Revelation of John 19

kwíyómpaꞋa imá siráan-kwasai.

simásuwowasa kwíyómpakemba sáwíva-kwaasimo kwésuntemba suwaꞋá isááwánasa sésa

  • Áánútu áwíta mósá kwémaraumne. kentáásí Áánútu amápa-tantaaꞋa usáyaaitarena kwená ááimba óꞋoran-aaimba isaná asirayánkwáráwáí ména
mindáyavena misáwí-méyámbó tímakaimba kaweꞋá umái arupí uráiye. mindáópaken-kwaasi amápaꞋ-maravaken-kwaasi sáwí-ampaꞋa tavisimái métínkówasa óꞋon-oꞋon-tantaaꞋa sáwísawaa uráamba póna sáwí-meyamba tímakaiye. mindáópaken-kwaasi Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa tínkamowasa pukáamba póna anondá sáwí-meyamba tímakaiye simásuwesa óꞋa sésa

  • Áánútu áwíta mósá kwémaraumne. mindáópaꞋa iramá kwégena úmúmba úmae kwéiyena íma ánásaniye
suwasá
moórá-kwaai aíyayaan-umai éíyain-anon-kwaasiye éíyaimbo túvamaimo máyówaiye Áánútu kawááin-avaraꞋa máyowai aúrankaꞋa kívairesa kwená imáyáa mósá marésa sésa árair-aimba isatá Áánútu áwíta mósá kwémaraumne siráawe.

suwaná minkákémbá kawááin-avarakemba aaigówé suꞋmai séna keinárawaꞋa anón-kwaasivinkene úwoi-kwaasivinkene Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwenaísamaivimbo máyáawai amáparawai kwenáwíꞋa mósá máráaro siráiye.

Ísu kwená kwaási kwétirain-kwasai.

simásuwowasa sáwíva-kwaasimo suntembá kwésuwana nosiyarákémbó sintenkáámbá kwésuwana kwíyónaaimo sintenkáámbá kwésuwaꞋa isááwánasa anónkaꞋa sésa

  • kentáásí Ísóigo Áánútu amápar-asirayamba tokáiwai kwégawaa-isata póta kwenáwíta mósá kwémaraumne.
aúwinimbo tuwaiꞋmáátópaꞋo kwígwáesamo tokwaa ontembá kentáásí sáwí-meyambo mairáiwai kuntiránín-kanaa amuꞋmarésa ménaaon-kanaa kwétisana póna sirunkóyá aamoiyá kwéisata kwená ááimba óꞋoran-aaimban-iye kwésune. Áánútu Ísumo kuntiránín-kwaasi kawer-únánkwátói kwayán-únánkwátói umátínkáísasa méraawe siráawe. minúnánkwátóigona ááimba Áánútuna kwaási arupí-mayaima kwémayaawe. minkákémbá kwíyómpaken-kwayoꞋnako Ísun-aaiyavai áraire kwésewaiyavena imáyáa éna kembá Yónimba simásimena séna maanáímbó simáménda aúváívimba agayaaó. kentí sáwí-meyamba mairáiwaina aaraimó tokwaa on-tánómbá nánááontavena Áánútu kwétaayain-kwaasi tirunkó aamoí kwéiye simásímatuwena séna Áánútu mináímbá áraiꞋa siyé kwíyómpaken-kwayoꞋnako simásimuwaꞋa 10 kwená imáyáa mósá maránáe kwéseꞋa aísamaivimba kívairaawanana simásimena séna íma mirán-uwo. emó ená kwaásiyemo Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋo éꞋo Ísumo siráimbo taagwiyavúntemba kegwáráꞋá Áánútuna kwayóꞋnáꞋá úmpo kesí imáyáa íma mósá maré Áánútuna imáyáawe suꞋmai mósá maraaó simásímakaiye. Áánútun-aai simátíméwaimo sembá Ísuntavesa kwésewe.

Ísuntavena kwántámai-aimba siráin-kwasai.

