Matthew 27

Ísumba PáírátinopaꞋa máánkaraan-kwasai.

Mááka 15:1, Árúku 23:1-2, Yóni 18:28-32

iviꞋá tówasa aaváúmá usónkaꞋa mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye Ísumbo tuvuwíyanamo puwínín-aimba mimbórá-áímbá símaresa Ísumba ayáánkaꞋa asááúmaresa áíꞋmaesa Árómáani-kamaani-kawaanako áwíꞋa PáírátinopaꞋa máankaraawe.

Yútási pukáin-kwasai.

aantá-kwaasi 1:18-19

PáírátinopaꞋa máánkarowana Yútási Ísuna kuntaruꞋá mairówai Ísumbo tuvuwónááomba awánéna séna ímo mirá oráámbá kemá sáwíꞋa úne séna kuntaruꞋó ésamo ámakon-ontamba 30 ontamba maimaéna mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye miwítopaꞋa kwéna séna íma sáwíꞋa uráin-kwaasi agaráátinkaunaꞋa tuvuwónáeꞋa kwéomba kemá mindá sáwíꞋa úne súwasa miwí sésa íma kendéíyáán-ivo endéímán-iye suwaná Yútási minóntámbá anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa metuwéna tiyuwéna ánda maimaéna ándákwamba varáiye.

Yútási minóntámbá anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa metuwówasa mono-káwáá-kwáásí maésa sésa maanóntámbá kuntarur-óntámbá póta amápa-kwaasimo Áánútuntavesamo imáyáamo ésamo máráan-ontampimbo máráandaya kentáásí monor-ámáámbá karánaumne simásuwesa minóntánkón-áái kwésesa mimbórá-áímbá sésa minóntándéí moórá-marama saweimó kwéom-barama meéyámbakaanasaya mimbárávímbá óꞋom-baravaken-kwaasi puwíyan-kwaasi utanááowe siráawe.

mirá uráantavesa mimbáráyávésa sésa kuntaruꞋ-márámán-iye siráawasa ívékwaraꞋa mirá kwésewe.

mono-káwáá-kwáásí mirán-áímbá kwésesa mimbárámá meéyámbakaamba Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Yérémayamo siráin-aimba paáruraiye. Yérémaya séna

  • Ísareri aísaavutantamba uráawai évakarawai mimbórá-áímbá sésa moóráwaimbo kuntaruꞋó ónááon-ontamba 30 ontamba maimaésa
10 saweimó kwéom-barama meéyámbakaamba Ísóigo simásímakaintemba mirá ónááowe Yérémaya siráimba pósa mirá uráawe.

Páíráti Ísumba áísaa uráin-kwasai.

Mááka 15:2-5, Árúku 23:3-5, Yóni 18:33-38

11 Ísumba Árómáani-kamaani-kawaanakonopaꞋa máánkówana kwenaúrankaꞋa máyowana áísaa ena séna Yútaa-kwaasiti kawáánárá oónó súwana Ísu séna áꞋa séne súwasa 12 mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye óꞋon-oꞋon-aintavesa aaivimbá mayánkówana Ísu iséna íma aaí súwana 13 Páíráti Ísumba áísaa ena séna sáwívar-aimba kwésimankaavo íya kwéisaano súwana 14 Ísu iséna amápar-aintavena íma anondá aaí súwana kámááni-kawaanaꞋa Páráíti sáwívar-imayaa uráiye.

Ísumba arááꞋa tuvúwóro siráin-kwasai.

Mááka 15:6-15, Árúku 23:13-25, Yóni 18:39-19:16

15 naaóváꞋá Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánáá tóyo úntemba Árómáani-kamaani-kawaanako séna amáparawai torupamái mésa aamoí ésa ándávaꞋo máyáin-kwaasi áwíꞋa tewaꞋá ayúrankanaumne séna minkánáá miráumai ándá-kwaasi kwéayurankaiye. 16 Ísumba PáírátinopaꞋa máánkónkaꞋa moóráwai áwíꞋa Párápási amáparawai kwenáái ísarowai ándávaꞋa máyowasa 17 sáwíva-kwaasi torupamái máyówana Páíráti tísaa ena séna ándávaꞋo máyáan-kwaasivinkemba moóráwai áwíꞋa tewaꞋá ayúránkáano. PárápásiyaꞋi. Ísu Áánútumo usásinankaiwaiye kwésewainaꞋiyo séna 18 Páíráti imáyáa éna séna mono-káwáá-kwáásí Ísuntavesa íma anón-kwaasi-iꞋa ínkwáe sésa tátoꞋmaesa kesópaꞋa máankaraawe séna mináímbá tísaa uráiye.

