Revelation of John 18

Pépíróni-naoꞋa tawisínaawisi uráin-kwasai.

simásímatuwowana awánaawanda moórá-kwayoꞋnako kwíyómapakemba kuména anón-asirayamba tokéna kwenanekembá mararáꞋá kusá kwégowana anónkaꞋa séna tawisínaawisi uráimba anón-daopaꞋa áwíꞋa Pépíróni-naopaꞋa tawisínaawisi umásuwaisana taraváá-kwántóné óꞋon-oꞋo-sawi-yantaare mindáópaꞋa máyáísana sáwí-numawe inkáísén-dumawe mindáópaꞋa máyáiye. Pépíróni-naopaken-kwaasi óꞋon-oꞋon-tantaaꞋo sáwísawaamo umbá amápaꞋ-maravaken-kwaasi tuwánésa mirá uráawe. amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasi Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba kwakáawe. amápaꞋ-maravaken-kwaasi óísamba tímaꞋmaesa kwénaaun-kwaasi anón-ontamba mayánáe sésa Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba kwakáawe. mindáyavena Pépíróni-naopaꞋa tawisínaawisi umáguwana kwaási ánásaguraawe siráiye.

minkákémbá isááwánda kwíyómpakemba moóráwai séna

  • kesí kwaásiyono. sáwíꞋo ontembá mirá ováínivo mindáópaꞋa túwáaro. miwítí sáwí-meyamba máyáavainivo mindáópaꞋa túwáaro.
Pépíróni-naopaken-kwaasi sáwíꞋa úmae iráamba Áánútu misáwí-yántááꞋá imáyáa éna sáwí-meyamba kwétimivo mindáópaꞋa túwáaro. Áánútuwo mindáópaken-kwaasi sáwíꞋa uráantavai sáwíꞋa umátinkaao. sáwívakaꞋa sáwíꞋa uráantavai kaesé-umai sáwí-meyamba tímaꞋmae iyuwó. tirááímo taim-báyáímó kwémaesamo sésamo kaweꞋ-máyáíyá kwémayaumne sentembá títemo índaiꞋa umátinke tirumbá sáwíꞋa umátinkaao. miwí túma maimaé iyésa sésa amápaꞋ-maravaken-kwaasiraꞋa kawáá úndampo íma ketor-ínínkáántá umái méta iviꞋá tánaumne siráawe. Áánútu Ísóigo aaivimbá kwémaitinkaiwai amápar-asirayamba tokáimba póna mimbórá-táwai sáwí-meyamba timínasa évakarawai puwíyasa iviꞋá kwétaiyana ayawaimá kwétainasa puwíyana mindáópaꞋa iramá kágwiniye siráiye. simásuwena séna amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasiyomba Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba kwarésa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwíꞋa uráawai mindáópaꞋa iramá kánín-umumba awánésa toikampóíꞋa urésa iviꞋá tánááowe. 10 miwítí sáwí-meyamba awánésa tiyántámbá kwétainasa táátavai kwéesa némpaꞋa mésa eéséꞋá ésa sésa anón-daopaꞋa Pépíróni-naopaꞋa awánáúndaya siruntá kwéiye. asirayán-dáópaꞋa isaná mimbórá-táwai sáwí-meyamba tiráiye sénááowe.

11 síyasa Pépíróni-naopaken-kwaasi óísamba íma meéyán-unkakémbá pukáantavesa mindáyavai amápaꞋ-maravaꞋa óísamba tímaꞋmaesa kwénaaon-kwaasi iviꞋá tánááowe. 12 miwítí óísamba tímaꞋmaesa kwénaaon-oisamba anón-ontamba tuwésa kawer-óntámbá óꞋon-oꞋon-ontamba meéyán-uraan-ontane kawer-únánkwátói évakaꞋa sokón-unankwatoiye évakaꞋa naaeyayán-únánkwátói taaimá kawe-kwíyúmbá ún-taaiye évaka-tantaaꞋa póáwááyandei ésa taaineí ésa naaeyayán-óntándéí ésa asirayán-óntándéí ésa kaawai-óntándéí úmakaan-tantaare 13 áséi-kanama toópímbá umándaan-kanawe áséi-kwiyumba ún-kanawe áséi-kwiyumba úm-basawene ándá-aran-done masawéne kanaráán-tóné ampaantaríraan-tone póíma évakaꞋa purumakané sipisípiye ósine póímo maimaénamo nááín-kaariye kwayó-kwáásíyómbá miwítí mayáímá kwémaesa meéyámbá íma kwémayaan-kwaasiye mirám-baaran-tantaaꞋa Pépíróni-naopaken-kwaasi íma meéyámbaresa pukáantavesa iviꞋá kwétesa 14 sésa tirááímo kwétain-tantaaꞋa ánásaimba miwítí óísane miwítí konaarirí-yántááré ánásaimba póna íma óꞋa paáriniye sésa 15 óísamba tímaꞋmaesa kwénaaon-kwaasi mirán-tántááꞋá kwétimesa anón-ontamba kwémayaan-kwaasi Pépíróni-naopaꞋo sáwí-meyambo máyáamba awánésa tiyántámbá kwétainasa táátavai kwéesa némpaꞋa mésa toikampóíꞋa urésa iviꞋá tésa 16 eéséꞋa ésa sésa anón-daopaꞋa Pépíróni-naopaꞋa awánáúndaya siruntá kwéiye. miwí kawer-únánkwátói naaeyayán-únánkwátóiye sokón-unankwatoiye urésa miwítí konaarirí-yántááꞋá anón-ontamba tuwésa maimái umásokaawe. 17 mimbórá-táwai miwítí anón-oisamba sáwísawaa umásukaiye sénááowe. nompí-sípíyó tivoísáíye nompí-sípívímbá mayáímá kwémayaawaiye nompí-sípívímbá úwoi kwénaaowaiye nompí-sípívímbá óísamba tímaꞋmaesa kwénaaowaiye miráumai-kwaasi mindáópaꞋa iramá kwégain-umumba awánésa némpaꞋa mésa sésa mindáókoma amápaꞋ-naokomba usáyaaitarain-daokoman-iye sésa 19 tirunkó sáwíꞋa ínasa ovaimá káúmai tiꞋnómpáꞋá avésa toikampóíꞋa urésa iviꞋá kwétesa eéséꞋá ésa sésa anón-daopaꞋa Pépíróni-naopaꞋa awánáúndaya siruntá kwéiye. mindáópaken-kwaasi sáwívar-oisamba makáamba pósa nompí-sípívímbá kwénaaon-kwaasi amáparawai sáwívar-ontamba mairáawe. mimbórá-táwai mindáóꞋa sáwísawaa umásukaiye sénááowe.

20 kemá Yóni súnda keinárawaꞋa kwíyómpaꞋa máyáawaiye Áánútuna kwaásiye Ísuna aantá-kwaasiye Áánútun-aai simátímakaawaiye tirunkó kaweꞋá íníye. Pépíróni-naopaken-kwaasi keinárawaꞋa sáwíꞋa umátínkáamba póna Áánútu anondá sáwí-meyamba timínana póna tirunkó kaweꞋá íníye kemá Yóni súne.

21 minkákémbá kwíyómpaken-kwayoꞋnako asirayáwáí anón-ontamba umbaiyé tón-ontamba maimaéna uwí-nómpímbá mámetuwena séna minúmbáí-óntámbó máasiramaimo mámetuwáúndamo nompímbó kumeémenamo aúyokwintemba minánón-dáóko Pépíróni-naokomba asiramái sáwísawaa umásuwaanasa íma óꞋa ónááowe. 22 mindáópaꞋa kwaási íma óꞋa uwíremba tuvuwésa kámoyamba tésa naséꞋnasepaamba tésa imá sésa íma mirá síyasa isánááowe. amápa-tantaaꞋa íma taróriyasa awánanaaowe. toómbá íma agáyémba awánanaaowe. 23 oómbá íma kúraꞋmaesa nááíyamba awánanaaowe. aaraiyé kwaaiyé íma mésa unáánkwátói-iꞋo káínda íma awánanaaowe. mindáópaken-kwaasi óísamba tímaꞋmaesa kwénaaon-kwaasi amápaꞋ-maravaꞋo tímaꞋmae kwénaaon-kwaasi usáyaaitaraawe. pukaaꞋó agáyáamba amápaꞋ-maravaken-kwaasi tuwánésa kampaꞋá sésa kaweꞋá kwéowe sésa misáwí-ámbá kwakáawe. 24 mindáópaken-kwaasi imáyáa tímúwasa Áánútun-aai simátímakaawaiye Áánútuna kwaásiye tínkamuwasa pukáamba póna Áánútu anondá sáwí-meyamba tímakaiye siráiye.

Copyright information for `KZE