Revelation of John 12

aaraigónté arááínkóntéi kwaasái.

awánaawanda kwíyómpaꞋa umásítaiꞋa éna kwaási agaráátinkai-umasitaiꞋa maarán-úmásítáíꞋa éna moórá-ininko máyowana aaváúgó kwená unáánkwátóiraamba éna áúgomba ánáan-kwirowana máyowana kwíyónko aísamai-andampaꞋa kwáyowana aꞋnómpímbá kánumoꞋa kwáyowana minkánúmópímbá sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-oꞋa kwáyowana ámúkwaraꞋa máyowana kwená kanaamá túwana iyámpói ankáindayavena áíꞋa úwana kwááꞋa túwana minkákémbá kwíyómpaꞋa moórá-umasitaikwaraꞋa éna kwaási agaráátinkai-umasitaiꞋa maará éna arááímbá anón-araaimba ména naaeyayán-áúgwáráꞋá ména avakaeté-aꞋnomba kwáyowana aꞋnómpínkémbá siyáánkai-awaayaamba kwáyowana usáyaaitaraiwaina kánumoꞋa avakaeté-kanumoꞋa aꞋnómpímbá kwáyowana kaer-áyámpákén-óꞋá tuwéna moórá-ayampaken-oꞋa améraandei kwiyúmai awéntayuwowana marapáꞋá kumúwana iyámpói ankánín-ininkona egwaaꞋá ména ankáínaꞋa tuvúꞋ-nasuwánáe séna máyowana inaamaíyámpói marankówana anón-éna amápaꞋ-maravaken-kwaasiraꞋa asiramái kawáá ínín-iyampoi marankówana Áánútu kárákwiyinintavena miníyámpóí ááéma mósá tavímairena kwemá kawááin-avaraꞋa móankowana minínínkó inkaiséna kavóná-maravaꞋa kwéna Áánútu kwentávéna toꞋmayaa umánkanaumne sirópaꞋa koména ayáátáákaꞋa 1,260 kanaama komáyowana Áánútu kawáá uráiye.

kawáá úwasa kwíyómpaꞋa ááiꞋa tiyésa Áánútuna kwayóꞋnárawakaꞋa kárákwirowai áwíꞋa Máíkeri kwemá kwená kwayóꞋnáraware arááínkówé kwená kwayóꞋnáraware ááiꞋa tíyówasa Máíkeriye kwená kwayóꞋnáraware usáyaaitesa kwíyómpakemba arááínkówé kwená kwayóꞋnáraware kwatuwésa anón-araainkomba awéntáyukaawe. naaóváꞋá marapáꞋá iraankavayaambá aúkéna kwenáwíꞋa Sáátááni póna marapá-kwáásí kampar-áímbá simátímaꞋmaena kwéiyisasa áraiꞋa siyé kwésewana kwaási simái sáwíꞋa kwéumatiyuwaiye. kwenté kwená kwayóꞋnárawate tuwétayuwowasa marapáꞋá kunkáawe.

10 kúmúwaꞋa isááwánda kwíyómpaꞋa moóráwai anónkaꞋa séna

  • Áánútu aúrankaꞋa ména kentáásí kwaásiyavena sáwí-kwaasiman-owe kampaꞋá símae iráiwaimba awéntayuwaisana marapáꞋá kúmísana póna Áánútu Sáátáánigo tátokaimpinkemba kentáá mégwésiraiye. kentááráꞋá kawáá éna asirayán-úrandako póna mégwésiraisata awánaraumne. Áánútu aiꞋmarówana marapáꞋá kunkáiwaina asirayántá awánaraumne.
11 Ísu sipisípi-araakaawai miwítí sáwí-meyamba mairáiwai puwúwana kwená naaemá kunkáimba pósa Áánútun-aai arupí umái simátímaꞋmaesa kwéiyesa sínkamiyata puwúnavo-imayaa íma umbá asiramái mésa Sáátáánigomba usáyaaitaraawe. 12 keinárawaꞋa kwíyómpaꞋa máyáawai mináíntávéꞋa imáyáa éꞋa aamoí oró. ánivo Sáátáánigo marapáꞋá kumbéna sáwíꞋa kwéimba póꞋa marapáꞋá uwí-nómpáꞋá máyáan-kwaasi sáwíꞋa umái ménaaowe. Áánútu Sáátáánigomba tuvuwínín-kanaama sáwíyankaꞋa tínímba póna Sáátáánigo iséna áyántavena kwéiye kwíyómpakewai siráiye. 13 súwana minárááínkó áwíꞋa Sáátáánigo imáyáa éna kwíyómpakemba suwéntayuwaisaꞋa marapáꞋá kumbáyaumne séna inaamaiyámpóimo maránkaron-ininkomba kwaꞋmaéna kúwana 14 arááínkó minínínkómbá tuvúwívo séna Áánútu anón-evontaanko ayóíráámbá kaeꞋá amúwana araravámaena kavóná-maravaꞋa kwentávénamo toꞋmayaa umánkaropaꞋa kúwana Áánútu kaumbo-ímá umái avaꞋmoraé-kwiyomba kárákwiraiye. 15 arááínkó minínínkómbá kwaꞋmaéna óiꞋa kááꞋmaena nombá umpíyankaanana mayaꞋmaéna kówinkwae séna kwaꞋmaéna kúwana 16 maragó áwaꞋnaa ena kweyááríkaꞋa maramá kitúwana kwenóipinken-donko mimpímbá kumúwana arááínkó minínínkómbá áyántavena umánkena imáyáa éna séna kwenárááꞋmaatemo éꞋa ááiꞋa tiyánaumne-imayaa uráiye. kwenárááꞋmaaꞋa miwí Áánútun-aai ísámai kaweꞋá ésa Ísu siráin-aimba simátíméwaiman-owe. ááiꞋa tiyánaumne séna uwí-nón-awampaꞋa toꞋmayaa umái méraiye.

17 

Copyright information for `KZE