Matthew 22

anón-tanomba kauráin-kwasai.

Árúku 14:16-24

moórágwaraꞋa Ísu aaí simátimindayavena kwántámai-aimba simátimena séna Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba maarán-áímbán-iye. moóráwai kárákwiraiwai ááninko aaraí mayáníntavena anón-tanomba kauvónáe séna sáwíva-kwaasi tááyena séna aáno tanómba tamandaaró séna ména tanómba kaumaréna kwená mayáí-kwáásí tiꞋmaréna séna tamandaaró kosimátíméro sisasá mirá owasá ivátuwesa íma tewaná óꞋomba mayáí-kwáásí tiꞋmaréna séna tááyaraundawai kosimátimeꞋa séꞋa toómbó naí kwétoꞋmayaa éꞋa purumakané naanté-póíyé tuvúꞋmái kwégauvumpo tamandaaró. kesááninko aaraí mayáindaraꞋa tamandaaró. kosimátíméro séna tiꞋmáráísasa mirá kosewasá ivátuwesa íma tésa moóráwai kwená kígauvaꞋa kówisana moóráwai óntambo kwémayaim-bayaivaꞋa kówisasa évakarawai kárákwiraiwaina mayáí-kwáásíyómbá tátoꞋmai tínkamowasa púwówana kárákwiraiwai áwááꞋa séna kwená i-kwáásí tiꞋmáráísasa miwí tínkamowasa púwówasa miwítí naampimpáꞋá iramá agagaowaná kágwisana kárákwiraiwai kwená mayáí-kwáásíyávéna séna tanómba kauvéꞋa tááyaraundawai kesááninkona tanómba tamandaígómbá uwóvíꞋan-owe. aantááꞋo kwaásimo torupamáímo máyáapaꞋa kotivakáá-umai óꞋon-oꞋon-kwaasi tuwánéꞋa simátimiyasa tanómba tamandaaró sisasá 10 kwená mayáí-kwáásí isésa aampaꞋá kwénaaesa kwaási tivakáá-umai tuwánésa sáwí-kwaasiye kawe-kwáásíyé torupamátinkesa tíꞋmaesa tésa toómbó naí-náúmpáꞋá sisipáá uráawe.

11 Yútaa-kwaasi aaraimó máyáankaꞋo ombá tanómbo nánáesamo ten-kwáásí ontaráꞋó tewasá mayáí-kwáásí kawer-únánkwátói tíméwasa urésa mindáúmpáꞋá umésa toómbá kwénaavo minúnánkwátóimo ímo urésamo ésa íma toómbá umandánááowe. toómbó naí-náúmpáꞋá sisipáá owaná kárákwiraiwai tuwánaimba moóráwai íma kawer-únánkwátói uréna máyáísana awánéna 12 séna nóra éwa kawer-únánkwátói íma uréwa iráano sisaná íma aaí sisaná 13 kárákwiraiwai kwená mayáí-kwáásíyávéna simátimena séna aíyayaankaꞋa asááumai máápaꞋa túnkwi-ayampaꞋa aúwéwana iviꞋá téna áíꞋo índayavena áwááyaamba akévundaniye siráiye Ísu siráiye.

14 Ísu mináímbá simásuwena séna Áánútu sáwíva-kwaasi tááyain-kwaasivinkemba évakarawaiye suꞋmai kwená kwaási-iꞋa kwéumatinkaiye siráiye.

táákísi-aintavesa áísaa uráan-kwasai.

Mááka 12:13-17, Árúku 20:20-26

15 Ísu súwasa ámáán-kawaa-kwaasi máápaꞋa kumbésa keáímbá sésa nóran-ainta áísaa onanayá sáwí-aimbo sínata aaivintá mayankánaumno sésa 16 miwí tínaaembo kwárón-kwaasiye Éróti amááraawiye tiꞋmárówasa ÍsunopaꞋa tésa sésa anóndakoo árai-kwaasi po Áánútuna aambó kwáráan-aimba arupí umái kwésimatimendaya ísaraumne. kwaási táároi íma inkaisé anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye táároi íma inkaisé tirumbá airáꞋmái-aimba íma séma arupí umái kwésimatimendaya ísaraumne. 17 simáménda-ainta isaaó. kanaarátááwá táákísi-ontamba Árómáani-kamaani-kwaasiya timénaum. íya timénaumno. timénaundaya Yútaa-kwaasiya kentáásí ámáámba araaisénaundayaꞋiyompo nóran-imayaamo émo e simásimiyo suwaná 18 Ísu miwí tááma iséna imáyáa éna arumpimbá séna Árómáani-kamaani-kwaasi táákísi-ontamba tíméromo senasamó ésa Yútaa-kwaasi áwááꞋa sésa Árómáani-kamaani-kwaasi sáwíꞋo umásínkáawaiya óntamba tíméro kwésiye sénááowe séna Árómáani-kamaani-kwaasi táákísi-ontamba íma tíméromo senasamó ésa Árómáani-kamaani-kwaasi áwááꞋa sésa táákísi-ontamba íma tíméro kwésiye sésa aaivimbá maisinkánááowe-imayaa éna áísaa un-kwáásíyávéna séna kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi póꞋa kentávéꞋa sáwí-aimbo síndawe séꞋa kwésisaa-owe. 19 táákísi-ontamba moórá maimái máagaraasinkaaro súwasa maimái máagaraarankowana 20 séna nááwa óikaana uráinkara áwíꞋa kwáyáiyo súwasa 21 miwí sésa Árómáani-kamaani-kawaanako óikaamba isaná áwíꞋa kwáyáiye suwaná Ísu séna Árómáani-kamaani-kawaanakondei kwembá áméro. Áánútundei Áánútumba áméro súwasa 22 mináímbá ísówana tááꞋa kówasa íma aaí sésa auwésa kuráawe.

pukémpinkemba usásinanaaon-kwasai.

