Luke 23

Iesu mete Pilato

(Mt 27:1-2,11-14; Mk 15:1-5; Io 18:28-38)

Au, riria aongos kuvul kila tapasuk na kila tak ia ane si Pilato. Na kianlapo kin dongai ania asukang ke, “Namemtala sabonai ta igenen ke kapo ausingai alok ani kamem vap, na kapo tubat iria asi kari ago ta samui takis an ane si Kaisar. Na kata kun posong pok kapa ania ta ninia na igenen i akanangai ta God, asukang val tulava.” Au, Pilato kala sui ia ta, “Au, numai a tulava si ri Iudaia?” Na kala polpol ia ta, “Numai kupo kin ia.” Au na Pilato kala antok a keve tulava i ri katakai i sula ve petau lava aongos ang ta, “Parik napa sabonai ta oring asi poso arikek ani igenen ke singina.” Sikei kila anguan mengen akitmat an ta, “Igenen ke kapo vil apisu ri vap ta kana akalkalit e palpal Iudaia aongos, tutapong le Galilaia na ane ke.”

Iesu mete Erodes

Taun Pilato kala longong a mengen ke, kala sui iria ta igenen ke kana kapo igenen i Galilaia. Na kila antok ta io kapo igenen i palpal ang voiang a Erodes kapo saupai ania, na si pangau ke katapo ago e Ierusalem. Au, asukang a kala asok iria ta ki tak aliu ia ane si Erodes. Au, Erodes kala maramarak luai si arai ani Iesu. Taun lava kata lapo uli buk asi kana arai ania using katapo uli longong ani akus ina, na katapo uli atu mata asi kana arai lak ani mang keve akanangai asi kana abis ania e matana. Au, kala susuiai ania ta mang keve susui miang pulakai, sikei kala tung musik aongos. 10 Na keve tulava i ri katakai i sula ve keve vap malangas ani saupai kitapo tung e iang na kipo aunai mengen arikek alava ania. 11 Au, Erodes kuvul ve kana keve katakai i visvis kila abis a mang keve lau i mirik na i kurek ania. Na kila alak ia ta maus miminaungan le na kila asok pok ia ane si Pilato. 12 Le si taun ang vanang na Erodes ve Pilato kilonglapo angtunganan aro. Using aino katapo atogon a angmarmaralai nei liuan irilong.

Asok si vil punuk ani Iesu

(Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Io 18:3919:16)

13 Au, Pilato kala songo akuvul a keve tulava si ri katakai i sula na keve ainoinoai na ri vap aongos 14 na kala mengen iria asukang ke, “Mita mela serei ta igenen ke na mipo antok iau ta kapo asum ri vap asi kari visvis misagai. Au, mi longong aro! Lenginang natala sui aro luai ania e matami na nala sabonai ta kapo kovek i oring asi poso arikek ania singina val kami keve tupang. 15 Kapo kovek. Au na Erodes kapa parik katapa kun sabonai ta ring bil lik, using katala asok pok ia ane singimem. Mi longong! Kapo kovek i mangsikei a lau kata abis ia angkoai ani ka mat singina. 16 Asukang naka amiming tapai ania le ani naka akala ia.” 18 Sikei kila songosongo kuvul aongos ta, “Vil punuk suai ani igenen ke! Akala na Barabas animem!” 19 Nang katapo mangsikei a igenen voiang kita alakai ania nei lu i akang bat marai mangsikei a visvis misagai e nei rina lava na kata daung. 20 Au, Pilato kala anguan mengen an aniria using katapo lomlomonai ani kapo buk akala ani Iesu. 21 Sikei kila songosongo amadot luai ta, “Atakuk ia! Vil amat ia kuli ngakputuk!” 22 Au na kala vapotol i antok aniria ta, “Marai sa? Saka rikek an akorong kata abis ia? Parik napa sabonai ta rikek asi kana mat singina. Asukang na naka amiming tapai ania na naka akala ia.” 23 Sikei kipo mengen alava luai na kipo songosongo akit ta atakuk ia kuli ngakputuk, na kari songosongo kala auak suai ani keve mengen aongos. 24 Asukang na Pilato kala lomlomonai ta ka using kari vubuk. 25 Na kala akala suai ani igenen i kari la pilak ang, nang kapo ago nei akang bat marai visvis misagai na daung. Sikei Iesu, kala alis ia e kungaria asukang val kari vubuk.

