Matthew 25

siyáánkai-inaamaruti kwaasái.

Ísu mináímbá simásuwena aaraimó kwémayaawainá ááimba imáyáa éna séna naaén-kanaamo tínímba Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba maarán-áímbán-iye. aaraimó mayáníwaimba toómbá náíyanesa siyáánkai-inaamaru oómbá kúraꞋmaesa aampakémbá koáíkaawe. minárásíyómbá évaꞋaasei sáwí-imayaagwaraꞋa owasá évaꞋaasei kawer-ímáyáágwáráꞋá owasá sáwí-imayaagwarar-arasi oómbá kúraresa óꞋon-anaveumpimba iramó kánín-domba íma atíyoraawasa kawer-ímáyáágwárár-árásí oómbá kúraresa óꞋon-anaveumpinkwaraꞋa iramó kánín-domba atíyoresa aaraimó mayáníwaimba koamuꞋmakáawana íma ááéma tisasá túgávaaꞋa isasá tuún-kwaiguráawe.

tuún-kwáyáawana noꞋwáán-avuntamba moóráwai aayamái séna kwétivo koairánáisaiye sisasá misíyáánkáí-árásí usásinesa oómbá toꞋmaésa kombá sáwí-imayaagwarar-arasi kawer-ímáyáágwárár-árásíyávésa sésa kentáásí iramá pisinánívo nombá atísimero sewasá kesáágwáráꞋá miráumai kwéanasaivo nombó atíyén-daumpakemba komeéyámbáráaro sewasá 10 kwégowana aaraimó mayáníwai tisasá évaꞋaasei-arasi toꞋmayaan-umai máyáawai kwesé toómbó náíyanesa naaúmpaꞋa íyówana 11 onta umásúwáísasa minéváꞋááséí-árásí nombó atiyénáesamo kówai tésa anónkaꞋa sésa anóndakoo onta tisinkaaó sewaná 12 íma awánáúnda-arasi ombá póꞋa íma onta titinkánaumne siráiye. 13 Ísu simásuwena séna miráumai kemó kúmónda-kanaa íma ísarenkaꞋa kumónaumpo kárákwimai máéro Ísu siráiye.

kaumbo-máyáí-kwáásítí kwaasái.

Árúku 19:11-27

14 Ísu mináímbá simásuwena séna naaén-kanaamo tínímba Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba maarán-áímbán-iye. moórá-anondako némpaꞋa kwááyu koménae séna éna kwená mayáí-kwáásí tááyena séna kesí óntankaꞋa kárákwiyoro séna 15 moóráwai kwená mayáí kaweꞋ-máyáí máyáísana awánaiwaintavena séna kesí óntamba évaꞋaasei-unamba kárákwiyuwo séna aména moóráwai kwená mayáí sáwíyankaꞋa kaweꞋ-máyáí máyáiwaintavena séna kesí óntamba kaer-únámbá kárákwiyuwo séna aména moóráwai kwená mayáí sáwíyam-bayai máyáiwaintavena séna kesí ónamba moórá-unamba kárákwiyuwo séna aména tiyuwéna námpaꞋ-maravaꞋa kówisana 16 évaꞋaasei-unan-ontamba mairáiwai minóntándéí mayáí maimaé kwégwena óꞋomba évaꞋaasei-unan-ontamba máyáísana 17 moóráwai kaer-únán-óntámbá mairáiwai minóntándéí mayáí kwémaena óꞋomba kaer-únámbá máyáísana 18 moóráwai moórá-unan-ontamba mairáiwai minóntándéí íma mayáí maéna úwoi maravímbá utámakaiye.

19 utámakaisasa mirá kwéowana miwítí anóndako ayáátáákaꞋa kuróm-bapaꞋa miváꞋá ména naaémba téna kwááyumo tímakaunda-ontamba torupamái awánanae séna tááyaisasa 20 tésa évaꞋaasei-unan-ontamba mairáiwai maimaéna máagaraarankena séna évaꞋaasei-unan-ontambo símakaandavinkemba mayáí kwémaeꞋa óꞋomba évaꞋaasei-unan-ontamba mairáumne sisaná 21 anóndako séna kesí mayáí-kwáásígó kaweꞋá óne. kentávémo imáyáamo émo sáwíyan-tantaakaꞋo kaweꞋó umáímo kárákwiraandantemba sáwíva-tantaakaꞋa kárákwiyiniyone. kesirunkómó aamoimó intembá kesé taménana enarunkó aamoí íno sisaná 22 kaer-únán-óntámbá mairáiwai maimaéna máagaraarankena séna kaer-únán-óntámbó símakaandavinkemba mayáí kwémaeꞋa óꞋomba kaer-únán-óntámbá mairáumne sisaná 23 anóndako séna kesí mayáí-kwáásígó kaweꞋá óne. kentávémo imáyáamo émo sáwíyan-tantaakaꞋo kaweꞋó umáímo kárákwiraandantemba sáwíva-tantaakaꞋa kárákwiyiniyone. kesirunkómó aamoimó intembá kesé taménana enarunkó aamoí íno sisaná 24 moórá-unan-ontamba mairáiwai maimaéna máagaraarankena séna emá asirayán-kwáásí éma óꞋowiti mayáívínkémbá toómbá kwéne óꞋowiti kígaurakemba úwoi kwénaae kwémandaanaꞋa 25 enáároi inkaiséꞋa ená óntandei mayáí íma mayáúnda úwoi aúpáꞋá makáunda po ená óntamba mayáníyone sisaná 26 anóndako séna sáwí-mayai-kwaasigo kavóná-kwaasi po kentávémo sémo óꞋowiti mayáívínkémbá toómbá kwéne óꞋowiti kígaurakemba úwoi kwénaae kwémandaanaꞋa óne sénda po 27 kesí óntambo amápa-kwaasiti óntambo máráan-daumpaꞋo makáandarakai tiréꞋa kesí óntankwara aaꞋwáá-ontankwaraꞋa mayáúsino séna 28 kwená mayáí-kwáásíyávéna séna minóntámbá mairéꞋa siyáánkai-unan-ontambo tokáiwaimba áméro. 29 sáwíva-tantaakaꞋo kaweꞋó umáímo kárákwisinkaiwaimba moórá-mora-yantaaꞋa áménana kárákwisinkanivo ímo kaweꞋó umáímo kárákwisinkaindawaimpakemba makáimba máyáanaꞋa 30 misáwí-máyáí-kwáásígómbá áíꞋmaeꞋa máápaꞋa móru auwáíyana túnkwi-ayampaꞋa tíꞋo kwéisasamo iviꞋó kwétesamo túwááyambo akévundaresamo máyáapaꞋa kwíníye siráiye Ísu siráiye.

