Revelation of John 2

mináímbá Évésasi-naopaꞋa simátímakain-kwasai.

Ísu simásímatuwena séna Évésasi-naopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraindawaimba maanáímbá agaimái túwénana awánáíno. avakaeté-oꞋa siyáánúrapaꞋa toréꞋa avakaeté-onkona avumpimbá kwénaaundawai maanáímbá simámumpo Évésasi-naopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraindawaimba simámiyo. mirá úndawai póꞋa kemó kwéomba áꞋa tuwánaraumne. íma ivátúwáamba tiyáántámba asiramáímo máyáamba tuwánaraumne. sáwíꞋo umáímo máyáan-kwaasiti mayáíyáváímó ímo tirááímo taimbá tuwánaraumne. évakarawai kampaꞋá sésa Áánútuna aantá-kwaasiya úne kwésemba keinárawaꞋa miwí táái iséꞋa miwítí mayáí awánéꞋa miwíyávéꞋa kampaꞋá kwésewemo sembá tuwánaraumne. kesí kwaási onkákémbá umbai-yántááꞋá tímémba kembá íma siyuwéꞋa kentávéꞋa ísámai asiramái máyáamba tuwánaraumne.

mirán-káwéꞋá umái máyáamba tuwánáúndanivo moórá-yantaariꞋo kwéontaveꞋa íma aamoí kwéumatinkaumne. aivaꞋá kentávéꞋa ávááraumai imáyáa uráambanivo tuwéꞋa ívéꞋa íma mirá kwéovo aivaꞋó kaweꞋó umáímo maémáéwaina ááimba imáyáa oró. ívéꞋa íma miráráámbá umái maéꞋa tuwéꞋa aivaꞋó kaweꞋó uráantemba miráumai máéro. ímo mirámó éꞋo kesópaꞋo tíyaꞋo éꞋa kentópaꞋa kwéꞋa kentí oómbá maisúwáanaꞋa úwoi-kwaasiraamba umái ménaaowe. ánivo Níkórási-kwaasiti mayáíyávéꞋa tíyámba umátínkáawaꞋa kegwáráꞋá síyámba kwéumatinkaunaꞋa mindáyaveꞋa kaweꞋá kwéowe.

ísáawai póꞋa Áánútun-amanko Ísóigona kwaási amápaꞋa kwésimatimin-aimba ísámai kaweꞋá oró. aaí senasá sáwí-yantaakomba kwéusayaaitaawai Áánútuna kawer-áyámpáꞋá kwáyáin-taeramba nésa maíꞋmaiꞋa ónááowe. mináímbá aúváívimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

mináímbá Séménaa-naopaꞋa simátímakain-kwasai.

Ísu simásímatuwena séna Séménaa-naopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraindawaimba maanáímbá agaimái túwénana awánáíno. aivaré naaéne miwáná ááimba éꞋa pukáundavinkemba usásineꞋa súvamaimo máyaundawai maanáímbá simámumpo simámiyo. umbai-yántááꞋá tíméwaꞋa úwoisan-kwaasiraan-umai máyáamba tuwánaraumne. úwoisan-kwaasiraan-umai máyáambanivo Áánútunopakemba sáwíva-tantaaꞋa mairáawe. évakarawai kampaꞋá sésa Yútaa-kwaasiya úne sembánivo Sáátáánigo aráái kwarésa simái sáwíꞋa kwéumatinkaamba tuwánaraumne. 10 tíꞋa índaiꞋa umátinkanaaomba íma tááꞋa kaíno. maanáímbá ísáaro. Sáátáánigo imáyáa timínasa keinárawaꞋa tísaa umai isánáe sésa tayátoꞋmai tíꞋmaesa ándávaꞋa mátinkesa siyáánkairaꞋa sáwíꞋa umátinkanaaowe. kentávéꞋa asiramái méwasa évakarawai tínkamonasaya puwígwáe sénááombanivo kentávéꞋa asiramái méwaꞋa imáyáa tíménaꞋa kwíyómpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááomba mindá kentí kaweꞋ-méyámbán-iye.

11 ísáawai póꞋa Áánútun-amanko Ísóigona kwaási amápaꞋa kwésimatimin-aimba ísámai kaweꞋá oró. sáwí-yantaakomba kwéusayaaitaawai sáwí-marupaꞋo iramó káma-kama kwéipaꞋa íma maiꞋmaiꞋa ónááowe. mináímbá aúváívimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

mináímbá Pégámamu-naopaꞋa simátímakain-kwasai.