Atakuk ani Iesu kuli ngakputuk

(Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Io 19:17-27)

26 Na kila tak a Iesu akipai na kianla arai ani mangsikei a igenen, Simon le Kurene, katapo palak ane nei rina. Na kila teng akit ia na kila agon a ngakputuk e kuluna asi kana asalak using ani Iesu. 27 Na petau lava kipo using ia kuvul ve ri aina kitapo mamakus na kipo tangis ia. 28 Sikei Iesu kala taval talang pok iria na kala antok, “Ri aina i Ierusalem, mi ago ta tangis an anig, mi tangis pok vang imi na kami inatus kapa. 29 Using a taun kitmat ka serei na kila antok, ‘Ri aina ngolo, kapo roron aniria. Riria parik kitapa ingus lak na parik kitapa atutus ri nat popo!’ 30 Na si taun angki antok a keve mulang ta mi uak kulumem, na ki antok a keve putput ta mi apung imem. 31 Using man a ri vap kipo abis a keve lau asukang ke si taun a ei kapo matak, saka bil an si taun kala magang?”

32 Na kila tak a mang pongua na igenen kuvul ve nia. Rilong aongos kilongta abis a rikek asi an atakuk anirilong. 33 Au, kianla serei si vuk oring ang kipo kin ia ta vangang kumut. Na e iang kila atakuk ia, kuvul ve ngono vo bil arikek ang, sikei e palso na mang anu e palkais ina. 34 Na Iesu kala antok, “Mamai, ku lomon suai ani kari lau rikek, using parik kipa nas ta sa kipo abis ia.” Na kila gulang angkasai asi arai ta ki saka pagal an ani kana maus. 35 Ri vap kipo tung na kipo tere na keve tulava kapa kipo apupuak ia ta mengen asukang ke, “Katala asapang a mang vap. Kapo ro ka asapang pok ia man ninia na igenen i akanangai ke ta God, igenen i kana songo.” 36 Keve katakai i visvis kapa kilapo kurek ia. Kianpo alis ia ta vaen mal asi kana inum ania 37 na ki antok asukang ke, “Man numai a tulava si ri Iudaia, kapo ro ku asapang pok ua.” 38 Na kita atung a mangsikei a salsalik e pangkul ina asukang ke, “Kana ninia na tulava si ri Iudaia.”

39 Na mangsikei i ngono vo bil arikek ang katapo takuk e iang kala aunai posong arikek alava ania na kala antok, “Sa, parik ta numai a igenen i akanangai ta God? Au, ku asapang pok ua na namemlong kapa!” 40 Sikei mang anu ang kala tatapokai ania na kala antok ia, “Sa, parik kupa leng ani God? Using numai kapa kupo kun ago si sikei palau a mamaiten ke. 41 Karung vilvil akui kapo korong, using a sa tarungta abis ia. Sikei a igenen ke parik katapa abis ta mangsikei a rikek.” 42 E mung na igenen ang kala antok, “Iesu, ku lomlomonai anig man kuan tulava si kam vainagoan.” 43 Na Iesu kala antok ia, “Napo mengen atutuman luai anim, nganinglak ku an ago ve nau e rina roron i ausai.”

Iesu kala mat

(Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Io 19:28-30)

44 Vuk taun ke katapo mang ias lava, sikei vong kala pakut a kuli rina aongos tung si kalapo ngelik aliu. 45 Makarap parik kalapa anguan mang an. Na vakup ang nei lu i atailai kala tading angtaliungai. 46 Na Iesu kala songosongo alava luai, “Mamai,napo alis a malanganto ig nei ngono kungam.” E mung i kana posong ani mengen ang, na kala kamus ta aus. 47 Na ainoinoai i ri katakai i visvis kala arai ani bil ke na kala alatun a God asukang ke, “Tutuman luai, igenen ke katapo igenen korong!” 48 Na petau aongos ipo ago ang e iang si kalkalum ta bil ke, taun kila arai ani sa kata serei, kilapo nak a kangiria na kilapo pasal pok. 49 Sikei riria kitapo nas ia, kuvul ve keve aina ang kitapo auai ve nia le Galilaia, kitapo tung e ring vunga na kipo tere ta keve bil ke.

Mo ani Iesu

(Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Io 19:38-42)

50 Au mangsikei a igenen kana asan ta Iosep na kapo mangsikei i Kuvkuvulan Lava, sikei kapo igenen ro na kana lau kapo uli korong, 51 parik katapa ainak ani kari lomlomonai na lau ang kitapo abis ia. Kapo igenen i Arimataia, mang rina si ri Iudaia. Na kapo atu mata ta kana vainagoan a God. 52 Igenen ke kamela serei si Pilato na kala aikut ia ta pukun ina i Iesu. 53 Na kala kopos asiang ia na kala pakut ia ta vakup roron luai na kanla amatung ia nei mangsikei a mata kita se ia nei bang, parik lak kitapa amatung matmat neina. 54 Taun ang kapo taun i usausa. Na taun i atailai nganlak vong palau ka tutapong. 55 Na keve aina ang kita auai ve Iesu le Galilaia, kila pasal using a Iosep na kianla arai ani mata ang na keve avibisan i amatung ani matmat ang. 56 Au na kila papok na kianla itoitonai ani keve bil sain ro.

Iesu kala tadut pok

(Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Io 20:1-10)

Na si taun i atailai kila ausai val

Copyright information for `LCM