Romans 3

ímo óꞋonkaavimban-ivo Yútaa-kwaasivimba nóran-kawe-tantaara paáruraiyo. túmo kárámaimo araaꞋénamo uráamba mindá nóran-kawe-tantaara paáruraiyo sembó sísaa íyaꞋo éꞋa anondá séꞋa kawe-tántááꞋá paáréna aivaꞋá Yútaa-kwaasi Áánútun-aaimo tátoranaaontavena simátímakaiye sénaumne. simátímakaimbanivo évakarawai Áánútuntavesa íma imáyáa ésa kwenáái íma kwétaagwiyavowe. mirá kwéovo Áánútu íma mirá éna kwemó siráintemba kwéena simái asirámakainiꞋa kwéiye. kwaási kampar-áímbá kwésevo Áánútu árair-aine suꞋmai kwésiye. Áánútuntavena simái aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

enááigo árair-aine suꞋmai isasá kwaási
ísaraawe. íma kanaán-umai aaivimbá mayankánááovo enááigo amápa-kwaasi
táái kwéusayaaitaiye
agaimaréna siráiye.

kesáámó sáwítaamo úndavinkemba Áánútuna kaweꞋ-máyáí avoraꞋá kwégwaintaveta sáwíta kwéunanaya Áánútu sáwí-meyamba símímba sáwíꞋa kwéiyeya íma seno. mirán-áímbá kwaásiti imáyáavinkemban-ivo íma miráyá seno. Áánútumo ímo arupí umáímo ménaraankasi naaémba amáparawaimo máyáawaina ááintavena íma tísaa isinó.

moórá-aimba ísáaro. kesáámó kampar-áímbó súndavinkemba Áánútuna árair-aimba avoraꞋá paárisana kwenáwíꞋa mósá anómba kwéiyintaveta kesáámó sáwíꞋo kwéundayavenaya Áánútu aaivimbá maisínkáimba sáwíꞋa kwéiyeya íma seno. mirán-kámpár-áímbó kwésemba mimpínkémbá sésa kesáámó sáwíꞋo kwéundaya mimpínkémbá kawe-tántááꞋá paárínana Áánútu áwíꞋa iyíníye íma mirán-áímbá seró. évakarawai kesúwíꞋa sáwíꞋa umásinkanaaontavesa kentávésa kampaꞋá sésa mirán-áímbá kwésiye kwésevo Áánútu miwí aaivimbá maitinkéna arupí umái sáwí-meyamba timíníye.

amáparawai íma arupí umái máyáan-kwasai.

kemá Póro mináímbá imáyáa éꞋa séꞋa Áánútu aúrankaꞋa íma maarán-iye. Yútaa-kwaasiya kawe-kwáásíyá únasaya óꞋonkaa-kwaasi sáwí-kwaasi owémá íma mirán-ivo kéꞋnaan-aimba séꞋa sáwí-imayaago amáparawai tátokaiye kwésune. 10 mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

Áánútu aúrankaꞋa amáparawai íma arupí umái máyáawe.
11 ánivo amáparawai arupí ií-yántááꞋá íma kaweꞋá umái kwéawanesa Áánútuwe maénáe íma kwésewe. 12 amáparawai Áánútumba tínaaemba umámesa sáwí-amba kwarésa kaéꞋnáeꞋa ésa íma kaweꞋá kwéowe. 13 kwaásimo puꞋmáímo kaviraantembá miwí tááigo mirá kwéisasa kampaꞋá kwésimatiyuwaawana miwí tááigo kwaaivainkómó kwaásimo vaintembá kwéisasa 14 anómba simái sáwíꞋa umátinkesa 15 ááéma tínkamowasa púwówai mésa 16 kwénaaopaꞋa tíꞋa úniꞋa umái umbai-yántááꞋá timésa 17 íma paru umátinkesa 18 Áánútu áároi íma inkaisésa ivátuwesa máyáawe
agaimaréna siráiye.

19 Áánútu amápaꞋ-maravaken-kwaasiyavena ámáámba séna mináímbá kwáráaro siráimbanivo araaiséta amáparawaiya Áánútu aúrankaꞋa sáwíꞋa éta súnda arupí umáíya máyaumneya íma áraiꞋa kwésune. 20 Áánútumo siráin-amaamba kwáyáísata amáparawaiya íma áraiꞋa séta amápar-amaamba kwégwaraundaya póna Áánútu kentááyávéna séna arupí umái máyáawe síníye sénaundaya kampar-áímbá sénaundayaawe. ámáámba kwéiseta sáwíꞋa uráumneya kwésundayaawe.

Ísun-aaiyavai áraire sewáí Áánútu arupí umátínkáin-kwasai.

21 Áánútu aúná-amba agaráásinkenaya Áánútu aúrankaꞋo kwaásimo arupí kwéumatinkain-amba agaráásinkenaya kwemó siráin-amaamba íma imáyáa éna minámbá agaráásínkaraiye. mináíntávésa naaóváꞋá Mósesiye Áánútun-aai simátímakowaiye minámbá paáriniye-aimba simátimesa agaimakáawe. 22 kwaási Ísu Káráísitavesa sésa áraiꞋa kentáásí sáwí-imayaavinkemba iyásínkaraiye kwésewana miwíyávéna Áánútu séna arupí umái máyáawe kwésiye. Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá agevamái máyáawai Áánútu arupí kwéumatinkaimba mimbórá-ámbá kwáyáiye. 23 amáparawai sáwíꞋa ésa Áánútumbo arááímo kwétainiꞋo umáímo ménaesamo ombá ívéꞋa íma miráumai máyáawana póna 24 Áánútu úwoi túwaꞋnaa ena arumbá umátínkáísana Ísu Káráísiti miwítí sáwí-imayaagomo tátokaimpinkembo iyátinkena Áánútu aúrankaꞋa arupí umátinkanintavena pukáiye. 25 Áánútu séna sáwíꞋo kwéom-beyamba maitiyuwáníntavena Ísu Káráísiti puwínana kwená naaemá kumíníye siráimba mináíntávéta séta áraiꞋa mirá kwéiye kwésundayavenaya kentáásí sáwí-meyamba kwémaisiyuwaiye. ááémo sáwíꞋo uráamba Áánútu íma ááéma sáwí-meyamba tiména kwemá arupí kwéimba awánanaaontavena séna naaémba Ísu Káráísiti puwéna miwítí sáwí-meyamba maitiyuwáníye siráiye. 26 ívéꞋa Áánútu arupí kwéimba awánanaaontavena kwaásimo sáwíꞋo kwéontavena imáyáa éna maará kwéiye. Ísu Káráísiti miwítí sáwí-meyamba kwémaitiyuwain-aintavesa áraire kwésewai Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí kwéumatinkaiye.

27 miráumai kesúya maé iyónaundaya kentáávímbá íma kwáyáiye. kentáásí kaweꞋ-máyáíyávéna ímanivo Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire súndayavena mindáwe suꞋmaiyavena Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí kwéumasinkaintaawe. miráumai kesúya maé iyónaundaya kentáávímbá íma kwáyáiye. 28 simátimunda árair-aimban-iye. Áánútuna ámáánta kwégwaraundayavenaya ímanivo kwenááiyaveta áraire súndayavenaya Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí kwéumasinkaintaawe. 29 íma Yútaa-kwaasiye suꞋmainovo óꞋonkaa-kwaasigwaraꞋa túwaꞋnaa íníntavena Áánútu máyáiye. 30 mimbóráwáí Áánútu ména Yútaa-kwaasiya kwenaúrankaꞋa arupí umásinkenaya óꞋonkaa-kwaasigwaraꞋa mirá kwéumatinkaiye. 31 kwenááiyaveta áraire séta kwenkáꞋá agevamái máyaundayavenaya Áánútu arupí kwéumasinkaisata miráumai Áánútuna ámáámba íma tuwéta minámáánkóná ááimba awánéta kwégwaraumne.

Copyright information for `KZE