Matthew 18

nááwa kwéusayaaitaiyo siráan-kwasai.

Mááka 9:33-37, Árúku 9:46-48

mitáwai Ísuna kwayó-kwáásí kwenópaꞋa tésa taáísaa esa sésa Áánútu kwená kwaásimo kawááin-kwaasivinkemba nááwa usáyaaitesa anón-kwaasi-iꞋa kwéoo suwaná Ísu moórá-iyampoi ááyowana túwana avumpimbá aránkena séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa sen-ímáyáámó ímo tuwéꞋo iyámpóímo ímo usáyaaitanae-imayaamo ontembó keinárawaꞋa mirán-ímáyáámó ímo íyanamo éna Áánútu kenkáꞋá íma kawááiniye. miníyámpóígó tísamaivimbo máíntemba mirámó kwéowai Áánútu kwená kwaásimo kawááin-kwaasivinkemba kwéusayaaitaawe. kentávésa imáyáa kwéesa iyámpói áwaꞋnaa onten-umái kwésuwaꞋnaa-owe Ísu siráiye.

sáwíꞋa kwéon-kwasai.

Mááka 9:42-48, Árúku 17:1-2

Ísu mináímbá simásuwena séna iyámpóígomo kesááiyavenamo árairemo sintenkáán-umai évakarawai áraire kwésewe. évakarawai tésa kesááiyavesamo áraire kwésewaima kampar-áímbá tasimátimiyasa isésa sáwí-ampaꞋa kówíyasa Áánútu kampaꞋó síyawaima sáwí-meyamba anómba timínívo miwímó tinumarampimbó anón-ontambo aríkwímaresamo nompímbó túwááwasamo kumésamo kumpuwésarakai kampar-áímbá íma simátíméwasa sáwí-ampaꞋa íma kosinó. mindá kanaán-iye. marapáꞋá máyáankaꞋa kesáái tuwésa sáwí-ampaꞋa kónááontavena óꞋon-oꞋon-tantaako kwétavisiye. mirá-sáwí-tántáákó kwaíkwaiꞋa kwéimba pósa sáwí-ambo óꞋowimo agaráátínkáawai sáwí-meyamba mayánááowe. tiyáánkowaꞋi. tísamaigowaꞋi. sáwíꞋo ínaꞋa misáwí-ámpáꞋá kúnavo séꞋa moórá-tiyaanaꞋi. moórá-tisamaiyaꞋi. arátúwáaro. kae-tíyáánáꞋi. kae-tísámáíyáꞋi. kwáyainaꞋo éꞋa sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa kónááomba mindá sáwíꞋan-iye. sáwíꞋo uráimbo maisuwéꞋo máyáamba mindá kaweꞋán-iye. túrankomo sáwíꞋo ínaꞋa misáwí-ámpáꞋá kúnavo séꞋa moórá-turamba pítuwaaro. kae-túrándéímo awánéꞋo éꞋa sáwí-marupaꞋo iramó kwégaipaꞋa kónááomba mindá sáwíꞋan-iye. sáwíꞋo uráimbo maisuwéꞋo máyáamba mindá kaweꞋán-iye Ísu siráiye.

sipisípi-poimo áúyokain-kwasai.

Árúku 15:3-7

10 Ísu séna úwoi-kwaasiyaveꞋa úwoisamban-owe íma séꞋa kárákwiyoro. Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakewai miwíráꞋá kárákwiraawai kesivo kwíyómpakewaina egwaaꞋá mésa miwí táái kwésimamevo kárákwiyoro Ísu siráiye.

[
11 Ísu mináímbá simásuwena séna kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai Áánútuna aampaꞋó ímo kwégwaraan-kwaasiyaveꞋa tivakáá-umai sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métínkáandayaveꞋa kunkáumne.] 12 sipisípiraꞋa kárákwiyowai kwéon-aimba ísáaro. moóráwai sáwíva-sipisipi 100 sipisipiraꞋa kárákwiraisana moórá-sipisipi áúyokwisana misáwívá-sípísípímó umó kwénaamba tiyuwéna moórámo áúyokwimba koavakáá eémena 13 awánénamo imbá aamoí kwéena séna kesí sipisípi áúyokwimba áíkaumne séna mimbóráwáíná aamoí anómba éna sáwíva-sipisipi ímo áúyokombo úwoimo máyáawaiti aamoí sáwíyankaꞋa kwéiye. 14 sipisípiraꞋo kárákwiyowaimo áúyokwi-sipisipiyavenamo arunkómó umbaimó taintembá kentivo kwíyómpakewai kwená aampaꞋó ímo kwégwaraan-kwaasiyavena arunkó umbaí kwétaiye Ísu siráiye.

kentí kwaási sáwíꞋa umátínkáan-kwasai.

15 Ísu mináímbá simásuwena séna ená kwaási Áánútuna kwaásigomo embó sáwíꞋo umánkainamo e kwempáꞋá mináíntáváí kosimámínana kwewé suꞋmai máyaindaraꞋa kosimámínana enáái isénamo arupí umánkainamo ékai kwesé esé kaweꞋá umái máékaiyo. 16 enáái ímo isáínamo e moóráwaiyaꞋi. kaekónáꞋi. kotíꞋmai kwempáꞋá simámiyo. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna moóráwaimba aaivimbá mayankánáe séna mináímbá ísarewai kaeráꞋi. kaumbowáꞋi. tíꞋmaena mátinkena áísaa umai isáníye siráimba mindáyavena ená kwaási enáái isáníntavena moóráwaiyaꞋi. kaekónáꞋi. kotíꞋmai kwempáꞋá méꞋa simámiyana kentáái isáíno. 17 ánivo ímo isáínamo e Áánútuna kwaási torupamátinke enáái simátímínasa mésa simámiyana kwemó miwí tááimo ímo isáínamo e imáyáa e se Áánútuna aambó ímo kwáráan-kwaasiraamba éna táákísi-umoyan-kwaasiraamba kwéiye siyó Ísu siráiye.

