Revelation of John 17

Pépíróni-kwaasi kwántámai-aimba siráin-kwasai.

sáwíꞋa umánkówana kwíyómpakemba avakaeté-kwayoꞋnarawaꞋa avakaeté-taaveꞋa tokówaivinkemba moóráwai simásimena séna tirénaꞋa eénánkáꞋá nááín-inimba sáwí-meyamba mayáínda agarááránkáano. minínínkóná ááimba anón-daopaꞋa sáwívaꞋ-non-awampaꞋ-naopaꞋan-iye. mindáópaken-kwaasimo óꞋon-oꞋon-tantaaꞋo sáwíꞋo ombá amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasi mirá uráawe. uwoꞋaóꞋ-nómbó nésamo uwoꞋaóꞋó ontembá mindáópaken-kwaasi sáwíꞋo ombá óꞋon-oꞋom-baravaken-kwaasi tuwánésa mirá uráawe simásímakaiye.

simásímatuwowana Áánútun-amanko kempímbá anómba umásinkowana minkwíyómpákéwáí síꞋmaena kavóná-maravaꞋa mósinkowaꞋa awánaawanda moórá-anon-avaa-kwanko moórá-inimba ayááꞋmarena ména áúwawaaꞋa naae-áúmá kwáyowana Áánútumba simái sáwíꞋa umánkaron-aimba aneꞋá agaimakówana avakaeté-aꞋnomba kwáyowana mináꞋnómpímbá áwááyaamba siyáánkai usarówana minínínkóná unáánkwátói évakaꞋa naae-únánkwátói évakaꞋa sokón-unankwatoi uréna kwená konaarirí-yántááꞋá sáwívar-ontamba tuwéna maimái umásokena kóri-ontandei úmakon-don-anama ayáámpimba tokéna mindón-ánávímbá sáwí-yantaare suꞋmai ógwitena sáwísawaamo uwáíná ááimba mindón-ánávímbá kwáyowana aúwayaankaꞋa agaimakéna séna anón-daopaꞋa áwíꞋa Pépíróni-naopaꞋa eénánkáꞋá nááówai tinówa éꞋa marapáꞋó sáwísawaa kwéowai tinówa úne agaimaréna súwana Áánútuna kwaásiye Ísun-aai simátímakowaiye tínkamuwasa púwúwana uwoꞋaóꞋ-nómbó nésamo uwoꞋaóꞋó ontembá minínínkó tínkamena uwoꞋaóꞋá úwaꞋa awánaawanda sááꞋa kówana kwíyómpakewai simásimena séna íma ááꞋa kaíno. mináváá-kwánkó minínínkómbá ayáákaimba avakaeté-aꞋnomba iráisana siyáánkai-awaayaamba kwáyáiwaiye minínínkónté miwítí ááimba simámenaumne. awánáánda-avaa-kwankona ááimba ááéma ména pukáimba póna avéúníyaaim-baipinkemba usásinainana Áánútu ánásasuwaniye. Áánútu maramá íma taróruronkaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááon-kwaasi túwíꞋa agaimaréna ímo túwíꞋo agairáin-kwaasi mináváá-kwámbá usásinainda awánésa táátavai ónááowe. ááéma ména pukáimba usásinanintavai táátavai ónááowe kwíyómpaken-kwayoꞋnako simásímakaiye.

simásímatuwena séna kawer-ímáyáágwáráwáí mináínkóná ááimba isánááowe. minávákáété-áꞋnónkóná ááimba avakaeté-omakaꞋa minínínkó méraipaꞋan-iye. mináꞋnónkóná ááinkwaraꞋa avakaeté-kawaa-kwaasin-owe. 10 minávákáété-kawaa-kwaasivinkemba évaꞋaasei kawáá urésa púwúwana moóráwai máyáimba póna moóráwai aáno paáréna sáwíyankaꞋa méniye. 11 mináváá-kwánkó ááémo ménamo pukáiwaina ááimba minávákáété-kawaa-kwaasi tínaaemba kawáá umai méniwai éna minávákáété-kawaanarawakaamba mirá ínana Áánútu ánásasuwaniye. 12 siyáánkai-awaayaamba kwáyáiwaina ááimba siyáánkai-kawaa-kwaasi kawáá-máyáí íma mairésa naaémba anón-avaa-kwankona asirayámbá mairésa sáwíyankaꞋa kawáá ónááowe. 13 miwítí asirayámbá kwaásiraꞋa kawáá ónááontavesa mimbórá-ímáyáá ésa anón-avaa-kwankona imáyáa kwarésa 14 kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaimba ááiꞋa tiyáíyana kwemá usáyaaitena amápar-asirayankwara-kwaasi kwená asirayánkó usáyaaitaraiwai póna amápa-kawaa-kwaasiraꞋa kawáá uráiwai póna usáyaaitaniye. tááyena kesí kwaásin-owe siráisasa kwembá íma auwésa kwenaráái kwégwaraawai usáyaaindaraꞋa kwesé ménaaowe kwíyómpaken-kwayoꞋnako simásímakaiye.

15 simásímatuwena séna awánáánda-nonkona ááimba eénánkáꞋó nááín-ininko máyáin-donkona ááimba sáwíva-kwaasi amápaꞋ-maravakemba óꞋon-oꞋon-kuwara-kwaasi óꞋon-oꞋon-aimba kwésen-kwaasin-owe. 16 aváá-kwánkóé siyáánkai-awaayaankwarawai awánáándawai eénánkáꞋó nááín-ininkomba tíyántavesa umánkesa sáwíꞋa umánkesa unáánkwátói ayúꞋmáyáawana unáánkwátói-iyaaimba máyainasa amaꞋá násuwesa ayáántámba agaisuwánááowe. 17 Áánútu misáwí-kwáásí imáyáa timúwasa mimbórá-ímáyáá ésa kwaásiraꞋo kawáá í-ásíráyámbá anón-avaa-kwankomba amésa pósa Áánútuna imáyáavinkeniꞋa íyana Áánútumo siráin-aimba paáriniye. 18 minínímbó awánáánda-ininkona ááimba anón-daopakewai amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasiraꞋa kwégawaa-owain-owe kwíyómpaken-kwayoꞋnako simásímakaiye.

Copyright information for `KZE