Revelation of John 11

Áánútun-aai simátímakaayan-kwasai.

simásímatuwowana moóráwai naambó agambatuwésamo on-ándámá siména séna Áánútuna monoꞋ-námbá koagambaré póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-ontan-taarei koagambaré Áánútuna imáyáa kwéon-kwaasi táámpe ánivo naamáúvaꞋa íma agambaré ivá túwénasa úwoi-kwaasi íma Áánútuna kwaási tésa minkáwéꞋ-náópaꞋa sáwíꞋa úmae iyónááomba kaumbo-ímá umái avaꞋmoraé-kwiyomba maisuwésa ánásanaaomba mindáyavai naamáúvaꞋa íma agambaraaó. kaeꞋnárai asirayámbá timéꞋa tiꞋmáráanasarai kwésarai tirumbá kwéoyantavesarai avután-únánkwátói urésarai 1,260 kanaaraꞋa kesáái áraiꞋa simátímaꞋmaesarai iyóyááoiye simásímakaiye. Ísóigo mararáꞋá kárákwiraiwai aúrankaꞋa kae-táímá mintáígó arampinkémbá masawémba kwéatiyen-taima kwáyáísana mintáígóná ááimba minkwáásíráí óye. Ísóigo aúrankaꞋa kaer-ómbá kúraꞋmaraisana kwáyáísana minónkóná ááimba minkwáásíráí óye. minkwáásíráíyávésamo sésamo sáwíꞋa umátinkanae síyanamo éna mindárai tóipinkemba ira-ausankó miwítí namuro-kwáásí kavuwíníye. minkwáásíráí sáwíꞋa umátinkanae síyawai mirámó íyamba kavuwínasa puwónááowe. Áánútu mindárai asirayámbá timúwasarai aaꞋá íma tíno síyanaraimo éna Áánútun-aai kwésimatimiyan-kanaavimba íma aaꞋá tíníye. nonkóntávésaraimo naae-nómbá auvuwómó síyanaraimo éna mirá íníye. tíꞋa ínomo sésarai amápar-umbai-yantaaꞋa kwaásitopaꞋa tínor-aimo síyanaraimo éna mirá íníye.

mirá ínasarai mindárai Áánútun-aai simátímatuwaiyana avéúmbó ímo kwáyáim-baikakewai téna ááiꞋa tiyéna usáyaaitainasarai puwíyana anón-daopaꞋ-marupaꞋa mindárai túma kwéniye. kentí Ísóigo taairaꞋá pukáipaꞋa mindáóko áwíꞋa aúpá-kwíꞋá Sótómu-naopare Ísípi-naopare miváꞋá mindárai túma kwáyainasa óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasiye amápar-akun-andaraken-kwaasiye óꞋon-oꞋon-aimba kwésen-kwaasiye amápaꞋ-maravaken-kwaasiye tóyo esa mindárai túma taawánésa sésa íma utaaró kwésiyana kaumbo-táwai umái éíyainkomba kwáyáꞋwái íníye. 10 Áánútun-aai simátímakaayandarai marapá-kwáásíyávésarai sáwísawaa kwéowe séyááoyan-ainko tirumbá sáwíꞋa íníye. mindáyavai mindáraimo puwóyááoyantavena tirunkó kaweꞋá ínasa aamoí ésa amápa-tantaaꞋa kwenamín-kwenamimba ónááowe. 11 minkáúmbó-táwai umái éíyainkomba kwáyáꞋwái Áánútu mindárai tááma timínasarai usásinesarai méyasa tuwánésa táátavai íyana 12 kwíyómpakemba moóráwai anónkaꞋa simátimena séna maaváꞋá íyókaiyo sínasarai ainámpímbá iyíyasa kentí namuro-kwáásí tuwánáíyana 13 mirá-íya-tawai anóm-barima táínda anón-daopaꞋa avaréíyain-ayampaꞋa úwoi máyaiyasa moórá-ayampaꞋa naambá tawisínaawisi umái sáwíva-kwaasi 7,000 kwaasi puwíyasa úwoimo túvamaimo máyaiyan-kwaasi tiyántámbá kwétainasa táátavai kwéesa Áánútuntavai kwená ááimba óꞋoran-aaimban-iye sénááowe.

14 kemá Yóni mirán-kááíníꞋa awánéꞋa séꞋa mirá umbá póna kae-sáwí-méyámbá ánásowana naaé-sawi-meyamba sáwíyankaꞋa tíníye súne.

naaén-uwiremba tuvúkáin-kwasai.

15 minkákémbá kwíyómpakendarawaꞋa avaꞋmoraénarawaꞋa uwíremba tuvúkáawana miwí tínaaemba moóráwai uwíremba tuvuwúwaꞋa isááwánasa kwíyómpaꞋa sáwívarawai sésa

  • marapá-kwáásíráꞋá kawáá uráawai ánásaawasarai kentáásí Ísóigoe usásinankaiwaiye aasiyaasí
  • kawáá úmae iyóyááoiye
16 suwasá moórá-kwaai aíyayaan-umai éíyain-anon-kwaasi Áánútuna egwaaꞋá kawááuwai máyón-ayampaꞋa mésa aísamaivimba kívairesa kwená imáyáa ésa áwíꞋa mósá marésa 17 sésa

  • Áánútu Ísóigoo amápar-asirayamba tokáandawai aivaꞋá mé ívékwaraꞋa máyaandawai e sáwívar-asirayamba toké kwaásiraꞋa ááimba ásámai kwégawaa ónda póta súwiya kwésune.
18 amápaꞋ-maravaken-kwaasi embá áwááꞋa kwéaeewa ívéꞋa miwímó áwááꞋo tiyíníyonda-kanaama kwétiye. pukáan-kwaasi miwí táái tísaa umai isé ená kwayó-kwáásí enáái simátímakaawaiye anón-kwaasiye úwoi-kwaasiye miwí ená imáyáa mósá marésa enáwíꞋa mósá máráawaiye kaweꞋ-méyámbá timé marapáꞋá sáwí-mayai mairáawai sáwí-meyamba timíníyone siráawe. 19 suwaná minkákémbá kwíyómpaꞋa Áánútuna monoꞋ-nánkóná ontá tigúwaꞋa awánaawanda mimbónóꞋ-náúmpáꞋá kawe-ánáveumba kwáyowana naaóváꞋó Áánútumo Mósesimbo simámakon-amaambo siyáánkai-amaambo óntan-kwandaairaꞋo agaimái mimpímbó makón-anaveumba awánaawanana kwíyónaai kwésuwana tawáomba kwéuwana anón-awairai kwésuwana anóm-barima kwétowana anón-kaiyaramba kwégumuwana mirá kwéuwaꞋa awánaraumne.

Copyright information for `KZE