Matthew 20

ándá-aran-kigauvaꞋ-mayai-kwaasiti kwaasái.

Ísu mináímbá simásuwena séna Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai ándá-aran-kigaugo avowámá kesí mayáí mayáígwáe séna ááéma usásinkena kwaási tivakáá-umai tuwánéna séna kesí mayáí kwémaewaꞋa moórá-tawai-mayaigona óntamba tíméno sisasá owé sewaná tíꞋmaena kwená ándá-aran-kigauvaꞋa móitinkaisasa mayáí kwémayaawana usá aaváyaavimba ókwaraꞋa mayáí mayáígwáe séna mayáímó mayánáe sésamo torupamáímo máyáapaꞋa kwéna tuwánéna séna kesí mayáí kwémaewaꞋa arupí-meyamba tíméno sisasá owé sésa mimbáyáí kwémayaawana kwáyáꞋwái mirán-umai ókwaraꞋa kwétirena eénáínkaꞋa ókwaraꞋa kwétirena mayáí ánásanaaon-kanaa sáwíyankaꞋa kwétisana mayáímó mayánáe sésamo torupamáímo máyáapaꞋa kwéna évakarawai tuwánéna séna nóra éra úwoi máyáao sisasá sésa íma moórá-kwaasigo kesí mayáí máyáaro siráawata máyaumne sewaná tiréꞋa kesí ándá-aran-kigauvaꞋa mayáí máyáaro sisasá mirá uráawe.

mirá owaná eénáínkaꞋa kígaugo avowámá mayáí-kwáásíráꞋó kárákwiraiwaintavena séna mayáí-kwáásí tááyare miwítí meéyámbá timé naaémbo tiráawai aivaꞋá timé aivaꞋó tiráawai naaémba timiyó sisaná iséna mirá éna mayáí ánásainiye kwéinkaꞋa tiráawai moórá-tawai-mayaigona óntamba tiména miráumai tímatuwena 10 ááéma aaváyaavimba tiráawaiti meéyámbá timénáe kwéisasa miwí imáyáa ésa kentáásí meéyámbá anómban-iye kwésewana moórá-tawai-mayaigona óntamba tímísasa 11 maimaésa kígaugo avowámá íꞋái simánkáawana 12 miwívínkémbá moóráwai séna naaémba tiráan-kwaasi sáwíyam-bayai mairáavo kesáá aivaꞋá tiráundawaiya anón-aꞋa kwégaisata umisi-árááꞋá méta anóm-bayai mairáundaya mimbóráíꞋa umáíya meéyámbá símakaandaya nóra séwa kentáámó siméndantem-beyamba miwí tímakaano sisaná 13 kígaugo avowámá séna kesí kwaásiyo kemá séꞋa kesí mayáí kwémaewaꞋa moórá-tawai-mayaigona óntamba tíméno súnaꞋa owé séꞋa mayáí mairáawaꞋa mindáyaveꞋa íma sáwí-meyamba kwétimumpo 14 kentí meéyámbá maimaéꞋa koró. keinárawaꞋo timúndantem-beyamba naaémbo tiráawai mirám-béyámbá timénáeꞋa kwéune. 15 kesí óntambo taaímbareꞋo kwétimunda mindá kendéímán-iye. sáwíyam-bayai mairáawai anón-ontamba kwétimunaꞋa ímo kayórááraamba kwégayoraawe kígaugo avowámá siráiye Ísu siráiye.

16 Ísu mináímbá simásuwena séna miráráán-umai Áánútu kwená kwaásimo kawááipaꞋa aivaꞋá kwégowai íyasa naaémbo kwégowaise mimbóráíꞋa umái aasiyaasí aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe Ísu siráiye.

Ísu kwemó puwíníntavena siráin-kwasai.

