Revelation of John 14

aúná-ima siráan-kwasai.

minkákémbá awánaawanda kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai moórá-omakaꞋa minómákó áwíꞋa Sáíyono-omakaꞋa máyowasa kwesé sáwíva-kwaasi mésa kwenáwíre avowán-áwíre túwayaankaꞋa agaimakón-kwaasi 144,000 kwaasi máyówaꞋa isááwánda kwíyómpakemba nosiyarákémbó sintenkáámbá kwésuwana kwíyónaai sintenkáámbá kwésuwana sáwíva-kwaasimo uwírembo tuvúwówanamo sintenkáámbá kwésuwaꞋa isááwánasa kawááin-avaona aúrampaꞋa mésa éíyaimbo túvamaimo máyówai túrankare anón-kwaasi túrankare mésa aúná-ima kwésesa marapá-kwáásívínkémbá Áánútu meéyámbakain-kwaasiye suꞋmai mi-144,000-kwáásí minímá kanaán-umai kwésesa miwímá íma aarai-úmóyámbá kwéesa arupí umái mésa kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai aráái kwégwarowana kwemá kwaásivinkemba meéyámbarena Áánútuntavena séna miwímá kesí kwaási ésa ená kwaásigwaraꞋa ombá pósa naaémba óꞋon-oꞋon-kwaasi mirá ónááowe kwésuwasa miwímá íma kampar-áímbá kwésesa miwívímbá íma sáwí-aimba kwáyowai mináúná-ímá suwaꞋá ísaraumne.

kwíyómpaken-kwayoꞋnarauti kwaasái.

minkákémbá awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnako sanaan-úramba araravámaena áséi-kwasai kwaíkwaiꞋa ínín-kwasai marapáꞋá máyón-kwaasiyavena amápaꞋ-maravaken-kwaasiye amápar-akun-andaraken-kwaasiye óꞋon-oꞋon-aimba kwésun-kwaasiye óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasiye miráumai-kwaasiyavena simátimindayavena araravámaena kwénaaena anónkaꞋa séna Áánútu aaivimbá maitinkánín-kanaama kwétivo Áánútun-áároi kwéinkaiseꞋa kwentávéꞋa kwená ááimba óꞋoran-aaimban-iye seró. kwíyómba maramá uwí-nómbá non-úramba taróruraiwaina imáyáa éꞋa áwíꞋa mósá máráaro kwíyómpaken-kwayoꞋnako siráiye.

súwana kwenánaaembo kwíyómpaken-kwayoꞋnako túwai séna anón-daoko áwíꞋa Pépíróni-naoꞋa tawisínaawisi umásukaiye. mirá úwasa mindáópaken-kwaasi amápaꞋ-maravaken-kwaasi sáwí-ampaꞋa tavisimái métínkówasa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwísawaa uráawe minkwíyómpákén-kwáyóꞋnákó siráiye.

súwana minkáéꞋnárai tínaaembo kwíyómpaken-kwayoꞋnako túwai anónkaꞋa séna kwaásimo anón-avaa-kwankona imáyáawe kwenáúwawakaaniꞋa úmárówaina imáyáawe mósá máráan-kwaasi Áánútu áwááꞋa tiyíníye. mináváá-kwánkóná aúvái túwayaankare tiyáánkare agaimakáan-kwaasi Áánútu áwááꞋa tiyéna íma sáwíyan-awaaꞋa tiyínívo anón-awaaꞋa tiyínasa kwíyómpakemba kawe-kwáyóꞋnárawa túrankare kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai aúrankare iramá kwégaipaꞋa sáwí-kwiyumba ún-ontamba agaimakáipaꞋa mésa títe kwéinasa ménaaowe. 11 iravínkémbó úmúmbo iyíntemba aasiyaasí títe úmae iyíníye. anón-avaa-kwankona imáyáawe kwenáúwawakaaniꞋo úmárówaina imáyáawe mósá kwémaraawai mináváá-kwánkóná aúvái tineꞋá agaimakáawai íma aagándésa aasiyaasí títe úmaena iyíníye.

12 kemá Yóni súmpo Áánútuna kwaási ísáaro. Áánútun-aai kwétagwiyaveꞋa Ísuwe aráápamai máyáawai asiramái máéro kemá Yóni kwésune.

13 minkákémbá isááwánda moóráwai kwíyómpakemba simásimena séna maanáímbá aúváí-kwandaaivimba agayaaó. ívékwara naaénkwaraꞋa Ísóigowe tarúmai máyáawai puwíyanamo éna Áánútu kaweꞋá umátinkaniye. Áánútun-amanko simásimena séna mináímbá árair-aimban-iye. ívéꞋa mayáímá kwémaesa naaémba aagándésa miwítí mayáívínkémbá paárinin-tantaaꞋa miwíváꞋá kwéniye simásímakaiye siráiye.

kwaásiyavena kwántámai-aimba siráin-kwasai.

14 súwaꞋa awánaawanda moóráwai kwaási-úrandakoraawai kwayán-áínánkáꞋá ména aꞋnómpímbá usáyaaitaraiwaina kánumoꞋa kóri-ontandei úmakon-kanumoꞋa kwáyowana ayáámpimba áwááiyemo tóm-bankaraꞋa kaetám-bánkáráꞋá tokówana 15 minkákémbá kwíyómpaken-kwayoꞋnako kwíyómpaꞋ-monoꞋ-naumpakemba kunákárúwena ainánkáꞋá máyowaintavena anónkaꞋa séna marapá-tómbá kareparáívo toómbó akaráníyonda-kanaama kwétivo kaetám-bánkáráꞋá toké akaraaó súwana 16 ainánkáꞋá máyowai kwená kaetám-bánkáráꞋá tokéna mintómbá ákákaiye.

17 akarówana mimbónóꞋ-náúmpákémbá ánaaembo kunákárúwowai kwegwáráꞋá áwááiyemo tóm-bankaraꞋa kaetám-bánkáráꞋá tokéna máyowana 18 moóráwai kwenánaaemba kwíyómapaken-kwayoꞋnako iraráꞋá kárákwirowai póímo tuvúꞋmáímo agáyáan-ontan-taareirakemba kunákárúwena áwááiyemo tóm-bankaraꞋa kaetám-bánkáráꞋá tokówaintavena anónkaꞋa séna marapáꞋá ándá-aramba ávun-kaivo ená kaetám-bánkáráꞋá toké minándá-árámbá akaraaó súwana 19 iséna minándá-árámbá kárámai makáiye. aísamaivimbo makénamo mapamínanamo anombó kumínanamo uwínín-ayampaꞋa makáiye. minándá-áránkóná ááimba sáwí-kwaasimo éna Áánútu anón-awaaꞋa tiyéna ándá-arambo mapámíntemba mirá éna 20 ándá-aramba mapánkon-ayampaꞋa anón-daokona awámpáꞋá mináyámpákáámbá kwaási tuvúkáiye. ándá-aran-anombo kúmíntemba miwítí naaemá kuména kavirayán-dónkáámbá kumeémena kwaási kwénawikena ayáátáákaꞋa kunkáiye.

Copyright information for `KZE