Matthew 9

ísu aísamai pukówaimba kaweꞋá umánkarain-kwasai.

Mááka 2:1-12, Árúku 5:17-26

suwaná Ísu kwená kwayó-kwáásíyé nompí-sípívímbá usámaaisena kúmba kwená naaópaꞋa marapáꞋá ásávowasa évakarawai aísamaimo pukówaimba kwandaaivímbá marésa taagwiyaꞋmaésa tésa ÍsunopaꞋa máánkówana Ísu tuwánéna taagwiyaꞋmaésamo tun-kwáásímó áraiꞋa kaweꞋá umánkaniye-imayaamo umbá Ísu tuwánéna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna kesí kwaásiyo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne súwasa ámáámba sun-kwáásí keáímbá sésa Áánútu kweyáá sáwí-imayaa maitiyuwánívo minkwáásígó Áánútumba akáꞋáámba kwésimankaiye suwaná Ísu miwítí imáyáa tuwánéna nóra séra mirá-sáwí-ímáyáá kwéoo. moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavenamo sénamo ená sáwí-imayaa mayauwáúmne sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo sénááowe. ánivo moóráwaimo aísamaimo pukáindawaintavenamo sénamo usásine eyááríkaꞋa kwaaó sínasamo ésa áraira sií. kampará siíyo awánanaaowe. kemá kwaási úrandaꞋa kumpaáruraundawai marapáꞋá máyaunda kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwáúnda-asirayamba tokáunda póꞋa agaráátínkáanda awánanaaowe séna aísamaimo pukón-kwaasiyavena séna usásinke ená kwandaaimá maimaé ená naaópaꞋa kwaaó súwana usásinena kwená naaópaꞋa kúwasa máyówai Ísumo úmba awánésa táátavesa ésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa sésa Áánútu minkwáásígómbá asirayámbá ámísana póna mirá uráiye sésa táátavesa ésa tiyáámba tóipimba áákaawe.

Ísu Mátíyumba ááyarain-kwasai.

Mááka 2:13-17, Árúku 5:27-32

suwaná Ísu tuwéna kwéna awánómba moóráwai áwíꞋa Mátíyu táákísimo máyón-daumpaꞋa máyowana awánéna séna usásine kesé tiyó súwana usásinena kwenánaaemba kwaꞋmaéna kúwasa 10 Ísu kwená kwayó-kwáásíyé Mátíyuna naaúmpaꞋa umésa toómbá nowasá sáwívarawai táákísimo máyón-kwaasiye sáwíꞋo un-kwáásíyé mindáúmpáꞋá umésa nowasá 11 ámáán-kawaa-kwaasi awánésa Ísuna kwayó-kwáásíyávésa tísaa esa sésa kentí anóndako nóra sénawa táákísimo máyáan-umoyan-kwaasiye sáwíꞋo on-kwáásíyé toómbá kwénaiyo suwaná 12 Ísu iséna séna sontaa-kwáásígó kaweꞋó umáímo máyáan-kwaasi íma kwétuwaꞋnaa-ivo tíꞋo in-kwáásí kwétuwaꞋnaa-iye. 13 mindáyaveꞋa arupí umáímo máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa íma kunkáumpo sáwíꞋo umáímo máyáan-kwaasi tááyaanasa ÁánútunopaꞋa tígwáe séꞋa kunkáumne. Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútu séna

  • póímo tuvúꞋmáímo agaimáímo símémba kanaán-ivo tirumbó kwéumatinkaamba anón-aamoi kwéune
siráimba mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa mirá kwéumpo mináínkóná ááimba iséꞋa mirán-oro Ísu siráiye.

toómbá aawesuráan-kwasai.

Mááka 2:18-22, Árúku 5:33-39

14 súwasa Yóni nombó pétinkowaina kwayó-kwáásí ÍsunopaꞋa tésa áísaa esa sésa keséya ámáán-kawaa-kwaasiye moórá-mora-tawai Áánútuntaveta imáyáa éta toómbá íma kwéneta námúnaawe suꞋmai kwésumpo ená kwayó-kwáásí íma mirá ésa toómbá úwoi kwénaawe. nóra esa mirá kwéoo suwaná 15 Ísu séna moóráwai aaraí mayáíndawai amááraawi tanómba kautimínímba miwísé máyainasa aamoí ésa mintómbá íma aꞋáo sénááovo úwoi nánááowe. naaémba minkwáásígómbá áíꞋmaesa kówíyasa minkánáámá amááraawi tirunkó sáwíꞋa ínasa toómbá aꞋáo sénááowe Ísu séna kwemó ménamo naaémbo tiyuwénamo iyíníntavena mináímbá siráiye.

16 Ísu mináímbá simásuwena séna ááéraan-ampantaamo avaaꞋó kwáyáísasamo ombá aúná-ampanta íma kárámai kwéaraapaawe. mirámó íyana aúná-ampanta sáwíꞋa ínana ááéraan-ampantao aúná-ampantaraaniꞋa íma íníye. 17 aúná-anda-aran-domba ááéraa-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba íma kwéatimaraawe. mirámó íyanamo éna aúná-anda-aran-domba anón-éna ááéraan-anaveumba kavámbaena sáwíꞋa ínana mindómbá úwoivaꞋa atígwiniye. mindáyavesa aúná-anda-aran-domba aúná-sipisipi-auwarasi-anaveumpimba kwéatimaraawana minándá-árán-dóné misípísípí-áúwárásí-anaveune kaweꞋá umái kwáyáiye Ísu siráiye.

inaamarúgónté aaraigóntéi kwaasái.

