Matthew 6

kwétuwaꞋnaa-on-kwasai.

Ísu mináímbá simásuwena séna évakarawaiyaveꞋa tirumbá umátinkeꞋa túwaꞋnaa ónááomba íma maarán-ímáyáá éꞋa kwaási máyaiyankaꞋa kwétuwaꞋnaa-onasa anón-kwaasiman-iye sígwáe-imayaa íma éꞋa úwoi túwaꞋnaa oro. mirán-ímáyáámó kwéeꞋo túwaꞋnaa íyanamo éna kentivo kwíyómpakewai kaweꞋ-méyámbá íma timíníye. óísambo ímo makáawaimo túwaꞋnaa ónááomba kwaási aamoí umásinkaigwae-imayaa íma éꞋa íma anónkar-anonkaꞋa síyamba úwoi túwaꞋnaa ónááowe. kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi monoꞋ-náúmpáré aamparé kwirésa anónkaꞋa sembá óísambo ímo makáawaimo tímémba íma miwítí imáyáa ombá kwétimesa kesúwíꞋa mósá maráígwáe sésa kwétimewe. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa mindámo tímén-anonda miwí túwíꞋo mósá máráamba áꞋa mimbéyámbá kwémayaawe. óísambo ímo makáawaimo túwaꞋnaa ónááomba kesí kwaási suwánaavo séꞋa kwaásimo ímo máyaiyankaꞋa túwaꞋnaa oro. mirámó ombá kentivo aúpáꞋó kwéomba tuwánaiwai póna kaweꞋ-méyámbá timíníye Ísu siráiye.

ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésen-kwasai.

Árúku 11:2-4

Ísu mináímbá simásuwena séna ÁánútumpaꞋa námúnaa sénááomba kaumbo-káér-ainkwara-kwaasimo sentembá íma mirá oró. miwí sésa kwaási suwánésa aamoí umásinkaigwae-imayaa ésa monoꞋ-náúmpáꞋá mésa kwaásimo tóyo on-áyámpáꞋá mésa námúnaa kwésewe. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa miwímó mirámó kwéon-anonda miwí túwíꞋo mósá kwémaraamba mimbéyámbá kwémayaawe. miwí mirá kwéovo ÁánútumpaꞋa námúnaa sénááomba kentí naaúmpaꞋa keináraware suꞋmai uméꞋa kentivombó ímo aneꞋó awánaraawaimpaꞋa námúnaa síyana aúpáꞋó kwéomba tuwánaiwai póna iséna kaweꞋá umái túwaꞋnaa íníye. ÁánútumpaꞋa námúnaa sénááomba úwoi-ainkaamba íma simái tavisénaaowe. Áánútuna aambó ímo kwáráawai sésa tavisimái-ainta senanayá súwaꞋnaa íníye sésa úwoi-ainkaamba simái kwétavisevo íma mirá oró. kentivombó ÁánútumpaꞋo mirám-baaran-aintaveꞋo kwéaisaa-eꞋo súwaꞋnaa íníyemo síyamba áꞋa awánaraimba póna túwaꞋnaa íníye. ÁánútumpaꞋo aaí sénááomba maará séꞋa

