Romans 8

Áánútun-amankomba arááímo kwétainiꞋa kwéon-kwasai.

miráumai Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawai miwítí sáwí-meyamba maitíyukaintavena Áánútu íma aaivimbá maitinkéna sáwí-meyamba íma timíníye. ááéma sáwíta uráundawai tátokowata puwónaundawaiya ówánanaya Ísu Káráísiti iyásínkaraisata kweséya aúnáiꞋa umáíya máyaunanaya Áánútun-amanko kárákwiyisana Áánútu aaivimbá íma maisinkénaya íma sáwí-meyamba simíníye. Áánútu kwená ámáámba siráimbanivo sáwíꞋa ónáe séta minámáámbá íma kanaán-umaiya kwakáunda póna minámáánkó sáwíta umáíya máyaundavinkemba íma síkaisata máyaunanaya naaémba Áánútu ááninkontavena séna sáwíꞋa kwéomba po miwíyáváí se kumpuwíníyone séna aiꞋmarówana kesáámó sáwíꞋo kwéundawaiyaamo úndanten-augwarawai maimaéna kentáásí sáwí-imayaamo maisiyuwáíndayavenaya kumpukáiye. Áánútu mirá uráimba póta sáwí-imayaayavetaamo sirááíyavetaamo kwéunda ímo mirá kwéetaamo Áánútun-amankomo siráiniꞋo kwéetaamo éta Áánútuna ámáánko siráintemba miráyá umáíya arupíya ónaumne. sáwí-imayaayavesamo tirááíyavesamo kwéowai miwítí sáwí-imayaago tátokaivo Áánútun-amankomba arááímo kwétainiꞋa kwéowai kwená kawer-ímáyáágó kwégarakwiyiye. miwítí sáwí-imayaayavesamo tirááímo kwétain-imayaawe suꞋmai kwéowai máyáawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa maíꞋmaiꞋa ónááovo Áánútun-amankombo arááímo kwétain-imayaawe suꞋmai kwéowai paru umái aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe. sáwí-imayaayavesa tirááíyavesa kwéon-imayaawe suꞋmai kwéowai Áánútuna ámáámba íma kanaán-umai taagwiyavésa Áánútuna namuro-kwáásíráámbá kwéowe. sáwí-imayaayavesamo tirááímo kwétainiꞋo kwéowai Áánútu íma aamoí kwéumatinkaiye.

Áánútun-amankomo kentirumpimbó máyáimbo éꞋa sáwí-imayaayaveꞋo tirááímo kwétainiꞋa íma kwéeꞋa Áánútun-amanko siráiniꞋa kwéeꞋa máyáawe. Ísu Káráísitin-amanko tirumpimbó ímo máyáiwai íma kwená kwaási-iꞋa kwéowe. 10 Ísu Káráísitin-amanko kentirumpimbó máyáimbo éna Áánútu kwenaúrankaꞋa arupí umátínkaraimba póꞋa kentimankó maíꞋmaiꞋa íníwai éꞋa sáwíꞋo uráantaveꞋa kentúgoma puwíníwaiman-owe. 11 Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankowana kwenamankómó kentirumpimbó máyáimbo éna keinárawakwaraꞋo éna puwónááompinkemba usásintinkaniye. kwenamankó kentirumpimbá máyáintavena Áánútu mirá íníye.

12 kesí kwaásiyono. mináímbá imáyáa íyata íma kentáásí imáyáavinkeniꞋa éta Áánútun-amankombo arááímo kwétainita umáíya máéno. 13 sáwí-imayaayaveꞋo tirááíyaveꞋo kwéombo éna Áánútu séna máyáawaina ááimba Áánútuna némpaꞋa máéro siráivo Áánútun-amankomo túwaꞋnaa ínaꞋo sáwí-imayaamo tuwéꞋo éꞋa aúnáiꞋa umái ménaaowe.

