa mináínkóná ááimba ísówana péréti-tontavena íma siráivo ámáán-kawaa-kwaasiye Sátúsi-mono-kwaasiye tááiyavena séna kárákwimai máéro siráiye.

Pítaa Ísuna ááimba siráin-kwasai.

Mááka 8:27-30, Árúku 9:18-21

13 Ísu Sísáriya Vírípai-naokon-ayampaꞋa kúmba kwená kwayó-kwáásí tísaa ena séna kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawaintavesa amáparawai kentávésa nóran-kwaasiye kwéseo súwasa 14 miwí sésa évakarawai sésa emá Yóni nombá pétinkaandawai óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaandawai áwíꞋa Íráiyaama óne sewasá évakarawai naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaandawai áwíꞋa Yérémaya óne sewasá évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaawaivinkemba moóráwai óne kwésewe suwaná 15 Ísu séna keinárawaꞋa kentávéꞋa nóran-kwaasiye kwéseo súwana 16 Sáímoni Pítaa séna Áánútumo usásinankaiwaima Yútaa-kwaasiya kwéamuꞋmaraundawaiya óne. Áánútu asirayánkwáráwáí ááninko óne Pítaa súwana 17 Ísu séna Sáímoni Yónaa ááninkoma ónana Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye. kesí ááinkona ááimba sénda kwaási íma simámévo kesivo kwíyómpakewai mináímbá embá simámísa isáánda póna Áánútu embá kaweꞋá kwéumankaiye. 18 simátimeꞋa séꞋa enáwíꞋa Pítaawemo kwésemba mináwíkóná ááimba óntamban-iye. anón-ontankaꞋa kesí naankáámbá ónaunda mindánkáámbá kesí kwaási-iꞋa owaná púwón-asirayanko íma usáyaaitaniye. 19 Áánútu kwená kwaásimo kwégawaain-asirayamba áména marapáꞋó máyaanda sáwíꞋo ombá aambó aunóndanten-umai Áánútu kwíyómpaꞋa ména áꞋa aambá áúmbakaiye. kaweꞋó ombá ímo aambó aunóndanten-umai Áánútu kwíyómpaꞋa ména áꞋa mirá uráiye simásuwena 20 kwená kwayó-kwáásíyávéna asiramái séna Áánútumo usásisinkaiwaima Yútaa-kwaasi kwésimuꞋmaraawai úne-aimba íma simátíméro Ísu siráiye.

Ísu pukéꞋa usásinanaumne siráin-kwasai.

Mááka 8:31-9:1, Árúku 9:22-27

21 minkánáá Ísu kwemó puwínín-aimba ááimba ásámai kwená kwayó-kwáásí simátimena séna Yérúsaremu-naopaꞋa kondá Yútaa-anon-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sen-kwáásíyé síꞋa índaiꞋa umásinkesa sínkamiyaꞋa puwónaundanivo kaumbo-táwai maisúwáanana Áánútu usásisinkaniye súwana 22 Pítaa áíꞋmaena kweyáávaꞋa máankena séna Ísóigoo mirán-áímbá sénavo Áánútu íma owé sínasa séndanteniꞋa íma umánkanaaowe súwana 23 Ísu kwanténa Pítaantavena asiramái séna Sáátáánigo siyuwé kóaao. kwaásiti imáyáavinkemba kwésempo íma Áánútuna imáyáavinkemba kwésempo kesí aambá íma itaaó Ísu siráiye.

24 Ísu mináímbá simásuwena kwená kwayó-kwáásí simátimena séna kesínaaemba kwaránáe síyawai tirááímo táínda-yantaaꞋa íma tátoraaro. kemá puwónaunda-taima súgwaataꞋmaeꞋa kondantembá kesínaaemba kwaránááowaima umbai-yántááꞋá timíyasa minúmbáí-yántááꞋá úwoi maimaésa sínaaemba kwaránááowe. 25 tirááímo táíndaiꞋo ésa íma kaweꞋá umái ménaaovo kentávésa ísámai tirááímo táínda-yantaaꞋo tuwésamo puwésa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. 26 marapákémbó amápa-tantaaꞋo kwémaesamo puwíyambo éna mintántáákó íma túwaꞋnaa íníye. puwíyamba marapáꞋó makáan-tantaaꞋnei íma anondáíꞋa umásuwesa ókwaraꞋa ayáátáákaꞋa ménaaowe. 27 kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai kesí kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakewaiye kesivoná asirayánkwáráꞋá kuméꞋa amápa-kwaasimo úmae kwéiyomba imáyáa éꞋa miwítí meéyámbá timénaumne. 28 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa évakaꞋa maankáꞋó máyáan-kwaasi íma aivaꞋá puwéꞋa kemá kwaási úrandako kesí kwaásimo kwégawaaunda suwánéꞋa naaémba puwónááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE