Luke 20

Kipo susui a Iesu ta kana roron asi abis

(Mt 21:23-27; Mk 11:27-33)

Mangsikei a taun katapo akalkalit ri vap nei rina i atailai na kapo apasa iria ta akus ro, na ri ainoinoai si ri katakai i sula na ri vap malangas ani saupai na ri vap lava kimela serei singina, na kila sui ia ta, “Ku antok imem ta si saka ro an kana kupo abis a keve abis ke. Si akorong nang kata alis ua ta ro ke?” Na kala ngenget iria asukang ke, “Nau kapa naka kun sui animi ta mangsikei a susui. Mi ngenget iau. Ioanes si kana asing tauia, kata luk a ro ang le metekuku vo le si ri vap?” Na kilapo angmemengenai ta, “Man tara antok ta le metekuku, kala sui ira ta sa tukulai ina parik taratapa lomlomon tatana. Sikei man tara antok ta le si ri vap, ri vap aongos ki li punuk ira ta iat, using kipo lomlomon akit ta Ioanes katapo mangsikei a katakai i kus amalangas.” Na kila ngenget ia ta parik kipa nas ta le voi. Na Iesu kala antok iria, “Nau kapa, parik napa kun antok animi ta saka ro an kana napo abis a keve abis ke tatana.”

Kankanuai i mengen ani vap rikek aiveven matang

(Mt 21:33-46; Mk 12:1-12)

Na kala mengen ri vap ta kankanuai i mengen ke. “Mangsikei a igenen kata sukal kana matang vaen na kala alis tapai ania si mang keve vap aiveven matang, na kala pasal akipai ane si mang rina asi an ago ani taun vunga. 10 Si vuk taun asi kopkopos kala asok a mang asosokai taun a vap po aiveven matang ang asi kari alis ania ta mang matan uai i matang ang. Sikei keve vap aiveven matang ang kianla vis ia na kila asok suai palau pok ania ta kunga vauvau. 11 Na kala asok a mang asosokai kapa sikei kianla vis ia kapa na ki vil amese ia na ki asok suai palau pok ania ta kunga vauvau. 12 Au na kala asok a vapotol, na kianla ngapolok kapa ia na ki asuai akipai ania. 13 Na vo tauk i matang vaen ang kala antok, ‘Saka nem an naka abis ia? Kapo ro si naka asok kag nat ipo buk ang. Vei nganing ki mamaila ania.’ 14 Sikei, si vuk taun a keve vap aiveven matang ang kila arai ania na kila antokai, ‘Arai, ta votauk i togtogon iles. Tara me vil punuk ia, ani kakara na togtogon ang!’ 15 Au kila asuai akipai ania pelek a matang ang na kianla raung ia. Au si vo tauk i matang vaen ang ka abis sa singiria? 16 Ka serei na ka vil punuk suai luai ani keve vap po aiveven matang ang na ka alis a matang ang si mang vap petekai.” Si vuk taun ang kila longong a akuskus ang, kila antok ta, “Loi, ka ago na bil rikek asukang.” 17 Sikei, kala tun iria na kala antok, “Au? Na nei a supsupai vang kana i mengen ke kita salik ia?Iat ke ri katakai i abis lu kita kilis ia, kana kala serei a iat talupus luai. 18 Man a ri si ki uak kuli iat ang ki tagalang amitmitngai lik, sikei man a iat ang ka uak taunai ani si, ka tatameng aongos luai.” 19 Na keve vap malangas ani saupai ve keve ainoinoai si ri katakai i sula kilapo gule selen asi teng akit sumasuma ania using kilapo nas ta kapo kankanuai i mengen aniria. Sikei kipo leng vei ri vap.