Mááka 5:22-43, Árúku 8:41-56

18 Ísu mináímbá kwésimatimumba moóráwai monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowai téna Ísu anóndakoman-iye séna aísamaivimba kumbéna séna kesiyáámúmba kwévuwivo tiré aneꞋá koyátorenana usásinaino súwana 19 Ísu usásinena kwená kwayó-kwáásíyé mindákóe kumbá 20 moórá-ininkomba áíꞋa kwéun-ininko sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ima naaeyámba kwéankowana minínínkó Ísun-ánaaemba kwaꞋmaéna kwégwena kwená unáánkwátói árááiraꞋa koyátorena 21 imáyáa éna séna kwená unáánkwátói árááiraꞋa koyátóráánanama síꞋa ésinkaniye-imayaa éna koyátorowana 22 Ísu kwanténa awánéna séna kesímánaako ááꞋa íma kaíno. kentáváí se áraiꞋa súwaꞋnaa íníwaiman-iye sénda póna áíꞋa éránkáiye súwana minkánáá kaweꞋá umái méraiye.

23 kaweꞋá umái máyowana Ísu kwéna monoꞋ-nánkáꞋó kárákwirowaina naambó kwáyonkaꞋa kwéna awánómba torupamáímo máyón-kwaasi uwíremba kwésesa anón-iviꞋa kwétowana Ísu tuwánéna 24 séna máápaꞋa kúmóro. minárásígó íma pukáivo úwoi aúmá kwaiguráiye súwasa Ísuna awíráái suwaná 25 Ísu tiꞋmátuwowasa máápaꞋa kunákárúwowana minárásígó pukópaꞋa iyéna ayáánkaꞋa tátorowana minárásígó usásinowana 26 Ísumo ún-aimba kóyáwé uráiye.

Ísu túramba kavíkóndarai kaweꞋá umátínkarain-kwasai.

27 mináímbá kóyáwé úwana minkákémbá Ísu aampaꞋá kúmba kaeꞋnárai túramba kavíkóndarai kwenánaaemba kwaꞋmaésarai kwésarai anónkaꞋa sésarai Tévítina akún-ándárákéwáí ómpo arunkáí umásinkaao suyaná 28 kwégwena naaúmpaꞋa umáyowasarai minkáéꞋnárai kwesé umáyóyana Ísu tísaa ena séna kentávékai sékai súramba kanaán-umai kaweꞋá umásinkaniyewa kwéseyo Ísu súwasarai anóndakoo kanaán-umai mirá íníyone suyaná 29 kentávékai miráyavekai áraire séyamba póna túramba kaweꞋá íno súwasarai 30 túramba awánamai kaweꞋá uyaná Ísu asiramái simátimena séna kemó únda íma simátímékaiyo súwasarai 31 ivátuwesarai kwemó úmba mósimatim-besimatimba uyaná kóyáwé uráiye.

Ísu ááma turuvíyán-kwaasi kaweꞋá umánkarain-kwasai.

32 minkáéꞋnárai kuyasá évakarawai moóráwaimba áíꞋmaesa ÍsunopaꞋa máánkara. kwenarumpimbá taraváá-kwámbá máyontavena minkwáásígó íma aaí kwésuwasa áíꞋmaesa ÍsunopaꞋa máánkówana 33 Ísu mayauwówana kóúwana minkwáásígó aaí súwasa sáwívarawai awánésa táátavesa ésa sésa Ísareri-kwaasiya éta naaóváꞋá mirám-báyáí íma awáraundaya ívékwarata íma kwéawanaumne sumbánivo 34 ámáán-kawaa-kwaasi sésa taraváá-kwántóntí kawáánáꞋá asirayámbá ámísana tokéna póna taraváá-kwámbá kwémaitiyuwaiye siráawe.

Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.

35 Ísu naaóꞋ-naoꞋa anón-daopimpare sáwíyan-daopimpare kwénaaena monoꞋ-náúmpímpáꞋá uména Áánútu kwená kwaásimo kawááin-aimba áséi-aimba simátímaꞋmaena iyéna óꞋon-oꞋon-tiꞋo ún-kwaasi asóvamatinkaraiye.

36 Ísu mirá kwéuwasa sáwívarawaimo tóyo umbá tuwánéna séna sipisípiraꞋo ímo kárákwiraiwaimo ímo máyáísasamo sipisípimo sáwíꞋo umáímo nááóntemba mirá owasá íma túwaꞋnaa úmae kwénaaowasa sáwíꞋa kwéowe séna arumbá umátinkena 37 kwaásima ÁánútumpaꞋa tígwáe-imayaa éna kwená kwayó-kwáásíyávéna séna kígauvaꞋa sáwíva-tomba ávu karáisasa mintómbá akaránááon-kwaasi esimáí-kwaasi máyáamba póꞋa 38 kígaugona avowámpaꞋa námúnaa síyana mayáí-kwáásí tiꞋmaráínasa mintómbá akaránááowe Ísu siráiye.

Copyright information for `KZE