John 12

Atiuai ani Iesu e Betania

(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)

Limalesikei a taun aino le ani matan angan i liuluai, Iesu kanla serei e Betania si ring ang a Lasaro kapo ago singina, voiang a Iesu kata tak ataduk pok ia pelek a mat. E iang, matan pok i angruduai ve Iesu kianla teng ia. Marta katapo usausa na matan pok, na Lasaro katapo mang sikei i vap po sinong ve nia si angan. Au Maria kala luk le na mang sikei a ese laman sain roron luai, na katapo samui lava luai kapa, na kala tiuai ania e kakina i Iesu na kalapo sosong ia ta ung i patuna. Na neina i lu ang kalapo sain roron palau ta sain ina i laman ang. Sikei Iudas Iskariot, mang sikei i kana keve nat i akalit, vo alis suai ang lak ta Iesu taun a puka, kala antok ta, “Marai sa na laman sain ke parik kitapa atos tatana, na ki samui ia ta 300 na kang na tara alis a vap logo tatana?” Parik katapa mengen ta mengen ke using katapo lomlomon ta ri vap logo, parik. Sikei using katapo igenen tainau, using katapo aiveven kapkap na katapo nas ani tainau ania. Na Iesu kala ngenget asukang ke, “Atalipai ania, using kapo asukang nang ta katapo angarimai ani laman ke ani taun i kepai anig. Ri vap logo, mi uli ago lak ve ria, sikei nau parik napa uli ago ve nami.”

Lomlomonai asi raung ani Lasaro

Na petau lava i ri Iudaia kila longong ta nia e iang na kimela serei. Parik ta si me arai papa ani Iesu, parik, si me arai kapa ani Lasaro voiang kata tak atadut ia pelek a mat. 10 Asukang a keve ainoinoai si ri katakai i sula ve ri Parisaio kilapo angpiling asi raung kapa ani Lasaro. 11 Using le si akuskus ina ri Iudaia miang kita lapo buk auai ve Iesu, na kipo atu lomlomon singina.

Iesu kata palak val tulava ane Ierusalem

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40)

12 Si taun using ina, kuvkuvulan lava me serei si matan angan ang, kila longong ta Iesu kapo palak ane Ierusalem, 13 na kianla lukluk pan i otongo na kila pasal sian ruduai ania. Kipo songosongo alava ta, “Alatun! Posong ro ane si vo mela serei ke ta asan i Volava! Posong ro ane si tulava i Israel!” 14 Na Iesu kala arai ani mang sikei a dongki tanginang na kala gon kuluna asukang val kita salik ia ta, 15 Mi ago ta leng an, ri vap i Sion. Arai, kami tulava kapo pakasang, kapo gon kuli dongki tanginang. 16 Keve bil ke kana keve nat i akalit parik kitapa malangas ia si ainoai i taun. Sikei e mung, si taun ang Iesu katala palak ane si kana sinsinong miminaungan, na kila kinle ta keve bil ke kitala abis ia singina, katapo siang nei mengen i salik aino. 17 Au petau lava po ago ang ve nia, kian lapo angakusai pulakai ta kana songo asoung ani Lasaro pelek a mopong, na ka tak atadut pok ia. 18 Asukang a vap miang kila pasal asi an ruduai ania si taun ang using kita longong ta kata lapo abis a akanangai ang. 19 Asukang a ri Parisaio kilapo angmemengenai angpokpokai ta, “Arai, taralapo kovek luai i ring asi kara liu. Arai ta ri vap i kuli rina aongos kilapo using ia.”

Mang keve Elas kitapo buk serei si Iesu

20 Na katapo atogon a mang keve Elas kita auai palak kuvul asi kari an ago si matan angan ang. 21 Kianla serei si Pilipo ta mang sikei a vubuk. Pilipo katapo igenen i Betsaida le Galilaia. Au, kila serei singina na kila antok ia ta, “Kamem igenen lava, namempo buk arai ani Iesu.” 22 Pilipo kala pasal na kanla antok a Andereas, na kilonganla antok a Iesu. 23 Na Iesu kala ngenget irilong asukang ke, “Kala serei a taun ani igenen i pukun ka palak taun kana sinsinong miminaungan. 24 Napo antok atutuman luai animi ta, man a katui i kon parik kapa uak nei vunep na parik kapa mat, ka sinong asukang val sikei palau a katui akorong. Sikei, man ka mat, kala asereiai ani katui miang luai. 25 Ninia kapo buk aiveven aroron ani kana to ka amun ia. Sikei nia kapo mirik ani kana to si kuli rina ke, ka atogon ia tung si to asikei. 26 Man a sikei kapo abis anig, ka uli using anig, na si ring ang naka ago singina, kag asosokai kapa ka kun ago e iang. Au na si kapo abis anig, mamai ka kinle ia.