  • kentáásivoo kwíyómpaꞋa máyaandawai óne. enáwíꞋa usáyaaitarain-awita mósá kwémaraumne.
10 kentááráꞋá kawááuwoya kwésune. kwíyómpakewaimo embó arááímo tainíꞋo ontembá súwaꞋnaa inatá póta marapátá máyaundawaiya embó arááímo tainíta ónaumne. 11 ívéꞋa kentáásí toóntá simiyó. 12 kwaásimo sáwíꞋo kwéumasinkewata mindáyaveta anondá íma sáwíꞋa umátinketa ivátá kwétuwaanaya miráumaiya kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwaaó. 13 sáwíꞋa ígwáe sésamo kentáámó íyambo e súwaꞋnaa íníyone. Sáátáánigo kentáá tátoraivo se kárákwiyiniyone. [ ená kwaásimo kawááúmae kwéiyonana ená asirayámbá kwaíkwaiꞋa úmae kwéiyisana enáwíꞋa anómba úmae kwéiyimba árair-aimban-iye.] mirán-áímbá Áánútuwe seró. 14 sáwíꞋo umátínkaraamba ímo anondámo sáwíꞋo éꞋo ivátuwaiyanamo éna kentivo kwíyómpakewai keinárawaꞋo sáwíꞋo kwéomba túwaꞋnaa ena maitiyuwánívo 15 sáwíꞋo umátínkaraamba úwoimo imáyáamo úmae iyéꞋo ímo ivátuwaiyanamo éna kentivo kwíyómpakewai keinárawaꞋo sáwíꞋo kwéomba íma maitiyuwáníye Ísu siráiye.

toómbó auweson-kwásáí.

16 Ísu mináímbá simásuwena séna ÁánútumpaꞋo námúnaawe suꞋmai séꞋa toómbá kwéawesomba asósóí-kwaasimo ontembá íma mirá oró. miwí sésa kwaási suwánésa sésa kaweꞋá ésa toómbá kwéawesowe sígwáe sésa toómbó ímo naanten-tóíꞋá maꞋmái kwémaewe. áraiꞋa simátimeꞋa séꞋa miwítí meéyámbá miwí túwíꞋa mósá kwémaraam-beyamba áꞋa mairáawe. 17 miwí ésa mirá kwéovo keinárawaꞋa toómbá kwéawesomba tóiꞋa kwisukéꞋa tiꞋnóntáu paasá tumái kaweꞋá úmaraiyasa 18 kwaási tuwánésa toómbá kwéawesowe íma síyana kentivo tuwánéna kaweꞋ-méyámbá timíníye. kentivon-aneꞋó ímo awánaawai aúpáꞋó ombá awánaiwai kaweꞋ-méyámbá timíníye Ísu siráiye.

kwíyómpaꞋa kawe-tántáákóná kwaasái.

Árúku 12:33-34

19 Ísu mináímbá simásuwena séna marapáꞋó máyáamba sáwívar-oisamba íma máráaro. maráíyan-oisamba avíyaraamba káínana kwaígo náínana atún-káínasa mindámbá sáwíꞋa umásuwesa umóyámbá mayánááovo sáwívar-oisamba íma maréꞋa 20 kaweꞋ-máyáí mayáíyana kentí kawe-tántááꞋá kwíyómpaꞋa kwéniye. kwíyómpaꞋa kwáyáimba avíyaraamba íma káínana kwaígo íma náínana atú íma káínasa kwaási íma umóyámbá mayáíyana úwoi kwéniye. 21 marapáꞋó kentí óísambo kwáyainanamo éna marapátávéna tinkánívo kwíyómpaꞋo kentí óísambo kwáyainanamo éna kwíyómpatavena tinkáníye Ísu siráiye.

túranko kentí imáyáavimbo sámo kwégain-kwasai.

Árúku 11:34-36

22 Ísu mináímbá simásuwena séna túranko kentí imáyáavimbo sámo kaí-yántááꞋán-iye. túrankomo kaweꞋó umáímo awánáínanamo éna amápar-imayaa sáma kánívo 23 túrankomo ímo kaweꞋó umáímo awánáínanamo éna amápar-imayaa túnkwiniye. marapá-tántááré suꞋmai imáyáamo íyanamo éna keinárawapimbo sámo kaí-yántááꞋó ímo kwénamo éna tuní-yántáákó anómba umái kwéniye Ísu siráiye.

óntantavena Áánútuntavena siráin-kwasai.