Mááka 10:32-34, Árúku 18:31-33

17 Ísu séna Yérúsaremu-naopaꞋa kónáe séna aampaꞋá kwégwena kwená kwayó-kwáásí sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi tíꞋmaena moórá-ayampaꞋa tínkarena 18 simátimena séna maísáaro. Yérúsaremu-naopaꞋa konanayá moóráwai kembá kwaási úrandakomba mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sen-kwáásíyé agaráátinkainasa kembó sínkami-aimba simái tarúmaresa 19 síꞋmai óꞋonkaa-kwaasi timíyasa kanaárááꞋa kwésinkesa súwírukuꞋa nésa taairaꞋá sínkamiyaꞋa púwónasa utamásinkaiyaꞋa kaumbo-táwai maisuwéꞋa usásinanaumne Ísu siráiye.

kaeꞋnárai tinówama Ísumba áísaa uráin-kwasai.

Mááka 10:35-45

20 minkánáá Sépéti ááninkai tinówama tíꞋmaena ÍsunopaꞋa téna moórá-yantaatavena áísaa íníntavena anóndakoman-iye séna takívairowana 21 Ísu séna nóintavaiya sísaa íníyewa kwéono súwana tinówa séna emó kawááindavaꞋa kesááninkai usásintinke évarevar-akwampaꞋa tinkáníyone súwana 22 Ísu séna sénda-ainkona ááimba íma ísaraiye. sáwí-nombo anavéúmpinkembo náúndanten-umai síꞋa índaiꞋa umásinkanaaomba keinárai kanaarárá kemó náúnda-anaveumpinkemba náyááoiyo súwasarai keiráí kanaám-pókai náyauye suyaná 23 Ísu séna áraiꞋa séye. kemó náúnda-anaveumpinkemba náyááoivo kesí évareva-sukwampaꞋa kemá íma usásintinkanaumpo Áánútu kaeꞋnárai umátinkaraimba póna usásintinkaniye súwasa 24 Ísuna kwayó-kwáásí siyáánkainarawaꞋa mináímbá isésa mináváráwai áwááꞋa tíyúwana 25 Ísu tááyowasa tuwaná séna áꞋa ísaraawe. marapár-ánón-kwáásíyómbá usáyaaitamai asirayán-áímbá simáti-simati kwéuwasa kwenkóyai kwentáyaiꞋa uráawe. 26 anón-kwaasimo ontembá keinárawaꞋa íma mirá oró. keinárawapinkemba usáyaaitanae síyawai óꞋowiti kwayóꞋá maránááowe. 27 keinárawapinkemba aivaríꞋa ónáe síyawai amáparawaiti mayáímá túwaꞋnaa oro. 28 kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai íma súwaꞋnaa ígwáeꞋa kunkáumpo kemá kwaási túwaꞋnaa ónáeꞋa kunkáumne. sáwí-imayaavinkemba iyátinkanaundayaveꞋa puwónaumne Ísu siráiye.

Ísu túramba kavíkóndarai kaweꞋá umátínkarain-kwasai.

Mááka 10:46-52, Árúku 18:35-43

29 Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé Yéríko-naopakemba kumbá sáwíva-kwaasi tínaaemba kumbá 30 kaeꞋnárai túramba kavíkóndarai aanéivaꞋa mésarai Ísu kwétiye-aimba isésarai anónkaꞋa sésarai Tévítin-andarakewai ómpo arunkáí umásinkaao suyasá 31 misáwívá-kwáásí áwááꞋa tiyésa sésa aaí séyavo suwasaráí mináímbá ivátuwesarai óꞋomba anónkaꞋa sésarai anóndakoo Tévítin-andarakewai ómpo arunkáí umásinkaao kwésuyana 32 Ísu aampaꞋó kúmba minká koména tísaa ena séna nóin-tantaara tirááímo táínda-yantaaꞋa umátinkanaumno súwasarai 33 anóndakoo súramba kaweꞋá umásinkaao suyaná 34 Ísu arumbá umátinkena ayáámba túrankaꞋa tátorowasarai avekáámbá túramba kaweꞋá umái awánésarai Ísu ánaaemba kwaꞋmái kurááiye.

Copyright information for `KZE