Ki atakuk lakat a igenen i pukun

27 Kana kalapo maiten a vingag, sikei, naka mengen ta sa? Mamai, ku asapang iau pelek a vuk taun ke? Parik, using kapo tukulai ina palau ani name ruduai a vuk taun ke. 28 Mamai, amaus kam asan.” Au na kalinga kala serei le metekuku ta, “Natala amaus ia lenginang na naka anguan amaus lak ania.” 29 Asukang a petau po ago ang e iang, kilapo antok ta kapo angang, na mang matan kipo antok ta angelo kapo mengen ve nia. 30 Sikei Iesu kala antok iria ta, “Kalinga ke kata serei, parik ta asi pakangai anig, sikei animi. 31 Taun i saupai ani kuli rina ke kalapo serei, na ki lu suai ani tulava i kuli rina ke. 32 Sikei nau, taun kila atakuk alakat iau, naka tak asung a ri vap aongos ane singig.” 33 Katapo mengen asukang nang, asi kana mengen amalangas ta kana mat ka saka serei an. 34 Asukang a petau ang kila sui ia ta, “Le si salsalik i sausaupai aino, namemtala luk ta igenen i akanangai ka ago asikei, sikei kupo saka mengen an kana ta igenen i pukun ki atakuk alakat ia? Si kana na igenen i pukun?” 35 Na Iesu kala ngenget iria ta, “Oring lik palau na malangas ke kala pasal pelek imi. Paskak si taun ke mipo atogon a malangas lak, vei vong kala pakut imi. Ninia kapo pasal nei vong, parik kapa nas a ring ang kapo pasal ane singina. 36 Malangas ke kana kapo ago lak ve nami, mi kelai ani kami lomlomon singina, ani mi serei a inatus i malangas.”

Kari tav lomlomon ri Iudaia

Iesu kala mengen tapai aniria ta keve bil ke, na kala pasal, kanla mun aniria.
37 Kantanem a Iesu katala abis a keve akanangai miang e mataria, parik lak kitapa lomlomon tatana. 38 Kana, kapo serei asi vil apunuk ani mengen si Esias katakai i kus amalangas,Volava, si katala lomlomon ta kamem mengen? Si katala tun kinle na kitmat si Volava? 39 Kana vang tukulai ina na parik kipa lomlomon, using kapo asukang palau val Esias kata salik kapa ta, 40 Katala vil amataba iria, na ka vil akit a pakangat iria, asi kari ago ta arai kinle an ta mataria, na ki ago ta nanasai an ta pakangat iria, vei ki lomon pokai, na nala vil ato iria. 41 Esias kata mengen ta mengen ke using kata arai ani maumausan i Iesu, na ka mengen tatana. 42 Sikei lak, amiang i ri vap nei liuan i ri ainoinoai kilapo lomlomon tatana, sikei parik kitapa asereiai nia e ring malangas, using kipo leng ani ri Parisaio, vei nganing kila kirikai suai aniria pelek kari tutukuvul. 43 Using kitapo buk alava na alatun le si ri vap na parik ta alatun le si God.

Mengen si Iesu ka saupai ani igenen

44 Na Iesu kala songosongo alava ta, “Nia kapo lomlomon tatag, parik kapo lomlomon serei singig papa, sikei si vo asok ang anig. 45 Taun kapo tun iau, e iang kapo arai ani vo asok ang anig. 46 Nata serei asukang ta malangas ani kuli rina, na ninia kapo lomlomon tatag, parik kapa angkoai si ka uli ago nei vong. 47 Na man a sikei kapo longong kag keve mengen, na parik kapa using ia, parik napa buk posong saupai ania, using parik natapa serei si kag me saupai ani kuli rina, sikei asi me vil ato ania. 48 Ninia kapo misag anig, na parik kapa ainak ani kag mengen, kapo togon a mang sikei ka saupai ania. Kana na mengen ke natala mengen tatana, nia ka saupai ania e mung si akamusai i taun. 49 Using parik natapa mengen using kag vubuk akorong, sikei a mamai vo asok ke anig, ninia kata antok iau ta keve mengen asi kag mengen, na naka saka mengen an kapa tatana. 50 Napo nas ta kana keve asok tapai kapo asereiai ani to asikei, asukang na mengen ke napo asoung ia, napo mengen palau asukang val mamai kata asok iau.”

Copyright information for `LCM