Luke 4

Atokngai ani Iesu

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

Au Iesu, Malanganto Gogoai kala aol ia na kala papok le si sung ang e Iordanes na Malanganto Gogoai kala ainoai ania e nei ring varasai palau ani 40 na mang ias aongos. Na e iang vo petau ang ania kanla atokngai ania. Si pangau aongos ang parik katapa angan ta men pok, asukang na e mung i pangau ang kalapo buk angan. Au, na vo petau kala antok ia ta, “Man numai a nat i God, ku asok a iat ke asi kana sakol ane si pok.” Na Iesu kala antok ia ta, “Kita salik ia ta,Parik kapa angkoai si ri vap ki to ta pok papa.” Au, vo petau kala songo alak ia na kanla akalit ia si vuk taun lik palau ta mamain ta vainagoan aongos i kuli rina. Na kala antok ia, “Na alis ua ta keve kitmat na keve tauia aongos ke nang kitala alis iau tatana asi kag alis ani sikei si kag pilpilak. Asukang na man ku soturungai singig io, kakam aongos ta keve bil ke.” Na Iesu kala antok ia ta, “Kita salik ia taKu soturungai si Volava kam God; na ninia papalikku abis ania.” Au, kala songo ia ane Ierusalem na kanla atung ia si ring lakat luai kuli rina i atailai, na kala antok ia, “Man numai a nat i God, ku akik asiang, 10 using kita salik ia ta,Ka asok kana keve angelo asi kari aiveven aro anim, 11 naki teng alakat ua ta kungaria vei kakim ka tukai si iat.” 12 Na Iesu kala antok ia ta, “Kapo mengen ta,Ku ago ta atoktokngai an ani Volava kam God.” 13 Au, kala kamus na vo petau si atoktokngai ania si keve selen aongos, na kala atolongon tapai ania kokoai ani mang taun roron e mung.

Iesu kata tutapong abis e Galilaia

(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)

14 Na Iesu kala papok ane Galilaia ta kitmat i Malanganto Gogoai na akuskus ina kala papanai si palpal aulitai aongos ang. 15 Katapo vil akalkalit nei kari keve lu i kivung na vap miang kitapo alatun ia.

Ri Nasara kita kirikai ani Iesu

(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)

16 Au, kamela serei e Nasara, kana rina i liklik. Na si taun i atailai kala palak nei lu i kivung val kana lau si keve taun. Na kala tung atung si tataot, 17 na kila alis ia ta buk i katakai i kus amalangas, Esias. Au, kala eres a buk ang na kala sabonai ani palpal ang si salsalik ke, 18 Malanganto i Volava kapo ago singig. Kata akanangai anig ani naka akuskus ri vap mailik ta akus ro. Kata asok iau ani naka mengen amalangas ri vap po ago nei gogotan ta kila kalakala, na ri mata ba ta kila arai pok. Na ri vap po ago nei vilvil akui ta kila kalakala. 19 Na naka mengen amalangas ta taun i kana abis roron a Volava kalapo serei vang kana. 20 Au, kala lun pok a buk ang, na kala alis pok ia si vopo aiveven ani lu ang, na kala soisinong. Vap aongos ang e nei lu ang kilapo tun akit ia. 21 Na kalapo mengen iria ta, “Kana anginang mipo kolongong a mengen i vuk salsalik ke na kalapo serei atutuman vang kana.” 22 Na kilapo man aongos ia. Ki taping ania si keve vuk mengen talupus ang kata asuai ania. Na kila angsusuiai ta, “Kana na nat ang si Iosep palau nang, ingko?” 23 Na kala antok iria ta, “Napo malangas ta nganlak mi apunak iau ta mengen ke, ‘Au, katakai i vilvil ato, ku ato pok ua! Keve abis ang kutala abis ia e Kaparnaum, sa, parik kupa buk abis tapai ania e ke si kam rina?’” 24 Na kala rodo kana mengen, “Napo antok atutuman imi ta kapo kovek i katakai i kus amalangas kipo ainainak ania si kana rina akorong. 25 Io, tutuman luai, using si taun i Elias katapo atogon a keve mainang duk i Israel akorong si taun kovek i langit ang ani potol a matas na inongos kuvul ve buk angan lava ang e kuli rina aongos. 26 Sikei, kapo kovek i mangsikei iria, God kata asok a Elias taun ia. Kata asok ia taun a mangsikei a mainang le Sarepta e palpal Sidon. 27 Na ri vap pukun tapak kapa kitapo duk e Israel si taun i Elisaio, sikei parik ta sikei iria kata luk vilvil ato, parik. Naiman papalik, igenen ang le Suria.” 28 Na vap aongos nei lu i kivung ang kila longong a mengen ang na kala pat iria na marala. 29 Ki tapasuk na ki lu suai ania pelek ani nei rina ang, na kianla tak alak ia ane kuli put ang kari rina katapo tung singina, asi an so asiang tatana le kuli bang ang, 30 sikei kala solong nei liuan iria na kala pasal suai.

Igenen malanganto rikek kata aol ia

(Mk 1:21-28)

31 Na kala pasiang ane Kaparnaum, mang rina i Galilaia, na si keve taun i atailai kanlapo akalkalit ri vap. 32 Na kitapo taping ani kana akalkalit, using kana mengen katapo atogon kitmat. 33 Nei lu i kivung ang katapo atogon a mangsikei a igenen, malanganto rikek i ingua katapo aol ia, na kala songosongo alava ta, 34 “A! Iesu le Nasaret, kupo buk vil sa vang kana animem? Sa, kupo serei kana asi kam me vil punuk suai animem? Napo malangas ua. Numai a nat Gogoai i God!” 35 Na Iesu kala atakun ia ta, “Ku musik! Soung suai ania!” Na ingua ang kala so tatana e mataria na kala soung suai ania, sikei katapo kovek i rikek e pukun ina. 36 Na kilapo taping aongos na ki mengen angpokpokai aniria ta, “Au, sa matan mengen kana kapo asukang ke? Arai, kapo asok velai ani kitmat na dual na ri malanganto rikek kipo soung suai!” 37 Na akuskus ina kala pasal aulit a palpal aongos ang.

Iesu kata vil ato na vap miang

(Mt 8:14-17; Mk 1:29-34)

38 Na kala soung pelek a nei lu i kivung na kanla palak nei lu si Simon. Na omona i Simon katapo malepen i mulak, na kila sokotuk ia asi pakangai ania. 39 Au, kala tung turung singina na kala atakun a malepen ang na kala papelek ia. Na akorong palau kala tapasuk na kala sasagi aniria. 40 E mung si makarap kalapo siang, ri vap kimela serei singina ta mamain ta tungaria kipo atogon malepen angpetpetekai, na kala amatung a kungana singiria siksikei na ka ato iria aongos. 41 Na ri ingua kapa kilapo kun soung suai ani vap miang, velai ani kipo songosongo ta, “Numai a nat i God!” Sikei kala atakun iria, na parik kapa atalipai aniria asi mengen, using kipo malangas ta ninia na igenen i akanangai.

Paspasal asi an akuskus

(Mk 1:35-39)

42 Au, si tangat Iesu kala papelek a rina ang na kala pasal taun a mang ring kalakala. Na ri vap kila tutapongai gulegule ania na kianla sabonai ania na kila buk atakun ania asi kana ago akit ve ria, 43 sikei kala antok iria ta, “Kapo mamaiten ta nakan akus ta akus ro i kana vainagoan a God si mang keve rina kapa, using ninia vanang a tukulai i asok ke anig.” 44 Na kanlapo akuskus aliu si keve lu i kivung e Iudaia.

Copyright information for `LCM