11 minkákémbá awánaawanda kwíyómpaꞋa ontá tigurówana moórá-poigo áwíꞋa ósimba ména moóráwaimba ayááꞋmare máyowana kwenáwíꞋa áraiꞋnaꞋa éna arupí umái máyaindaꞋa póna aaivimbó maitínkáimba arupí kwéena ááiꞋo tíyáímba arupí kwéena 12 aúranko iraráámbá kwégowana aꞋnómpímbá usáyaaitaraiwaina kánumoꞋa sáwívaꞋa kwiréna kwenaneꞋá moórá-awiꞋa agaimakówana mináwíkóná ááimba óꞋowi íma ísówana kwewé suꞋmai kwéisena 13 kwená unáánkwátói naaevímbá tuꞋmái umásokowasa kwenáwíꞋa Áánútuna imáyáa agaráátínkáiwai Áánútun-aaigoman-iye kwésuwasa 14 kwíyómpakewai ááiꞋo tiyánááowai kwayán-ósín-arósáánumpimba mésa kawer-únánkwátói kwayán-únánkwátói umásokesa kwenánaaemba kwárówana 15 kwenóipinkemba taánasatama áwááigwaraꞋa kwáyowana amápaꞋ-maravaken-kwaasi karánín-tanasatama kwáyowana asirayán-támayoꞋa tokéna asiramái kawáá íníye. Áánútu amápar-asirayankwarawai kwená namuro-kwáásíyávéna anón-awaaꞋa tiyínana asirayán-támayoꞋa tokáiwai sáwí-meyamba timínana ándá-arambo mapámówanamo anombó kúmíntemba mirá-sáwí-méyámbá timíníye. 16 kwená unáánkwátóirare amúntánkáré áwíꞋa agaimaréna séna amápar-asirayankwara-kwaasi kwená asirayánkó usáyaaitaraiwai éna amápa-kawaa-kwaasiraꞋa kawáá uráiwaiman-iye séna agaimakáiye.

17 agaimarówaꞋa awánaawanda moóráwai kwíyómpaken-kwayoꞋnako aaváúmó kwáyonkaꞋa ména sanaan-úrambo araravámaenamo kwénaain-dumaontavena anónkaꞋa séna Áánútu anón-tomba kwaási timakáán-tómbá timínímba pósa tayorupanááowe. 18 kawáá-kwáásí timaré i-kwáásítí anón-kwaasi timaré asirayán-kwáásí timaré ósinton-timare tiyááꞋmaesamo kwénaaon-kwaasi timaré amápa-kwaasi timaré úwoi kwénaaon-kwaasi timaré óꞋowiti mayáímó kwémaesamo meéyámbó ímo kwémayaan-kwaasi timaré anón-kwaasi timaré úwoi-kwaasi timaré miráumai-kwaasiyon-timare tamandaaró siráiye.

19 súwaꞋa awánaawanda anón-avaa-kwankoe amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasiye miwítí i-kwáásíyé torupésa ósin-arósáánumpimba máyowaiye kwená kwaásiye ááiꞋa tiyáíyanesa toruparówasa 20 ósin-aróráánumpimba máyowai anón-avaa-kwankomba tátoresa kampar-áímbó simátímakowaimba tátokowana kwemá ááéma anón-avaa-kwanko aúrankaꞋa óꞋon-oꞋom-bayai ímo awánarom-bayai kwémaena anón-avaa-kwankona aúváímo tineꞋó agaimakáan-kwaasi kwenáúwawakaaniꞋo úmárówaina imáyáamo mósá makáan-kwaasi sáwí-ampaꞋa tavisimái métínkarowainte anón-avaa-kwankonte mindárai tátokesa úwoi máyówasa sáwí-marupaꞋa iramá káma-kama kwéena sáwí-kwiyumba kwéum-barupaꞋa túwówana 21 ósin-arósáánumpimba máyowai minkáéꞋnáraiti kwaási óipinken-tanasatanei karówasa putásowana numayónkó timaꞋá ááinaraiye.

Copyright information for `KZE