Mááka 12:18-27, Árúku 20:27-40

23 kuwasá Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí púwómpinkemba íma usásinanaaowe kwésen-kwaasi pósa mitáwai ÍsunopaꞋa tésa 24 sésa anóndakoo naaóváꞋá Mósesi séna moóráwai aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana ávákoma maimakéna awaaóná anondáwe séna iyámpói ankáníye siráiye. 25 moórá-aimba isaaó. moórá-tawai maankáꞋá avakaeté-avarawainonda mésa tuwaaómá aaraí maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana 26 kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana kwenánaaenkewai kwareꞋá maimakéna iyámpói íma ankéna púwísana mirá eémesa avakaeté-kwaasi putásaawana 27 minínímbá naaémba pukáiye simásuwesa 28 Ísumba áísaa esa sésa mirámó ombá kwaásimo puwíyampinkembo usásinaiya-tawai minínímbá avakaeté-kwaasi tuwainímbá póna nááwa mayáníyo suwaná 29 Ísu séna Áánútun-aai aúváívimba agaimakón-aimba íma kaweꞋá umái iséꞋa Áánútuna asirayámbá íma awánéꞋa póꞋa miráumai sáwísawaa-aimba kwésewe. 30 pukémpinkemba usásinesa kwíyómpaꞋa uménaaon-kanaa aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ésa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋo kwíyómpaꞋo máéwaimo ontembá minínínákwáꞋá miráumai aaraí íma mayáíyasa kwaaí íma mayáíyasa ónááowe. 31 kwaási pukémpinkemba usásinanaaomba simátíménda ísáaro. Áánútu simátímakomba aúváívimba agaimakón-aimba awánaraawe. 32 Áánútu Mósesintavena maarán-áímbá séna Áánútu úne. enaíkwáꞋná Ááváramune Áísákaane Yákópone miwítí Áánútu úne siráiye. Áánútu mináímbá siráimba minkáúmbó-kwáásí áꞋa púwúwasa utamátínkaraambanivo mináímbá siráimba pósa miwí úwoi máyáawe Ísu súwasa 33 kwesémo máyón-kwaasi isésa táátavesa ésa sésa ááin-kwasai kwésimasimiye siráawe.

aivar-ámáánkóná kwaasái.

Mááka 12:28-31, Árúku 10:25-28

34 suwaná Ísun-aaigo Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí táái usáyaaitomba ámáán-kawaa-kwaasi isésa torupamái mésa 35 miwívínkémbá moóráwai ámáámba kaweꞋá umái ísarowai Ísumo sáwí-aimbo sínda isánáe séna áísaa ena séna 36 anóndakoo Áánútuna ámáámpinkemba nóran-amaana aivar-ámáámbán-iyo súwana 37 Ísu séna Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • ÁánútumpaꞋa kentí Ísóigomba kentiruné
  • kentí imáyáawe kentimané áméro
agaimaréna siráiye.
38 minámáámbá aivar-ámáámbá isaná 39 miwá ánaaenken-amaamba anón-amaamba maarán-ámáámbán-iye. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • kesáváí-ímáyáámó ontembá kentí kwaásiti imáyáagwaraꞋa oró
agaimaréna siráiye.
40 minkáér-ámáánkó ávonkaamba uráisana Mósesimo óꞋon-amaambo siráine Áánútun-aai simátímakowai siráan-amaane megwí-megwiraamba éna kaer-ámáánkó ávonkaamba uraínkaꞋa tagwéaraapaiye Ísu siráiye.

Áánútumo usásinankaiwai Káráísitina kwaasái.

Mááka 12:35-37, Árúku 20:41-44

41 súwasa ámáán-kawaa-kwaasi torupamái máyówana Ísu miwí tísaa ena séna 42 Áánútumo usásinankaiwai Káráísiti nááwan-andaraken-kwaasiyaꞋiyo súwasa kentáásíkwáꞋná Tévítin-andaraken-kwaasiman-iye suwaná 43 Ísu séna naaóváꞋá Áánútun-amanko Tévítimba imáyáa amúwana Tévíti Káráísitintavena séna kesí Ísóigoman-iye siráimba 44 monor-ímá agaimakón-auvai-kwandaaivimba Tévíti agaimarena séna

  • kesí Ísóigonatavena Áánútu séna kesiyáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá ménaꞋa ená namuro-kwáásí usáyaaitaanasa miwí ánásanaaowe
Áánútumo siráin-aimba Tévíti siráiye.
45 miráumai Tévíti Káráísitintavena séna kesí Ísóigoman-iye siráimbanivo nóraumaiya kwemá Tévítin-andaraken-kwaasiman-iyo Ísu súmba 46 Káráísiti Tévítina Ísóigoma éna Tévítin-andaraken-kwaasigoman-iye súmbanivo miwí íma kanaán-umai aaí sésa táátavesa ésa minkánáárákémbá íma áísaa úmaesa iráawe.

Copyright information for `KZE