Luke 15

Kankanuai i mengen ani sipsip kata mun

(Mt 18:12-14)

Au, ri katakai i luk takis ve ri katakai i bil arikek aongos kimela serei singina asi me kolongong ania. Na ri Parisaio ve ri vap malangas ani saupai kilapo mengen lilimukai ania asukang ke, “Igenen ke kapo uruk suak ani ri katakai i bil arikek na kapo angan kuvul ve ria.” Na kala mengen iria ta kankanuai i mengen asukang ke, “Man ta mangsikei imi kapo togon kana 100 na sipsip, na man katala amun a sikei iria sa, parik kalapa atolongon aongos a 99 ang nei ring varasai palau asi kana an gule using ani vola mun ang tung si kala sabonai ania? Na si taun kala sabonai ania, ka maramarak na kala agon ia e kalakalana. Au, kanla serei e rina na kala songo akuvul a keve tungana na vap po ago angasungai ina, na kala antok iria ta, ‘Mi maramarak kuvul ve nau using natala sabonai pok ani kag sipsip vola mun ang.’ Napo antok imi ta ka asukang kapa e metekuku. Ki uruk alava ani sikei a katakai i bil arikek katala lomon pokai, ani vap korong ang parik kipa inongos taun a lomon pokai.

Kankanuai i mengen ani kapkap kata mun

Na man a aina kapo atogon kana sangauli na vuk kapkap, na man katala amun a sikei iria, au si parik kapa gusgus asi kana sabonai pok ania? Ka asusuk kana lam, ka galagala nei kana lu, na ka gus aroron luai tung si kala sabonai pok ania. Na si taun kala sabonai ania, kala songo akuvul a keve tungana na vap po ago angasungai ina, na kala antok iria ta, ‘Mi maramarak kuvul ve nau, using natala sabonai pok ani kag kapkap vola mun ang.’ 10 Napo antok imi ta kapo asukang palau kapa e mataria i mamain ta angelo si God. Kipo atogon a uruk ani sikei a katakai i bil arikek katala lomon pokai.”

Kankanuai i mengen ani tama ve kana ngono nat

11 Na kala antok, “Mangsikei a igenen katapo togon kana pongua na nat tauan. 12 Na anu tasin irilong kala sokotuk a tamana, ‘Mamai, ku alis iau ta palpal i togtogon ang kapo ago anig.’ Na kala potok irilong ta kana togtogon. 13 Na parik kapa taun vunga, anu tasin kala luk akuvul kana togtogon asip na kala pasal ane ring vunga, na e iang si palpal ang kanla aole kana togtogon si to angvolai. 14 Au, taun kanla aole na keve bil amot, mol lava kala serei e palpal ang, na kala tutapongai ani to i inongos. 15 Na kanla angmemengenai ve mang igenen akorong i palpal ang, na kanla asok ia taun kana vuk roe asi kanan apus vongo. 16 Na katapo uruk asi kanan masung ta pauk i pok ang ri vongo kitapo angan ia, na kapo kovek ta sikei ka li pok ania. 17 Sikei taun kala lomlomonai malangas pok na kala antok, ‘Poisan a asosokai ipo samui ta mamai kipo masung aro na kipo atogon pok angkoai asi agongon, sikei nau namelapo buk mat ta mol e ke! 18 Naka tapasuk na naka papok ane si mamai na nakan antok ia asukang ke, “Mamai, natala bil arikek mete God na e malangas i matam. 19 Parik napa anguan ro angkoai an asi posong anig ta nau kam nat. Kapo ro kam laulauan anig ka bil val mang sikei iria kam keve asosokai kupo samui iria.” ’ 20 Na kala tapasuk na kala papok taun a tamana. Sikei katapo pasal e ring vunga lak na tamana kala arai ania na kala lomon tangis ia, na kala sang na kanla sovai ia na kala lulus ia. 21 Na nat ang kala antok ia, ‘Mamai natala bil arikek mete God na e malangas i matam. Parik napa anguan ro angkoai an asi posong anig ta nau kam nat.’ 22 Sikei tamana kala antok kana keve asosokai, ‘Mi luk sumasuma ta ring maus ro luai, na mi me amaus ia tatana, na mi alak ta ring magung e kungana, na ngono pauk i kak e ngono kakina, 23 na mi luk ta ring natnat pukunan i bulumakau na mi raung ia na tara me angan na tara maramarak. 24 Using kana kag nat katala mat, na kana kala to pok. Katala mun, na kana taralapo sabonai pok ania.’ Na kila tutapongai ani kari maramarak.

25 Au, kana ainoai i nat katapo ago e matang. Na si taun kamela serei angasungai ani lu, kala longong a kariu i malmalang. 26 Na kala songo na mangsikei i keve asosokai na kamela susuiai ania ta supsupai ina. 27 Na kala antok ia, ‘Tasim katala serei, na tamam kala runguk a natnat pukunan i bulumakau, using kala arai pok ania na kapo to aro.’ 28 Au kala marala na kalapo tangag ani palak. Na tamana kala soung na kanla mengen aro ia. 29 Sikei kala polpol a tamana asukang ke, ‘Pua, keve matas duk ke natala abis anim, na parik nata lapa pial kam keve asok. Parik lak kutapa alis iau ta ring natnat i me lik palau asi kag kun uruk kuvul ve keve tungag. 30 Sikei kana kam nat kamela serei. Kata anla angromai tapai ani kam togtogon si ri aina panik, na kula raung a natnat pukunan i bulumakau ania!’ 31 Na tamana kala antok ia ta, ‘Kag nat, kutapo uli ago ve nau, na keve nem aongos ke singig kapo kakam. 32 Kapo angkoai si maramarak na tara uruk using kana na tasim katala mat, na kana kala to. Kata mun, na taralapo sabonai pok ania.’”

Copyright information for `LCM