19 Páíráti mináímbá kwétisaa-ena aaimó ísón-daumpaꞋa máyowana awainínkó moóráwaimba aiꞋmarówana kwenópaꞋa téna séna enawainínkó séna noꞋwáámba kaaimbá awánáúnda minkwáásígó íma sáwíꞋa uráisana sirunkó umbaí kwétaivo íma aaivimbá mayankaaó siyé simámakaiye.

20 awainínkón-áái kwésimamumba mono-káwáá-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye úwoi-kwaasi sáwívarawai kwakwiyésa sésa PáírátintaveꞋa séꞋa Párápásimba ayúránkénasa Ísumba tuvuwíyana puwíno simáméro simátímúwana 21 Páíráti moórágwaraꞋa tísaa ena séna minkáé-kwáásívínkémbá nááwana ayúrankanaumno súwasa miwí sésa Párápásimba ayúrankaao suwaná 22 Páíráti séna Ísumba Áánútumo usásinankaiwainemo sewáímbá nóra ónaumno súwasa amáparawai sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno suwaná 23 Páíráti séna nóra-sawira uráinaꞋiyo súwasa anónkaꞋa sésa taairaꞋá tuvuwíyana puwíno símae iráawe.

24 mináímbá símae íyúwana Páíráti miwí táái íma kanaán-umai karánaumne-imayaa éna amáparawai ááiꞋa tíyáavo séna táávepimba nombá atímarena amáparawai túrankaꞋa umásítaiꞋa éna ayáámba sese éna séna mindákómó puwínín-umbai-yantaaꞋa kesiyáámpimba íma kwáyáivo kentiyáámpimba kwáyáiye súwasa 25 amáparawai sésa puwínata mimbéyámbá kentáásísaavutantambo ónááowaiseya mayánaumne suwaná 26 Páráíti Párápásimba ayúrankena i-kwáásí simátimuwasa Ísumba áwí-andanei áwírukuꞋnowana Páíráti séna áíꞋmai taairaꞋá tuvuwíyana puwíno séna Ísumba i-kwáásíráꞋá tímakaiye.

i-kwáásí Ísumba simái sáwíꞋa uráan-kwasai.

Mááka 15:16-20, Yóni 19:2-3

27 Páíráti Ísumba kwená i-kwáásíráꞋá timúwasa áíꞋmaesa kámááni-kwaasiti naaúmpaꞋa móankesa amápar-i-kwaasi tááyowasa tamésa 28 kwená unáánkwátói ayúꞋmaesa naaeyanyán-únánkwátói anón-kwaasiti unáánkwátóiman-iye sésa Ísumba umánkesa 29 anón-kwaasiti kánumoꞋan-iye sésa áwí-andama owepamái Ísu aꞋnómpímbá kuvérankesa tááúmba ayáánúrapaꞋa torankésa kanaárááꞋa ankésa moórá-mora-umai kívairesa sésa Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá óne sésa 30 tuwirááíma kwirankésa ayáámpimbo toránkón-taumba mairésa aꞋnónkáꞋá tuvántoꞋna kwéesa 31 kanaárááꞋa ánkáyuwesa naaeyayán-únánkwátói ayúꞋmaesa kwená unáánkwátói umánkesa tuvuwíyanamo puwíndavaꞋa áíꞋmaesa kuráawe.

Ísumba arááꞋa tuvúkáan-kwasai.

