Luke 21

Alilis si mainang

(Mk 12:41-44)

Na kala tapuk sarak na kala arai ani ri vap tauia kipo asiang kari keve alilis nei asisiang ipo asia kapkap. Na kala arai kapa ani mangsikei a mainang logo kamela asiang kana pongua na vuk kapkap lik. Na kala antok, “Napo antok atutuman imi, kana na mainang vopo logo ke katala asiang alava luai aniria aongos, using riria kitala luk tapong le si kari togtogon i kari tauia na kila alis, sikei ninia, le si kana logo luai, katala alis asip ta sa katapo angkoai si kana to aongos.”

Rina i atailai kime galang ia

(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)

Na mang matan kila arai ani masro i ri iat ve keve alilis ro kita ngoto na rina i atailai tatana na kilapo angmemengenai tatana. Na kala antok, “Sa mipo arai ania kana, ka serei lak a taun na ka kovek luai i ngoto roron. Kime galang aongos ia.”

Keve akanangai ve vilvil akui

(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)

Na kila sui ia, “Katakai i akalit, angisan a keve bil ke ki serei? Na saka akanangai an i taun i kari serei?” Na kala antok, “Mi aiveven vei ki kapau imi. Using a vap miang ki serei na ki posong pok iria ta asan ig na ki antok ta, ‘Nau kana ninia’ na ‘Kala angasungai a taun.’ Mi ago ta using an aniria. Na man mi longong ta kalapo togon visvis na keve angpipisuai, mi ago ta leng an, using a keve bil ke ki serei aino, sikei akamusai ina parik kapa serei sumasuma palau.” 10 Na kala mengen aliu iria ta, “Mang palpal vap ka tapasuk na ka angvis ve mang palpal vap, na mang vainagoan ka angvis ve mang vainagoan. 11 Ka togon a keve mimo lava, na keve mol lava, na keve matan malepen rikek si keve ring anglok, na keve aleleng na keve akanangai lava le metekuku. 12 Sikei aino tapai ani keve bil ke, ki teng akit imi na ki vil akui imi na ki alis imi mete saupai nei keve lu i kivung na ki alakai animi nei keve lu i akangbat, na ki tak imi taun a keve tulava na keve ainoinoai marai asan ig. 13 Sukana ka ali pangau animi asi kami akuskus amalangas e mataria. 14 Asukang na mi lomlomonai aro ta mi ago ta itoiton aino animi ta mi saka ngenget an aniria. 15 Using nau naka alis imi ta mengen na masam. Asukang na vap aongos ipo marala ang animi ki tav angkoai luai si susual vo sual pok animi. 16 Sikei, rikek luai ina, keve tamami ve keve rinami, keve tasimi, kami matan vap ve keve tungami ki alis imi ane singiria na ki vil punuk a mang matan imi. 17 Na ri vap aongos ki mirik animi marai asan ig. 18 Sikei ka kovek ta mangsikei a ung i patumi ka mun. 19 Kami tung akit ka vil ato imi.

Ierusalem kime galang ia

(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)

20 Au na man mi arai ani keve kuvkuvulan i katakai i visvis kilapo aulitai ani Ierusalem, mila nas ta taun kala angasungai asi goeng ania. 21 Si taun ang, ria kipo ago e Iudaia kapo ro ki sip taun a keve mulang, na ria kipo ago nei rina ki soung suai, na ria kipo ago e komo ki ago ta palak an. 22 Using nganlak kalapo taun i ngatat asi vil apunuk ani keve mengen ang kitala salik ia. 23 Pua ta ri aina vinga na riria kipo atutus popo si taun ang! Using ka tavirimok luai a keve mamaiten kuli rina na marala kitmat ka meng a matan vap ke. 24 Mang matan ki puka si samele i daung, na mang matan ki tak iria taun a mamain ta palpal vap aongos na kian ago si vilvil akui singiria. Na ri vap i ngising ki saksakai e Ierusalem tung si kakaria ta kun taun i maramarak kan kun kamus.

Serei pok si igenen i pukun

(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)

25 Na keve akanangai ki serei mete makarap, ulen na mamain ta kalto. Na e kuli rina a mamain ta palpal vap ki vinga urui na ki angpipisuai si pungas i to tavirimok luai nei laman. 26 Ri vap ki nagat ta leng lava luai using a keve bil ang kipo serei kuli rina, using a keve kitmat i metekuku ka mimo. 27 Na si taun ang ki arai aniigenen i pukun ka serei nei kuku ta kitmat na maumausan tavirimok. 28 Io, man a keve nem ke ki tutapongai serei, mi tadut na mi tapuk sarak using a taun i samui apok ang animi kala angasungai.”

Luk malangas le si iei

(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)

29 Na kala alis iria ta kankanuai i mengen asukang ke. “Mi tere ta ri suke kuvul ve mamain ta ei aongos. 30 Man kila urung atanginang, mila arai kinle na mila malangas ta taun sinang roron kala serei. 31 Na asukang kapa singimi, man mila arai ani keve nem ke kala serei, mila malangas ta vainagoan si God kala angasungai. 32 Napo antok atutuman imi, kana na matan polpolokan i taun ke parik kipa mat suai aino ani keve bil ke kila serei. 33 Metekuku na kuli rina ka tamus suai, sikei kag mengen parik kapa angkoai luai si tamus.

Mi uli ago i ararai velai ani sokotuk

34 Mi aiveven vei nganing a vingami ka maiten si laulauan nio i inum na lomon rikek using ani keve bil i to ke, na asukang a taun ang ka serei ataping imi val liliangus. 35 Io, using ka serei taun iria aongos kipo to kuli rina ke. 36 Sikei mi uli ago i ararai velai ani sokotuk asi kami angkoai si sip akipai ani keve bil ang kilapo angasungai asi serei, na ka koi imi asi tung mete igenen i pukun.”

37 Si taun ke kapo akalkalit nei rina i atailai si keve tenei ias, sikei si keve tenei vong kanpo palak tan ago kuli mulang ang kipo kin ia ta Elaio. 38 Na tenei vauk lik ri vap aongos kipo tapasuk na ki palak taun ia nei rina i atailai asi kari an kolongong ania.

Copyright information for `LCM