Philippians 2

Káráísiti Áánútu aísamaivimba máyowana áwíꞋa anómba umánkarain-kwasai.

Ísu Káráísitiyemo tarúmaimo máyáamba kwemá kwétiravayaiye. Áánútumo kwenarumbó tímakaimba asirayámbá tímakaiye. Áánútun-amankomo arumbó tímakaimba moórávimba máyáawe. tirumbá umátínkávaꞋa kwénaaeꞋa túwaꞋnaa umai máyáawe. mirámó íyaꞋo éꞋa mimbórá-ímáyáá umái méꞋa moórá-tirumba maꞋmái méꞋa kentirumbó tímaꞋmaeꞋo naaíyamba sirunkó anón-kaweꞋa íníye. mayáímó kwémayaamba íma kentúma maé iyéꞋa kesúwíꞋa maimaé iyígwáe íma séꞋa Áánútu aísamaivimba méꞋa óꞋowiyaveꞋa séꞋa kentáá usáyaaitaraawe seró. íma kesáváíyé suꞋmai túwaꞋnaa eꞋa amáparawai túwaꞋnaa oro. Ísu Káráísitimo imáyáamo intembá maarán-ímáyáá oro.

Ísu Káráísiti Áánúturaamba umái ména kwená asirayánkómó intembá umái ména minásíráyámbá íma tokéna ivátuwena umarankááníꞋa mórun-úwana moórá-ininko marankówana anón-éna kwayó-kwáásíráámbá umái ména kwaásiraamba umái máyowasa awánowana Áánútu aísamaivimba kumbéna puwínín-aintavena owé simái kató éna íma úwoi pukáivo sáwíꞋa ésa taairaꞋá inkamúwana pukáiye. mirá uráintavena Áánútu pukáimpinkemba usásinankena sanaan-úramba móankena amáparawai túwíkaꞋa kwenáwíꞋa anómba umánkowasa 10 pósa Ísu áwíꞋo tánááombo ésa anómban-iye sésa amáparawai kívaesa kwíyómpakewaiye marapákéwáíyé kwaántái marupákéwáíyé kívairesa 11 avoraꞋá Ísu Káráísitintavesa sésa Ísóigoman-iye sésa Áánútumba kentáásivowa áwíꞋa mósá maránááowe.

kwaásivimba sáma kamátinkeꞋa máéro siráin-kwasai.

12 mindáyaveꞋa kesí kwaásiyo ísáaro. keinárawate máyaawandaraꞋa kesáái ísámae iráantemba ívéꞋa íma keinárawate máyaundaraꞋa kesáái iséꞋa Áánútumo sáwí-imayaao tátokaimpinkemba iyátinkena kawer-ámpáꞋó métinkarain-aimba imáyáa éꞋa kwentávéꞋa kwéeꞋa kwenáái tuwáúnavo séꞋa táátaveꞋa kwéeꞋa asiramái kwená mayáí máyáaro. 13 Áánútu aamoimó kwéim-bayai mayánáe séꞋa kwéontavena kentirumpimbá mayáí maimaé kwéiyisaꞋa póꞋa táátaveꞋa kwéeꞋa kawer-ámpáꞋá kwaꞋmaé kwégowe.

14 íma íꞋái tinkéꞋa íma aaisambá tiyéꞋa miráumai máéro. 15 mirámó éꞋa kawer-úramba umái máíyana póna kentí sáwí-meyamba íma kwéniye. marapáꞋó sáwí-ambo kwarésamo kaeꞋnáéꞋo úmae nááón-kwaasivimba keinárawaꞋa Áánútuna kwaási méꞋa sáwí-imayaa kempímbá íma kwáyainaꞋa póꞋa sáma kamátinkeꞋa 16 maíꞋmaiꞋo ónááon-aimba kentirumpimbá asiramái tátokaiyaꞋa póꞋa Ísu Káráísiti kumíndaraꞋa aamoí éꞋa séꞋa komáyaawanda póꞋa maíꞋmaiꞋo ónááon-aimba tirumpimbá asiramái tátoraamba póꞋa séꞋa íma úwoisan-tantaataveꞋa mayáí kwémaeꞋa méraumne sénaumne.

