Matthew 24

anóm-bonoꞋ-namba tawisí-áímbá siráin-kwasai.

Mááka 13:1-2, Árúku 21:5-6

Ísu mináímbá simásuwowasaya anóm-bonoꞋ-naumpakemba kárúwesa kúmúmba kwená kwayó-kwáásí sésa anóm-bonoꞋ-namba kaweꞋ-námbán-ivo awánaao suwaná Ísu séna ívéꞋo awánaan-dantaveꞋa simátimeꞋa séꞋa aáno kwaási tésa mindámbá amápaꞋa tawísíyuwesa amápar-ontankwarare tawísíyuwanaaowe Ísu siráiye.

sáwí-kanaa tíníye siráin-kwasai.

Mááka 13:3-13, Árúku 21:7-19

Ísu mináímbá simásuwena Óríve-omakaꞋa umáyowasa kwená kwayó-kwáásí kweyáá máyonkaꞋa tésa áísaa esa sésa emó sénda nósa-tawaiya tíníyo. nóran-awaamera ínata séta ákíraꞋa emá kuméma ívéꞋo kwáyáin-tantaaꞋa ánásaniye sénaumno suwaná Ísu séna kampar-áímbá iséꞋa áraire sevó kárákwiyoro. sáwíva-kwaasi tóyo ésa kesúwíꞋa mágwétesa sésa Áánútumo usásisinkaiwai úne síyasa sáwívarawai minkámpár-áíntávésa áraire sénááowe. ááiꞋo tíyáán-aimba némpakenaꞋi. egwaakénáꞋi. isáíyana íma tááꞋa kaíno. mirán-kánáámó tínda mindá íma amápa-tantaaꞋa ánásai-awaameꞋan-iye. moórá-ayampa-kwaasimo ááiꞋa tiyánááowe. moórá-kawaa-kwaasigomo éna moórá-kawaa-kwaasigona amááraayavena usásimbai ááiꞋa tíyáaro sínasa usásinesa ááiꞋa tiyánááowe. óꞋon-oꞋom-baravaꞋa ayawaimá táníye. óꞋon-oꞋom-baravaꞋa anóm-barima táníye. mirán-tántááꞋó paárínaꞋa séꞋa amápa-tantaaꞋo ánásanin-kanaa íma tiráivo iyámpóímo tinkánáe owanamó anón-tiꞋo intembá umbai-kánáámó tínímba miráumai ááimba ásáiye seró.

mirán-áímbó síyasa minkákémbá keinárawaꞋa tátoꞋmai óꞋowima timíyasa sáwíꞋa umátinkesa tínkamiyaꞋa puwónááowe. kentáváímó asiramáímo máyáantavesa óꞋon-oꞋon-kwaasi amáparawai tíyámba umátinkanaaowe. 10 kesááiyavesa áraire kwésiyawaivinkemba sáwívarawai kesáái tínaaemba umámesa miwítí namuro-kwáásí moórá-morawai agaráátinkesa tíyámba umátinkanaaowe. 11 sáwívarawai paárésa kampaꞋá sésa Áánútun-aai simátimundawai úne sésa sáwívarawai kampaꞋá simátiyuwanaaowe. 12 miráumai sáwí-mayaigo kóyáwé éna anómba ínasa óꞋowiti imáyáamo eémemba ivátuwesa kesáváí-ímáyááwé suꞋmai ónááovo 13 ímo ivátuwesamo kentáváímó asiramáímo méwai ánásai-kanaaraꞋa Áánútu tíꞋmai kawepáꞋá métinkaniye. 14 amápaꞋ-maravaken-kwaasi isánááontaveꞋa áséi-kwasai Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba simátímaꞋmae iyíyana naaémba amápa-tantaaꞋa ánásai-kanaama tíníye Ísu siráiye.

sáwí-kanaagona kwaasái.

