Revelation of John 21

aúná-mara aúná-kwiyom-barukona kwaasái.

minkákémbá awánaawanda marawé kwíyóm-barure ánásaguwana aúná-marawe aúná-kwiyom-barure kwáyowana mararáꞋá uwí-nómbá íma kwáyowaꞋa awánaawanda aúná-naoꞋa kaweꞋ-náór-úramba kwíyómpaꞋa paárurena Áánútunopakemba kuména Yérúsaremu-naopakaan-daoꞋa úmbanivo aúná-naoꞋa úwana aúwininko aúná-unankwatoi konaarirí úmarenamo awaikónópaꞋo kwintembá mindáóꞋa konaarirí úmakowana kawááin-avarakemba moóráwai anónkaꞋa séna ívéꞋa Áánútumo ménimba kwaásivimba ména miwísé máyainasa miwí kwená kwaási-iꞋa íyana miwísé ména íma tiyuwéna miwí tiꞋnumá uwátiyuwainana ááéraan-tantaaꞋa amápaꞋa ánásasuwainasa pósa íma puwésa íma toikampóíꞋa ésa íma iviꞋá tésa íma tíꞋa éna mirá íníye siráiye.

súwana kawááin-avaraꞋa máyowai séna amápa-tantaaꞋa aúnáma kwéune simásuwena séna maanáímbó simámunda aúváívimba agayaaó. mináímbá árair-aimba póna paáriniye simásimena séna amápaꞋ-mayai ánásagwiye. aivaré naaéne miwáná ááimba kemá úne. aivaꞋá méꞋa ívékwaraꞋa méꞋa maíꞋmaiꞋa ónaumne. amápa-tantaakona ááimba kemá úne. nontáváí táái tinkáíndawai nombá tíménasa íma meéyámbaraiyamba úwoi tíménasa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. sáwí-yantaakomba kwéusayaaitaawai kesópakemba kawe-tántááꞋá amápaꞋa tíménda miwítí Ísóigo onasá kesí iyámpóiꞋa ónááowe. ánivo ímo asiramái kesé máyáawaiye ímo kesé aráápamai máyáawaiye sáwíꞋo umái máyáawaiye kwaási tínkamowasa púwóniꞋa owáíyé aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné kwéowaiye pukaaꞋó agáyáawaiye uwaaꞋá on-kwáásíyé kampar-ísóígóné kwaántá-kwaasiyeti imáyáa mósá máráawaiye kampar-áímbó kwésewaiye mirámó on-kwáásí sáwí-marupaꞋa iramá káma-kama kwéena sáwí-kwiyumba kwéim-barupaꞋa Áánútuna némpaꞋa mésa maíꞋmaiꞋa ónááowe siráiye.

súwana kwíyómpakemba avakaeté-kwayoꞋnarawaꞋa avakaeté-taaveꞋa tokésa avakaeté-sawi-meyamba tímakowaivinkemba moóráwai simásimena séna tirénaꞋa Ísun-aaiyavesa áraire kwésewai kentí sáwí-meyambo mairáiwaina aúná-ininkaaniꞋo on-kwáásí agarááránkáano súwana 10 Áánútun-amanko kempímbá anómba umásinkowana síꞋmaena anón-omapaꞋa ayáátáár-omapimba móisinkena awánaao súwaꞋa awánaawanda kaweꞋ-náór-úramba Yérúsaremu-naopakaamba kwíyómpakemba Áánútunopakemba kumúwana 11 Áánútuna ságayamba mindáópaꞋa kwáyontavena mindáóꞋa sán-kówasa anón-ontambo kwétuwesamo mairáan-ontambo taayáná-kwisiyan-ontambo makáawanamo sámo kaintembá mindáóꞋa mirá éna sán-kwégowasa 12 iíꞋá óntandei sanaan-úramba úmakowana minípímbá ontamá sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ontama kwáyowasa minóntáráꞋá kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimáinarau kárákwiresa máyówana Ísareri áánimbaa túwíꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimáiwai túwíꞋa minóntáráꞋá agaimakówana 13 aaváúmó usón-ayampaꞋa kaumbo-óntámá kwáúwana aaváúmó kumperón-ayampaꞋa kaumbo-óntámá káúwana évarevar-akwampaꞋa kaumbo kaumbó kwáyowasa 14 óntamba sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ontamba marésa minóntánkáꞋá iíꞋá úmakowasa minóntánkáꞋá kentáásí sáwí-meyambo mairáiwaina aantá-kwaasi túwíꞋa agaimakówaꞋa awánaraumne.