14 Áánútun-amankomo kwésintembo kwégwaraawai Áánútu áánimbaaꞋan-owe. 15 Áánútu kwenamankómbá aiꞋmarówana kentirumpimbá máyáiwai íma inkaisí-íꞋa umátínkáísana inkaisí-yántáákó íma tátokaisaꞋa máyáavo Áánútu áánimbaariꞋa umátínkáísaꞋa Áánútumba kwéaayeꞋa séꞋa kesivoó kwéseꞋa kwémaewe. 16 kesáá séta Áánútu áánimbaata úneyaamo kwésunda Áánútun-amanko kentáásirumpimba ména séna mindá árair-aimban-iye kwésiye. 17 Áánútuna iyámpói úndaya póta Áánútumo kentááyávénawe sénamo toꞋmayaa úmakaimba maimaéta Ísu Káráísitimo mayánínten-umaiya mayánaundayaawe. umbai-yántááꞋó kwempímbó kwáyontemba kentáávímbá umbai-yántááꞋá kwáyáimba póta naaémba kweséya ságayan-ayampaꞋa ménaundayaawe.

Áánútu kwená óꞋora-sagayamba agaráásinkanin-kwasai.

18 maarán-áímbá imáyáa éꞋa séꞋa áraiꞋa Áánútu kwená óꞋora-sagayamba agaráásinkainata mindáyaveta imáyáa kwéeta kentáávímbá kwáyáin-umbai-yantaataveta íma anón-imayaa kwéundayaawe. 19 Áánútu áánimbaare ayáámúmbaareya únasaya Áánútumo tarórurain-tantaako kwaí-kwaankowe taaigówé amápa-karaan-tantaakowe kentáámó suwánanaaontavesa mósá titaagwirésa amuꞋmarésa máyáawe. 20 naaóváꞋá Áánútu tarórurain-tantaatavena séna kampindágwiniye séna kwená imáyáavinkemba séna íma miwítí imáyáavinkemba siráimba maarán-ímáyáá éna séna 21 naaémba kampindáí-yántááꞋá aambá áúntinkaanana taróruraunda-yantaaꞋa óꞋa íma kampindámae iyíníye. kesí iyámpóímo iyátínkáanasamo kaweꞋó umáímo ménaaontemba mintántáákó miráumai kaweꞋá umái kwéniye Áánútu minímáyáá uráiye. 22 maarán-áíntá ísaraumne. aaraimó iyámpóímo tinkésamo eéséꞋó ontembá Áánútumo amápa-tantaaꞋo tarórurain-tantaako eéséꞋá kwéena Áánútumo paárinintavena amuꞋmaréna máyáiye. 23 íma Áánútumo tarórurain-tantaakowe suꞋmainivo kesáágwáráꞋá miráyá kwéeta Áánútumo toꞋmayaa úmakain-tantaaꞋo simíníntaveta imáyáa ónaundayavenaya Áánútu kwenamankómbá aiꞋmarówana kesirumpintá kumbáyáísata eésétá kwéeta amuꞋmaréta máyaunanaya Áánútu kwenayáámúmbaare kwenáánimbaare síkenaya aúná-kuwawaaꞋa umásinkanintaveta amuꞋmaréta máyaumne. 24 Áánútu kawer-ámpáꞋá mésinkonkaꞋa séta áraiꞋa Áánútuna iyámpóíya éta kweséya ménaumne séta amuꞋmaréta máyaumne. awánasuwaunda-yantaataveta íya amuꞋmaréta ímo awánáúnda-yantaataveta amuꞋmaréta ménaumpo 25 ímo awánáúnda-yantaataveta amuꞋmaréta méta séta áraiꞋa paáriniye séta íma sívón-káínata asiramái amuꞋmaréta ménaumne.

26 íma asiramái-kwaasi méta kawer-ámpátá kwégunanaya umbai-yántáákó kwétatoraisana póna Áánútun-amanko kwésuwaꞋnaa-isata nóraumaiya Áánútumba áísaa onanayá súwaꞋnaa íníyo séta sirumpintá kanagíré suꞋmai téta íma kanaán-umai aaí kwésunanaya Áánútun-amanko kentááyávéna imáyáa éna ÁánútumpaꞋa aaí kwésisana 27 Áánútun-amanko Áánútumbo arááímo kwétain-aimba séna kwená kwaási-imayaa éna mirán-áímbá kwésimba póna Áánútu kentáásí imáyáa awánaiwai póna kwenamankómó sin-áímbá kwéisaiye.

28 maarán-áímbá ísaraumne. kwená kwaási-iꞋa ónaundayavenaya ítámakaisata kwená imáyáa kwéeta máyaunanaya sáwí-yantaare kawe-tántááré kesópataamo timbá Áánútu mintántááꞋá kaweꞋá kwéumasinkaintaawe. 29 naaóváꞋá Áánútu kwendéí-íꞋa umái ítámakowaiyavena séna kesááninkaamba ónááowe siráimba póna kwenááninko Ísu kentáásuwaao-iꞋa isatá kwenáúnavarita úne. 30 naaóváꞋá ítámakowaiyavenaya sááyena kwenaúrankaꞋa arupí umásinkenaya kwenááninkaaniꞋa kwéumasinkaintaawe.

Áánútu arumbá kwésimenaya Ísumba aiꞋmarówana kumpukáin-kwasai.

31 Áánútu miráumai súwaꞋnaa uráimba póꞋa imáyáa éꞋa simátíménda ísáaro. sáwíꞋa umátinkanae sésayaamo mirámó ónááomba íma kanaán-umai kentáá usáyaaitanaaowe. 32 Áánútu kwenááninkomba íma tátorena kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwáínkwáe sénaya aiꞋmarówana kumpukáiye. mirá uráimba póna súwaꞋnaa ínín-tantaaꞋa úwoi simíníntaawe. 33 Áánútu kentáá ítámakaiwaiya kwenaúrankaꞋa arupíya umásínkarainta pósa évakarawai íma kanaán-umai aaivimbá maisinkánááontaawe. 34 évakarawai kentááyávésa puwígwáe sésa íma aaivimbá maisinkánááowe. Ísu Káráísiti kentááyávénaya séna puwéna usásinena Áánútu ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá ména kentáá súwaꞋnaa umai ÁánútumpaꞋa kwéaisaa-iye. 35 mirá kwéintavesa évakarawai íma kanaán-umai Káráísitiyeyaamo máyaundavakenta sírááwanaya Káráísiti kentááyávénaya íma auwinkéna kentáásí imáyáa íma kwétuwaiye. umbai-yántááꞋó kesópataamo tíndawe aosaambó kwisinkánááontaawe sáwíꞋo umásinkanaaontaawe sááimo sinkáníntaawe unáánkwátói-iyaainta ménaundayaawe évakarawaimo sínkamonaaontaawe puwónaundayaawe mirán-tántááꞋó kesópataamo tínímba Káráísitiyeyaamo máyaundavakenta íma kanaán-umai sírááwanaya Káráísiti kentááyávénaya íma auwinkéna kentáásí imáyáa íma kwétuwaiye. 36 naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

ená kwaásiya úndarakemba évakarawai kentááyávésa sésa tínkamonasa puwígwáe-imayaa úmae kwéiyowe. sipisípimo tuvúwówanamo púwíntemba kentááyávésa tínkamonasa puwígwáe kwésimae íyówe
agaimaréna siráiye.
37 mirá-sáwíꞋó umásínkáanta íma imáyáa únanaya Ísu Káráísiti arumbá kwésimimba póna asiramásínkáísata miwí kwéusayaaitaundayaawe. 38 maarán-áímbá árair-aimba isaꞋá ísaraumne. Áánútu arumbá kwésimenaya Ísóigo Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana kentááyávénawe séna kumpukáimba pósa ÁánútunopaꞋo máyaundavakenta íma kanaán-umai kwésiraantaawe. puwónaundayaawe úwoi máyaundayaawe ÁánútunopaꞋo máyaundavakenta íma kanaán-umai kwésiraantaawe. kwíyómpaken-kwayoꞋnaraware taraváá-kwáné ívéꞋo kwáyáin-tantaare naaémbo paárinin-tantaare kwíyómpakewaiye kwaántá-kwaasiti máápakewaiye Áánútumo tarórurain-tantaare mirán-tántáátónkó íma kanaán-umai ÁánútunopaꞋo máyaundavakenta sírááwanaya Áánútu kentááyávénaya íma auwinkéna kentáásí imáyáa íma kwétuwaiye.

Copyright information for `KZE