12 Ísu simásímatuwena séna Pégámamu-naopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraindawaimba maanáímbá agaimái túwénana awánáíno. sóipinkemba taánasatama évarevaꞋa áwááima kwáyáiwai maanáímbá simámumpo simámiyo. 13 kemó máyáapaꞋa áꞋa tuwánaraumne. Sáátáánigo kwégawaaipaꞋa máyáambanivo kentávéꞋa imáyáa éꞋa arupí umái máyáamba tuwánaraumne. ááéma moóráwai áwíꞋa Ántípása kentí naaópaꞋa Sáátáánigo máyáipaꞋa ména kesáái arupí umái simátímaꞋmaena iyúwasa tuvúwúwana puwú-kanaavimba íma kembá siyúwáamba kesé aráápamai máyáawe. 14 mirán-káwéꞋá umái máyáamba tuwánáúndanivo kaumbo-káé-tantaaꞋo tokáantaveꞋa íma aamoí kwéumatinkaumne. naaóváꞋó moóráwai áwíꞋa Péramu sáwíꞋo uróntemba keinárawapinkemba évakarawai mirá kwéowe. Péramuma moóráwai áwíꞋo Pérékumba agaráárankowana kwemá Ísareri-kwaasi sáwí-ampaꞋa agaráátinkowasa kampar-ísóígónkáꞋá póíma tuvúkésa toóniꞋa umái kwénesa áꞋowa aꞋowa awainínkóe awaikóe umóyáníꞋa uráawe. keinárawapinkemba évakarawai mirá-sáwí-ámbá kwéagaraatinkaawe. 15 miráumai keinárawapinkemba évakarawai Níkórási-kwaasiti sáwí-amba kwéagaraatinkaawe. 16 mindáyaveꞋa misáwí-ámpáꞋá tuwéꞋa kesópaꞋa teró. ímo mirámó íyaꞋo éꞋa sáwíyankaꞋa kentópaꞋa kuméꞋa taánasataneimo káráantemba sóipinken-tanasatanei minkwáásí karánaumne.

17 ísáawai póꞋa Áánútun-amanko Ísóigona kwaási amápaꞋa kwésimatimin-aimba ísámai kaweꞋá oró. sáwí-yantaakomba kwéusayaaitaawaima kwíyómpaken-tomba timéꞋa kwayán-óntámbá minóntánkáꞋá aúná-kwiꞋa agaimakáin-ontamba timénaumne. mayánááowaiye suꞋmai mináwíꞋá awánanaaowe. mináímbá aúváívimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

mináímbá Táyátairaa-naopaꞋa simátímakain-kwasai.

18 Ísu simásímatuwena séna Táyátairaa-naopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraindawaimba maanáímbá agaimái túwénana awánáíno. Áánútu ááninko súranko iraráámbá kwégaisana sísamaima óntambo agaimakáawanamo kasúvíntemba sísamaigo miráráámbá uráisaꞋa maanáímbá simámumpo simámiyo. 19 kemó kwéomba áꞋa tuwánaraumne. kentávéꞋa imáyáa éꞋa kesé aráápamai méꞋa áꞋowi kwétuwaꞋnaa-eꞋa íma kembá siyuwéꞋa asiramái máyáamba tuwánaraumne. ívéꞋo kwémayaam-bayaigo aivaꞋó mairáam-bayaigomba usáyaaitaimba tuwánaraumne. 20 ánivo moórá-yantaariꞋo kwéontaveꞋa íma aamoí kwéumatinkaumne. naaóváꞋá moórá-ininko áwíꞋa Yésépeo sáwíꞋo uróntemba keinárawapinkemba moórá-ininko kampaꞋá séna Áánútun-aai simátimundawai úne simbá íma tínaaemba kwéumamewana kesí kwayó-kwáásí sáwí-amba kwéagaraatinkena tíꞋmaena kwégwisasa kampar-ísóígónkáꞋá póíma tuvúkésa toóniꞋa kwéumandesa áꞋowa aꞋowa awainínkóe awaikóe umóyáníꞋa kwéowaꞋa íma simái aambá áúnkaawe. 21 minínínkómbá simámeꞋa tuwániya séꞋa amuꞋmakáunana íma tuwéna úwoi tokáiye. 22 mindáyaveꞋa séꞋa kwenkwárá kwesé sáwíꞋo kwéowaigwaraꞋa anómba tíꞋa índaiꞋa umátinkanaumne kwésune. sáwíꞋo kwéombo ímo tuwésamo kesópaꞋo tíyaꞋo éꞋa súndaiꞋa umátinkanaumne. 23 kwenárááꞋmaaꞋo tínkamonasamo puwíyasa Ísóigona kwaási amápaꞋ-mapaꞋo máyáawai mináímbá isésa kentávésa sésa kwaási sirumpiné imáyáawe suwánaraiwaiya póna kaweꞋó ondawáíyá kaweꞋ-méyámbá siménaya sáwíꞋo íyawai sáwí-meyamba timíníye sénááowe. 24 keinárawaꞋa Táyátairaa-naopaken-kwaasivinkemba Yésépeon-aai íma taagwiyavéꞋa Sáátáánigo aúpár-áímbá íma taagwiyavíyawai íma moórá-umbai-yantaaꞋa timénaumne. 25 Áánútuna árair-aimba tirumpimbá tátokeꞋa kumónaunda simuꞋmáráaro.

26 sáwí-yantaakomba kwéusayaaitesa kúmóndaraꞋa simátímakaundantembo íyawaiyaveꞋa séꞋa marapá-kwáásíráꞋá kawáá oro. 27 kesivo kentávéna séna kwaásiraꞋa kawáá uwo siráintemba marapá-kwáásíráꞋá kawáá oro sénaumne. asirayán-tántááꞋnéímó saweimó tuvántuwaawanamo sáwívariꞋo intembá mirámó ésa asiramái kawáá urésa tínkamonaanowe. 28 minkwáásí sáwí-yantaakomba kwéusayaaitaawaima moórá-oꞋa timénaumne. aaváúmá usaráisana kwáyáin-oꞋa timénaumne Ísu siráimba mináímbá kwesáváí siráiye. 29 Ísu simásímatuwena séna ísáawai póꞋa Áánútun-amanko Ísóigona kwaási amápaꞋa kwésimatimin-aimba ísámai kaweꞋá oró. mináímbá aúváívimba agaimái simátimiyo Ísu simásímakaiye.

Copyright information for `KZE