Matthew 17

Ísu óꞋon-kuwawaaꞋa aúkáin-kwasai.

Mááka 9:2-13, Árúku 9:28-36

Ísu mináímbá simásuwena avaꞋmoraé-noꞋwaamba kwaéna Pítaante Yémésinte kwenáváko Yóninte umái tíꞋmaena omápaꞋa iyúmba miwíyé suꞋmai umésa miwí túrankaꞋa Ísu óꞋoran-auma auvúwana óipakemba aaváúgómó inten-úwana kwená unáánkwátóirakemba sán-kena kwayáníꞋa kówasa awánomba kae-kwáásíráí kwíyómpakemba paárésarai mindárai túwíꞋa Mósesiye Íráiyaae Yútaa-kwaasi tíkwáꞋnárai Ísuwe kwaasái kwésuyana Pítaa Ísuntavena séna Ísóigoo maankáꞋó maúndaya kaweꞋá imbá póta emó sinataamó éta kwááyu-namba kaumbomá ónaundaya moórá endéí éta moórá Mósesindei éta moórá Íráiyaandei éta mirá ónaundayaawe siráiye.

mirá kwésunkaꞋa ainánkó sán-kámaena kwayáníꞋa kámae kuména kunkáátowana mináínámpínkémbá aaigówé suꞋmai séna maawámá kesáánimba isaꞋá kwená imáyáa kwéeꞋa ávááraumai aamoí umánkaumne. kwenáái ísáaro súwasa kwená kwayóꞋnárau mináímbá isésa marapáꞋá kumbésa táátavesa ésa tiyántámbá kwétowana Ísu miwímó máyópaꞋa téna tineꞋá tátorena séna tááꞋa kaivó usásinaaro súwasa awánomba mindárai kwíyómpaꞋa íyúyana Ísuwe suꞋmai méraiye.

máyowasa omápakemba kúmúmba Ísu asiramái simátimena séna awánaamba íma simátíméro. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai púwóndavinkemba usásinaandaraꞋa awánaamba kanaaráꞋá simátímaꞋmae íyóro súwasa 10 kwená kwayóꞋnárau Ísumba áísaa esa sésa ámáámba sen-kwáásí Íráiyaa aivaꞋá paárínana Áánútu usásinankaiwai Yútaa-kwaasiya amuꞋmakáúndawaiya naaémba paáriniyemo sembá nóra sésa mináímbá kwéseo suwaná 11 Ísu séna aivaꞋá Íráiyaa paáréna toꞋmayaa íníye-aimba árair-aimban-iye. 12 simátimeꞋa séꞋa Íráiyaa áꞋa paárúwasa íma aúyésa sáwíꞋa umánkanae sésa sáwíꞋa umánkesa mirá uráantemba kembá kwaási úrandako kumpaáruraundawaimba sáwíꞋa umásinkanaaowe súwana 13 tááko pééi súwasa Íráiyaa siráimba Yóni nombá pétinkaraiwaintavena siráiye siráawe.

Ísu taraváá-kwámbá mayáúkain-kwasai.

Mááka 9:14-29, Árúku 9:37-42

14 simásuwesa omápakemba kúmúmba sáwíva-kwaasi torupamái máyówasa awánomba moóráwai ÍsunopaꞋa téna aísamaivimba kumbéna séna 15 anóndakoo kesáánimba arumbá umánkaao. sáwíꞋa umái ména tanaambá váguvagu kwéena aigaregó nonkáánéna aíyayaamba sápísimagwisana nompíné iravíné tanaambá kwévamae kwénaaisaꞋa 16 ená kwayó-kwáásí máyáapaꞋa máankaunasa íma kanaán-umai kaweꞋá umánkaraawe súwana 17 Ísu séna kentí imáyáa kaeꞋnáér-imayaama isaꞋá kentávéꞋa íma imáyáa kwéowana póna sirumbá umbaí kwétaivo nóraumai-tawaiyaꞋi kesé ménaumpo enáánimba áíꞋmae tiyó súwana áíꞋmaena túwana 18 Ísu taraváá-kwántávéna séna auwé kóaao súwana arumpinkémbá auwéna kóúwana miníyámpóí kaweꞋá umánkowana kaweꞋá umái méraiye.

19 kaweꞋá umánkowasa naaémbo Ísu kweyáá máyonkaꞋa kwená kwayó-kwáásí tésa sésa nóra séta mintáráváá-kwámbá íma kanaán-umaiya mayáúkaumno suwaná 20 Ísu séna ÁánútuntaveꞋo mayauwáníyemo séꞋo asiramáímo máyáankakai mayaúwáísino. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa moórá-taigo áwíꞋa másátati sáwíyan-aramba maꞋmakáisana áruma kwikéna anón-tainambo kwéiyintemba kesé aráápamai sáwíyankaꞋa méꞋa naaémba anóniꞋa umái aráápamai méꞋa omátaveꞋo séꞋo kítímae ór-ayampaꞋa kóaaomo síyanamo éna mirá íníye.[ 21 Ísu mináímbá siráimba kwesé aráápamai máyáamba kwená mayáí amápaꞋa kanaán-umai mayánááontavena siráiye.]

Ísu puwínín-aimba siráin-kwasai.

Mááka 9:30-32, Árúku 9:43-45

22 Ísu kwená kwayó-kwáásí Káríri-ayampaꞋa torupamái máyówana Ísu simátimena séna kembá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawaimba óꞋon-kwaasi timíyasa 23 sínkamiyaꞋa puwéꞋa kaumbo-táwai maisúwáanana usásisinkaniye súwana miwí tirunkó umbaí taráiye.

táákísi-ontamba tukáan-kwasai.

24 tirunkó umbaí tówasa Ísu kwená kwayó-kwáásíyé Kápénéamu-naopaꞋa kumbá anóm-bonoꞋ-nankontavesa táákísi-ontamba kwémayaawai PítaanopaꞋa tésa sésa ená anóndako anóm-bonoꞋ-nankontavena táákísi-ontamba kwétuwai. íya kwétuwaiyo suwaná 25 Pítaa séna kwétuwaiye simásuwena naaúmpaꞋa iyúwana táákísin-aimbo ímo sirónkaꞋa Ísu Pítaamba áísaa ena séna Sáímoniyo marapákén-ánón-kwáásí timááraawitopakemba táákísi-ontamba maésa óꞋonkaatopakemba maésawa kwéompo nóran-imayaamo kwéemo e simásimiyo súwana 26 Pítaa séna táákísi-ontamba óꞋonkaatopakemba mairáawe súwana Ísu séna miráumai Áánútuna kwaásiya póta anóm-bonoꞋ-nankona táákísi-ontamba íma tuwánaundayaanivo 27 áwááꞋa seváí póta úwoi tuwánaundayaanivo nonkwaaúmpáꞋá kuré ánda túwénana kumína aivaꞋó torénda-noyaaꞋa mairé óipimbo óntambo kwáyaina maimaé minóntándéí esáváíyé kentáváíyé táákísi móuwo Ísu súwana mirá uráiye.

Copyright information for `KZE