Matthew 23

ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé miwítí kwaasái.

Mááka 12:38-40, Árúku 11:39-44, 47-52, Árúku 20:45-47

Ísu torupamái máyón-kwaasiye kwená kwayó-kwáásíyé simátimena séna Áánútu usásintinkaraisasa ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye Mósesi agaimakáin-aimba awánésa kwésimatimemba iséꞋa kwáráaro. Mósesi siráin-amaamba miwí tóikakene suꞋmai sésa íma kwégwaraavo miwímó ontembá íma oró. umbai-yántááꞋó asááúmakesamo túgwaataꞋmaeꞋa korómó sésamo ímo túwaꞋnaa ontembá miwí umbai-áímbá simátimesa íma túwaꞋnaa ombá úwoi kwáráaro kwésewe. miwí sésa kwaási suwánésa anón-kwaasin-owe sígwáe sésa Mósesi siráin-amaamba agaimái anavéúmpimba makésa túwayaankare tiyáánkare asááúmaresa miwítí kwátói-arairaꞋa ayáátáákaꞋa taváákarara úmakesa naaópaꞋa avuvumpaꞋá kwénaaesa tanómbo kaúvópaꞋo máyáapaꞋa kawer-áyámpáꞋá mésa monoꞋ-náúmpáꞋó umáyáapaꞋa anón-kwaasimo maí-áyámpáꞋá umésa kwaási suwánésa sésa anón-kwaasi monor-áímbá simátíméwain-owe sígwáe sésa naaópaꞋa avuvumpaꞋá kwénaaesa mirámó ontávésa aamoí kwéowe.

miwí mirá kwéombanivo íma mirá oró. keinárawatavesa anón-kwaasi monor-áímbá simátíméwai owémó síyambo éꞋa kímborawai anón-kwaasi isatá kwená kwaásiya mimbóráíꞋa umáíya máyaumne seró. keinárawapinkemba moóráwaintaveꞋa anón-kwaasi kesivón-iye sevó. kentivó kwíyómpaꞋa máyáiye. 10 keinárawapinkemba moóráwaintaveꞋa kentááraꞋa kárákwiraiwain-iye sevó. Áánútumo usásisinkaiwai keyáá keinárawakaꞋa kárákwiraundawai kemá úne. 11 keinárawapinkemba usáyaaitanae síyawai keinárawati kwayóꞋ-máyáí máyáaro. 12 kentúwíꞋo mósá maráíyawaima Áánútu úwoi-kwaasiraamba umátinkanivo kentúwíꞋo ímo mósá maráíyawaima Áánútu mósá tinkáníye Ísu siráiye.

13 Ísu mináímbá simásuwena séna ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye simátíménda ísáaro. kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo éꞋa kárákwiyoro. Áánútu kwená kwaásimo kawááin-amba kwéitatinkaawe. Áánútu kwená kwaásimo kawááin-ampaꞋa íma kónáe séꞋa kónáe kwéowaiti aambá kwéitatinkaawe.

[
14 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi éꞋa ketor-íníntí óísankwara naankwaráꞋá umóyámbá kwémaeꞋa kwaási suwánésa súwíꞋa mósá maráígwáe séꞋa kampakómbá tavisimái-namunaa kwésewe. mindáyaveꞋa kárákwiyoro.]

15 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi éꞋa simátimunda monor-áímbá kwaráígwáe séꞋa tivakáá úmaeꞋa anón-domba kóateꞋa némpaꞋa kwénaaeꞋa tuwánéꞋa kentí sáwí-mayai agaráátínkáawasa miwítí sáwí-mayaigo kentí sáwí-mayaigomba usáyaaitaraimba póꞋa mindáyaveꞋa kárákwiyoro.