Árúku 16:13

24 Ísu mináímbá simásuwena séna íma kanaán-umai kae-káwáá-kwáásítí mayáí kwémayaawe. mirámó ésamo ésa moóráwaimba aamoí ésa moóráwaimba íma aamoí umánkanaaowe. mirámó ésamo ésa moóráwaina mayáí kaweꞋá umái maésa moóráwaina mayáí sáwíꞋa umái mayánááowe. miráumai Áánútuna mayáímó maéꞋo éꞋa sáwívar-ontamba mayánaumne-imayaa íma úmae iyónááowe. sáwívar-ontamba mayánaumne-imayaamo éꞋo éꞋa Áánútuna mayáí íma mayánááowe Ísu siráiye.

máyáantavai íma anón-imayaa oró-kwásáí.

Árúku 12:22-31

25 Ísu mináímbá simásuwena séna mináímbá imáyáa éꞋa simátimeꞋa séꞋa máyáamba íma anón-imayaa éꞋa toómbó nánááontaveꞋa íma anón-imayaa éꞋa kentúraꞋo unáánkwátóimo ónááontaveꞋa íma anón-imayaa oró. toómbó nánááomba úwoisambanivo kwaásimo máyáamba anón-tantaaꞋan-iye. unáánkwátói ónááomba úwoisambanivo kwaási túma anón-tantaaꞋan-iye. 26 numagómpáꞋá imáyáa oró. numaó íma kígau kwéena toómbá ákáꞋmai naaúmpaꞋa makéna nánívo kentivo kwíyómpakewai miwítí toómbá tímísasa kwénaawe. Áánútu aúrankaꞋa kemá kwaási numaómbá usáyaaitaraamba póna kentí toómbó éna timíníye. 27 keinárawaꞋo anón-imayaamo éꞋo éꞋa maíyan-kanaama íma kanaán-umai ayáátáákaꞋa ménaaowe.

28 unáánkwátói ónááontaveꞋa íma anón-imayaa éꞋa kwaigwandáánkáꞋá imáyáa oró. kwaigwandáánkó íma kígau éna íma kwená unáánkwátói makáivo 29 simátimeꞋa séꞋa naaóváꞋá Yútaa-kwaasiti anóndako áwíꞋa Sórómoni kwemá sáwívar-unankwatoiye konaariríyé makówai úwasa kwaási awánésa kaweꞋán-iye sumbánivo kwaigwandáán-aramba awánésa anón-kaweꞋan-iye kwésewe. 30 uváꞋá konaarirí-yántááré séna kwaigwandáámbá Áánútu uváꞋá makáiye. umá íma kwaíkwaiꞋa ínívo ívéꞋa ínasa aaváyaa kwaási agaisúwánááomba Áánútu mintántááꞋá imáyáa kwéena konaarirí-yántááꞋá makáiye. miráumai Áánútu kwaásiyavena imáyáa éna kentí unáánkwátói timínívo keinárawaꞋa ÁánútuntaveꞋa íma kanaán-umai kwésuwaꞋnaa-iwaiman-iye ímo seráámbá kwésewe. 31 Áánútu kwétuwaꞋnaa-imba póꞋa toómbó nombó nánááontaveꞋa íma anón-imayaa éꞋa unáánkwátóimo ónááontaveꞋa íma anón-imayaa oró. 32 Áánútuna aambó ímo kwáráawai toómbó nombó nánááontavesa anón-imayaa kwéowe. toómbó nombó ímo kwéneꞋo eꞋa puwónááontavena kentivo imáyáa éna kwétimivo imáyáa íma anón-imayaa kwéeꞋa 33 Áánútumo kwená kwaásimo kawááintaveꞋa aivaꞋá imáyáa éꞋa kwembó arááímo tainíꞋo kwéontaveꞋa imáyáa éꞋa mirámó owaná mintántááꞋá kwétimiye. 34 ayunkáwe aaváyaawe paárinin-tantaataveꞋa íma anón-imayaa íyana tirunkó umbaí táíno. ívéꞋa kwáyáin-tantaataveꞋa imáyáa éꞋa aaváyaamo paárinin-tantaaꞋa awánéꞋa imáyáa éꞋa moórá-tawai moórá-tawaimo paárinin-tantaaꞋo awánaantemba imáyáa oró Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE