Galatians 1

Mengen i angruduai

Nau a Paulo napo aposel, parik using katapa atogon igenen vo kuvkuvulan kata asok iau, parik. Sikei using a asok si Iesu Karisto ve God tamana, iuang kata tak atadut ia pelek a mat. Nau ve keve tungara aongos e ke, namempo lis a panbuk ke taun a keve kuvkuvulan mipo ago e iang nei palpal Galatia. Roron ve marip le si God tamara na Volava Iesu Karisto ka sinong singimi. Nia kata alis pok tatana ani ka puka bat ira si kara lau rikek, ani ka asapang ira pelek a mamain ta avibisan rikek i kuli rina si taun ke asukang val vubuk ang si God tamara. Kakana na miminaungan asikei. Tutuman.

Kapo sikei palau a akus ro

Napo taping velai ani makus ta parik kapa vungavunga na milapo sip taliung a iuang kata songo imi ta kana roron a Karisto, nang kata lis palau imi tatana. Si vuk taun kudik lik palau na milapo atu talinga asi kami longong ani akus vopo tav tutuman ang, na kipo kin ia ta akus ro. Sikei parik ta akus ro. Natala luk ta mang matan e iang kipo vil agol palau imi, na kipo atokngai ani sakolai ani akus ro i Karisto. Kantanem man namem, vo ta angelo kapa le metekuku, ta man kapo tav bil val akus ro ang namemtala akuskus korong imi tatana, kapo ro ta God ka vil punuk suai luai animem! Val namemtala kin ia, kana napo anguan kin pok an ania ta vopo sang ta akus tav angkoai val akus ro ang mitala luk ia, kapo ro ta God ka vil punuk suai luai ania!

10 Sa nang? Napo mengen asukang ke ani name luk kami mangal? Parik! Ani God papalik nia ka uruk singina. Man kapo asukang ta napo buk lak asi kag amangal palau ani ri vap, kala tav tutuman luai ta nau kana asosokai a Karisto!

Songo ani Paulo

11 Arai, keve tungag, napo buk ani mi malangas ta akus ro ang natala akuskus imi tatana, parik kapa akus le si igenen i kuli rina. 12 Using parik ta igenen i kuli rina kata akuskus iau tatana. Na parik natapa akalit kapa tatana. Sikei Iesu Karisto, ninia akorong kata amalangasai anig tatana.

13 Mitala longong ta natapo saka to an aino si kag po using ani laulauan si ri Iudaia. Mipo malangas ta natapo uli atokngai amadot asi vil akui ani kana vap a God. Nata atokngai ta naka goeng suai aniria. 14 Kag nas ani laulauan si ri Iudaia katapo soliu luai ani mang matan iria, namemta polok kuvul alak. Natapo dual akitmat ta mamain ta saupai si kamem vap lava ka ago luai ta mun an. 15 Kantanem. Sikei aino si taun parik lak kitapa ingus iau singina, God katala irang akipai anig na si kana lau roron kala songo iau. Kana vubuk 16 ta naka arai korong ani kana nat ani naka akus tatana si ri vap i ngising. Au, sikei! Si vuk taun ang kata akalit iau ta kana nat singina, parik luai natapa pasal taun a mangsikei a igenen asi kag an nanas aino tapai. 17 Na parik kapa, nata lapa palak lik tapai ane Ierusalem ani nakan angnanasai ve ria kitala aposel aino anig si taun ang, parik. Sikei nata tadut akorong na nala pasal ane Arabia. Au na le iang, na nala papok ane Damasko.

18 Au, na e mung i potol a matas, le na nala palak ane Ierusalem asi kag an angkatakai ve Kepas, na natan lapo ago ve nia si 15 na taun. 19 Au na ani mang keve aposel ang, ria aongos parik natapa arai aniria e iang, ring sikei papalik a Iakovo, tasina i Volava. 20 E malangas i matana i God, napo antok akorong luai animi ta mengen ke napo salik lis imi tatana kapo tutuman luai! 21 Au, na e mung ina nala papok ane palpal Suria na asukang kapa ane Kilikia. 22 Sikei e suke pok nei palpal Iudaia, keve kuvkuvulan lapo lomlomon ang ta Karisto, parik lak kitapa nas iau. 23 Kipo longong palau a akuskus ig asukang ke, “Iuang vopo uli vil akui ang aino anira, kana kalapo akus ta akus ro ang nang aino katapo atokngai asi kana goeng ania.” 24 Na kila alatun a God singig.

Copyright information for `LCM