Samui takis ane si Kaisar

(Mt 22:15-22; Mk 12:13-17)

20 Kila ararai asung luai ania na kila asok a mang matan vap asi kapau ania. Vap po kapau ang ta kipo buk longong ani kana mengen. Kitapo buk teng akit ania si saka mengen an ka posong ia na ki alis ia e kungana i tulava kitmat ani ka saupai ania. 21 Au, kila sui ia, “Katakai i akalit, namempo malangas ta kam mengen na kam akalit kapo korong na kam mengen kapo angkokoai si ri vap aongos, na kupo akalit atutuman ta selen si God. 22 Au sa, kapo korong ani tara samui takis ane si Kaisar vo parik?” 23 Sikei kala kinle kari kapau na kala antok iria, 24 “Kotok, mi akalit iau ta sikei a ring kapkap. Nona i si kana, na asan i si kana singina?” Na kila ngenget ta, “Ke Kaisar.” 25 Na kala antok iria, “Mi alis a Kaisar ta sa ke Kaisar, na mi alis a God ta sa ke God.” 26 Asukang a parik kilapa angkoai si apupu ania si kana mengen mete ri vap. Kila taping ani kana mengen i polpol aniria na kila ago bot.

Susui i tadut pok

(Mt 22:23-33; Mk 12:18-27)

27 Au, mang matan i ri Sadukaio, vap ang kipo agel suai ani tadut pok, kimela serei singina 28 na kila sui ia ta, “Katakai i akalit, Moses kata salik ia anira taman a igenen ka mat pelek kana ainakovek i inatus, tasina ka osongon pok ia asi kana aumata nat ani tasina. 29 Au, katapo atogon a limalengua na angtasimal. Anu tuan kata osongon ta mang aina na kala mat pelek ia kovek i nat. 30 Asukang si anu tasin, 31 na e mung vapotol kala kun osongon ania, na asukang limalengua aongos kila mat na kapo kovek i inatus. 32 E mung, aina ang kala kun mat kapa. 33 Si taun i tadut pok, ke si iria ta aina ke? Using a limalengua na angtasimal kita osongon tatana.” 34 Na Iesu kala antok iria, “Ri vap i taun ke kipo angosongon, 35 sikei ani vap ang voiang kipo ro angkokoai si palak si to e mung na ki tapasuk pok pelek a mat, parik kipa angosongon, parik. 36 Using parik kipa angkoai si anguan mat an using kila asukang ta ri angelo, na kipo inatus si God si kari to pok pelek ani mat. 37 Sikei Moses akorong kata akalit ta ri vap mat ki tapasuk pok. Si taun a ei ang kata ni, kata kin aVolava ta God si Abaram, na God si Isak, na God si Iakov. 38 Parik ta God si ri vap mat, sikei kakaria kipo to, using singina tarapo to aongos.” 39 Na mang matan i ri vap malangas ani saupai kila antok, “Katakai i akalit, kupo mengen aro luai!” 40 Using kilapo lolokovo luai ani sui ania ta mangsikei a susui.

Igenen i akanangai, tamana ta si?

(Mt 22:41-46; Mk 12:35-37)

41 Na kala antok iria, “Kapo saka bil an na ri vap kipo kin a igenen i akanangai ta nat i David? 42 Using a David akorong kata posong nei Buk i Tangam asukang ke,Volava kata antok kag Volava ta ku sinong si palso ig, 43 tung si naka vil a vap po petau ang anim asi kari ago neite ngono kakim. 44 David sukana kapo kin ia ta Volava. Asukang a kapo saka angkoai an si kin ania ta kapo nat ina?”

Iesu kapo porot ri vap malangas ani saupai marai kari lok

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lk 11:37-54)

45 Si kokolongong si ri vap aongos, kala mengen taun kana keve nat i akalit asukang ke, 46 “Mi aiveven si ri vap malangas ani saupai. Kipo buk pasal pulakai ta maus roron na kipo buk ri vap ki posong aro singiria nei keve ring i atos, na kipo pigpig ta keve sinsinong lava nei lu i kivung na keve oring mamailan si keve matan angan. 47 Kipo nas ani tainau ani keve lu si ri mainang, na kipo kapau ta posong ani keve sokotuk vungavunga. Matan vap asukang, kari amiming ka tavirimok luai.”

Copyright information for `LCM