Revelation of John 1

Áánútu Ísu Káráísitintavena séna sáwíyankaꞋa paárinin-tantaaꞋa isáígwáe séꞋa kesí kwayó-kwáásí simátimiyo súwana Ísu Káráísiti kwíyómpaken-kwayoꞋnaꞋa aiꞋmarówana kuména Ísu Káráísitina kwayó-kwáásígó áwíꞋa Yónimba kusimámakaiye. Yóni Áánútuna áséi-kwasaigwara Ísu Káráísiti mináíntávéna siráin-ainkwara amápa-tantaaꞋa awánarainkwaraꞋa kwésimatimena maanáúváívímbá agaimakáiye. paárinin-tantaaꞋa sáwíyankaꞋa paárinimba póna Áánútu maanáúváívínkén-áímbó táámpamai awánanaaon-kwaasiye maanáímbó isésamo taagwiyavíyan-kwaasiye kaweꞋá umátinkainana tirunkó kaweꞋá íníye.

kemá Yóni maanáúváímá agayáúmpo Ésiyaa-maravaꞋa avakaeté-naopaꞋa Ísóigona kwaási máyáawai ísáaro. Áánútu aivaꞋá ména ívékwaraꞋa ména aasiyaasí maíꞋmaiꞋa íníwai úwoi kwétuwaꞋnaa-ena paru umátinkainaꞋa máéro. Áánútun-amanko avakaeté-asirayamba tokáiwai Áánútumo kwégawaain-ayampaꞋa ména úwoi kwétuwaꞋnaa-ena paru umátinkainaꞋa máéro. Ísu Káráísiti Áánútun-aai arupí umái simátímíwaima úwoi kwétuwaꞋnaa-ena paru umátinkainaꞋa máéro. kwemá aivaꞋá pukáimpinkemba usásinkaiwai marapá-káwáá-kwáásíráꞋá kwégarakwiyiye. Ísu Káráísiti kentáásí imáyáa éna kentááyávéna puwéna kentáásí sáwí-imayaa kwéayusinkaiye. kawááíꞋa umásinkaisata Ísu avowámá Áánútuna mayáíyá kwémayaundayaawe. kwená óꞋoran-aaimba kwaíkwaiꞋa isaná kentááráꞋá kawáá úmae iyíníye. árair-aimban-iye.

maísáaro. Ísu ainámpímbá kumínasa amápa-kwaasi tuvúkáan-kwaasigwaraꞋa awánáíyana aaivimbó maitinkáníntavai tirunkó sáwíꞋa ínana umbaí táníye. miráumai paárinimba mindá árair-aimban-iye.

Ísóigo Áánútu séna amápa-tantaakona ááimba póꞋa naaémbo amápa-tantaaꞋo ánásaindaraꞋa kemá úwoi ménaumne. aivaꞋá méꞋa ívékwaraꞋa méꞋa maíꞋmaiꞋa ónaumne. amápar-asirayankwarawaima úne siráiye.

Yóni Káráísitimba awánarain-kwasai.

kemá Yóni kentuwáámá úne. keinárawate kesé ÍsumpaꞋa tarúmai méꞋa keinárawate Áánútu kwégawaaipaꞋa kesé méꞋa keinárawate umbai-yántáápímbá kesé asiramái méꞋa kwéamuꞋmaraundayaawe. Áánútun-aai simátimeꞋa Ísu siráin-ainkwarꞋa simátimundarakemba áwááꞋa kwésiyesa tátoꞋmai síꞋmaesa nonavuvumpaꞋ-máráváꞋá áwíꞋa PáꞋmóso-maravaꞋa másínkówaꞋa máyaawanana 10 sontaaráꞋá Áánútun-amanko kempímbá anómba umásinkowaꞋa Áánútuna imáyáawe suꞋmai ówánana kesínaaempakemba avekáámbá aaigó uwírenkaamba anónkaꞋa 11 séna awánenda-yantaaꞋa aúváí-kwandaaivimba agaimaré túwénasa Ísóigona kwaási avakaeté-naopaꞋa máyáawai ísáaro. mindáó-kwiꞋa Évésasi-naore Séménaa-naore Pégámamu-naore Táyátairaa-naore Sátisi-naore Vírátéoviyaa-naore Áréótísiyaa-naore miráumai-naoken-kwaasi ísáaro siráiye.

12 súwaꞋa nááwa kwésiyo séꞋa kwántámai awánaawanda avakaeté-omba óntanko áwíꞋa kóri-ontamba úmakaampimba minómbá kúraꞋmakowaꞋa awánaawanda 13 minónkóná avumpimbá moóráwai kwaásiraamba ména ayáátáár-ampanta uréna áíntaaraꞋa terávu-amuranda uréna 14 aꞋnónkwárá aꞋnóntáugwaraꞋa kwayáníꞋa kwégowana súgáyáagaya kwéuwana ména aúranko iraráámbá kwégowana 15 aísamaima óntambo agaimakáawanamo kasúvíntemba aísamaigo miráráámbá kwéuwana aaigómá nosiyarákénkáámbá anónkaꞋa kwésena 16 ayáánúrapaꞋa avakaeté-oꞋa toréna óipinkemba taánasatama évarevar-ayairaꞋa áwááima kwáyowana óikakemba aaváúmó usénamo iníꞋa uráiye.

17 úwaꞋa awánéꞋa ávááraumai sááꞋa kówaꞋa kwenaísamaivimba kumbéꞋa tavaravá kwéowanana ayáánúrapaken-ayaandei sineꞋá tátorena séna íma ááꞋa kaíno. aivaré naaéne miwáná ááimba kemá úne. 18 pukáundavinkemba usásineꞋa aasiyaasí maíꞋmaiꞋa úndawai súvamai máyaundawai úne. púwón-ayamapaꞋa kwaási timankáꞋá kwégarakwiyundawai úne. 19 miráumai awánenda-yantaaꞋa aúváívimba agayaaó. ívéꞋo kwáyáin-tantaakwara naaémbo paárininkwaraꞋa aúváívimba agayaaó. 20 siyáánúrapaꞋa avakaeté-oꞋa toréꞋa avakaeté-ombo kúratoraunda awánáanda mintántáákóná ááimba íma paáruraindaraꞋa simáménda isaaó. minávákáété-omba Ísóigona kwaási minávákáété-naopaꞋa máyáawai owaná minávákáété-oꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraawain-owe Ísu simásímakaiye.

Copyright information for `KZE