Ísu máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kwasai.

31 Ísu mináímbá simásuwena séna kemá kwaási úrandako naaémba kúmóndaraꞋa ságayankwara kwíyómpaken-kwayoꞋnarawakwaraꞋa kárákwiraundawai póꞋa kúmónasa 32 amápaꞋ-maravaken-kwaasi kesúrankaꞋa torupamái máyaiyaꞋa sipisípi-poiye méme-poiraremo kárákwiraiwaimo taaímbaraintemba minkwáásíyómbá miráumai taaímbakeꞋa 33 évakarawai siyáánúrapaꞋa mótinkeꞋa évakarawai siyáánepaꞋa métinkeꞋa 34 kárákwiraundawai siyáánúrapaꞋo maíyan-kwaasiyaveꞋa séꞋa kesivo kaweꞋá umátínkáiwain-owe. Áánútu maramó taróruronkaꞋa kentí imáyáa éna kentí maruꞋá toꞋmayaa úmakaivo miváꞋá tamáéro. 35 kaweꞋá umásinkeꞋa kembó sááimo sinkómbo toómbá siméꞋa nombá siméꞋa óꞋom-bapaken-kwaasimo ówánda aamoí umásinkeꞋa kentí naaúmpaꞋa mógwésinkeꞋa 36 unáánkwátói-iyaaimbo ówánda kwésimeꞋa síꞋo úmba kwégarakwiyeꞋa ándávaꞋo maéwánda kwésuwaꞋnaa-eꞋa mirá umásínkaraawe. mirán-áímbá senasá 37 arupí umái máyáawai sísaa esa sésa Ísóigo nósa-tawaiya embó ááimo ankómba toóné noné améta 38 nósa-tawaiya óꞋom-bapaken-kwaasiraambo undá aamoí umánketa kentáásí naaúmpaꞋa móanketa nósa-tawaiya unáánkwátói-iyaaimbo undá améta 39 nósa-tawaiya áíꞋo úmba áwaꞋnaa eta nósa-tawaiya ándávaꞋo maúnda áwaꞋnaa uráumno síyaꞋa 40 kárákwiraundawai séꞋa áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kesí kwaási úwoi-kwaasi miráumaimo túwaꞋnaa uráamba mindá kembán-iye simátimenaumne.

41 mirá simátímatuweꞋa siyáánepaꞋo maíyan-kwaasiyaveꞋa séꞋa Áánútu sáwíꞋa umátinkaniwain-ovo siyuwéꞋa kóro. Áánútu Sáátáánigone kwená kwayóꞋnáraware imáyáa éna anón-irama toꞋmayaa umátínkaraisana kaíkaiꞋa éna íma pisínáípaꞋa miváꞋá komáéro. 42 kembó sááimo sinkómbo toóné noné íma siméꞋa 43 óꞋom-bapaken-kwaasimo ówánda íma aamoí umásinkeꞋa kentí naaúmpaꞋa íma mósinkeꞋa unáánkwátói-iyaaimbo ówánda íma siméꞋa síꞋo úmba íma súwaꞋnaa eꞋa ándávaꞋo maéwánda íma súwaꞋnaa eꞋa mirá umásínkaraawe. mirán-áímbá senasá 44 sísaa esa sésa Ísóigo nósa-tawaiya embó ááimo ankómba toóné noné íma améta nósa-tawaiya óꞋom-bapaken-kwaasiraambo undá íma aamoí umánketa kentáásí naaúmpaꞋa íma móanketa nósa-tawaiya unáánkwátói-iyaaimbo undá íma améta nósa-tawaiya áíꞋo úmba íma áwaꞋnaa eta nósa-tawaiya ándávaꞋo maúnda íma áwaꞋnaa uráumno síyaꞋa 45 kemá séꞋa áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa kesí kwaási úwoi-kwaasi íma túwaꞋnaa uráamba mindá kembán-iye simátimenaumne.

46 mirán-áímbá simátímatuweꞋa aaí senasá miwítí sáwí-meyambo ímo ánásenamo kwaíkwaiꞋo ínín-ayampaꞋa komaíꞋmaiꞋa ónááovo arupí umái máyáawai aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE