Romans 5

Áánútu arupíya umásínkáin-kwasai.

Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire súndayavenaya Áánútu kwenaúrankaꞋa arupíya umásínkarenaya Ísóigo Ísu Káráísitina mayáímá imáyáa éna paru kwéumasinkaisata mimbóráíꞋa umái kwémaumne. Ísu Káráísitin-aaiyaveta áraire súndayavenaya Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-ipata mósinkaraisata méta Áánútuwe ságayan-ayampata ménaundayaveta amuꞋmaréta máyaunanaya sirunkóyá aamoí kwéiye. umbai-yántááꞋó kesópata kwáyáimba sirunkóyá aamoí isatá minúmbáí-yántááꞋá kwáyáintaveta asiramái méta íma sívón-káínta mindáyavena Áánútu séna kaweꞋá umái máyáawe sisatá mindáyaveta kwesé ménaundayaveta amuꞋmaréta máyaunana sirunkóyá aamoí kwéiye. kwesé ménaundayaveta amuꞋmaréta máyaundaya kentááyávéna íma awinkánímba póna íma sigaeyá íníye. Áánútu kwenamankómbá aiꞋmarówana keséya kumbéna Áánútumo kentááyávénamo anón-imayaamo imbá kwéagaraasinkaimba póta kwesémo ménaundayaveta amuꞋmaréta máyaunanaya póna íma sigaeyá kwéiye.

kesáá íma asiramái máyaawananaya Áánútumo siráin-kanaamo tiráimba kesáámó sáwíꞋo umáíyaamo máyaundavinkembo kusúwaꞋnaa índayavenaya Ísu Káráísiti kumpukáiye. arupí-kwaasigombo áwaꞋnaa ónaundayaveꞋa puwónáe senkákáí umbaí taisinó. kawe-kwáásígómbó áwaꞋnaa ónaundayaveꞋa kwená anondá puwónáe sésa púwósino. íya púwósino. íma isáúmne. ánivo kesáámó sáwítaamo umáíyaamo máyaundaya súwaꞋnaa índayavenaya Ísu Káráísiti kumpukáiye. Ísu Káráísiti pukáimpinkemba Áánútu arumbó símímba mindá kwéagaraasinkaintaawe. Ísu Káráísiti kentááyávéna imáyáa éna pukáintavena Áánútu aúrankaꞋa arupí umásínkarainta pónaya Káráísiti áraiꞋa kentáásí sáwí-meyamba maisíyukaintavenaya Áánútu íma áwááꞋa siyíníye. 10 kesáá Áánútumbo síyámba umánkaraundaya kwenááninko kentááyávéna imáyáa éna pukáimba póta Áánútuwe mimbórá-ímáyáávátá máyaundaya miráumai Ísu Káráísiti úwoi ména póna áraiꞋa kawer-ámpáꞋó kwégundayavenaya kwégarakwiyiye. 11 íma mináíné suꞋmainivo maarán-áínkwáráꞋán-iye. Ísóigo Ísu Káráísiti Áánútunte mimbóráíꞋa umásínkáísanaya póna Áánútuntavena kesirunkóyá aamoí kwéiye.

Áándamunte Ísuntei kwaasái.

12 maarán-áímbá ísáaro. aiva-kwáásígó Áánútun-aai arááíraimba póna sáwíꞋo kwéon-amba paáruraiye. sáwíꞋa uráimba póna púwón-amba paáruraiye. amáparawai sáwíꞋa kwéomba pósa púwón-ampaꞋa kwégowe. 13 Áánútumo Mósesimbo ámáámbo ímo simámakonkaꞋa kwaási sáwíꞋa uráamba isaná Áánútu misáwíꞋó uráan-aimba íma agaimakáiye. 14 aivaꞋá Áándamu máyowasa matinka-matinka úmaesa tunkaꞋá Mósesi usá máúnka-kwaasiyomba pukáawe. Áándamu Áánútun-aai arááírowasa kwempínkén-kwáásí évakarawai íma mirá umbá sáwíꞋa umbá pósa pukáawe.

Áándamu naaémbo paáriniwaimo ínínteniꞋa éna Káráísitimo évaka-tantaaꞋo ínínteniꞋa íma uráivo
15 sáwíꞋa uráimbanivo Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-intaawe. Áándamu Áánútun-aai arááíraimba pósa amáparawai puꞋmaé kwéiyomba árair-aimban-ivo Áánútu amáparawai úwoi túwaꞋnaa íníntavena moóráwaimba Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana kuména kaweꞋá umátínkávaꞋa kwéiyimba minánkó usáyaaitaraiye. 16 Áándamu aiva-kwáásígó sáwíꞋa uráinkakemba amáparawaiya sáwíꞋa úmae kwéiyunanaya Áánútu íma mirá éna kaweꞋá kwéumasinkaintaawe. aiva-táwai aiva-kwáásígó Áánútun-aai arááírowana Áánútu séna sáwíꞋa ónda po puwíníyone séna naaémba sáwíva-kwaasi sáwíꞋa uwaná séna úwoi túwaꞋnaa eꞋa kesúrankaꞋa arupí umátinkanaumne siráiye. 17 Áándamu aiva-kwáásígó sáwíꞋa uráinkakemba amáparawai puwí-ámpáꞋá kwégwaraawana minánkó tátokaivo moóráwai Ísu Káráísiti maarán-ánón-káwéꞋ-máyáí mairáiye. Áánútuntavesa súwaꞋnaa uwo sewáí úwoi kaweꞋá umái kwétuwaꞋnaa-ena kwenaúrankaꞋa arupí umái kwéumatinkaisana Káráísiti túwaꞋnaa isasá asiramái mésa sáwí-mayaigomba kwéusayaaitaawe.

18 ánivo mináínkóná ááimba maarán-áímbán-iye. aiva-kwáásígó sáwíꞋa urónkakemba Áánútu amáparawaiyavena séna sáwíꞋa kwéesa puwónááowe siráimba póna moóráwai Ísu Káráísiti kaweꞋá urónkakemba sáwíꞋo uráampinkemba iyátinkena aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋo ónááoniꞋa kwéumatinkaiye. 19 aiva-kwáásígó Áánútun-aai arááíronkakemba amáparawai sáwíꞋa uráambanivo moóráwai Ísu Káráísiti Áánútu siráiniꞋa urónkakemba Áánútu kwenaúrankaꞋa sáwívarawai arupí kwéumatinkaiye.

20 sáwíꞋa umbá Áánútu kwená ámáámba Mósesimba simámakomba mindáyavena miwítí sáwí-mayaigo anómba uráiye. mirá umbánivo Áánútu arumbá umátínkámae iyúwana anómba uráiye. 21 ááéma sáwíꞋo urón-imayaago tátokowasa pósa puwí-ámbá kwakáawe. mirá uráambanivo ívéꞋa Áánútumo arumbó kwéumasinkaiwaiya tátoraisata kwenaúrankaꞋa arupí umáíya máyaundaya kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti aúnáitaamo umáíya maíꞋmaiꞋo ónaunda-ita kwéumasinkaiye.

Copyright information for `KZE