Mááka 15:21-32, Árúku 23:26-43, Yóni 19:17-27

32 i-kwáásí Ísumba áíꞋmaesa kumbá moóráwai Sáíríni-naopakewai áwíꞋa Sáímoni aampaꞋá kwétuwasa i-kwáásí tátoresa Ísumbo tuvuwónááon-taima áúgwaatarankesa sésa áwaꞋnaa umai tiyó suwaná mirá úwasa 33 kwésa moórá-marago áwíꞋa KórígótaavaꞋa kwésa mináwíkóná ááimba aꞋnómayaampare supaꞋá kwésa 34 ándá-aran-domba mairésa áíꞋa ánásainkwae sésa ikaaꞋó vaí-yántááꞋá mimpímbá marésa Ísumba ámúwana óikaꞋa maꞋmai awánéna íma naráiye.

35 Ísu íma nówasa áíꞋmaesa taairaꞋá aíyayaampimba tuvúsúmaresa kwená unáánkwátói mayánáe sésa aávéiya kwétiyaananaya nááwa usáyaaitaindawai mayáníyo sésa mirá ésa 36 maraꞋá mésa ÍsunkaꞋa kárákwiresa 37 Ísumbo tuvúwúwanamo puwún-ainkona ááimba aúváívimba agaimarésa sésa Ísu Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋán-iye agaimarésa aꞋnónká-táíráꞋá mósá marésa 38 umóyántémo uyan-kwáásíráí tíꞋmaesa Ísumba évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmaresa maraꞋá mésa minkwáásíráꞋá kárákwirowasa 39 évakarawai tésa tiyáámba tóipimba áákesa timánáantataꞋa umánkesa akáꞋáámba simánkesa sésa 40 úwé emá séma anóm-bonoꞋ-namba tawísíyuweꞋa kaumbo-táwai maisuwéꞋa óꞋomba ónaumne siráampo Áánútu ááninkomo émo e esáváí enáúma áwaꞋnaa ema eyááríkaꞋa taairakémbá taútuwe marapáꞋá kumuwó siráawe.

41 suwasá miráumai mono-káwáá-kwáásíyé ámáámba sun-kwáásíyé Yútaa-anon-kwaasiye kanaárááꞋa ankésa 42 sésa óꞋowi túwaꞋnaa ena kwesáváí kwenáúma íma kanaán-umai áwaꞋnaa íníye. Ísareri-kwaasiti kawáánáꞋá úne seémáyáimba póna áraiꞋo seémáyáindamo éna kweyááríkaꞋa taairakémbá kumínata awánéta séta áraiꞋa Áánútu áánimban-iye sénaumne. 43 ÁánútuntaveꞋa asiramái máyaunda Áánútu áánimba úne seémáyáimba Áánútumo áwaꞋnaa ónáe sénaraai ívéꞋa áwaꞋnaa isinó suwasaráí 44 miwímó suntembá umóyántémo uyan-kwáásíráí évarevar-akwampaꞋa taairaꞋá tuvúsúmarowairai kanaárááꞋa Ísumba ánkaraaiye.

Ísu pukáin-kwasai.

Mááka 15:33-41, Árúku 23:44-49, Yóni 19:28-30

45 Ísumba kanaárááꞋa ánkówana kwáyáꞋwái amápaꞋ-mapaꞋa túnkwena auváúmá kaapa marówana túnkumba 46 Ísu anónkaꞋa Yútaa-kwaasi tááivinkemba séna eroi eroi rama sapakataniyemo sún-aimba maarán-áímbá séna Áánútu kesí Áánútuwo nóra séwa siyuwáánó súwasa 47 minkáꞋó máyón-kwaasi isésa évakarawai sésa naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakaiwaimba Íráiyaamba kwéaayaiye suwaná 48 moóráwai isaaiséna paru-táyánáma maimaéna ándá-aran-domba ikaaꞋ-nómpímbá tuꞋmaéna oviyen-támayopimba kinúvaimena naínkwáe séna Ísu óikaꞋa mósá marówasa 49 évakarawai sésa Íráiyaama kuména áwaꞋnaa íni. íya áwaꞋnaa íníyo séta amuꞋmaréta máyaumne suwaná 50 Ísu moórágwaraꞋa anónkaꞋa kwésena avowa ayáámpimba kwenamambá toꞋmaréna pukáiye.