16 aambá íma kaweꞋá umái awáraawai kampaꞋá séꞋa maarán-ámbá kwáráaromo kwésewai kárákwiyoro. keinárawaꞋo monor-áímbó sembá kampaꞋá simátimeꞋa séꞋa anóm-bonoꞋ-nankon-aai tivamíraꞋa marésa sésa mirá ónaumnemo sembá minímáyáámó ivátuwaiyanamo éna kanaán-íníye. ánivo kawer-óntámbá áwíꞋa kóri-ontankon-aai tivamíraꞋa marésa sésa mirá ónaumnemo sembá minímáyáámó ivátuwaiyanamo éna sáwíꞋa íníye kwésewe. 17 minkórí-óntánkó anóm-bonoꞋ-nankomba íma usáyaaitaraivo mindáúmpáꞋó kwénimba mindá kaweꞋán-iye. keinárawaꞋa monor-áíntávéna tááko íma pééi sisaꞋá kwéisaawe. sáwí-imayaagwara-kwaasi simátímén-aimba kampar-áímbán-iye. 18 keinárawaꞋo monor-áímbó sembá kampaꞋá simátimeꞋa séꞋa Áánútuntavesamo póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-taareigon-aai tivamíraꞋa marésa sésa mirá ónaumnemo sembá minímáyáámó ivátuwaiyanamo éna kanaán-íníye. ánivo mintááréíráꞋó Áánútumbo kwéame-poigon-aai tivamíraꞋa marésa sésa mirá ónaumnemo sembá minímáyáámó ivátuwaiyanamo éna sáwíꞋa íníye kwésewe. 19 Áánútumbo ámém-poigo mintááréígómbá íma kwéusayaaitaivo mintááréígó usáyaaitarena ámém-poi kaweꞋá kwéiye. keinárawaꞋa monor-áíntávéna tááko íma pééi sisaꞋá kwéisaawe. sáwí-imayaagwara-kwaasi simátímén-aimba kampar-áímbán-iye. 20 asirayán-áímbó sembá Áánútuntavesamo póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-taareigon-aaimo tivamíraꞋo marésamo sésamo ésa mintááréígón-ááigwaraꞋa Áánútumbo kwéamem-poigon-aaigwaraꞋa kwésewe. 21 asirayán-áímbó sembá anóm-bonoꞋ-nankon-aaimo tivamíraꞋo marésamo sésamo ésa mindánkón-ááigwara Áánútu mindáúmpáꞋá máyáiwain-aaigwaraꞋa kwésewe. 22 kwíyónkon-aaimo tivamíraꞋo marésamo sésamo ésa Áánútu miváꞋá kárákwiraiwain-aaigwaraꞋa kwésewe.

23 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo éꞋa kárákwiyoro. naaóváꞋó Mósesimo siráintemba kentí kígauvakemba sáwíyan-tonkwaraꞋa taaínkaar-umai siyáánkai makéꞋa moórá Áánútumba kwéameꞋa kaweꞋá kwéeꞋa mirán-ámáámbá ísámai iyéꞋanivo Mósesimo siráin-amaamba anón-amaamba iváꞋá tuꞋmaréꞋa póꞋa kwaási íma arupí umátinkeꞋa tirumbá íma umátinkeꞋa íma ÁánútuntaveꞋa asiramáí-imayaa éꞋa mirá ontávéꞋa póꞋa minánón-ámáántómbá iváꞋá tukáawe. 24 aambá íma kaweꞋá umái awáraawai kampaꞋá séꞋa maarán-ámbá kwáráaro kwésemba sáwíyan-amaamba kwaréꞋa anón-amaamba tukáawe. mirámó ombá toómpímbá kankambá kwáyáísaꞋa kíto-kankamba túkúyuweꞋa anón-kankamba mindágwaraꞋa kwénaantenkaan-kwaasin-owe.

25 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo éꞋa kárákwiyoro. anavéúne táávere paákáré suꞋmai kwésese owain-ovo andáámpaꞋa sáwíꞋa uráisaꞋa póꞋa kempímbá sáwíva-tantaaꞋa anómba kwáyáiye. 26 ámáán-kawaa-kwaasiyono. monor-áíntávéna tááko íma pééi sisaꞋá kwéisaawe. anavéúne táávere andáámpaꞋo sese owanamó andáámpare paákáré kaweꞋó kwéintemba kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa kawer-ímáyáá umái máéro.