15 awánaawanda kwíyómpaken-kwayoꞋnakomo simásímakaiwai ayáámpimba moórá-tamayoꞋa kóri-ontandei úmakon-tamayoꞋa tokéna mindáóre minóntáwé miníré agambaráínda-tamayoꞋa tokéna 16 mindáópaꞋa kwená támayoꞋnei évarevar-akwampaꞋa agambaréna toráúvaꞋa agambarówana amápar-awampaꞋa mimbóráíꞋa éna ayáátááꞋa 12,000 úwana 17 iíkóná aꞋnónkáꞋó agambarómba 144 úwana kwaásimo táámpomba mirá úwana 18 miníꞋá taayáná-kwisiyan-ontandei úmakesa mindáóꞋa kóri-ontandei úmakowana ságayaniꞋa kwéuwasa 19 iíꞋá úmakon-ontankaꞋa konaarirí úmakesa kawer-óntándéí konaarirí úmakesa aivaꞋá taayáná-kwisiyan-ontamba makésa miwá avóvomayaaꞋa sokón-ontamba asirayán-óntámbá marésa miwá avóvomayaaꞋa kwayán-óntámbá marésa miwá avóvomayaaꞋa taayáná-kwisiyan-ontamba marésa 20 miwá avóvomayaaꞋa avután-óntámbá marésa miwá avóvomayaaꞋa naaeyayán-óntámbá marésa miwá avóvomayaaꞋa terávu-ontamba marésa miwá avóvomayaaꞋa taayáná-kwisiyan-ontamba asirayán-óntámbá marésa miwá avóvomayaaꞋa terávu-ontamba marésa miwá avóvomayaaꞋa taayáná-kwisiyan-ontamba marésa miwá avóvomayaaꞋa sokón-ontamba marésa miwá avóvomayaaꞋa naaeyayán-óntámbá marésa miráumai-ontamba konaarirí úmaresa 21 moórá-ontaraꞋa suwáásuwaakinei úmakesa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-ontaraꞋa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-suwaasuwaakinei minóntárávámbá úmakesa aambá kóri-ontandei kwiꞋmakówana ságayaniꞋa uráiye.

22 ságayaniꞋa úwana Ísóigo Áánútu amápar-asirayankwarawaiye kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaiye máyóyana póna monoꞋ-námbá íma kwáyowaꞋa awánaawanana 23 mindáópaꞋa Áánútuna ságayanko sáma kwégamatinkowana kentáásí sáwí-meyamba mairáiwai mirá kwéuwana póna aaváúmá kwíyómba mindáópaꞋa íma kwáyowaꞋa awánaawanana 24 mindáópaꞋo sámo kwégamatinkaiwai amápaꞋ-maravaken-kwaasi sáma kamátinkainasa amápaꞋ-maravaken-kawaa-kwaasi túwíꞋo kwéiyiwai mindáópaꞋa komáyaiyana 25 mindáópaꞋa noꞋwáániꞋa íma ínasa pósa iír-óntámá íma úmaresa úwoi tisuwéwana kwáyainasa 26 amápaꞋ-maravaken-kwaasi túwíꞋo kwéiyiwai miwítí kawe-tántááꞋá maimaésa mindáópaꞋa komáyaiyana 27 mindáópaꞋa sáwí-yantaaꞋa íma kwáyainasa sáwíꞋa kwéiyawaiye kampar-áímbá kwésiyawaiye íma komaíyasa kentáásí sáwí-meyamba mairáiwaina aúváí-kwandaaivimba aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowai túwíꞋa agaimakáinda-kwaasiye suꞋmai mindáópaꞋa koménaaowe.

Copyright information for `KZE