Mááka 13:14-23, Árúku 21:20-24

15 Ísu mináímbá simásuwena séna naaémba ávááraumai inkaisí-yántáákómá paáriniye. naaóváꞋá Áánutun-aai simátímakaiwai áwíꞋa Tánieri mintántáátávéna siráiye Ísu siráiye. kemá Mátíyu séꞋa maanáúváímó torausíyawai tááko pééi sínaꞋa ísáaro kwésune. Ísu séna Áánútuna kaweꞋ-mápáꞋá misáwí-yántááꞋá paárínasa awánanaaomba 16 Yútiyaa-maravaꞋo máyaiyan-kwaasi omápata isaaisésa iyánááowe. 17 ontaráꞋó máyaiyan-kwaasi íma naaúmpaꞋa iyíyamba óísamba ivátuwesa úwoi isaaisésa iyónááowe. 18 kígauvaꞋo máyaiyan-kwaasi íma naaópaꞋa iyíyamba unáánkwátói ivátuwesa úwoi isaaisésa iyónááowe. 19 tímúkwarar-inimba ívér-iyampoigwarar-inimba minkánáámá sáwíꞋa ónááowe. 20 isaaiséꞋo iyónááomba táúgwi-kanaa iyéꞋa agándai-kanaa iyéꞋa únavo séꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa seró. 21 minkánáámá tínímba anón-umbai táníye. naaóváꞋá Áánútu maramá tarórumba ívéka toꞋmái mirán-úmbáí-yántááꞋá íma tiráiye. aánogwaraꞋa mirán-úmbáí-yántááꞋá íma tíníye. 22 mirán-úmbáí-yántááꞋó kwéin-kanaa Áánútu ákíse úmakaiye. mirán-úmbáí-yántááꞋó kwénin-kanaamo ayáátáákaꞋo kwéninkakai amápa-kwaasi íma úwoi túvamai máésino. Áánútu ítámakain-kwaasiyavena imáyáa éna mirán-úmbáí-yántááꞋá ákíse uráiye.

23 ákísemo ínasa évakarawaimo simátimesamo sésamo Áánútumo usásinankaiwai miváꞋ-maavaꞋa máyáiye síyaꞋo éꞋa íma ísáaro. 24 évakarawai paárésa kampaꞋá sésa Áánútumo usásisinkaiwai úne síyasa évakarawai kampaꞋá sésa Áánútun-aai simátimundawai úne simátímaꞋmaesa naaónááomba ímo awánem-bayai kwémaesa Áánútumo ítámakain-kwaasi kampaꞋá simátiyuwanae sésa mirán-ánóm-báyáí mayánááowe. 25 miwíyávéꞋa árai-kwaasin-owe sevó séꞋa íma paáruraankaꞋa aivaꞋá simátimumpo kárákwiyoro.

26 súnda-aimba imáyáa éꞋa naaémbo moóráwaimo kentávénamo sénamo paárurena kavóná-maravaꞋa máyáiyemo sínaꞋo éꞋa íma koró. moóráwaimo kentávénamo aúpáꞋá máyáiyemo sínaꞋo éꞋa íma áraire seró. 27 kwíyómpaꞋo tawáombo úmae kwisasamó awánaantemba kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai miráumai avoraꞋá ókwaraꞋa kumónaumne. 28 póímo awáímó kaviraipáꞋó náíndayavenamo evontáán-dúmáómó torupamáímo máyáintemba Áánútu sínana súnda-aimba paáriniye Ísu siráiye.

Ísu marapáꞋá kumínín-kwasai.

Mááka 13:24-31, Árúku 21:25-33

29 Ísu mináímbá simásuwena séna mirán-úmbáí-yántááꞋá tínín-kanaama ánásainana aaváúmá túnkwinana kwíyómba íma sán-káínana oꞋá kwíyómpakemba kuntínana kwíyónko toraꞋnaáraꞋa ínasa 30 amápaꞋ-maravaken-kwaasi kwíyómpaꞋa awánanaaomba óꞋoran-tantaaꞋa awánésa kentávésa sésa kumíníyena toꞋmayaa kwéiye sésa táátavesa kwéesa iviꞋá kwétesa suwánanaaomba kemá kwaási úrandako anón-asirayankwara ságayankwaraꞋa ainámpímbá kúmónaꞋa suwánanaaowe. 31 uwíremba kwéseꞋa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa tiꞋmáráanasa Áánútumo ítámakain-kwaasi amápaꞋ-maravakemba tíꞋmaesa moórávimba torupanááowe.