17 Áánútuna aamoi-yántááꞋó áménteniꞋa umái kwenkáꞋá agevamái máyáawe. Áánútuntavesamo imáyáaamo ésamo ándá-aran-dombo átímaraanteniꞋa umái kembó sínkamiyanamo kesí naaemó kumínaꞋo púwónanamo éna ándá-aran-donkaamba kumíníye. mirámó ondamó éna kesirunkó kaweꞋá ínímba póna kentirunkógwáráꞋá kaweꞋá íníye. 18 miráumai kesirunkómó kaweꞋó índantemba kentirunkógwáráꞋá miráumai kaweꞋá íníye.

Tímótiye Épavarotaitasi miwítí kwaasái.

19 sáwíyankaꞋa Tímótimba aiꞋmáráanana kentópaꞋa kwíníntaveꞋa Ísu KáráísitimpaꞋa námúnaavinkemba kwéaisaa-unda póna kentópaꞋa kuréna koyauweréna kesópaꞋa téna kentáái másimasiminaꞋa iséꞋa aamoí ónaumne. 20 kwesé keiráíyé suꞋmai keinárawatavekai anón-imayaa ékai sékai kawerá umái máya. sáwíra umái máyaao kwésuvo 21 évakarawai kesáváí-ímáyááwé suꞋmai ésa Ísu Káráísitina imáyáa íma kwéowe. 22 ánivo ááninkomo avowáná mayáímó áwaꞋnaa intembá áséi-kwasaiyavena Tímóti kembá kwésuwaꞋnaa in-áímbá ísaraawe. 23 kesópaꞋo tínín-tantaaꞋa amuꞋmaꞋmái awánéꞋa Tímótimba aiꞋmáráanana kentópaꞋa kwínaꞋa 24 kemá sáwíyankaꞋa kentópaꞋa kónaundayaveꞋa ÍsóigompaꞋa kwéaisaa-eꞋa kwéamuꞋmaraumne.

25 imáyáa éꞋa kesí kwaásigo áwíꞋa Épavarotaitasi aiꞋmáráanana kentópaꞋa kwíníye. mirá ónaumne kwésune. aiꞋmárówana kesópaꞋa téna kentáái másimasimena kesí umbai-máyáí tagwésuwaꞋnaa-ena kesé asirayám-báyáí kwémayaisana 26 áíꞋa isaꞋá kwenáái ísáawana kwemá iséna anón-imayaa éna síꞋo imbá asóvamasinkain-aimba kosimátimenae simbá póꞋa aiꞋmáráanana kwíníye. 27 áraiꞋa áíꞋa isaná puwíndayavena kwéisana Áánútu arumbá umánkena asóvamankaraiye. umbai-yántááꞋá kempímbá kwáyáinkaꞋa póna puwínana óꞋon-umbai-yantaaꞋa tivó séna Áánútu arumbá umásinkena asóvamankaraiye. 28 mindáyaveꞋa aiꞋmáráandayaveꞋa aamoí únana kentópaꞋa kwínaꞋa awánéꞋa aamoí íyaꞋa íma anón-imayaa ónaumne. 29 kentópaꞋa kwínaꞋa awánéꞋa aamoí umánkeꞋa ÍsóigompaꞋa súwi síyana tirunkó anón-kaweꞋa íníye. mirán-kwáásí táái mósá máráaro. 30 íma kanaán-umai tasúwaꞋnaa ontávéna kentí anondá kwemá téna kovuwúnavo íma simbá úwoi tasúwaꞋnaa ena Ísu Káráísitina mayáí kwémayaimba puwíndayavena uráivo kwembá awánéꞋa kwenáái mósá máráaro.

Copyright information for `KZE