51 Ísu puwúwana anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa ampanta-óntámá úmakomba sanaan-áyáírákémbá utavááꞋmaena marapáꞋá móru taváákaar-umai kaesé umágúwana póna ÁánútunopaꞋa iyónááon-amba kwiꞋmarówana anóm-barima tówana anón-ontantomba tawákaaꞋa kwéuwana 52 utámáróm-buri-aivimba awááumaron-ontamba akwákúwasa Áánútuna kwaási sáwívarawai pukómpinkemba usásinesa 53 utámáróm-buri-aivinkembausásine-mesa Ísu pukéna usásinon-tawai Yérúsaremu-naopaꞋa paárúwasa sáwívarawai awánaraawe.

54 Ísu puwúmba i-kwáásítí kawáánákówé kwená i-kwáásíyé Ísumbo kárákwimaresamo máyówai marímo tówanamo amápa-tantaaꞋo paárúmba awánésa ávááraumai táátavesa ésa sésa áraiꞋa kwemá Áánútu ááninkoman-iye siráawe.

55 mináímbá sumbá sáwívar-inimba awánanae sésa tumbá némpaꞋa tamésa awánara. miníníntómbá Káríri-ayampakembo Ísun-ánaaembo kwaꞋmaésamo áwaꞋnaa úmaesamo YérúsaremuvaꞋo tiráan-inintompinkemba 56 moórá-inimba Mágátáraa-naopaken-ininko áwíꞋa Máríyaa úwana moórá-inimba Yémésinte Yósépinte tinówa áwíꞋa Máríyaa úwana moórá-inimba Sépéti ááninkai tinówa úwasa évakar-inintonkwaraꞋa tamésa awánaraawe.

Ísumba utamánkaraan-kwasai.

Mááka 15:42-47, Árúku 23:50-55, Yóni 19:38-42

57 miníníntómbá tamáyówana enónkaꞋa moóráwai óísankwarawai áwíꞋa Yósépi Árímátíyaa-naopakewai Ísun-aaiyavena áraire súwai 58 PáírátinopaꞋa téna séna Ísun-auma utánáivo simiyó súwana kwená i-kwáásíyávéna séna Ísun-auma maimái áméro súwasa mirá uwaná 59 Yósépi Ísun-auma tamaimái aúná-ampantavimba asááumai 60 maimaéna kemó púwónasamo utamásínkéne sénamo aúsámakon-ontam-buri-aivimba mámarena óikaꞋa anón-ontandei awááumasuwena kúwasarai 61 Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó úwasarai maraꞋá mésarai Ísumbo utamánkóm-buri-aivimba karátuwesarai méraaiye.

Páíráti utamánkáapaꞋa kárákwiyoro siráin-kwasai.

62 minínínkáí karáꞋmatuwesarai máyóyasa usá aaváyaavimba savaatiráꞋá mono-káwáá-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye PáírátinopaꞋa tóyo ésa 63 sésa anóndakoo úwoimo aúvamai máyáinkaꞋa kampar-áíntémó siwáí séna kaumbo-táwai maisuwéꞋa púwóndavinkemba usásinanaumne siráimba ísaraundaya sáákaꞋa makáúndaya po 64 i-kwáásí tiꞋmárénasa kaumbo-táwai utámáráam-buri-aivimba kogárákwiresa awánaaro. kwená kwayó-kwáásí kwenáúma asímbaesa aúpáꞋá utámaresa sésa pukáimpinkemba usásinkaiye seváínivo. mirán-áímbó síyanamo éna minkámpár-áínkó ááémo siráin-kampar-ainkomba usáyaaitaivainivo suwaná 65 Páíráti séna kentí i-kwáásí tiꞋmáréwasa senteníꞋa umái mimbúrí-áívímbá kaweꞋá umái kárákwiyoro súwasa 66 kwésa kwaási murí-áívímbá usáveraavo sésa sanómbá maimaésa móaraapamaranae sésa kurésa mirá maúmaresa i-kwáásí mátiyuwesa kóuraawe.

Copyright information for `KZE