Matthew 21

Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kuráin-kwasai.

Mááka 11:1-11, Árúku 19:28-40, Yóni 12:12-19

Ísu kwená kwayó-kwáásíyé kumbá Yérúsaremu-noar-ampaꞋa kumbá Óríve-omakar-egwaaꞋ-naoꞋa áwíꞋa Pétévasi-naoꞋa egwaaꞋá kwésa kwená kwayó-kwáásí kaeꞋá mátiꞋmarena séna epín-dáópaꞋa kurékai awáneyamba moórá-poigo áwíꞋa tónki ánda kwímaraawana áráákwaraꞋa máyáivo koawánékai ándáma iyátuwekai áíꞋmaekai tekaiyó. moóránakomo tuwánénamo tísaa ínakai anóndako ayááꞋmaeꞋa kónáe siyé kosimámiyana séna ánivo áíꞋmaekai kokaiyó síníye Ísu siráiye.

naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai siráintemba Ísu mirá uráiye. Áánútun-aai simátímakowai séna

  • Sáíyono-noapaken-kwaasiyavai simátime se kentí kawáánáꞋá kentópaꞋa kwempaꞋá teémena tónki-poigo ayááꞋmaena téna tónki-poigon-araako ayááꞋmaena kwétiye simátimiyo siráiye
agaimaréna Sáíyono-naoparemo siráimba Yérúsaremu-naopatavena siráiye. mináímbá paáréna Ísu kaeꞋnárai tiꞋmarówasarai
Ísumo súntemba mirá ésarai tónki-poi áráákwaraꞋa áíꞋmaesarai ÍsunopaꞋa tuyasá kwená kwayó-kwáásí paákár-únánkwátói ayúꞋmái mimpóígó arósáánumpimba kwandaaí uwíꞋmárówana Ísu ayááꞋmaena kwéguwasa sáwíva-kwaasi mésa anón-kwaasiye sésa évakarawai paákár-únánkwátói ayúꞋmái évakarawai taayánáma ayáiresa aampaꞋá uwíꞋmaꞋmae kwéguwana minúnánkwátóirare mintááyánáravane augwétámai kwéguwasa aivaꞋá nááún-kwaasiye Ísun-ánaaemba nááún-kwaasiye anónkar-anonkaꞋa sésa Tévítin-andarakewai áwíꞋa mósá kwémaraumne. Ísóigo aiꞋmáráísana kunkáiwaimba Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye. kwíyómpakewai kwenáwíꞋa mósá kwémaraumne anónkar-anonkaꞋa suwaná 10 Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa kúwasa isaaisésa tóyo kwéesa nááwa kwétiyo suwasá 11 évakarawai sésa Ísu Áánútun-aai simátímíwai Káríri-ayampakemba Násáreti-naopakewaiman-iye siráawe.

Ísu anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iráin-kwasai.

Mááka 11:15-19, Árúku 19:45-48, Yóni 2:13-22

12 suwaná Ísu Yérúsaremu-naopaꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa Áánútuna naaúmpaꞋa iyéna monoꞋ-náúmpáꞋó meéyámbó kwémayon-kwaasi tuwánéna utiꞋmátuwena monoꞋ-nánkóná óntambo meéyámbárón-kwaasiti taareimá tawísíyuwena Áánútuntavesa imáyáa ésa máái-numama kwéamun-dumama meéyámbárón-kwaasiti taareimá tawísíyuwena 13 simátimena séna Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna kesí naatavésa sésa ÁánútumpaꞋo námúnaamo sen-dámbán-iye kwésewe agaimaréna siráiye. ánivo umóyán-dáúmpáꞋó ontenkáámbá uráawe Ísu siráiye.

14 Ísu mináímbá simásuwena anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa máyowasa túrambo kavíkówaiye aíyayaambo tausokówaiye kwenópaꞋa tuwaná asóvamatinkowasa 15 iyámpói mésa anónkar-anonkaꞋa sésa Tévítin-andarakewai áwíꞋa mósá kwémaraumne sumbá mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé isésa Ísumo óꞋoran-kaweꞋ-mayaimo mayómba awánésa tirumbá sáwíꞋa umánkesa 16 Ísuntavesa sésa iyámpóímo sáwí-aimbo kwésemba íya kwéisaano suwaná Ísu séna áꞋa kwéisaunda Áánútun-aai aúváívimba agaimakáin-aimba awánaraawe. maarán-áímbá séna túwaꞋnaa óndayavesa pósa iyámpóíye umarané enáwíꞋa mósá kwémaraawe agaimaréna siráiye Ísu simásuwena 17 tiyuwéna máápaꞋa kuména mindáópaꞋa tuwéna Pétáni-naopaꞋa kwéna mindóꞋwáámbá koméraiye.

taaigó aáyánkarain-kwasai.

