2 Peter 2

Vap rikek ve keve akalit lok

(Iu 4-13)

Sikei, katapo atogon kapa na ri katakai i kus amalangas kapau nei liuan i kara vap aino. Asukang palau val nei liuan imi nang, ka atogon lak a keve katakai i akalkalit kapau. Na ki luklukai alak musik ani matan akalit kapau asi galagalang. Laba ina ta, nganlak ki agel suai ani tavirimok i Volava vo samui apok ke aniria. E iang ki asumsumal luai ani kui rikek ang aniria pok. Vap miang nganlak ki using iria si kari mamain ta laulauan i nau varas. Au na le iang, mang vap, kala remrem aniria asi mengen arikek ani selen i tutuman. Nganlak ki luk samui singimi asi amasung ani kari neikitung le si keve akus kapau ki apasa imi tatana. Sikei, a saupai asi mat, val le kabang le, kapo matung usausa aro kokoai aniria. Kari kui kapo tungai koai aniria akorong.

Arai aro ani kana keve selen a God. Aino, keve angelo po bil arikek ang, parik katapa tengteng apok iria. Sikei kata so asiang tataria ane nei rina i kui ani keve taun, voiang kian lapo ago nei gogotan si ring vong gup, kokoai ani taun i saupai. Na kuli rina aino ang, parik katapa teng apok ia, sikei kata bungum suai aniria kitapo misag ania. Sikei Noa, igenen po uli akuskus ta lau korong ang, kata asapang ia kuvul ve mang limalengua. Na vap ang nei ngono rina ke Sodoma ve Gomora, kala saupai ta ka ani asip luai aniria. Na e iang kala amatung amalangas a selen ang, ria kipo misag ania, kian kun siang singina. Au na igenen korong ke Lot, kata asapang ia using katapo uli mamakus alava ani keve laulauan mimitikan luai si vap po putuk saupai nei rina ang. Using a igenen korong ke katapo ago nei liuan iria si keve taun aongos. Keve lau i putuk saupai ang kata arai ania, na ka longong ia, kita aunai vil amakas alava luai ani malanganto ina. Sukana Volava kapo nas kana selen asi akala ani vap po using ang ania pelek kari keve mamaiten. Na ani ri vap rikek, asi amiming aliu lak aniria tung si taun i saupai e mung. 10 Na bil ke ka pasal luai taun iria kipo longlongongai ani kari keve vubuk rikek i pukun, na kipo arai alik ani ri katakai i saupai.

Kipo tava ani lolokovo luai na kipo vangang lava, na parik kipa leng ani mengen arikek ani mang matan kitmat kipo ago nei pangau.
11 Sikei ri angelo, vap po tavirimok ve madot luai ang, parik kipa saupai som aniria e matana i Volava. 12 Vap ang nang, kipo mengen i nau varas si keve oring voiang kipo tav nas ania. Kipo bil val ri vongo, na kipo tava ani nas. Kita serei kuli rina ke asi kong akit palau na ngarunguk. Asukang a matan vap suke ki kun mamat palau val ri vongo. 13 Saka kui an kitala asereiai ania, ka sang taun akorong pok iria. Kipo uruk alava si vil ani matan lau i nio tenei ias lava, na asukang kipo amimirikan si matan angan kuvul ang ve nami, taun kipo abis alava kari matan uruk kapau. 14 Putuk osongon kapo uli duk singiria, parik kipa angkoai asi kamus ta abis ani lau rikek. Kipo bui ri vap asi kari uak, kilapo katak ta keve selen lik pulakai asi kamkam using ani tauia. Vap ke kilapo siang luai si malgai si God. 15 Kitala papelek a selen korong na kilapo pasal si selen ang si Balam, nat ke si Beor, voiang katapo buk alava na kapkap kata luk ia le si kana lau rikek. 16 Sikei katakai i kus amalangas nio ke katala luk a ngangapokai si kana lau rikek, using a dongki, vopo tav mengen korong ang, katala mengen korong na kala atakun ia.

17 Vap ang nang kipo asukang val keve sung kovek i laman. Kipo asukang val ulung voiang a malu lava kapo mal suai pulakai ania. Lenginang a ring vong gup luai kalapo usausa aniria. 18 Using le si matan kalinga gulgul ipo aminaung ang tataria, kipo bui alulupusan ri vap asi apunuk ani kari keve vubuk i pukun. Na si lau ang nganlak ki apupu luai ani vap la papelek amukmuk ang ani ri vap lok. 19 Kipo palapalatung kapau iria ta ka atogon a kalakala, sikei riria akorong pok kipo ago nei pipisan i kari to rikek luai. Using man a sa kapo saupai ani to si igenen, sukana kalapo ago si pipisan i bil ang. 20 Using man kitala sapang pelek a tagoeng i kuli rina ke, le si kari la nas ani kara Volava na katakai i vilvil ato, Iesu Karisto, sikei kianla anguan pasal taun ani keve lau ang na kala karaunai aniria, pua, ka rikek luai vang aniria ani kitapo saka pok an aino. 21 Man pala parik kitapa nas a selen i laulauan korong ke, ka pen ro lik aniria. Sikei kana, kala aunai rikek luai, using e mung i kari la nas ania, kitala aliuliu ataliung pok pelek a saupai daus ang kitala luk ia. 22 Kapo tutuman a kinkinle ke aniria ta,Kauvek kan angan pok a sa katala mutakai suai ania, na vongo, kantanem katanla asising le, sikei kan bunim pok nang nei levlev.

Copyright information for `LCM