2 Timothy 4

Napo mengen ua e matana i God na Karisto Iesu, nia ka saupai lak ani ri vap to kuvul ve ria kitala mat, au na using kana serei pok na kana saupai papanai, kana kag mengen kitmat anim asukang ke. Ku akus amalangas ta kana mengen, na ku uli usausa si taun roron na taun rikek kapa. Ku vilvil akorong, ku tatapokai na ku akaisap, velai ani ananap aro na ku pini aro ri vap. Using ka serei lak a taun, na ri vap ki misag ani longong ani akalkalit korong i lomlomon. Na ki using kari vubuk akorong na ki songo na keve katakai i akalit miang asi kari mengen aniria ta mengen ria akorong kipo buk longong ania. Ki taval taliung a mengen tutuman, na ki atu talinga using a keve akuskus palau. Sikei numai, vangangim ka uli tapalas si taun suke. Ku tung akit aro nei mamaiten, ku abis aro val katakai i akuskus, na ku vil apunuk aro na keve avibisan aongos i kam kirim.

Using nalapo puka, na rangai ig katala tilingai val alilis serei si God. Na kalapo angasungai a taun asi kag pasal suai. Natala visvis nei visvis roron ke. Natala sang aro nei angkaul i to ke. Nata lapo uli teng akit si kara lomlomon. Au na sukana na kuku miminaungan i lau korong kalapo sinong kokoai anig, voiang a Volava, ka akuku lak iau tatana si taun ang e mung, nia kapo katakai i saupai korong luai. Na parik ta anig papalik, sikei ani ri vap aongos, ria kitala atumata velai ani lomlomon kaisap ta kana serei pok.

Mang keve aikut si Paulo

Dual aro na kume serei sumasuma singig, 10 using Demas katala mangal a kuli rina ke na kala sip pelek iau ane Tesalonike. Au na Kereskes kala kun pasal ane Galatia na Tito ane Dalmatia. 11 Ring Lukas papalik kana ve nau e ke. Arai le ani Marko ane ke, using kapo nat ro, nia kame pakangai anig si kag abis. 12 Natala asok a Tukiko ane Epeso. 13 Kag vakup vunga ipo alak, nata lomon taun ia si Karpo e Toroas. Ku luk ia ane ke. Na kag keve volo buk kapa, na anu i abis ta pauk i vongo ang, napo buk ia kapa. 14 Aleksandero, igenen vopo abis si aen ang, kata vil akui alava luai anig. Volava ka ngenget a sa katala abis ia singig. 15 Kapo ro ku aiveven akit ua si igenen ke using katala angsual alava nang ve kamem mengen.

16 Si kag ainoai i mengen bat pok ang anig, kata kovek luai i mangsikei asi tung ve nau, aongos kitala pataliung iau. Sikei kapo ro ki ago ta sunguk an ani mamaiten i lau ang. 17 Volava kata sakalvanga na ka arudualan iau, ani akus ro ka soung amalangas luai le singig na ri vap i ngising aongos ki longong ia. Io, katala asapang iau pelek a nguruna i laion. 18 Volava ka asapang iau pelek a keve visvis rikek ke, na ka ariuk lak iau ani nakan ago aro metekuku si kana vainagoan. Lavlabat i kana maumausan ka ago asikei. Tutuman.

Mengen i posong ro si angtaliungai

19 Lis kag posong aro si ri Piriska ve Akulas, na si kana matan vap a Onesiporo. 20 Erasto katala ago pok e Korinto. Toropimo nata pasal pelek ia e Mileto na kapo malepen. 21 Dual na ku serei sumasuma aino ani taun livus ang. Eubulo, Pudes, Linos na Kalaudia, ria ve keve tungara aongos e ke kipo lis kari posong aro singim. 22 Volava ka auai ve malanganto im. Roron ane singimi.

Copyright information for `LCM