Mááka 11:12-14, 20-24

18 Pétáni-naopaꞋa kogwáúmba usásinesa Yérúsaremu-naopaꞋa tumbá Ísumba áái ankówana 19 moórá-taigo áwíꞋa víkima aankón-awampaꞋa kwáyowana mintáéramba nánáe séna ááimpaꞋa kwéna awánómba ánáwe suꞋmai kwáyowana mintáígóntávéna séna ená arambá íma iyáníyone súwana mintáímá aáyánkaraiye.

20 mintáí aáyánkówasa Ísuna kwayó-kwáásí awánésa táátavesa ésa tiyáámba tóipimba aavésa sésa víki-tai ááéma aáyánkagwiye suwaná 21 Ísu séna áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ÁánútuntaveꞋo ímo kaer-ímáyáámó éꞋo asirayán-ímáyáámó éꞋo éꞋa víki-taigontaveꞋo súnanamo aáyánkaintemba kanaán-umai mirá éꞋa miráwé suꞋmai íma éꞋa maanómátávéꞋa séꞋo iré mapámbai nompáꞋá kumuwómó síyanamo éna mirá íníye. 22 ÁánútumpaꞋa námúnaa séꞋa óꞋon-oꞋon-tantaataveꞋa áísaa eꞋa sembá áraiꞋa Áánútu kanaán-umai súwaꞋnaa umásinkaniye sembá kanaán-umai kwétuwaꞋnaa-iye.

nááwa aiꞋmákaisa tiráano siráan-kwasai.

Mááka 11:27-33, Árúku 20:1-8

23 Ísu mináímbá simásuwena anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa uména Áánútuna áséi-kwasai kwésimatimuwasa mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye tésa sésa nááwa aiꞋmákaisa tiréwa nááwampinkena mairéwa asirayám-báyáí kwémayaanda simásimiyo suwaná 24 Ísu séna aivaꞋá moórá-aimba tísaa onaꞋá anondámo síyaꞋo éꞋa sísaa on-áímbá simátimenaumne. 25 ááéma Yóni nombá pétinkaraiwaima Áánútuwa simámakaisana nombá pétinkarai. kwaásiya simámakaawana nombá pétinkaraiyo súwasa miwímá keáímbá sésa nórayaawa sénaumno. Áánútu simámakaisana nombá pétinkaraiyemo senanayáámó éna nóra séra Yónin-aaiyaveꞋa íma áraire sirááo síníye. 26 kwaási simámakaawana nombá pétinkaraiyemo senasayáámó ésa úwoi-kwaasi sínkamonaaowe. úwoi-kwaasi sáwíva-kwaasi Yónintavesa Áánútun-aai simásímakaiwai uráiye kwésemba pósa áwááꞋa siyénááowe mirá keáímbá sésa 27 Ísuntavesa sésa emó sísaa ónda-ainta íma ísaraumne suwaná Ísu séna ímo simásimiyaꞋa nááwampinkena mairéra asirayám-báyáí kwémayaunda-aimba íma simátimenaumne Ísu siráiye.

moóráwai ááninkaiti kwaasái.

28 Ísu mináímbá simásuwena séna simátíménda-aimba imáyáa oró. moóráwai kaer-íyámpóí tínkaraiwai aivakéwáíntávéna séna kesááninkoo kesí ándá-aran-kigauvaꞋa mayáí komayaaó sisaná 29 aivakéwáí séna íma sínkáiye séna ména moórá-imayaa éna mayáí komáyáísana 30 naaénkewaintavena séna kesí ándá-aran-kigauvaꞋa mayáí komayaaó sisaná owé simái ivátuwena íma mayáí mairáiye 31 Ísu simásuwena tísaa ena séna nááwa tivowán-áái kwéisaiyo súwasa aivakéwáí avowán-áái kwéisaiye suwaná Ísu séna mináímbá imáyáa éꞋa simátíménda-aimba ísáaro. táákísi-umoyan-kwaasiye eénánkáꞋó kwénaaon-inine sáwíꞋa kwéon-kwaasin-owe kwésembanivo miwímá Áánútu kwená kwaásimo kawááin-ampaꞋa ááéma kwégovo keinárawaꞋando. 32 Yóni nombá pétinkaraiwai téna kawer-ámbá agaráátinkowaꞋa kwenááiyaveꞋa íma áraire siráavo táákísi-umoyan-kwaasiye eénánkáꞋó kwénaaon-inine Yónin-aaiyavesa áraire suwaꞋá keinárawaꞋa miwí tuwánéꞋa Yónin-aaiyaveꞋa íma áraire séꞋa kentí sáwí-imayaa íma tuwéꞋa ÁánútunopaꞋa íma tiráawe Ísu siráiye.

