Philippians 1

kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo ísáaro. Tímóti kesé máyáísakai Ísu Káráísitina mayáí-kwáásíráí úye. Vírípai-naopakewai Ísóigona kwaási Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawaiye keinárawakaꞋa kárákwiraawaiye kwétuwaꞋnaa-owaiye maanáímbá ísáaro. Áánútu kentáásivowae Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa esarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

keinárawataveꞋa imáyáa únda-tawai ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. keinárawataveꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa súnda-tawai aasiyaasí sirunkó kaweꞋá kwéiye. aivaꞋá Áánútuna áséi-kwasai simátimunaꞋa iséꞋa súwaꞋnaa umai kwésimatimaꞋmae kwéiyeꞋa ívékwaraꞋa kwésimatimentaveꞋa mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. Áánútu kentirumpimbá kaweꞋ-máyáígóná ááimba ásámai maimaé kwéiyena ívékwaraꞋa kwéiyimba póna Ísu Káráísiti kumínda-tawai minkáwéꞋ-máyáí ánásaniye. mináímbá ísaraumne. Ísu Káráísitin-aai simátímakaundarakemba ándávaꞋa sínkaraawaꞋa máyaundavakenkwaraꞋa áséi-kwasai kwésimatimeꞋa miwí táái anondá kwésimatimunana Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-ena keinárawakwaraꞋa úwoi kwétuwaꞋnaa-isaꞋa póꞋa Áánútu kentirumpimbá kaweꞋ-máyáí maimaé kwéiyiye-imayaa únda mindá kaweꞋán-iye. kentí imáyáa kwéundayaveꞋa mirán-áímbá kwésune. imáyáamo tímakaunda íma kesí imáyáavinkene suꞋmainivo Ísu Káráísitina imáyáavinken-aimba tímakaunda árair-aimba isaná Áánútu suwánaraiye.

maanáíntávéꞋa ÁánútumpaꞋa námúnaa simátinkanaumne. imáyáa tímaꞋmae kwénaaeꞋa kawe-tántááꞋá awánéꞋa kaweríꞋa éꞋa 10 amápa-tantaaꞋa taaínkaaꞋa éꞋa kawe-tántááꞋá awánéꞋa kawer-ámbá kwaréꞋa Ísu Káráísiti kumínda-tawai kaweꞋá umái méwana kentí sáwí-meyamba íma kwáyainana 11 Ísu Káráísiti imáyáa timínaꞋa kawer-úramba umái méwasa tuwánésa mirámó íyamba Áánútu áwíꞋa mósá marésa súwi sénááontaveꞋa mindáyaveꞋa námúnaa kwésune.

12 kesí kwaásiyono maísáaro. umbai-yántááꞋá kesópaꞋa tiráimba mindáyavesa sáwíva-kwaasi áséi-kwasai ísaraawe. 13 Ísu Káráísitin-aai simátímakaundarakemba ándávaꞋa sínkaraawasa kenkáꞋá kárákwiraawaiye évakarawaiye Ísu Káráísitin-aai ísaraawe. 14 ándávaꞋa máyaunda mindáyavena Ísóigo kentáásí kwaási sáwívaꞋa asirayámbá tímísana íma tááꞋa kaisasá Áánútun-aai asiramái kwésimatimaꞋmae kwégowe.

15 súwíꞋa kwáyáintavesa évakarawai tirumbá sáwíꞋa ésa kentávésa kwenáwíꞋa kumíníye sésa Ísu Káráísitin-aai kwésimatimembanivo évakarawai kawer-ímáyáávínkémbá Káráísitin-aai kwésimatimewe. 16 áséi-kwasai simátimeꞋa miwí táái anondá sénaundayavena Áánútu owé sisasá ándávaꞋa sínkaraawe. ándávaꞋo máyaunda-aimba évakarawai isésa imáyáa umásinkesa Ísu Káráísitin-aai kwésimatimewe. 17 évakarawai íma kawer-ímáyáávínkémbán-ivo sáwí-imayaa tokésa sésa Ísu Káráísitin-aaimo simátíméndamo ésa kesúya maé iyónááowe sésa Ísu Káráísitin-aai kwésimatimewe. kentávésa sésa ándávaꞋa ména isáínana arunkó umbaí táníye sésa Káráísitin-aai kwésimatimewe. 18 mindáyaveꞋa íma anón-imayaa kwéune. kawer-ímáyáávínkémbá Káráísitin-aai kwésimatimewana sirunkó kaweꞋá kwéivo sáwí-imayaa tokáawaigwaraꞋa Káráísitin-aai kwésimatimewana úwoi sirunkó kaweꞋá kwéiye.