27 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo éꞋa kárákwiyoro. kwaásimo maipímbó utámakaawanamo kaviraisasamó kwaási ímo awánaantemba kentirumpímbá mirá isaꞋá sáwíꞋa kwéowasa kwaási íma kwétuwanaawe. kwaásimo maipímbó utámakesamo kanaagunémo owasá awánésamo sésamo kaweꞋá kwéowe sentembá keinárawaꞋa tuwánésa kawe-kwáásímán-owe sembánivo kentirumpimbá mirá-sáwí-yántááꞋá kwáyáísaꞋa kaumbo-káér-ainkwara-kwaasiman-owe.

29 ámáámba sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo éꞋa kárákwiyoro. kentíkwáꞋná Áánútun-aai simátímakowai tínkamuwasa púwúwaꞋa utamátínkaraapaꞋa konaarirí kwéowe. arupí umái máyón-kwaasi tínkamuwasa púwúwaꞋa utamátínkaraapaꞋa konaarirí kwéeꞋa 30 séꞋa miwí tísaavutantamba uráawai séꞋa minkánáávímbó métaraiya kentáá síkwáꞋnámo uráantemba íma miráyá uráusino kwésewe. 31 mirán-áímbó kwésembo maarán-áímbá séꞋa Áánútun-aai simátímakowai tínkamesa mirá-sáwíꞋá uráawai tírááta úne kwéseꞋa miwímó uráantemba mirá kwéowe. 32 kentíkwáꞋnámo uráantembo mirámó kwéeꞋa ánásanaaowe.

33 ánásanaaomba iyánkó póígon-araaꞋan-owe. Áánútu keinárawaꞋa aaivimbá matinkáínaꞋa sáwí-meyambo mayánááopaꞋa iramó kwégaipaꞋa tuꞋmaáꞋnámo ímo kwáyáipaꞋa kónááowe. 34 miráumai kesáái simátimenaaowaiye agaráátinkanaaowaiye kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyé tiꞋmáráanasa keinárawapimba kwénaaiyaꞋa évakarawai tínkamiyasa puwíyaꞋa évakarawai taairaꞋá tínkamiyasa puwíyaꞋa évakarawai kentí monoꞋ-náúmpímpáꞋá taándéí tínkameꞋa moórá-mora-naopimpaꞋo kwénaaiyaꞋo éꞋa tiꞋmátuꞋmaeꞋa naaónááowe. 35 mirámó íyana arupí-kwaasimo tínkamom-beyamba amáparawaiti meéyámbá kentópaꞋa tíníye. aivaꞋó tuvúwanamo pukáin-kwaasigo áwíꞋa Épeo naaémba moóráwai Pérékaya ááninko áwíꞋa Sékáraya anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa máyowana moórá-ayampaꞋa Áánútuntavesamo ísámaimo póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-onta-tarei kwáyowana moórá-ayampaꞋa aivaꞋ-mónó-káwáánákówé suꞋmai iyún-ontama kwáyowana avumpimbá Sékáraya umáyowasa túvúwana pukáiye. 36 minkáé-kwáásíráítí avumpimbó agairáan-kwaasi tínkamuwasa pukáawaigwaraꞋa miwítí sáwí-meyamba ívéꞋo máyáan-kwaasi mayánááowe Ísu siráiye.

Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.

Árúku 13:34-35

37 Ísu mináímbá simátímatuwena Yérúsaremu-naopaken-kwaasi arumbá umátinkena séna Yérúsaremu-naopaken-kwaasiyono. Áánútun-aai simátímakowai tínkambaeꞋa kwéiyuwasa pukáawe. Áánútu tiꞋmarówasa kurówai óntantamba tínkambaeꞋa kwéiyuwasa pukáawe. kokórigomo áráátombo ayóí-ándámpáꞋó tínkarenamo káátamatinkaintemba aasiyaasi-táwai kemá mirá ónaumne kwésundanivo tínaaemba kwéumasimewe. 38 ísáaro. Áánútu tiyuwáínaꞋa tuꞋnankáámbá ónááowe. 39 simátimeꞋa séꞋa íma úwoi suwánanaaovo naaémbo séꞋo Áánútu aiꞋmáráísana kunkáiwaimba Áánútu kaweꞋá kwéumankaiye síyankaꞋa moórágwaraꞋa suwánanaaowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE