Luke 22

Lilimukai si vil punuk ani Iesu

(Mt 26:1-5,14-16; Mk 14:1-2,10-11; Io 11:45-53)

Au, kala angasungai a matan angan i saui i tav tol, kipo kin ia Liuluai. Na ri ainoinoai si ri katakai i sula na ri vap malangas ani saupai kilapo gusgus selen asi vil punuk ania, using kitapo leng ani ri vap. Na Satan kala aol a Iudas kipo kin ia ta Iskariot nia kapo mang sikei i 12 na nat ang. Na kala pasal taun a keve tulava i ri katakai i sula ve kari vap po ararai bat na kianla angmemengenai ta selen asi kana alis suai ania e kungaria. Na kila uruk na kila lomlomonai kuvul asi kari seu ania ta kapkap. Na kala ainak ani seupok ang na kalapo gusgus ta saka pangau an kapo kalakala si alis suai ania e kungaria, man kapo kovek i vap miang.

Kita usausa na matan angan i Liuluai

(Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Io 13:21-30)

Au na ainoai i taun i saui i tav tol kala serei. Taun ang kapo taun asi raung ani nat i sipsip i Liuluai. Asukang a Iesu kala asok ri Petero ve Ioanes ta mengen ke, “Milong pasal na milong an itoitonai ani Liuluai anira asi kara an angan.” Na kilongla sui ia, “Kupo buk ani namemlong itoiton ia e voi?” 10 Na kala antok irilong ta, “Arai, milongan palak nei rina na mangsikei a igenen kapo sunguk kana ese laman ka duai imilong. Milong using ia ane si lu ang ka palak singina, 11 na milongan mengen a vo tauk i lu ang asukang ke, ‘Katakai i akalit kata asok asi me sui anim ta nei a palpal lu ang ani ri sokoung ani namem ve kag keve nat i akalit, namem me teng a Liuluai singina.’ 12 Ka akalit imilong ta palpal lu lava e pangkul kalapo ago usausa asi ago. E iang milong itoiton ia.” 13 Au kilongla pasal na kilonganla sabonai ani keve nem ang val kata mengen irilong tatana. Na kilonganla itoiton a Liuluai.

Matan angan si Volava

(Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; 1 Ko 11:23-25)

14 Au, vuk taun ang kala serei na ninia ve keve aposel kilapo sinong si pata i angan, 15 na kala antok iria, “Natapo uli lomlomonai alava asi teng ani Liuluai ke kuvul ve nami aino ani naka kui, 16 using napo antok imi ta parik napa anguan teng an ania tung si supsupai ina kan serei atutuman si kana vainagoan a God.” 17 Na kala luk a kavi, ka posong ro na kala antok, “Mi luk ia na mi angainumai tatana, 18 using napo antok imi ta parik napa anguan inum an si laman i vaen le kana tung si kana vainagoan a God ka serei.” 19 Na kala luk a saui, ka posong ro, ka tevek ia na kala alis iria velai ani mengen ke, “Kana na pukun ig, napo alis ia animi. Mi uli angan ania asukang ke asi kami nanauai anig.” 20 Na asukang kapa si kavi ang e mung i kari la angan, na kala antok, “Kana na laman ke natala lingai animi tatana, ninia na palatung tanginang si rangai ig. 21 Sikei mi arai, kungana i vo an alis suai anig kana kuvul ve nau si pata i angan ke. 22 Using a igenen i pukun ka puka val lomlomonai ang kalapo matung, sikei ka rikek luai ani vo alis suai ang ania!” 23 Na kila sui angpokpokai aniria ta si iria nganing kan abis ia.

Anggegelai ta sinsinongan i tavirimok

24 Na kilapo anggegelai nei liuan iria ta si iria kapo taviri. 25 Na kala antok iria, “Mamain ta tulava si ri vap i ngising kipo lomon alava kari kitmat asi saupai amadot ani kari vap na kipo posong pok iria ta kipo vap papakangai. 26 Sikei nami, parik kapa asukang singimi. Ninia kapo taviri luai imi, ka auak ia ani ka serei val nat lik. Na ninia kapo ainoinoai, ka asukang val asosokai. 27 Arai, si vanang kapo taviri luai? Vopo sinong si pata i angan, o asosokai vopo asinong pok? Sa, parik ta nia vopo sinong si pata i angan? Io. Sikei nau napo ago nei liuan imi val asosokai animi. 28 Na nami vanang mitala tung ngereg si kag keve atoktokngai. 29 Asukang val mamai katala alis iau ta ro asi saupai ani kag vainagoan, nau kapa nala alis imi ta ro 30 asi kami angan na inum si kag pata i angan si kag vainagoan, na mi an sinong lak si keve sinsinong i tulava asi kami saupai ani 12 na patvap i Israel.

Petero ka agel suai ani Iesu

(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Io 13:36-38)

31 Numai Simon, ku arai. Satan katala aikut asi kana galgal animi val kon. 32 Sikei nau natala sokotuk anim ani kam lomlomon ka ago ta ngau an. Na numai, man kula ulpokai, ku akikitan a keve tasim.” 33 Na kala antok ia ta, “Volava, kana napo usausa asi kag auai ve numai si lu i akangbat na si matmat kapa.” 34 Na kala antok ta, “Napo antok ua Petero, aino le ani pura ka tirtiriku nganinglak, ku amatan potol a agel ta parik kupa nas iau.”

Paus, asisiang na samele

35 Na kala sui iria, “Si taun nata asok imi kovek i paus na asisiang na pauk i kak, parik mitapa inongos taun a mang bil ingko?” Na kila antok ta, “Io, kapo kovek.” 36 Na kala antok iria, “Sikei kana vang, si imi kapo atogon paus, ka luk ia. Asukang kapa si asisiang. Na man a si imi parik kapa atogon samele ipo daung, ka atos ta kana vakup ipo apung na ka samui ta kana samele. 37 Using napo antok imi ta mengen ke kitala salik ia anig, kana ki abis apunuk ia ta,Kitala taot kuvul ia ve ri katakai i putuk saupai. Io, kana na mengen ke kita salik ia anig, kalapo serei atapunuk aliu.” 38 Na kila antok ia, “Arai Volava, kana na pongua na samele ipo daung.” Na kala antok iria ta, “Kala angkoai!”

Sokotuk si Mulang Elaio

(Mt 26:36-46; Mk 14:32-42)

39 Na kala soung na kala paliu ane si Mulang Elaio val kana lau. Na kana keve nat kila auai ve nia. 40 Au, kianla serei si oring ang na kala antok iria, “Mi ago i sokotuk vei atoktokngai ka luk imi.” 41 Na kala papelek iria ane ring vunga lik na kanla sovusulai na kala sokotuk 42 asukang ke, “Mamai, man kapo ro singim, ku luk suai ani kavi ke pelek iau. Sikei vubuk ke singig ka ago, sikei ku using kam vubuk.” 43 Na mangsikei a angelo le metekuku kamela serei na kala ali dual ania. 44 Katapo aunai i kui alava na kapo sokotuk amadot. Gese ina kapo tuluk asiang val rangai ane vunep. 45 Au, kala tapasuk le si sokotuk na kanla serei pok si keve nat ang kilapo rot using kipo mamakus alava. 46 Na kala antok iria, “Mipo rot sa? Mi tapasuk na mi sokotuk, vei atoktokngai ka luk imi.”

Alis suai na teng akit ani Iesu

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Io 18:3-11)

47 Au, vuk taun ang kapo mengen lak, petau lava kimela pakasang. Na igenen ang Iudas, voiang kapo mangsikei iria 12 na nat ang, katapo pasal aino iria. Na kalapo pataun a Iesu asi kana lulus i angruduai ve nia. 48 Sikei Iesu kala sui ia ta, “Au kapo saka bil an Iudas, na kumela lulus i angruduai ve igenen i pukun asi kam alis ania si ri vap?” 49 Au na petau vopo auai ang ve nia kila arai ani bil ke kalapo serei na kila antok ia ta, “Volava, kapo ro namem vis iria ta samele ipo daung.” 50 Na mangsikei iria kala tanga suai luai ani talingana i asosokai si ainoai i katakai i sula. 51 Sikei Iesu kala antok ta, “Ka ago na lau ang!” Na kala poro atung pok a talingana i igenen ang na kala to pok. 52 Na Iesu kala antok a keve tulava i ri katakai i sula na keve vap po ararai bat nei rina i atailai na keve vap lava aongos nang kita ruduai ia, “Au si napo katakai i tainau na kana mipo ruduai iau ta samele na avam? 53 Keve taun natapo ago e matami nei rina i atailai na parik mitapa teng akit iau. Sikei kapo ro, kana kami vuk taun asi saupai ta kitmat i vong.”

Petero kata agel suai ani Iesu

(Mt 26:57-58,69-75; Mk 14:53-54,66-72; Io 18:12-18,25-27)

54 Na kila teng akit ia na kila tak akipai ania taun a lu ang si ainoai i katakai i sula, na Petero kapo using avunga. 55 Na kila taun a kut nei liuan i omo si lu ang na kilapo sinong aongos na Petero kapa kapo sinong ve ria. 56 Na mangsikei a kavulik asosokai kala arai ania sipo sinong mete ureurek i kut. Na kala tun akit ia na kala antok, “Kana na igenen ke katapo auai ve nia.” 57 Sikei kala agel na kala antok ia ta, “Iuang, parik napa nas ia.” 58 E mung lik palau na mangsikei kala arai ania na kala antok, “Numai kapa na mangsikei iria.” Sikei Petero kala ngenget ta, “Iuang, nau parik!” 59 Au, e mung i vuk pangau vunga lik kala liu na mangsikei kala mengen amadot ta, “Tutuman luai igenen ke katapo auai ve nia, using kapo igenen i Galilaia.” 60 Na Petero kala antok ta, “Iuang, parik napa nas a bil ang kupo mengen tatana!” Na si vuk taun ang palau katapo mengen, pura kala tirtiriku. 61 Na Volava kala taval na kala gelep akorong taun a Petero, na Petero kala lomlomonai ani mengen ang Volava kata kin ia singina ta, “Aino le ani pura ka tirtiriku nganinglak, ku amatan potol a agel suai anig.” 62 Na kala soung ane komo na kanla tangis alava luai.

Kita kurek a Iesu na ki ngamis ia

(Mt 26:67-68; Mk 14:65)

63 Au, vap po ararai bat ang ani Iesu kilapo kurek ia na kipo ngamis ia. 64 Kipo volo bat a ngono matana na kipo asok ia, “Ku kin vang. Si akorong kata tava ua.” 65 Na kipo posong kapa na keve mengen miang i nau varas ania.

Iesu mete saupai

(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Io 18:19-24)

66 Au kala tangat na Kuvkuvulan Lava i keve ainoinoai si ri vap kimela kivung, riria na keve tulava si ri katakai i sula ve keve vap malangas ani saupai. Au, kila tak a Iesu asi kana me tung e mataria na kila antok ia, 67 “Au, man numai a igenen i akanangai ke ta God, ku mengen amalangas imem.” Na kala antok iria ta, “Man napo mengen imi asukang, mipo tav lomlomon. 68 Na man napo sui imi ta sa, parik mipa ngenget. 69 Sikei kana vang le si taun keigenen i pukun kan sinong e palso i kungana i God kitmat.” 70 Na riria aongos kila sui ia ta, “Au sa, kupo mengen kana ta numai a nat i God, ingko?” Na kala antok iria ta, “Io, nau palau.” 71 Na kila antok ta, “Kalapo kovek luai i mang mengen tarapo inongos taun ia asi kara saupai ania, using tarala longong ia e nguruna akorong.”

Copyright information for `LCM