Philippians 3

Káráísitin-aaiyavai áraire sewáí arupí-kwaasin-owe siráin-kwasai.

kesí kwaásiyono senda-áímbá ísáaro. Ísóigontavena tirunkó kaweꞋá íno. siráunda-aimbo ókwaraꞋo sénaunda íma sívón-káínana mináínkó kenkáꞋá kárákwiyiniye.

évakarawai sésa túraꞋo kárámaimo araaꞋénamo éꞋo éꞋa Áánútuna kwaási-iꞋa ónááowe kwésevo mináímbá íma ísáaro. miwímá iyánkáán-kwáásí sáwí-mayaima kwémayaan-kwaasi tááiman-ivo íma ísáaro. miwí túraꞋa kárámai araaꞋéna ésa Áánútuna kwaásiya úne sembánivo kesáámá áraiꞋa Áánútuna kwaási-uranta úne. Áánútun-amanko kentáá imáyáa símakaintaveta Áánútuna imáyáa éta áwíꞋa mósá maréta Ísu Káráísitimba aamoí umánketa kentáásí mayáíyávéta íya aamoí kwéeta séta kentáásí mayáígó kentáásí sáwí-imayaa íma kanaán-umai ánásasuwanivo Ísu Káráísiti kentáásí sáwí-imayaa ánásasuwaniye kwésune. évakarawai sésa kentáásí mayáígó kentáásí sáwí-imayaa kanaán-umai ánásasuwaniye kwésewe. mináímbó árair-aimbo inkákáí kemá kaweꞋá úsina. kesí imáyáavinkem-bayai anóm-bayaiman-iye siráunda kesinó masinkówaꞋa avakaumboé-noꞋwaamba kwaéwánasa súma kárámai araaꞋéna uráawe. kemá Ísareri aísaavutantamba uráundawai éꞋa Pénisamini-andarakemba ówánasarai kesinóvowi Ípíru-kwaasi-taaivinkemba kwésuyaꞋa mináímpínkémbá siráumne. Yútaa-kwaasiti ámáámba ámáán-kawaa-kwaasi asiramái kwégwaraamba kemá ámáán-kawaa-kwaasiti aambá kwakáumne. Áánútu aamoí umásinkainkwae kampaꞋá séꞋa Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí sáwíꞋa umátínkaraumne. amápar-amaambo kwakáunda suwánésa sésa kaweꞋá kwéiye siráawe. mimbáyáíyávéꞋa kesí imáyáavinkem-bayai anóm-bayaiman-iye siráundanivo minímáyáá ivátuweꞋa séꞋa Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire súndayaveꞋa ááémo mairáunda-mayaiyaveꞋa úwoisam-bayaiman-iye kwésune. Ísu Káráísiti kesí Ísóigoe tarúmai máyaunda póꞋa séꞋa mindá aiva-tántááꞋá éna amápa-tantaakomba usáyaaitaraiye. óꞋon-tantaataveꞋa úwoisan-tantaaꞋan-iye kwésune. Ísu KáráísitintaveꞋa imáyáa éꞋa séꞋa Káráísiti aivarawáí isaꞋá kwesé tarúmai máyaunda póꞋa ááémo anóm-bayaimo mairáundayaveꞋa mindá úwoisam-bayaiman-iye séꞋa ivátukaumne. Áánútumo Mósesimbo simámakain-amaamba kwakáundayavai séꞋa mináínkó kaweꞋá umásinkainana Áánútu kentávéna arupí-kwaasiman-iye síníye mirá siráundanivo ívéꞋa minímáyáá ivátuweꞋa séꞋa Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyaundayavena Áánútu kentávéna arupí-kwaasiman-iye kwésiye súne. mirán-áímbá sirááíma kwétaisaꞋa máyaumne. 10 Ísu KáráísitintaveꞋa imáyáa únana mirán-ímáyááó anómba isaná sirááíma kwétaisaꞋa máyaumne. Ísu Káráísiti pukáimpinkemba usásinena asiramái máyáimba póꞋa kemá mirá ónaumne-imayaamo únda sirááíma kwétaiye. Ísu Káráísitimba áíꞋa úniꞋa umánkaraamba pósa kembó síꞋo índaiꞋo umásinkaiyaꞋo éꞋa kwená áíkona ááimba isánáe séꞋa kwéunana sirááíma kwétaiye. Káráísitimo pukáimba kawer-ímáyáá kwéena pukówaꞋa mirán-ímáyáá ónáe séꞋa kwéunana sirááíma kwétaiye. 11 puwónaundavinkemba Áánútu usásisinkaniye-imayaa kwéunana sirááíma kwétaisaꞋa amuꞋmaréꞋa máyaumne.

Póro ayáántán-kwimai mayáí mairáin-kwasai.

12 sirááímo kwétaiyemo súnda-aimba Ísu Káráísitina ááimba áꞋa maisáúmne-imayaa íma kwéune. Ísu Káráísiti kwená kwaási-iꞋa umásinkena kasenkuíꞋa íma umásínkaraisaꞋa mirán-kwáásí auvóndayaveꞋa asiramái siyáántán-kwimai mayáí kwémayaumne. 13 sirááímo kwétaiyemo súnda-aimba áꞋa maisáúmne-imayaa íma kwéeꞋa maará kwéune. amápa-kwaasimo isaaisésaraambo kwégwesamo mimbórá-ímáyáámó kwégwaraantemba kemá mirá kwéune. kesínaaempaꞋo kwáyáin-tantaaꞋa íma imáyáa éꞋa aáno paárinin-tantaare suꞋmai kwégwareꞋa 14 ayááíváꞋo kwáyáim-beyamba mayánáe séꞋa kwégwaraumne. Áánútu Ísu Káráísitina mayáíyávéna imáyáa éna séna kwíyómpaꞋo maíꞋmaiꞋo ónááomba mindá kentí meéyámbán-iye siráintaveꞋa mindáyaveꞋa siyáántán-kwimai mayáí kwémayaumne.

15 mirán-ímáyáámó úndantemba sáákaevayan-kwaasiya mimbórá-ímáyáá íyataao. évakarawai óꞋon-imayaa owaná Áánútu avoraꞋá mirámó kwéowaina ááimba agaráátinkaniye. 16 Áánútun-aai ísaraamba póna mináínkó kentúraꞋa kárákwiyinaꞋa máéro.

17 kesí kwaásiyono. úndantemba mirá oro. kesáámó úndantembo kwéon-kwaasi tuwánéꞋa mirá oro. 18 ááémo símaeꞋo iráunda-aimbo éꞋa sirunkó umbaí taimbá póꞋa ókwaraꞋa simátimeꞋa séꞋa Ísu Káráísiti taairaꞋá pukáin-aimba évakarawai isésa íma aamoí ésa namurorááníꞋa kwéowe. 19 toómbó naí-yántáákó áúma mósá marésa tigaemó ií-yántááꞋá miwímá íma kwéisasa aamoí kwéesa marapá-tántáátávésawe suꞋmai imáyáa kwéiyana Áánútu miwímá ánásasuwanivo 20 kesáá kwíyómpata uménaunda-kwaasi únanaya Ísóigo Ísu Káráísiti kwíyómpakemba kuména kusiráníntaveta mindáyaveta amuꞋmakáananaya 21 kuména mararákémbá aamoi-súwawaakomba óꞋora-suwawaata aúsinkaniye. asirayámbá tokéna amápa-tantaaꞋa kanaán-umai kárákwirain-asirayandei kwená óꞋoran-auwawaakaanta kentáásúwawaaꞋa aúsinkaniye.

Copyright information for `KZE