19 ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésewana póna Ísu Káráísitin-amanko kwésuwaꞋnaa-isasa ayúsinkanaaombo isáúnda sirunkó kaweꞋá kwéiye. 20 sínkamiyara puwónaum. úwoi ménaumno. mindáyaveꞋa timuꞋmakéꞋa námúnaa séꞋa Ísu KáráísitintaveꞋa íma sigaeyávéꞋa éꞋa íma sááꞋa káínaꞋa asiramái Ísu Káráísiti áwíꞋa mósá maránaumne. mirá úmae kwéiyundantemba Káráísiti áwíꞋa mósá maránaumne súne. 21 marapáꞋó máyaundamo éꞋa Ísu Káráísiti áwíꞋa mósá maránáe séꞋa máyaundanivo puwéꞋo kwíyómpaꞋo iyónda marapáꞋó máyaandawaimba usáyaaitanaumne. 22 marapáꞋó úwoimo méꞋo éꞋa áúgwaraꞋ-mayai mayánaumne. úwoimo máéndayavena siráái táínana puwónaundayavena siráái táínana mirá ínaꞋa mirámó ónaundawaimba íma ísaraumne. 23 minkáér-ímáyááó kembá kwétavisiye. puwéꞋa kwíyómpaꞋa Káráísitiye ménaundayavena usáyaaitarain-tantaaꞋa póna siráái kwétaivo 24 marapáꞋó maúndamo éꞋa kaweꞋá umái kembá túwaꞋnaa únda póna kaweꞋá íníye. 25 mináímbá árair-aimba isaꞋá isáúnda póꞋa marapáꞋá méꞋa keinárawate koménaunda Áánútun-aaiyaveꞋa áraire símae íyónana tirunkó kaweꞋá ínímba mináímbá ísaraumne. 26 keinárawate ókwaraꞋa koménaundayaveꞋa kentávéꞋa imáyáa éꞋa Ísu Káráísiti áwíꞋa mósá maránááowe.

27 moórá-aimba asiramái simátíménda ísáaro. kaweꞋá umái méꞋa Ísu Káráísitina áséi-aimba mósá maráíyasa tuwánanaaowe. mirámó íyaꞋo éꞋa maankáꞋá méꞋa isánaumno. kentópaꞋa koméꞋa tuwánanaumo. íma isáúmne. maarán-áímbá isánaundayavaiye séꞋa kwésimatimune. mimbórá-ímáyáá éꞋa asiramái méꞋa tiyáántámba kwimái asiramái méꞋa áséi-kwasai simátímaꞋmaeꞋa kwíyasa mináíntávésa évakarawai áraire sénááowe. 28 kentí namuro-kwáásí túrankaꞋa íma moórá-yantaatavena tááꞋa kánímba pósa keinárawatavesa sésa Áánútu kwená aampaꞋá mótínkaraisasa máyáawe-imayaa ésa kesávésa Áánútuna némpata maíꞋmaita kwéune-imayaa ónááowe. 29 Áánútu imáyáa tímísaꞋa Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire siráawe. Áánútu íma tíyótaasa isaꞋá keinárawaꞋa Ísu Káráísitina kwaási-iꞋa onkákémbá tíꞋo iníꞋa kwéumatinkaawe. 30 ááéma Ísu Káráísitina mayáí siyáántámbo kwimáímo mayááwánda áꞋa suwánaraamba ívékwaraꞋa mirámó únda kwéiseꞋa tiyáántámba kwimái kwémayaawe.

Copyright information for `KZE