Matthew 8

Ísu áúmo karón-kwaasi kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mááka 1:40-44, Árúku 5:12-14

táátavesa uwaná Ísu minómápákémbá kumúwasa sáwívarawai ánaaemba kwárówana moóráwai áúmo karón-kwaasi ÍsunopaꞋa téna anóndakoman-iye séna aísamaivimba takívairena séna kentávénamo ankáínamo e kanaán-umai aúnáiꞋa umásinkaniyone súwana Ísu ayáámba aneꞋá tátorena séna mirá ónaumpo enáúraꞋa karevúꞋa kawáúgwiye súwana avekáámbá kawáúguwana Ísu séna enáúraꞋo umánkaunda-aimba simátimenavo enáúraꞋa kawáúgwimba po naaóváꞋó Mósesimo siráintemba monoꞋ-máyáí-kwáásítópaꞋa kwéma enáúma máagaraatinke póíma tímínasa Áánútuntavesa ísámai tuvúꞋmái agayáíyasa amáparawai awánésa áúrakemba kawáúgwiye sénááowe Ísu siráiye.

Árómáani-kwayoꞋnakona kwaasái.

Árúku 7:1-10

Ísu mináímbá simásuwena Kápénéamu-naopaꞋa kúwana Árómáani-i-kwaasiti kawáánáꞋá ména ÍsunopaꞋa téna asiramái séna anóndakoo kesí kwayóꞋnáꞋá naaúmpaꞋa ména anón-aiꞋa isaná áúwawaako íma úwauwa kwéisana máyáiye súwana Ísu séna koasóvamankanaumne súwana kwemá séna kemá sáwíyan-kwaasi úmpo emá anón-kwaasi ómpo kesí naaúmpaꞋa íyínda uwóvíꞋa íníyompo ivátuwe aaiyé suꞋmai sinaná kesí kwayóꞋnáꞋá asóváíno. kegwáráꞋá kawáá-máyáígóná ááimba awánaraunda kesí kawáánákó sisaꞋá kwená mayáí kwémaeꞋa kesí i-kwáásíyávéꞋa súnasa kesí mayáí kwémayaawe. moóráwaintaveꞋa séꞋa kwaaó súnana kwégwisaꞋa moóráwaintaveꞋa séꞋa tiyó súnana kwétisaꞋa kesí kwayóꞋnátávéꞋa mirá uwómó súndantemba mirá kwéivo úwoi aaiyé suꞋmai sinaná kesí kwayónáꞋá asóváíno súwana 10 Ísu mináímbá iséna áátavena éna kwenánaaembo kwaꞋmaésamo kun-kwáásíyóntávéna séna simátimeꞋa séꞋa minkwáásí Árómáani-kwaasigo kentávéna súwaꞋnaa ií-ásíráyámbá tokáiye kwésivo kesí kwaási Ísareri-kwaasivinkene óꞋon-kwaasivinkene íma mirán-áímbá kwésewe. 11 simátíménda ísáaro. aaváúmó usaipakéné kumpéráípakene óꞋon-oꞋon-ayampakene sáwívarawai tóyo ésa Áánútu kwená kwaásimo kawááipaꞋa mésa kentíkwáꞋná Ááváramuwe Áísákaawe Yákópowe toómbá nánááombanivo 12 mindárau tísaavutantambo uráawai miwí túma maé kwéiyesa sésa Áánútu kawááipata ménaumne kwésewai tíꞋmaena túnkwi-ayampaꞋa tiyuwáínasa iviꞋá kwétesa sáwíꞋa umái mésa túwááyaamba akévundanaaowe Ísu simátimena 13 Árómáani i-kwáásítí kawáánátávéna séna emó kentávémo séndantemba mirá onaná asóvanivo ená naaúmpaꞋa kwaaó súwana mitáwai kwená kwayóꞋnáꞋá asóvamaguraiye.

Ísu tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.

Mááka 1:29-34, Árúku 4:38-41

14 Ísu Pítaana naaúmpaꞋa uména awánómba Pítaa aísáankomba kokotámba kwéankowana máyowana 15 ayáánkaꞋa tátorowana minkókótámba ánásowana usásinkwena toómbá agaimái tímakaiye.

16 toómbá timúwasa enónkaꞋa taraváá-kwámbó tirumpimbó máyon-kwaasi tíꞋmaesa ÍsunopaꞋa mátínkówana aaí séna taraváá-kwámbá tirumpinkémbá maitiyuwówasa kóuwana tíꞋo ún-kwaasi asóvamatinkaraiye. 17 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Áísáya agaimaréna Ísuntavena séna

  • síꞋo kwéimba asóvasinkena
  • síꞋo kwéimba ánásamasinkaraiye
agaimaréna sirónkaꞋa póna Ísu mirá uráiye.

Ísun-ánaaemba kwaránáe siráan-kwasai.

Árúku 9:57-60

18 moórá-tawai sáwívarawai tóyo ésa Ísuna egwaaꞋá máyówana tuwánéna kwená kwaásiyavena séna monkwaaúnkóná menávápátá kónáe súwana 19 moóráwai ámáámba sún-kwaasigo téna séna amápaꞋ-naopaꞋo nááíndavaꞋa esé naaónaumne súwana 20 Ísu minkwáásígómbá áísaa umai isánáe séna emó sénda súnda-aimba imáyáa uwo. kwaankó taaiyaivimbá kwégwaisana numaómá ánáamba úmarena kwégwaivo kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai íma naambá úmareꞋa kwégwaumne súwana 21 moóráwai kwenánaaemba kwakówai séna anóndakoo máyáanana kesivo puwínaꞋa utamánkeꞋa enánaaemba kwaránaumne súwana 22 Ísu séna ímanivo kesáái ímo isésamo pukáan-kwaasiraamba owáímá puwíyan-kwaasi utamátinkanaaovo emá kesínaaemba kwaraaó Ísu siráiye.

anón-unda torówana Ísu maivairáin-kwasai.

Mááka 4:36-41, Árúku 8:22-25

23 Ísu mináímbá simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usáatena nonkwaaúnkóná menávápáꞋá kúmba 24 Ísu aún-kwaigurówana minkwaaúmpáꞋá anón-unda torówana nonkó tuvántááva éna nompí-sípívímbá ógwitowasa kunávekunavo sésa 25 inkaisésa Ísumba koaúsesa sésa Ísóigo puwúnavaiya súwaꞋnaa uwo suwaná 26 nóintavaiya kwéinkaiseo. kentávéꞋa nóra séra íma kesí imáyáa onkákémbá kwéseo séna usásinena asiramái séna úndáonte nonkóntéyavena maiváyáakaiyo súwasarai úndáoe nonkóe maiváyóyana nonkómá kararépaguwana 27 tááꞋa kówasa keáímbá sésa nóran-kwaasiya énawa úndáoe nonkóe kwenáái kwéisaiyo sésa tiyáámba uvakésa táátavesa ésa siráawe.

taraváá-kwámbá maitíyukain-kwasai.

Mááka 5:1-17, Árúku 8:26-37

28 simásuwesa mindómpí-sípívímbá kumbá Káríri-marama tínaaempaꞋa kwáyowana Kégésaa-marama túrampaꞋa kwáyowasa mimbáráváꞋá kumbá Ísu mindómpí-sípívínkémbá ásávowasarai kaeꞋnárai kwenópaꞋa tiráái. minkáéꞋnárai taraváá-kwámbá tirumpimbá máyowasarai kwaásimo utamátínkóm-buri-aivaꞋa mésarai túwáávite kwéuyasa kwaási inkaisésa minkáéꞋnáraimo máyóyapaꞋa íma kwéguwasarai minkáéꞋnárai ÍsunopaꞋa tésarai 29 anónkaꞋa sésarai Áánútu ááninkoo sínkami-kanaa íma tiráisasa sínkaminiyerai kwéteno suyasá 30 egwaaꞋá sáwíva-poima mésa umá kwénowasa 31 minkáéꞋnárai tirumpinkén-táráváá-kwántómbá Ísuntavesa sésa siꞋmátuweyaamo e mimpóí tirumpimbá siꞋmaraaó suwaná 32 mirán-oro súwasa taraváá-kwántómbá minkáéꞋnárai tirumpinkémbá kárúwesa póí-tirumpimba kovérówasa mimpóíyómbá amápaꞋa ámémpakemba isaaisésa nonkwaaúmpíntá kumpérómba putásowasa 33 póíraꞋo tavíkówai awánésa avekáán-umai naaópaꞋa kwésa póígomo úne Ísumo minkáéꞋnáraimo umátinkone mósimatim-besimati uwasá 34 isésa koawánanae sésa kumbá koawánésa Ísuntavesa sésa maambáráváꞋá ivá siyuwéya kóaao siráawe.

Copyright information for `KZE