ándá-aran-kigauraꞋo tavíyéwaiti kwaasái.

Mááka 12:1-12, Árúku 20:9-19

33 Ísu mináímbá simásuwena séna moórá kwántámai-aimba simátíménda ísáaro. moóráwai anóm-baragwarawai ména óntan-kurima úmakena ándá-aran-kigau úmarena ándá-arankona tááveꞋa úmarena ándá-arambo mapándáápá ínana anombó kumínín-taaveꞋa úmarena óntan-damba kígauraꞋo taviyí-námbá úmarena ayáátáákaꞋa óꞋom-baravaꞋa koménae séna maankígáúráꞋó taviyíyawaimo éꞋa kesáváí évakar-aramba maéꞋa évakaꞋa kembá siyúwáaro simátimena óꞋom-bapaꞋa komáyáísana 34 arambó ávumo kain-kánáá tisaná aanávómá kesí ándá-aramba komáyáaro séna kwená kwayóꞋnárawaꞋa tiꞋmáráísasa minkígáúráꞋó tavíyéwaitopaꞋa tewasá 35 tátoꞋmai moóráwaimba tuvuwésa moóráwaimba tuvúꞋmaraawana púwísasa moóráwaimba óntandei tuvuwésa ándá-aramba íma tímémba tiꞋmátuwaawasa kowaná 36 aanávómá aivaꞋá kwená kwayóꞋnárawaꞋa évakaꞋa tiꞋmaréna naaémba sáwívarawai tiꞋmáráísasa tewasá minkígáúráꞋó tavíyéwai tátoꞋmai aivaꞋó uráantemba mirá ésa sáwíꞋa umátinkesa ándá-aramba íma tímémba tiꞋmátuwaawasa kowaná 37 aanávómá ména naaémba séna kesááninkomba aiꞋmáráanana kwínasa kwenáái isánááowe séna aiꞋmáráísana tisasá 38 minkígáúráꞋó tavíyéwai awánésa keáímbá sésa aanávómbá ááninko kwétimba póta tuvúwónana puwéna maankígáú íma mayáínata kesáá mayánáe sésa 39 tátoꞋmai ándá-aran-kigauvakemba awéntayuwesa tuvúwówana pukáiye. 40 Ísu mináímbá simásuwena séna minkígáúgó aanávómá tínímba kígauraꞋo tavíyéwai nóra síníyo súwasa 41 miwí sésa misáwí-kwáásí tínkaminasa puwíyana óꞋon-kwaasi kesí kígauraꞋa tavíyéro sínasa minkígáúráꞋá taviyésa arambó ávumo kain-kánáá tíndantemba aanávómbá minárámbá aménááowe siráawe.

42 suwaná Ísu simátimena séna Áánútun-aai aúváívimba awánaraawe. maarán-áímbá agaimaréna séna

  • óntan-damba on-kwáásí moórá-ontantavesa sáwíꞋa kwéiye sésa maisukáawe. aáno minóntánkó ávonkaaamba uráiye. mindá Ísóigo isatá awánéta séta óꞋoran-kaweꞋa uráiye kwésune
agaimaréna siráiye.
43 mináímbá imáyáa éꞋa simátimeꞋa séꞋa Áánútu keinárawaꞋa Yútaa-kwaasiyavena maará séna kenkáꞋá íma kawáá-ónaumne séna tiyuwéna óꞋonkaa-kwaasiyavena kenkáꞋá kawáá-ónaumne sínasa kwená mayáí mayánááowe.[ 44 minóntánkáꞋá tanaambá kovésa sáwíꞋa umái ménaaovo minóntánkó tuvúꞋmái sáwíꞋa umásuwaniye Ísu séna kwenááiyavesamo ímo áraire síyawai imáyáa éna mináímbá siráiye. ]

45 Ísu súwasa mono-káwáá-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye isésa tááko pééi súwasa sésa moóráwai ááninkai kwaasáimo simbá kentááyávéna siyé sésa ándá-aran-kigauraꞋo tavíkáawaiyavenamo simbá kentááyávéna siyé sésa óntankowemo simbá kentááyávéna siyé sésa 46 tátoꞋmai tuvuwónáe sésa umbá amápa-kwaasi Ísuntavesa sésa Áánútun-aai simásímíwaiman-iye sun-kwáásí táároi inkaisésa Ísumba íma tátoresa ivátukaawe.

Copyright information for `KZE