18 Ísu séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa marapáꞋó máyáankaꞋa sáwíꞋo ombá aambó aunónaaonten-umai Áánútu kwíyómpaꞋa ména áꞋa aambá áúmbakaiye. kaweꞋó ombá ímo aambó aunónaaonten-umai Áánútu kwíyómpaꞋa ména áꞋa mirá uráiye Ísu siráiye.

19 Ísu mináímbá simásuwena séna moórá-aimba simátíménda ísáaro. marapáꞋó máyáankaꞋa kae-kwáásígóráímó moórá-aintavesaraimo mimbórá-ímáyáámó ésaraimo kesivo kwíyómpakewaimo áísaa íyanamo éna mirá umátinkaniye. 20 kaumbo-káé-kwaasi kentávésa imáyáa ésa torupamái máyáamba túwaꞋnaa ónaundayaveꞋa miwísé ménaumne Ísu siráiye.

21 Ísu mináímbá súwana Pítaa ÍsunopaꞋa téna séna Ísóigoo kesí kwaási sáwíꞋo umásínkávaꞋo kwéiyomba mindáyaveꞋa nóraumai-tawai íma aaivimbá mayankéra íma imáyáa éra ivátuwanaumno. avakaeté-tawaima sáwíꞋa umásínkáimba íma aaivimbá mayankéꞋa íma imáyáa éꞋa ivátuwaunda póꞋa moórá-tawaimo sáwíꞋo umásinkaindaraꞋa aaivimbá íya mayankéra. íya imáyáa éra. ivátuwanaumno súwana 22 Ísu séna íma avakaeté-tawaiye suꞋmainivo úwoi mirá úmae iyuwó Ísu siráiye.

óntamba ámakaintavai íma ivátuwaao siráin-kwasai.

23 Ísu séna sáwíꞋo umátínkáamba íma imáyáa éꞋa ivátuwaaromo súnda maarán-iíyávéꞋa séꞋa Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba maarán-áímbán-iye. moórá anón-kwaasigo kwená mayáí-kwáásí óntamba kwááyu tímakena 24 tísaa ónáe kwéimba anón-ontamba 10,000,000 ontamba kwááyu ámakaiwaimba moóráwai áíꞋmaena móaminkwae séna íyísana 25 íma móamintavena óntan-anavo séna kwembá airéꞋa awainínkómbá airéꞋa kwená iyámpóíye kwená póíye kwená óísane maimaéꞋa óꞋon-kwaasiti mayáí mayáníntaveꞋa miwí kwétimeꞋa óntamba maimaéꞋa kemó tukáunda-ontankaamba umái másíméro sisaná 26 kwená mayáí-kwáásígó aísamaivimba kumbaéna séna arumbá umásinkema simuꞋmakénaꞋa óntamba avakáá-éꞋa amápaꞋa áméno sisaná 27 kwená anón-kwaasigo arumbá umánkena séna kanaán-ivo kwááyu ámakaunda-ontamba íma imáyáa ónaumpo ivátuwaao sisaná 28 mayáí-kwáásígó máápaꞋa kuména moórá mayáí-kwáásígómbá awánéna sáwíyan-ontamba 100 ontamba ámakaiwaimba awánéna amósámba kumbapaména anónkaꞋa séna kwááyumo ámakaunda-ontamba avekáámbá simiyó sisaná 29 kwenaísamaivimba kumaéna séna arumbá umásinkema simuꞋmakénaꞋa óntamba avakáá-éꞋa áméno sisaná 30 íma iséna áíꞋmaena ándávaꞋa móankena séna kwááyumo ámakaunda-ontamba símínasa ayúránkáaro sisasá 31 mayáí-kwáásíyómbá awánésa tirumbá umánkesa miwítí anón-kwaasiraꞋa kosimáméwana 32 anón-kwaasigo iséna kwená mayáí-kwáásígó sáwívar-ontamba 10,000,000 ontamba mairáiwaimba ááyaisana tisaná séna sáwí-mayai-kwaasi óne. kentáváí arumbá umásinkaao séndayaveꞋa mirá éꞋa anón-ontamba kwááyu ámakaunda-ontamba íma imáyáa ónaumpo ivátuwe íma simiyó séꞋa 33 sirumbó umánkaraundantemba moórá-mayai-kwaasigomba arumbá umánkááraamba sáwíꞋa óne séna 34 arumbá anómba sáwíꞋa umánkena ándávaꞋo kárákwiraindakonkaꞋa móankena séna kwááyumo ámakaunda-ontamba amápaꞋa simína ayúrankaao sisaná ándávaꞋa ánkaraiye Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyávéna séna kentí kwaásimo sáwíꞋo umátínkáambo ímo ivátuweꞋo imáyáamo úmae kwéiyiyanamo éna kesivo kwíyómpakewai kentí sáwí-mayai íma maitiyuwáníye. óntan-anavomo intembá kesivo mirá umátinkaniye Ísu siráiye.

35 

aarakwáꞋó tasáén-aimbo siráin-kwasai.

Mááka 10:1-12, Árúku 16:18

Copyright information for `KZE