32 Ísu mináímbá simásuwena séna moórá-tai naí-táígó áwíꞋa víki-taigontaveꞋa imáyáa umái ísáaro. aráságáyómó agayáínda awánéꞋa séꞋa áúꞋo sínín-kanaa sáwíyankaꞋa tíníye sénááowe. 33 mirámó intembá kemá súnda-yantaaꞋa ínaꞋa awánéꞋa séꞋa sáwíyankaꞋa kumíníye sénááowe. 34 áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa ívéꞋo máyáan-kwaasi évakaꞋa íma pukáiyankaꞋa kemó súnda-yantaaꞋa paáríniye. 35 kwíyómba maramá ánásainana kesáái íma ánásena úwoi kwaíkwaiꞋa íníye Ísu siráiye.

kúmónda-kanaa kwaási íma ísaraan-kwasai.

Mááka 13:32-37, Árúku 17:26-30, 34-36

36 Ísu mináímbá simásuwena séna kúmónda-kanaama aaváúvímbá kwaási íma isááwasa kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa íma isááwaꞋa kemá Áánútu ááninkoma íma isáúnana kesivo kweyáá ísaraiye. 37 naaóváꞋá moóráwai áwíꞋa Nówaa máyonkaꞋa kwaási íma Áánútuntavesa imáyáa ésa maémáéntemba naaémba kemá kwaási úrandako kúmónda mirá ónááowe. 38 kavirayán-dónkómó ímo tínkankonkaꞋa nombá toómbá kwénesa tiyáámúmbaaꞋa kwétokwaa-esa aaraí máyówasa kwaaí máyówasa kwéuwana Nówaa non-avóvomayaaꞋo kún-daumpaꞋa umáyowasa 39 kavirayán-dónkó tínín-aimba ísaresa íma imáyáa ésa máyówana anón-aꞋa téna kavirayán-dónkó amápa-kwaasi tínkamuwasa putásaraawe. mirámó uráantemba kemá kwaási úrandako kumpaáruraundawai ókwaraꞋa kúmóndaraꞋa kentávésamo ímo imáyáamo íyawai mirá ónááowe. 40 minkánáá maará ónááowe. kae-kwáásí kígauvaꞋa méyana Áánútu moóráwaimba auwéna moóráwaimba airáníye. 41 minkánáá kaer-ínínkáí toómbá kwégwanteyana Áánútu moórá-inimba auwéna moórá-inimba airáníye. 42 kemá kentí Ísóigo kúmónda-kanaama íma ísaraavo kárákwimai máéro. 43 simátíménda-aimba imáyáa oró. naakó avowámó umóyán-kwáásímó tínín-kanaamo ísarenarai umóyán-kwáásí timbá kwétoꞋmayaa-ena awánéna kwatúwáísana kwená naaúmpakemba umóyámbá íma máyáísino. 44 miráumai kemá kwaási úrandako kumónaundayaveꞋa póꞋa keinárawaꞋa íma imáyáa kwéiyankaꞋa kumúnavainivo kwétoꞋmayaa-eꞋa simuꞋmaréꞋa máéro Ísu siráiye.

sáwíꞋa owasá kaweꞋá owasá uráan-kwasai.

Árúku 12:42-46

45 Ísu mináímbá simásuwena séna kaweꞋ-máyáímó kwémayaawai kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyávéꞋa kwésune. kwená anóndako séna kesí mayáí-kwáásíráꞋá kárákwire toómbá taaímbai tímaꞋmae iyuwó síníye. 46 kwená anóndako téna kwená mayáímó kaweꞋó umáímo mayáínda taawánáínana mayáímó kwémayaindawai arunkó kaweꞋá ínana 47 minánóndákó séna kesí náaindaamba amápa-tantaakaꞋa kárákwiyuwo síníye. 48 ánivo mimbáyáí-kwáásígómó imáyáamo énamo kesí anóndako ayáátáákaꞋa íma tíníye sénamo 49 mayáí-kwáásí tínkamenamo toómbó nénamo uwoaóꞋ-nómbá kwénaan-kwaasiye uwoaóꞋó énamo 50 kwená anóndako tínín-kanaa ímo ísarenamo ímo imáyáa kwéindaraꞋa téna 51 anónkaꞋa tainkámbai aiꞋmátuwena séna kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo mésamo tíꞋo kwéisasamo iviꞋó kwétesamo túwááyaambo akévundaresamo máyáapaꞋa kóaao síníye Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE